Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Bakalaura darba izstrādes mērķis ir teorētisko zināšanu, profesionālo iemaņu un prasmju apliecināšana, nostiprināšana un attīstība. Studējošo sagatavošana tālākām studijām profesionālajā maģistra studiju programmā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi apgūti programmas studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par tiesību institūtiem, to regulējumu tiesību aktos bakalaura programmas apjomā. Atbilstoši izvēlētajam bakalaura darba tematam, students prot atlasīt nepieciešamos tiesību aktus, zinātnisko literatūru un tiesu praksi.

Prasmes

Bakalaura darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studējošā spējām pastāvīgi strādāt ar tiesību avotiem, atbilstoši izvēlētajam studiju darba tematam izstrādāt pētnieciskā darba plānu (struktūru), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu autoru viedokļus, izdarot secinājumus un priekšlikumus, kā arī apliecina teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu bāzi atbilstoši studiju programmas prasībām.

Kompetences

Patstāvīgi sekot tiesību aktu grozījumiem un tiesu prakses novitātēm, sniegt novērtējumu tiesību attīstības tendencēm, argumentēt un prezentēt savu viedokli, strādāt gan individuāli, gan grupā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.