Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Kaija
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Krimināltiesības

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt vispārīgas zināšanas par kriminālprocesa tiesībām, kas sekmētu tiesību nozarei raksturīgu zināšanu un prasmju apguvi, nodrošinot iespēju vērtēt un piemērot kriminālprocesuālās normas, veidojot studenta kompetenci kriminālprocesa tiesību jomā.

Priekšzināšanas

Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēj parādīt kriminālprocesa tiesību jomai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst tiesību zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim.
Students spēj parādīt kriminālprocesa tiesību jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

Prasmes

Students spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā kriminālprocesa tiesību jomā.
Students spēj parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā; spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, kā arī spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
Students spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu.
Students spēj, izmantojot apgūtos kriminālprocesa tiesību teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus kriminālprocesa tiesību jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Kompetences

Students spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros rast risinājumu attiecīgajiem faktiskajiem apstākļiem kriminālprocesa tiesību jomā un sagatavot procesuālo dokumentu projektus.
Students spēj patstāvīgi atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju.
Students spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas kriminālprocesa tiesību jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN5BakalaursObligātsSandra Kaija
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz5BakalaursObligātsSandra Kaija