Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt studējošiem izvērstas zināšanas par ģimenes un mantojuma tiesībām, to nozīmi privāttiesībās un personīgo tiesību nodrošināšanā, attīstīt prasmi ģimenes un mantojuma tiesību normas aplūkot kopsakarībā tiesību sistēmā, saskatīt problēmjautājumus, tostarp prakses un teorijas pretnostatījumus, un piedāvāt to tiesiskos risinājumus, dot teorētisku izpratni un tiesību normu praktiskas pielietošanas prasmes.

Priekšzināšanas

Ievads tiesībās un civiltiesībās.

Rezultāti

Zināšanas

Padziļināta izpratne par ģimenes un mantojumu tiesību institūtiem (saderināšanās, laulība, laulāto personiskās un mantiskās attiecības, ģimenes, vecāku un bērnu savstarpējās attiecības un mantiskās attiecības, adopcija, aizbildnība, aizgādnība, radniecība, civilstāvokļu akti, paternitāte, mantojums, tā pieņemšana, līgumiskā, testamentārā un likumiskā mantošana, mantinieku šķiras, testaments, mantojuma līgums), definē to būtību un saturu, izprot laulības šķiršanas lietu vešanas procesu, mantojuma lietu kārtošanu, izprot bāriņtiesas darbību un nozīmi vecāku un bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Prasmes

Pielietot attiecīgās tiesību normas konkrētu tiesisko situāciju risināšanā, sagatavot ģimenes un mantojuma tiesību procesuālos dokumentus, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu, motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu, izmantojot jaunākās tendences un atziņas.

Kompetences

Piemērot zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemērot juridiskās metodes ģimenes un mantojuma tiesību skarošu problēmu atrisināšanai, patstāvīgi paaugstinot savu kvalifikāciju, analizēt juridisko informāciju (juridiskās informācijas apstrāde), saskatīt problēmjautājumus, spēt piedāvāt to adekvātus risinājumus, prezentēt savu viedokli, piedalīties diskusijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsInga Kudeikina