Pārlekt uz galveno saturu

Zinātnes padome ir Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) koleģiāla institūcija, kas darbojas pastāvīgi un savas kompetences ietvaros risina un koordinē ar zinātnisko darbību saistītus jautājumus.

Zinātnes padomes funkcijas un uzdevumus nosaka RSU Zinātnes padomes nolikums (apstiprināts RSU Senāta 2020. gada 19. maija sēdē).

Zinātnes padomes funkcijas ir pārraudzīt RSU zinātniskās stratēģijas izstrādi, īstenošanu un koordinēt zinātniskās darbības procesus.

Zinātnes padomes uzdevumi

  • Izvērtēt un saskaņot RSU zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijas projektu un citu stratēģiska rakstura dokumentu projektus, kas saistīti ar zinātnisko darbību RSU
  • Izvērtēt un saskaņot pārskatu par RSU zinātnisko darbību projektu, kā arī RSU ziņojumus par zinātniskās darbības rezultātiem
  • Izvērtēt un saskaņot iekšējo normatīvo aktu projektus, kas skar zinātnisko darbību RSU
  • Izskatīt un saskaņot jautājumus, kas saistīti ar RSU zinātnisko konferenču un citu ar zinātnisko darbību saistīto pasākumu organizēšanu un norisi
  • Izskatīt un lemt par RSU darbinieku zinātnisko monogrāfiju statusa piešķiršanu un izdošanu *
  • Saskaņot RSU iekšējo zinātnisko projektu konkursa nolikuma projektu
  • Sniegt priekšlikumus par zinātnisko struktūrvienību dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju
  • Sniegt priekšlikumus par zinātniskās infrastruktūras atjaunošanu, uzturēšanu un racionālu izmantošanu
  • Sniegt priekšlikumus par pasākumiem zinātniskās izcilības stiprināšanai un akadēmiskā personāla atjaunotnei
  • Koordinēt citus ar zinātnisko darbību saistītus jautājumus, kā arī veic citos RSU iekšējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas

* Zinātnisko un kolektīvo monogrāfiju izskatīšanas kārtība un veidlapas ir apstiprinātas 2019. gada 13. novembrī ar rektora rīkojumu nr. 5-1/306/2019 Par zinātnisko un kolektīvo monogrāfiju izskatīšanas kārtības Rīgas Stradiņa universitātes Zinātnes padomē aktualizēšanu.

Sastāvs

Apstiprināts 2023. gada 23. janvārī ar rektora rīkojumu nr. 1-PB-2/38/2023.

Zinātņu prorektore, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētāja
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
RSU zinātniskā sekretāre, Zinātnes projektu koordinatore

 

Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Dekāne, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Docētājs, Direktors
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" direktore
Vadošā pētniece, Stundu pasniedzēja
Dekāne, Studiju programmas direktore, Docētāja
Direktore, Valdes locekle