Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība; Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Iegūt zināšanas un izpratni par sabiedrības veselības jautājumiem un apzināt ergoterapijas kā veselības un sociālās aprūpes specialitātes potenciālu būt veselību veicinošai profesijai. Apgūt iemaņas plānot un realizēt ergoterapeitisko iejaukšanos sabiedrības veselības līmeņa paaugstināšanai, vienlīdzīgu tiesību ievērošanai un realizācijai.

Priekšzināšanas

Ergoterapijas pamati, konceptuālie prakses modeļi, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija, nodarbe un kultūrvide, pētniecības metodes, ergonomika/ darbs, somatiskās saslimšanas, psihiatrija ergoterapijā, vispārējā rehabilitācija, klīniskā prakse somatiskajā medicīnā I.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• izskaidrot veselības jēdzienu, funkcionēšanu un nespēju;
• raksturot veselības un nodarbes mijiedarbību;
• raksturot veselību ietekmējošos faktorus un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumus;
• izskaidrot slimību biežuma radītājus (incidence, prevalence);
• izskaidrot nodarbes atsavināšanas jēdzienu, nosaukt riska populācijas un raksturot nodarbes atsavināšanas ietekmējošos faktorus;
• nosaukt un raksturot veselības veicināšanas pamatprincipus ergoterapijā;
• nosaukt un raksturot profilakses līmeņus;
• nosaukt un raksturot nodarbes vajadzību novērtēšanas metodes;
• raksturot stratēģiju 'rehabilitācija klienta dzīvesvietā';
• izskaidrot jēdzienu 'dzīves kvalitāte' un 'ar veselību saistītā dzīves kvalitāte'.

Prasmes

Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs:
• atlasīt, apkopot un izmantot būtiskāko informāciju par sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselības paradumiem Latvijā;
• atlasīt un apkopot nacionālo un lokālo likumdošanu saistībā ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar invaliditāti un citām riska grupām;
• pielietot slimību biežuma aprēķinus un sabiedrības veselības statistiku;
• identificēt nodarbes atsavināšanas pazīmes un riskus;
• novērtēt, aprakstīt un analizēt mērķa grupas nodarbes vajadzības;
• noformulēt ergoterapijas iejaukšanās mērķi un uzdevumus, saskaņā ar identificētajām sabiedrības veselības problēmām;
• identificēt ergoterapijas metodes un rehabilitācijas stratēģijas;
• realizēt ergoterapijas iejaukšanos lokālā kontekstā;
• veidot prezentāciju par ergoterapijas iejaukšanos lokālā kontekstā.

Kompetences

• analizēt un interpretēt informāciju par sabiedrības veselības situāciju un Latvijas iedzīvotāju veselības paradumiem;
• analizēt un interpretēt informāciju par veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar invaliditāti un citām riska grupām;
• interpretēt slimību biežuma aprēķinu datus;
• demonstrēt prasmes patstāvīgā informācijas meklēšanā (zinātniskā literatūra, likumdošana, statistikas dati u.c.), kritiskajā domāšanā un analīzē;
• students pratīs aprakstīt mērķa grupas nodarbes vajadzības un pārzinās nodarbes vajadzību novērtēšanas metodes;
• students pratīs noformulēt projekta mērķi un uzdevumus, saskaņā ar identificētajām nodarbes vajadzības problēmām;
• students pratīs veidot partnerattiecības ar mērķa grupu iejaukšanās realizēšanai, lai novērstu identificētās problēmas;
• identificēs ergoterapijas metodes un rehabilitācijas stratēģijas/ iejaukšanos lokālā kontekstā;
• pratīs plānot ergoterapijas projekta realizāciju riska populācijām lokālā kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE6BakalaursObligāts