Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Ēriks Treļs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kārtības policijas struktūrvienību darba organizācijas specifiku, kā arī sniegt zināšanas par likumpārkāpumu prevencijas darba jēdzienu, struktūru un policijas preventīvā darba metodēm, attīstīt preventīvā darba plānošanas iemaņas un pilnveidot studentu profesionālo kompetenci, kas nepieciešama, lai nodrošinātu sekmīgu policijas funkciju izpildi, kā arī attīstīt studējošo zināšanas pētniecības metodoloģijā un veicināt praktisko iemaņu attīstību kvalifikācijas darba izstrādē.

Uzdevumi:
1. sniegt zināšanas par Valsts policijas kārtības policijas darba organizāciju, struktūru un kompetencēm;
2. sniegt zināšanas par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, satiksmes uzraudzības, vispārējās un individuālās prevencijas metodēm, atļauju sistēmas, operatīvās vadības un citu kārtības policijas struktūrvienību darba organizācijas īpatnībām, problēmām un tiesiskajiem aspektiem;
3. sniegt zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas par kārtības policijas darba plānošanu, administratīvo pārkāpumu un noziedzīgu nodarījumu pareizā kvalificēšanā un dokumentēšanā;
4. veicināt pētniecības metodoloģijas zināšanu apguvi un attīstīt studējošo pētnieciskās prasmes.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot studiju kursus „Policijas tiesības (dienesta gaita, disciplinārprakse, problēmaspekti), “Administratīvās tiesības”.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina Valsts policijas kārtības policijas darba organizāciju, struktūru un dienestu kompetenci; studējošie zina kārtības policijas darba plānošanas procesu, prevencijas darba metodes, administratīvā darba specifiku un sabiedriskās kārtības pasākumu plānošanas un organizēšanas darba īpatnības; studējošie zin kārtības policijas struktūrvienību ikdienas darba praktiskos aspektus un darbības tiesisko regulējumu; studējošie zina galveno dienesta dokumentu pareizas aizpildīšanas principus; studējošie zina pētīšanas metodes un specifiku.

Prasmes

Prasme identificēt praktiskā darba problēmu loku, kas skar studiju kursa tematiku; prasme juridiski kvalificēt nodarījumu un dokumentēt to; prasme orientēties tiesiskā regulējuma avotos un patstāvīgi rast ar dienesta uzdevuma saistītā jautājuma sekmīgu risinājumu; prasme atlasīt nepieciešamos līdzekļus dienesta uzdevuma izpildei un patstāvīgi izvēlēties tā izpildes stratēģiju; prasme noformēt dienesta, administratīvās lietvedības, izmeklēšanas darbību dokumentus; prasme izvēlēties pētniecības metodes un tās pielietot lietišķās pētniecības procesā.

Kompetences

Spēj aprakstīt, formulēt un komunicēt praktiskus jautājumus un piedāvāt risinājumu ceļus, veikt praktisku jautājumu problēmu analīzi; spēj uzņemties profesionālu atbildību un pieņemt lēmumus par sarežģītu uzdevumu veikšanu un plānošanu; spēj pareizi kvalificēt nodarījumu un patstāvīgi izvēlēties atbilstošu rīcības modeli konkrētajā situācijā, atbilstoši dokumentējot notikuma apstākļus; spēj patstāvīgi plānot un organizēt prevencijas darbu, kā arī darbu kriminālās un administratīvās jurisdikcijas jomā; spēj patstāvīgi pielietot pētniecības metodes un veikt lietišķo pētniecību.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.