Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Teorētiski un praktiski apgūt supervīzijas metodes un tehnikas supervīzijas procesam dažādās profesionālajās vidēs, attīstīt prasmi pielietot konsultēšanas mikroprasmes supervīzijā individuāli un grupā reflektīvajā aplī, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetenci par konflikta lomu un nozīmi supervīzijā no supervizora un supervizējamā perspektīvas un piedāvāt apgūt praktiskas intervences konflikta risināšanai.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi: Supervīzijas vēsture un teorijas, Supervizora profesionālā darbība, individuāla supervīzija, Supervīzija grupā, Supevizora personības kvalitātes, Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais definē un apraksta problēmu risināšanas un konsultēšanas metodes un tehnikas supervīzijā, izprot un izskaidro atšķirības konsultēšanas un supervīzijas procesā. Sistēmiskos jēdzienos apraksta starppersonu komunikāciju dažādās profesionālajās vidēs. Raksturo iespējamos konfliktus supervīzijā, apraksta to veidus, vadības iespējas un mediācijas pamatprincipus. Izskaidro konfliktu risināšanas stratēģijas. Apraksta sociālo, kultūras un vides faktoru ietekmi uz cilvēku.

Prasmes

Praktiski demonstrē konsultēšanas mikroprasmju modeli un metodes un tehnikas dažādas reflektīvā apļa daļās. Atbilstoši dotajam gadījumam izvēlas metodes supervīzijas procesam. Pielieto konfliktu risināšanas stratēģijas mācību grupā lomu spēlēs. Lieto profesionālu terminoloģiju.

Kompetences

Praktiskos mācību uzdevumos pielieto atbilstošas problēmu un konfliktu risināšanas un konsultēšanas metodes un tehnikas, mikroprasmju modeli, sistēmiski apraksta starppersonu komunikāciju dažādos līmeņos. Atpazīst savus resursus un ierobežojumus, ir motivēts paaugstināt savu kompetenci, par to reflektē.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts