Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Pilnveidot maģistrantu izpratni par pētniecību un prasmi izstrādāt sava pētījuma projektu – maģistra darbu, ietverot detalizētu tā pamatojumu un īstenošanas procesu, plānotās datu ieguves un apstrādes procedūras; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus; raksturot pētījuma tiesiskos un ētiskos aspektus, kā arī pievērst uzmanību zinātniskajai rakstīšanai.

Priekšzināšanas

Pētījumu metodoloģija, citi maģistra studiju programmas kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; izprot maģistra darba izstrādes un īstenošanas prasības un vērtēšanas kritērijus.

Prasmes

Studējošie formulē pētniecības problēmjautājumus atbilstoši tēmai; atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus; pamato pētījuma aktualitāti un problēmu; formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s)/hipotēzi(es); izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu pētījuma metodoloģiju, saskaņā ar ētikas normām pētījumā, apraksta plānotās datu analīzes metodes, izvērtē potenciālā pētījuma riskus un draudus; veic datu ievākšanu, apstrādi un analīzi, iegūto rezultātu aprakstīšanu un interpretāciju.

Kompetences

Studējošie patstāvīgi plāno un īsteno pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.