Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uldis Vēgners
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Filozofija; Ētika

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar aktuālajām mūsdienu bioētikas problēmām. Veicināt studentu spēju patstāvīgi spriest par biomedicīnas aktuālajiem jautājumiem un veselības aprūpes sistēmas ētiskajām problēmām. Veicināt studentu prasmi analizēt ar biomedicīnu saistītas ētiska rakstura problēmas. Veicināt izpratni par klīniskajā praksē un pētniecībā akceptētām morālajām vērtībām.

Priekšzināšanas

Lai sekmīgi apgūtu paredzēto studiju kursu "Bioētika" studentam nav nepieciešamas priekšzināšanas. Ir vēlamas priekšzināšanas filozofijā un ētikā vidusskolas mācību programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studentiem ir jāorientējas būtiskākajās mūsdienu bioētikas problēmās; jāpārzina bioētikā izmantotās ētikas teorijas, bioētikas pamatproblēmas un izplatītākās pieejas, bioētikas problēmu risinājumi dažādās jomās, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar ētikas problēmām cilvēka dzīves sākumā un beigās, transplantācijas ētiku, taisnīgu resursu sadali veselības aprūpē, ētiku pētniecībā un dzīvnieku izmantošanu klīniskos pētījumos un medicīniskā izglītībā.

Prasmes

Studentiem jāspēj definēt būtiskākie bioētikas teoriju pamatjēdzieni. Jāspēj atpazīt un identificēt dažādas bioētikas problēmsituācijas un dažādu teorētisku apsvērumu loma tajās.

Kompetences

Studentiem patstāvīgi jāspēj analizēt, izvērtēt un kritizēt dažādas nostājas mūsdienu biomedicīnā; jāspēj patstāvīgi formulēt viedokli un aizstāvēt to.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz1MaģistrsObligātsUldis Vēgners, Laura Bitiniece, Mairita Satika, Māra Grīnfelde
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF1MaģistrsObligātsUldis Vēgners, Māra Grīnfelde, Mairita Satika
Medicīna, SSNMF1MaģistrsObligātsUldis Vēgners, Māra Grīnfelde, Laura Bitiniece, Mairita Satika