Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

Mērķis

Veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī un veicināt pamatzināšanu apguvi par uzņēmējdarbības nozīmi tautsaimniecībā, uzņēmējdarbības formām, tiesiskajiem aspektiem, darba organizēšanu un finanšu plānošanu.

Priekšzināšanas

Vidusskolas līmenī ekonomikas pamatos, matemātikā un statistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zinās un izpratīs ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatjautājumu būtību, valsts lomu ekonomikā, pratīs izklāstīt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas, zinās nosaukt galvenos likumdošanas aktus, kas regulē uzņēmējdarbību, izskaidrot saimnieciskās darbības uzskaites nepieciešamību, definēt grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, nosaukt un raksturot uzņēmējdarbības risku veidus.

Prasmes

Studējošie pratīs salīdzināt kopējo un atšķirīgo mikro un makro ekonomikā, izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus, analizēt tirgus subjektu rīcību, salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus, izskaidrot valsts lomu ekonomikā, diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valstu tautsaimniecībām, salīdzināt uzņēmējdarbības formas, noteikt to priekšrocības un trūkumus, sagatavot biznesa plānu, veikt SVID un PEST analīzi.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas, studējošie spēs izvērtēt Latvijas banku sistēmu, nodokļu politiku un budžetu, loģiski noformulēt un izskaidrot fiskālās un monetārās politikas ietekmi uz sociālekonomisko situāciju valstī, izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Latvijā un valsts lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, izvērtēt kontroles metožu efektivitāti, analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus, izvērtēt riskus, kā arī pieņemt lēmumus to mazināšanai un novēršanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS5Pirmais līmenisObligātsAnita Kokarēviča