Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Aroda un vides medicīnas katedra

Pienākumi:  praktisko nodarbību un semināru vadīšana studentiem, rezidentiem, lekciju lasīšana ārstiem kvalifikācijas celšanas kursos par aroda un vides medicīnas jautājumiem, studentu, rezidentu, bakalauru, maģistra  pētniecisko darbu vadīšana, eksāmenu un pārbaudījumu organizēšana

2017 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Darba drošības un vides veselības institūts

Pienākumi: zinātniska darbība, pētnieciska procesa organizācija un īstenošana, uzstāšanās ar lekcijām izglītojošajos semināros par darba veselības jautājumiem

2019 - pašlaik

SAM 8.2.3.0/18/A/011 Vertikālās integrācijas projekts, Eksperts

Rīgas Stradiņa universitāte

Studentu starpdisciplināras grupas apmācība pētnieciska darba pamatiem

2013 - 2017

Lektors

Rīgas Stradiņa Universitāte, Aroda un vides medicīnas katedra

2013 - 2017

Pētnieks

Darba drošības un vides veselības institūts

2012 - pašlaik

Arodveselības un arodslimību ārsts, algologs

SIA "Limed Serviss" (SIA "Medserviss Plus")

Ārstniecība

2007 - 2017

Arodsveselības un arodslimību ārsts

VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" Aroda un radiācijas medicīnas centrs

Ārstniecība, organizatoriski administratīvais darbs, Ārstu komisijas arodslimībās priekšsēdētājs (no 01.2010. līdz 01.2012.)

Izglītība

2009 - 2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

Promocijas darbs „Jonizējošās radiācijas ilgstošai iedarbībai pakļauto cilvēku novecošanas aspekti” aizstāvēts 11.12.2013. Rīgas Stradiņa universitātē, specialitāte arodmedicīna.

2009 - 2011

Algologa kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, Sertifikācijas kursi algoloģijā

2003 - 2007

Arodslimību ārsta kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Pēcdiploma izglītības fakultāte, Rezidentūra arodslimību ārsta specialitātē

1997 - 2003

Ārsta grāds

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

1986 - 1997

Vispārējā vidējā izglītība

Rīgas 88. vidusskola-licejs

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

▪  The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA), Norvēģija, Oslo, 08.10.2019.-10.10.2019. Apmācības kurss par ergonomikas novērtējuma metodēm darba vietās “Techniques for assessment of activities and postures at the workplace”.

▪  European Association of Schools of Occupational Medicine (EASOM) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti, Latvija, Rīga, 29.08.2019.-31.08.2019., Starptautiskie kursi arodslimību ārstiem par aroda ļaundabīgiem audzējiem “XIX Summer School”

▪  German Federal Office for Radiation Protection (BfS), Vācija, Minhene, 16.04.2012.-27.04.2012. Apmācības kurss mazu devu jonizējošās radiācijas pētniecībā „Interdisciplinary Radiation Research Focussing on Low Doses”

▪  The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA), Dānija, Charlottenlund, 26.09.2011.-30.09.2011. Apmācības kurss par stresu darbā „Biological Measures of Stress in Relation to Occupational Health”

▪  The Radiation Effects Research Foundation, Hiroshima International Council for Health Care of the Radiation-exposed, Japāna, Hirosima, 06.10.2008.-07.11.2008. Apmācības kurss radiobioloģijā par radiācijas bioloģiskiem efektiem uz organismu izdzīvojošajiem pēc atombumbas bombardēšanas Hirosimā (īpaša uzmanība tika veltīta iedarbībai uz imūnu sistēmu un radiācijas izraisītiem ļaundabīgiem audzējiem, praktisks darbs molekulārās bioloģijas laboratorijā).

▪  First International Course on  “Modern Statistical Methods in Exposure Assessment and its Implication for Research and Practise” by The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (Helsinki, Finland) in cooperation with The Northern University Hospital (Umea, Sweden) Zviedrija, Edsasdalen, 19.04.2004.-23.04.2004. Apmācības kurss par mūsdienīgām statistiskas datu apstrādes metodēm, kuras izmanto darba aizsardzībā un pētnieciskajā darbā aroda veselībā.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

▪  ergonomika

▪  ar darbu saistītās muskuļu un skeleta sistēmas slimības

▪  radiobioloģija

▪  jonizējošās radiācijas ietekme uz cilvēka organismu

▪  kaitīgu darba un apkārtējās vides faktoru ietekme uz cilvēka organismu

 

Docētie studiju kursi

Arodmedicīna un arodslimības

Arodmedicīna, darba veselība un civilā aizsardzība

 

Studentu pētnieciskais darbs

 

Darba aizsardzības pamati un civilā aizsardzība

Darba aizsardzības pamatprincipi

Vide, arodveselība un darba medicīna

Vides medicīna

Vides un aroda veselība

Vides veselība I

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 1

​maģistra darbi: 4

bakalaura darbi: 6

studentu pētnieciskie darbi: 30

recenzētie:

​​maģistra darbi: 3

bakalaura darbi: 5

studentu pētnieciskie darbi: 12

 

Projekti

 

▪  Vecākais pasniedzējs; OnBoard-Med, Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping (OnBoard-Med),  Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma (Interreg), Nr.CB406, 01.04.2018.-31.05.2019.

▪  Pētnieks; ESF projekts „Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās”, vienošanās Nr.: 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025; 2013.-2015.g.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

▪  2014. līdz š.d. LZP eksperts medicīnas nozarē

▪  2011.-2013.g. – dalība LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darba grupā radiācijas drošības prasību pilnveidošanā

▪  2015. līdz š.d. – dalība LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas darba grupā “Radona novērtējums un radona rīcības plāns”

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010.g. „Gada doktorants 2010”, Rīgas Stradiņa universitāte

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Reste, Jeļena. Arodslimības 21.gadsimtā : sastopamas arvien biežāk / J.Reste // Doctus. - Nr.6 (2019), 16.-22.lpp.

Analysis of occupational morbidity as a significant occupational health problem in Latvia / M.E.Eglite, J.D.Reste, I.J.Kalve, I.A.Vanadzins, T.J.Zvagule ...[et al.] // Здоровье и безопасность на рабочем месте : материалы II Международного научного форума (Минск, Беларусь, 6-8 июня, 2018 г.) = Health and Safety at the Workplace : Proceedings of the Second International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 6-8, 2018). - Минск, 2018. - C.68-72.

The presence of violence at work of health care personnel and their work ability [Elektroniskais resurss] / S.Bula, L.Deklava, J.Reste, I.Lusena-Ezera // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.51 (2018), article No.01013, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare (Part II)" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/1…

Уровень радона в воздухе рабочих мест и общественных помещений в Латвии / Е.Д.Ресте, Ж.Мартинсоне, А.Кокинс, Т.Я.Звагуле, И.А.Ванадзиньш, М.Э.Эглите ...[и др.] // Здоровье и безопасность на рабочем месте : материалы II Международного научного форума (Минск, Беларусь, 6-8 июня, 2018 г.) = Health and Safety at the Workplace : Proceedings of the Second International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 6-8, 2018). - Минск, 2018. - C.186-190.

Application of modern methods for ergonomic assessment of workplaces in Latvia / I.Vanadzins, J.Reste, H.Kalkis, E.Smagris // Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте : материалы I Международного научного форума (Минск, Беларусь, 1-3 июня, 2017 г.) = Modern issues of health and safety at the workplace : Proceedings of the 1st International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 1-3, 2017). - Минск, 2017. - C.10-14.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune systems of employees [Elektroniskais resurss] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Pavlovska, I.Martinsone, I.Vanadzins // Journal of Nanoparticle Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.19, No.9 (2017, Sept.), article No.320, [12 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5597690/

Investigations on health conditions of Chernobyl nuclear power plant accident recovery workers from Latvia in late period after disaster / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, A.Šķesters, A.Silova, M.Eglīte ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.5 (2016), p.257-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Karganova, Kristina. Morbidity with allergic rhinitis and bronchial asthma as occupational diseases in Latvia / K.Karganova, J.Reste // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe = East European Scientific Journal. - Vol.9, No.1 (2016), p.19-29.

Karganova, Kristina. Noise-induced hearing loss in relation with vibration disease and exposure to vibration among employees in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Karganova, J.Reste // Mechanics, Materials Science & Engineering [Elektroniskais resurss]. - Vol.5 (2016, July), p.235-246. - Resurss aprakstīts 2017.g. 7.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mmse.xyz/en/mmse-journal-vol-5/

Latvian research on health conditions of Chernobyl accident recovery workers in the late period after disaster / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, A.Šķesters, A.Silova, M.Eglīte ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.5 (2016), p.257-265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Wrist hypothermia related to continuous work with a computer mouse : a digital infrared imaging pilot study / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, Z.Martinsone, I.Martinsone, A.Seile, I.Vanadzins // International Journal of Environmental Research and Public Health. - Vol.12, No.8 (2015, Aug.), p.9265-9281. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long-term alterations of blood plasma albumin in Chernobyl clean-up workers / T.Zvagule, J.Reste, I.Kalnina ...[et al.] // Journal of Experimental and Integrative Medicine. - Vol.4, No.3 (2014), p.165-170.

Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster / J.Reste, G.Zvigule, T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Journal of Radiation Research. - Vol.55, No.6 (2014, Nov.), p.1089-1100. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Occupational morbidity in Latvia / M.Eglite, J.Reste, I.Kalve, I.Vanadzins // 1st International Conference "Ergonomics 20" & "Estonia 100" (Tartu, Estonia, Oct.25, 2018) : [Abstracts]. - Tartu, 2018. - P.8.

Radona gāzes līmeņa novērtēšana Latvijas uzņēmumu un publisko ēku gaisā / J.Reste, A.Romans, Ž.Martinsone, A.Kokins, T.Zvagule, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 187.lpp.

Vibrācija kā muskuloskeletālo sāpju asociētais faktors nodarbinātajiem Latvijā / D.Kaļužnaja, Ž.Martinsone, J.Reste, I.Vanadziņš // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 182.lpp.

Asins plazmas albumīna raksturojums Černobiļas avārijas seku likvidētājiem un dažāda profila nodarbinātajiem Latvijā / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste, Ž.Martinsone ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 226.lpp.

Bula, Santa. Vardarbības esamības novērtējums un tā saistība ar darbaspējām veselības aprūpes sektorā strādājošiem / S.Bula, L.Deklava, J.Reste // 4. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress (Rīga, Latvija, 2017.g. 21.-23.sept.) : tēžu krājums. - Rīga, 2017. - 14.lpp.

Mazkustīgs darbs ar datoru un tā ietekmes uz cilvēka ķermeni termogrāfisks novērtējums [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, E.Šmagris, T.Zvagule, N.Kurjāne, M.Eglīte, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Albumīna saistības centru raksturojums dažāda profila darbiniekiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste, Ž.Martinsone ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 64.lpp.

Černobiļas avārijas seku likvidētāju veselības stāvokļa novērtējums un medicīniskā aprūpe Latvijā = Chernobyl accident clean-up workers medical care in Latvia : [abstract] / M.Eglite, T.Zvagule, J.Reste, N.Kurjane ...[et al.] // Tarptautinės konferencijos „Lietuva Černobylis Japonija 30“ medžiaga / Černobyliečių labdaros fondas „Mūsų krantas“. - Vilnius, 2016. - P.36-39. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

Albumin binding canters characteristics in office employees [Elektroniskais resurss] : [abstract] / T.Zvagule, N.Kurjane, J.Reste, Z.Martinsone // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Albumīna saistības centru raksturojums biroja darbiniekiem / T.Zvagule, N.Kurjāne, J.Reste ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 131.lpp.

Assesment of mandatory health examinations for employees in Latvia / M.Eglite, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, J.Cirule, I.Kalve // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.93-94.

Autoinflammatory reaction as a result of the interaction between workplace nanoparticles and the immune system [Elektroniskais resurss] : [abstract] / N.Kurjane, T.Zvagule, J.Reste, Z.Martinsone, I.Martinsone, I.Vanadzins // 3rd International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity (CORA) (Sorrento, Italy, March 12-14, 2015) : Scientific Program [Elektroniskais resurss]. - Sorrento, 2015. - Abstract No.071. - Resurss aprakstīts 2016.g.16.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cdcora15/data/htmlapp/main.html#

Dažādas intensitātes roku noslogojuma izvērtēšana ar termogrāfijas metodi / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 78.lpp.

Dominējošās rokas noteikšana, izmantojot termogrāfijas metodi / E.Šmagris, J.Reste, I.Vanadziņš, M.Eglīte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 144.lpp.

Instrumentation for qualifying and quantifying nanoparticles' exposure into occupational environment : [abstract] / Z.Martinsone, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, I.Vanadzins, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // Nano 2015: Nanoscience and Nanotechnology International Conference (Porto, Portugal, Febr.11-13, 2015). - Porto, 2015. - P.67-68.

The effect of different workplace nanoparticles on the immune system of employees / N.Kurjāne, T.Zvagule, J.Reste, Ž.Martinsone, I.Mārtiņsone, I.Vanadziņš // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.105.

The measuring approaches of nanoparticles at workplaces of wood and metal industries in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Martinsone, I.Vanadzins, A.Seile, I.Martinsone, P.Sudmalis, I.Pavlovska, J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane // 7th International Conference on Nanotechnologies and Advanced Materials (EuroNanoForum 2015) (Riga, Latvia, June 10-12, 2015) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2015. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 29.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://euronanoforum2015.eu/wp-content/uploads/2015/03/Abst…

Wrist hypothermia due to computer work / J.Reste, T.Zvagule, N.Kurjane, I.Vanadzins // Work 2015 "New meanings of work" (Turku, Finland, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Turku, 2015. - P.259-260.

Darba vides apstākļi un riski Latvijā : 2013. gada pētījuma dati / I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, J.Reste, S.Lakiša, M.Grāvele, M.Eglīte, I.Mārtiņsone // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 87.lpp.

Fluorescent probe ABM : properties and advantages as a biomarker of albumin alterations in different pathologies / T.Zvagule, N.Kurjane, J.Reste ...[et al.] // BIT's 7th Annual World Protein & Peptide Conference (Dalian, China, Apr.25-28, 2014) : Abstract Book. - Dalian, 2014. - P.231.

Ar darbu saistīto mioskeletālo slimību profilakses nepieciešamība Latvijā [Elektroniskais resurss] : tēzes / J.Reste, M.Eglīte, T.Zvagule, N.Kurjāne, I.Vanadziņš // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=41

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Reste, Jeļena. Jonizējošā starojuma ietekme uz cilvēku novecošanu : ilgstošam apstarojumam pakļauto cilvēku novecošanas aspekti / J.Reste. - GlobeEdit, 2014. - 260 lpp.

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2012-2013 / [pētījuma īstenošanā piedalījās speciālisti: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.A.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra "Darba drošības un vides veselības institūts"]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 139 lpp., 1 CD-ROM.

Work conditions and risks in Latvia, 2012-2013 [Elektroniskais resurss] / specialists: I.Vanadziņš, Ž.Martinsone, S.Lakiša, J.Reste, M.Grāvele, M.Ā.Baķe, D.Sprūdža, I.Mārtiņsone, M.Eglīte ; SIA "TNS Latvia", Institute for Occupational Safety and Environmental Health Of Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2013. - 158 p. - E-grāmata pieejama: http://www.rsu.lv/eng/images/Documents/Publications/Work_co…

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" vadītāja
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja