Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Motivēt studējošos izvēlētās funkcionālā speciālista profesijas apgūšanai, sniegt pamatinformāciiju par sekmīga studiju procesa norisi RSU un veselības aprūpes, rehabilitācijas medicīnas un sociālās palīdzības organizāciju valstī. Attīstīt studentos pamatprasmes kritiski analizēt zinātnisko literatūru rehabilitācijas nozarē, pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu rehabilitācijas attīstībā, sagatavot studentus patstāvīgam izpētes darbam: plānot un īstenot kvantitatīvus pētījumus, attīstīt prasmes veidot ziņojumu par pētījumu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti savas izvēlētās funkcionālā speciālista profesijas ietvaros spēs aprakstīt tās mērķus, uzdevumus un zinātniskos pamatojumus, izpratīs profesijas tiesiskos aspektus, pārzinās veselības aprūpes, rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālās apdrošināšanas organizācijas pamata principus. Kā arī students apgūs zināšanas par pētniecības attīstību un nozīmi nozarē, kvantitatīviem un kvalitatīviem pētījumiem, pētniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs orientēties veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālās palīdzības/apdrošināšanas organizācijas principos. Pārzinās RSU studiju reglamentējošos dokumentus. Pārzinās RSU bibliotēkas un datu bāžu izmantošanas principus. Kā arī students pratīs formulēt pētījumu jautājumus; parādīt prasmes patstāvīgā zinātniskās literatūras meklēšanā, kritiski izvērtēt zinātniskās publikācijas specialitātē; saprast, izvēlēties un pamatot atbilstošo pētījuma dizainu un metodoloģiju, ņemot vērā ētiskos aspektus; apgūs pamatprasmes veidot ziņojumu par veikto pētījumu.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studentiem veidosies izpratne par studiju procesu un izvēlētās funkcionālās profesijas specialitāti. Kā arī studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes veicot pētniecības uzdevumus, kritiski lasīt zinātniskas publikācijas specialitātē, sagatavot ziņojumus par pētījumiem (rakstisks ziņojums, uzstāšanās, stenda ziņojums).

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA2BakalaursObligātsSigne Tomsone
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsSigne Tomsone
Fizioterapija, RFF2BakalaursObligātsSigne Tomsone
Fizioterapija, RFFN2BakalaursObligātsSigne Tomsone
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligātsSigne Tomsone
Uzturs, RFU2BakalaursObligātsSigne Tomsone
Uzturs, RFUN2BakalaursObligātsSigne Tomsone