Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:18 / 27
Kursa vadītājs:Inese Paiča, Inese Paiča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Pilnveidot maģistrantu izpratni par pētniecību un prasmi izstrādāt sava pētījuma projektu, ietverot detalizētu tā pamatojumu un īstenošanas procesu, plānotās datu ieguves un apstrādes procedūras; izvērtēt iespējamos plānotā pētījuma riskus un draudus; raksturot pētījuma ētiskos aspektus.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi: "Pētījuma metodoloģija", "Profesionālā darbība".

Rezultāti

Zināšanas

Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; izprot maģistra darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.

Prasmes

Formulē pētniecības problēmjautājumus, atbilstoši tēmai, atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus, pamato pētījuma aktualitāti un problēmu, formulē pētījuma mērķi un jautājumu(s)/hipotēzi(es), izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu pētījuma metodoloģiju, saskaņā ar ētikas normām pētījumā, apraksta plānotās datu analīzes metodes, izvērtē potenciālā pētījuma riskus un draudus.

Kompetences

Patstāvīgi plāno pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu un prezentē pētījuma projektu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM3MaģistrsObligātsKristīne Mārtinsone, Sanita Šuriņa, Baiba Pumpiņa, Inese Paiča
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM4MaģistrsObligātsKristīne Vende-Kotova, Baiba Pumpiņa, Kristīne Mārtinsone, Kristaps Circenis, Jeļena Ļubenko, Sanita Šuriņa, Inese Paiča, Ervīns Čukurs, Nora Jansone-Ratinika, Sandra Mihailova, Aira Aija Krūmiņa, Velga Sudraba