Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jeļena Reste
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Apgūt arodmedicīnas un arodslimību teorētiskos pamatus un praktiskās metodes par dažādu darba vides riska faktoru ietekmi uz strādājošo veselību, prognozēšanu, identificēšanu, novērtēšanu, kontroli, novēršanu vai samazināšanu, kā arī arodslimību etioloģiju, patoģenēzi, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā, propedeitikā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst pamatzināšanas arodmedicīnā un arodslimībās, kas ļauj orientēties un izklāstīt jautājumus par:
• arodmedicīnas un darba veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem;
• darba vides faktoru ietekmi uz cilvēka organismu;
• darba vides riska arodfaktoru prognozēšanu, mērīšanas metodēm, novērtēšanas un normēšanas pamatprincipiem, izstrādātajiem un likumdošanā ieviestajiem normatīviem;
• ergonomikas pamatjautājumiem, nozīmi, pielietotajām metodēm dažādās darba vidēs;
• preventīvu pasākumu izstrādāšanu un darba vides uzraudzību;
• preventīviem nozokomiālās infekcijas pasākumiem;
• arodfaktoru izraisīto arodslimību un no darba atkarīgo slimību attīstības risku, to etioloģiju, patoģenēzi, terapiju, rehabilitāciju un profilaksi.

Prasmes

Studenti pratīs:
• orientēties literatūrā un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par darba vides riska arodfaktoriem un darba ekspertīzes jautājumiem;
• izmērīt, novērtēt un interpretēt apkārtējas vides dažādu faktoru ietekmi uz cilvēka organismu un veselību;
• veikt dažādu darba vides objektu sanitāri higiēnisko apsekošanu, atklājot cilvēka veselībai nelabvēlīgos un kaitīgos riska arodfaktorus;
• novērtēt izmaiņas cilvēka organismā saistībā ar dažādu darba vides riska faktoru iedarbību uz cilvēka organismu;
• pazīt izplatītāko fizikālo, ķīmisko, ergonomisko, bioloģisko, mehānisko darba vides riska faktoru izraisīto arodslimību tipiskās saslimšanas pazīmes un formas, izvēlēties pareizo terapijas un rehabilitācijas kursu.

Kompetences

Iegūtā kompetence ļauj:
• klasificēt un novērtēt risku bīstamības pakāpi uz veselību pacientam, darbiniekam, sabiedrībai un videi;
• konsultēt cilvēkus par aroda vides kaitīgiem faktoriem, pacientu tiesībām, darba ekspertīzes procesu un arodslimību profilaksi;
• izstrādāt preventīvus pasākumus darba vides kaitīgu faktoru ietekmes mazināšanai;
• pielietot pastāvošu likumdošanu, tiesību aktus un dokumentus, lai risinātu ar aroda veselību un aroda medicīnu saistītus jautājumus;
• piedalīties arodveselības komandas darbā, lai risinātu jautājumus par veselību un drošību darbā;
• izvirzīt priekšlikumus, plānot un veikt pasākumus ārstēšanas apstākļu uzlabošanai un darba vides organizācijas nepilnību novēršanai vai samazināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsObligātsDace Jakimova, Maija Eglīte, Deniss Moisejevs, Ivars Vanadziņš
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsObligātsMaija Eglīte, Jeļena Reste, Nadīna Rīmere