Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas pētniecisko darbu veikšanai.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par pētīšanas būtību, pētījuma ietvarstruktūru, tās elementiem un to savstarpējās sakarības nepieciešamību.
Izpratne par pētījuma metodēm un to atšķirībām.
Zināšanas par informācijas avotu meklēšanas un strukturēšanas principiem.

Prasmes

Spēj izveidot pētījuma ietvaru un korekti definēt tā elementus.
Spēj pamatoti izvēlēties atbilstošu pētniecisko metodi.
Prot pielietot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes.

Kompetences

Spēj izstrādāt loģisku un strukturētu ekonomiskā pētījuma metodoloģiju socio-ekonomisko procesu analīzei un vadības lēmumu izstrādei.
Spēj identificēt esoša ekonomiskā pētījuma metodoloģijas pilnveidošanas iespējas.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE1BakalaursObligātsRomāns Putāns
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR1BakalaursObligātsRomāns Putāns, Kristīne Blumfelde-Rutka
Starta uzņēmējdarbības vadība, SUV1BakalaursObligātsRomāns Putāns, Kristīne Blumfelde-Rutka