Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

asistents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

2012 - 2016

asitenta p.i.

Studiju nodarbību vadīšana, pārbaudījumu organizēšana.Zinātniskās pētniecības darba veikšana, studējošo pētniecisko darbu un prakšu vadīšana.Piedalīšanās studiju programmu darba un kvalitātes vērtēšanā.

2009 - 2012

stundu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Komunikāciju fakultāte

Studiju nodarbību vadīšana, studiju kursa satura atjaunošana, nodarbību kvalitātes nodrošināšana.

2002 - 2005

stundu pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Humanitārais Institūts

Lekciju un nodarbību vadīšana. izdales materiālu un metodisko materiālu sagatavošana lekcijām un nodarbībām.

2000 - 2009

direktore( 2005-2009), mācību daļas vadītāja(2003-2005), uzticības tālruņa konsutants(2000-2003)

Rīgas domes Atkarības profilakses centrs

Organizācijas vadīšana.Darba plānošana- stratēģija, finanses,

Jaunu izglītības programmu plānošana un licenzēšana IZM

(atbildīgā par programmas realizēšanu),

Personāla stratēģijas veidošana,

Atkarības profilakses programmu sastādīšana un vadīšana,

ESF un citu projektu pieteikumu sagatavošanas vadīšana, ieviešanas uzraudzība.

1997 - 2000

grupas konsultants, psihologs

Atkarīgo personu rehabilitācijas programma, Narkoloģijas centrs

Grupu terapijas nodarbību vadīšana,

Lekciju sagatavošana un lasīšana. Ģimenes programmas vadīšana.

Individuālas konsultācijas

 

1986 - 1997

ārsta palīgs, , vecākā māsa

Narkoloģiskā slimnīca

 

Personāla darba organizēšana.

Ārstnieciskas manipulācijas, procedūras

Izglītība

2012 - pašlaik

studijas doktorantūrā

Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, psiholoģijas programma.Promocijas darbs"Veselības aprūpes speciālistu priekšstati par veselības uzvedību, veselības uzvedība un komunikācija ar pacientu".Promocijas darba vadītāja: Dr. psych. Anita Pipere

1998 - 2000

Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā, klīniskais psihologs

Latvijas Universitāte

1983 - 1986

ārsta palīga( feldšera) diploms

Rīgas Sarkanā Krusta 4. medicīnas skola

2009 - 2011

Sistēmiskā supervizore un organizāciju sistēmiskā konsultante

Essenes( Vācija) supervizoru apmācības institūta IFS izglītība Latvijā

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2014-pašlaik -Shēmu terapijas apmācība, Nīderlandes shēmu terapijas un Latvijas KBT asociāciju sadarbībā​.

2005 gadā apmaiņas programma ASV, Riversaidas medicīnas centrā, 400 tālākizglītības stundas ķīmiski atkarīgo pacientu ārstēšanas programmā.

Seminārs „Vadītprasme", 2005.g.,

Seminārs "Kā trenēt trenerus", Jo May Prusac (Austrālija), Latvijā

Starptautiskās konferences par atkarības jautājumiem:

2004. Referāts starptautiskajā ECAD konferencē „Atkarības profilakses

darbs ar riska bērniem Latvijā"

Drāmas terapiijas meistardarbnīca 2010. gada 07 Mākslu terapijas vasaras skolā

„Spēks no manas dzimtas;darbs ar genogrammu", meistardarbnīca Eiropas psihodrāmas konferencē Krakovā 2010. g.09 "Sieviete dusmās un mīlestībā"

Citas papildus izglītības aktivitātes uzrādīšu pēc pieprasījuma

Regulāri apmeklēju konferences klīniskajā psiholoģijā un psihodrāmā,

drāmas terapijā.

 

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Veselības uzvedība, priekšstati par veselības uzvedību

Profesionālā komunikācija veselības aprūpes vidē

 

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Attīstības psiholoģija

Profesionālā komunikācija

Saskarsmes psiholoģija

Grupu psiholoģija un konsultēšana

Intervīzijas grupa

Prakse II, III supervīzijā

Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā

Supervīzija veselības aprūpes vidē

 

 

Vadītie studiju kursi

 

Attīstības psiholoģija

Profesionālā komunikācija

Saskarsmes psiholoģija

Grupu psiholoģija un konsultēšana

Intervīzijas grupa

Prakse II, III supervīzijā

Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā

Supervīzija veselības aprūpes vidē

 

Docētie studiju kursi

 

Attīstības psiholoģija

Profesionālā komunikācija

Saskarsmes psiholoģija

Grupu psiholoģija un konsultēšana

Intervīzijas grupa

Prakse II, III supervīzijā

Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā

Supervīzija veselības aprūpes vidē

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

bakalaura darbi: 2

​maģistra darbi: 2​

 

recenzētie:

​​maģistra darbi: 3

 

Projekti

 

Eksperts_Delphi study on young people's alcohol consumption within the RARAHA project ("Reducing alcohol-related harm")​, 2014-2015.

Dalība projektos.Minēti pēdējie projekti. Dalību citos projektos apliecināšu pēc pieprasījuma.

LR iekšlietu ministrijas VP un Eiropas komisijas direktorāta projekts

„Jaunieši pret narkotikām" 2009-2011.g., eksperts narkotiku atkarības

jautājumos.

RD RAPC un ESF līdzfinansētā projekta "Nepilngadīgo jauniešu ar sociālās

uzvedības novirzēm un atkarības problēmām iekļaušana sabiedrībā"

2006.g., projekta atbildīgā amatpersona.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un ESF

līdzfinansētā projekta „Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības

mazināšanai sociālā riska grupas jauniešiem" 2010.g.,sociālās uzvedības korekcijas programmas autore.

Supervizore ES struktūrfondu projektā Latvijas Neredzīgo biedrības koordinatoriem, 2010.g.-2013.

2013- 2015: supervizore NordPlus projektā darbam ar atkarīgajiem Sociālajā rehabiltācijā- biedrība „Nova Vita".

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Atkarības psihologu asociācija

Latvijas Drāmas terapijas asociācija

Veselības Psihologu biedrība

Latvijas Supervizoru apvienība

Latvijas Psihologu biedrība

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Analysis of the dynamics of treatment motivation and stress coping of substance use disorders patients in Minnesota program of Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, A.Vagale, I.Millere ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.7 (2014, July), p.216-225. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2014.htm

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.303-308. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation factor analysis of patients with substance use disorders In Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.298-302. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

 

Tēzes​​

 

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 131.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 132.lpp.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia / V.Sudrabe, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[u.c.] // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.96.

Vagale, Aelita. Drāmas terapijas izmantošana darbā ar atkarīgajiem / A.Vagale // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 98.-99.lpp.

Vagale, Aelita. Use of drama therapy in work with addicted persons / A.Vagale // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 100.-101.lpp.

Sudraba, Velga. Drāmas terapijas izvērtēšanas un novērtēšanas problemātika atkarīgiem pacientiem / V.Sudraba, A.Vagale, K.Mārtinsone // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 437.lpp.

Saistītās ziņas

Kolēģi

Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētnieka p. i.
Uģis Ciematnieks
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristaps Circenis
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs, Docētājs