Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Vadošais pētnieks

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2014 - pašlaik

Lektors

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - 2018

Pētnieks

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2015 - 2015

Pasniedzējs

LU Filozofijas un vēstures fakultāte

2014 - 2015

Pasniedzējs

LU Filozofijas un vēstures fakultāte

2013 - 2014

Lektora pienākumu izpildītājs

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2012 - 2013

Pasniedzējs

RSU Humanitāro zinātņu katedra

2010 - 2012

Zinātniskais asistents

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

2007 - 2010

Vecākais laborants

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

pašlaik

Lektors

Humanitāro zinātņu katedra

Izglītība

2009 - 2014

Dr. phil.

Latvijas Universitāte

Promocijas darba nosaukums ""Tagad" loma laikapziņā. Fenomenoloģisks pētījums"; promocijas darba vadītājs: Dr.habil.phil. Maija Kūle.

2007 - 2009

Mg.phil.

Latvijas Universitāte

2003 - 2007

B.phil.

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas tālākizglītības programmas kurss „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse"​. Sertifikāts nr. 012029, izdots 14.06.2010.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 • ​Fenomenoloģija
 • Laika pieredzes filozofija
 • Medicīnas fenomenoloģija
 • Latvijas filozofijas vēsture (Teodors Celms)

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē / Phenomenology of the Body

 

Vadītie studiju kursi

 

Filosofiskā antropoloģija / Philosophical Anthropology

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē / Phenomenology of the Body

 

Filosofiskā antropoloģija

Ķermeņa fenomenoloģija

Medicīnas socioloģija

Nāve un miršana

Docētie studiju kursi

Filosofiskā antropoloģija

Ievads studiju procesā un argumentācijas pamatos

Kultūras interpretācija un tās kritika

Medicīnas filosofija un bioētika

Medicīnas socioloģija

Pacienta ķermeniskā pieredze veselības aprūpē

Personības psiholoģija

Argumentācijas pamati

Ķermeņa fenomenoloģija

Nāve un miršana

Projects

 

 • Pētnieks. LU Filozofijas un socioloģijas institūta projekts "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija"
 • Pētnieks. Valsts pētījumu programma „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības"​
 • Pētnieks. LZP finansēts, LU Filozofijas un socioloģijas institūta projekts „Fenomenoloģiskie pētījumi (saistībā ar S.Kirkegoru, A.Bergsonu un psihoanalīzi)"
 • Zinātniskais asistents, pētnieks. LZP finansēts, LU Filozofijas un socioloģijas institūta projekts „Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija"
 • Zinātniskais asistents, pētnieks. Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte: valoda, vēsture, kultūra un cilvēkdrošība"
 • Zinātniskais asistents, pētnieks. LU FSI Sadarbības projekts „Humanitāro zinātņu virtuālā enciklopēdija: personālijas, avoti, termini"
 • Vecākais laborants. Valsts pētījumu programma „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru"

 

Memberships

 

 • 2019 - pašlaik. Central and East European Society for Phenomenology padomes loceklis un sekretārs.
 • 2013 - pašlaik. ​Stipendiju piešķiršanas padomes loceklis, Rīgas Stradiņa universitāte
 • 2010 - pašlaik. Nordic Society for Phenomenology biedrs
 • 2016 - 2017. British Society for Phenomenology biedrs
 • 2010 - 2012. Doktorantūras skolas „Letonika un starpkultūru pētījumi" dalībnieks.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 • 09.04.2015. ​LZA Teodora Celma balva filozofijā par Teodora Celma filozofiskā mantojuma pētniecību.

 

 

Publications

 

Raksti​​

 

Vēgners, Uldis. Can simultaneity provide succession? : a problem with Husserl’s account of inner time-consciousness [Elektroniskais resurss] / U.Vegners // Phenomenology [Elektroniskais resurss]. - 2018. - P.143-147. - Resurss aprakstīts 2019.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.pdcnet.org/wcp23/content/wcp23_2018_0027_0143_0…

Vēgners, Uldis. Laiks / U.Vēgners // Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums II / V.Sīļa un I.Neidera redakcijā ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : RSU, 2018. - 2.sēj., 135.-159.lpp.

Vēgners, Uldis. Report of the International Conference "Phenomenology and aesthetics. The 3rd Conference on traditions and perspectives of the phenomenological movement in Central and Eastern Europe" (June 29-July 1, 2017, Riga, Latvia) / U.Vēgners, M.Grīnfelde // Horizon: феноменологические исследования = Horizon: studies in phenomenology. - T.6, No.2 (2017), c.358-365. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vēgners, Uldis. Vērtībspriedumi Teodora Celma kritikā par transcendentālās fenomenoloģijas intersubjektivitātes izpratni / U.Vēgners // Vērtības: Latvija un Eiropa : kolektīva monogrāfija divos sējumos / [zinātniskā red. un sast. M.Kūle]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - 1.sēj.: Vērtību pētījumi - filosofiskie aspekti, 161.-170.lpp.

Vēgners, Uldis. Cīņa par laiku : par Andreja Baloža monogrāfiju "Nepabeigtā pagātne". Pētījums par Anrī Bergsona filozofiju (FSI, 2015) [Elektroniskais resurss] / U.Vēgners // Punctum : laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 20.aug.), [1.-5.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.punctummagazine.lv/2015/08/20/

Vēgners, Uldis. Neizsakāmais Huserla fenomenoloģijā : no neatbilstības līdz radīšanai [Elektroniskais resurss] / U.Vēgners // Punctum : laikmetīgās literatūras un filosofijas žurnāls [Elektroniskais resurss]. - (2015, 20.marts), [1.-6.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.punctummagazine.lv/2015/03/20/

 

Tēzes​​

 

Vēgners, Uldis. Laika pieredze slimībā : laika pieredzes analīzes konceptuālā aparāta piedāvājums / U.Vēgners // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 327.lpp.

Vēgners, Uldis. Subjektīvais un objektīvais laiks veselības aprūpē / U.Vēgners // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 377.lpp.

Vēgners, Uldis. Laika pieredze : trīs filozofiskie modeļi / U.Vēgners // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 338.lpp.

Jankovskis, Ģirts. Sāpju fenomena pieredze ārsta un pacienta komunikācijā / Ģ.Jankovskis, U.Vēgners // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 445.lpp.

Vēgners, Uldis. Subjektīvā laika deformācijas slimībā : fenomenoloģisks skaidrojums / U.Vēgners // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 476.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Vēgners, Uldis. Tagad. Laika pieredzes filosofija / U.Vēgners ; [zinātniskie recenzenti: Ž.Narkēviča, J.Taurens] ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. - vii, 238 lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Kontakti

Saistītās ziņas