Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Infektoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ludmila Vīksna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Veicināt apgūt infekcijas slimību pamatus, akcentējot dzīves kvalitāti samazinošos aspektus un to novēršanas iespējas; infekcijas slimību izplatības ierobežošanas principus, kā arī rīcības algoritmu darbam ar konkrētas slimības pacientu. Apzināt konkrētu infekcijas slimību iespējamo ietekmes veidu uz indivīda dzīves kvalitāti un sabiedrības veselību kopumā. Studentiem veidosies izpratne par bioterorisma jēdzienu un ceļotāju veselības problēmām. Studenti mācīsies analizēt infekcijas slimību ietekmi uz indivīdu, plānot sociālā darba metodes un paņēmienus pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai vai saglabāšanai.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, anatomijā, bioķīmijā, parazitoloģijā, fizioloģijā, epidemioloģijā, mikrobioloģijā, imunoloģijā, farmakoloģijā un iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Spēs klasificēt infekcijas slimības pēc to ietekmes uz pacienta dzīves kvalitāti; atpazīs raksturīgos, tai skaitā invalidizējošos, infekcijas slimību simptomus; izklāstīs un uzskaitīs konkrētu pasākumu sociālā darba plānu infekcijas slimību pacientam; zinās Latvijas Republikas normatīvo bāzi attiecībā uz infekcijas slimībām un to ierobežošanu.

Prasmes

Veidot plānu sociālam darbam infekcijas slimību pacientam ar dzīves kvalitātes samazināšanos darbībām – plānot un saskaņot savu darbu ar medicīnas personāla darbu, nosakot nepieciešamo sociālo pasākumu saturu un formu; analizēt normatīvos dokumentus infektoloģijas kontekstā.

Kompetences

Profesionāli sadarboties ar ārstniecības personām un veselības aprūpes organizētājiem infekcijas slimību ierobežošanas un veselības veicināšanas jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības, uzņemties atbildību par patstāvīgu mācīšanos un darboties kā veselības veicinātājs infekciju slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses metožu izvēles kontekstā, veidot sociālā darba programmu infekciju slimību seku novēršanas (indivīdam) kontekstā, darboties saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem saistībā ar infekcijas slimībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD7BakalaursObligātsKristīne Vanaga, Angelika Krūmiņa, Gunta Stūre, Gundars Lācis, Iļja Drjagunovs, Raimonds Sīmanis, Aija Leidere-Reine, Iveta Ozere, Signe Jākobsone, Ludmila Vīksna, Sniedze Laivacuma, Ilze Ekšteina