Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Attīstības psiholoģija

Mērķis

Papildināt studentu zināšanas un veicināt izpratni par indivīda attīstību ietekmējošiem faktoriem, likumsakarībām dažādos personības attīstības posmos, kā arī attīstīt prasmi veikt personības attīstības analīzi pēc noteiktiem kritērijiem, raksturojot reālās un potenciālās attīstības problēmas un izvērtējot to risināšanas iespējas sociālā darbinieka un ergoterapeita profesionālās kompetences ietvaros.

Priekšzināšanas

Ievads specialitātē, Prakse I.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti pārzina personības attīstības psiholoģijas vispārējos jēdzienus un to saistību ar citām nozarēm, definē attīstības psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, nosauc un apraksta attīstības psiholoģijas procesu profesionālā terminoloģijā, orientējas, izprot un pārzina pamata teorijas un procesus personības attīstībā.

Prasmes

Studenti prot lietot personības attīstības psiholoģijas kursā iegūtās kognitīvās un praktiskās prasmes, lai veiktu profesionālus uzdevumus un risinātu problēmas, spēj izmantot nepieciešamās zināšanas, analizējot pamata personības attīstības teorijas un prot izvēlēties un piemērot pamata metodes, līdzekļus, materiālus un informāciju, lai savstarpēji salīdzinātu dažādas teorētiskās koncepcijas. Prot novērtēt fizisko, kognitīvo un psihosociālo attīstību dažādos vecumposmos, lieto to personības attīstības izvērtēšanai dažādos vecumposmos teorētiskajā aspektā, izmantojot to prakses darbu aprakstā.

Kompetences

Studenti prot lietot teorētiskās atziņas un praktisko pētījumu rezultātus, spēj tos interpretēt attīstības psiholoģijas, specializācijas kontekstā. Spēj izmantot personības attīstības teorētiskās koncepcijas, analizējot konkrēta bērna attīstību un pieaugušā dzīves vēsturi. Ir pieredze attīstības psiholoģijas likumsakarību holistiskā interpretācijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligātsAelita Vagale
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsAelita Vagale
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE4BakalaursObligātsAelita Vagale