Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

Mērķis

Apgūt farmakoekonomikas teorētisko pamatu un tās metožu praktisko pielietojumu zāļu ekonomiskās analīzes veikšanai un izmaksu efektīvas un uz pierādījumiem balstītas medikamentozās terapijas izvēlei. Sekmēt studentu izpratni par sabiedrības veselības pamatjautājumiem, risinājumiem slimības radītā ekonomiskā sloga mazināšanā, kā arī veicināt studentu zinātniskās, kritiskās, sistemātiskās un analītiskās domāšanas attīstību.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamati (vēlams).

Rezultāti

Zināšanas

• Farmakoekonomikas zinātnes būtība un pielietojums.
• Ekonomikas analīzes metodes.
• Zāļu klīnisko pētījumu datu izmantošanas iespējas, priekšrocības un trūkumi.
• Zāļu klīniskās efektivitātes datu avoti.
• Izmaksu kategorijas un iedalījums.
• Zāļu izmaksu efektivitātes jēdziens un aprēķina metodes.
• Ekonomiskās modelēšanas principi un pielietojums.

Prasmes

• Pielietot farmakoekonomikas metodes.
• Kritiski novērtēt zāļu klīnisko pētījumu publikācijas.
• Novērtēt pierādījumu līmeni lēmumu pieņemšanai par konkrētu zāļu izvēli.
• Novērtēt un aprēķināt medikamentozās terapijas izmaksas.
• Izvēlēties konkrētajam gadījumam atbilstošu farmakoekonomikas metodi.
• Aprēķināt un analizēt konkrētu zāļu izmaksu efektivitāti un prezentēt rezultātus.

Kompetences

• Veidot uz racionālu farmakoterapiju vērstu veselības politiku.
• Noteikt zāļu politikas mērķus gan sistēmas, gan ārstniecības iestāžu līmenī.
• Noteikt racionālas un izmaksu efektīvas zāļu izrakstīšanas un lietošanas principus.
• Sekmēt izmaksu efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.