Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 0
Kursa vadītājs:Agita Lūse
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Dot studentiem iespēju iegūt padziļinātu ieskatu par nozīmīgākajām sociālajām un filozofiskajām teorijām kopš 20.gs. otrās puses (no lingvistikas ietekmes perioda līdz morāles antropoloģijai), kurās izvirzītie jautājumi noteikuši antropoloģiskajos pētījumos aplūkoto tematu izvēli, kā arī rosinājuši precizēt jēdzienus un kategorijas, kādās ticis rakstīts par pētījumos novēroto.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas klasiskajās antropoloģijas teorijās; vēlamas zināšanas kultūras vēsturē un/vai socioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātas zināšanas par galvenajiem sociālās antropoloģijas jēdzieniem, teorijām un metodēm laika posmā no 20.gs. vidus līdz mūsdienām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs iemaņas analizēt mūsdienu autoru sociālantropoloģiskus un etnogrāfiskus tekstus, un tajos lietotos jēdzienus un pratīs argumentēt savu teorētisko nostāju, skaidrojot konkrētas sociālas parādības.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsObligātsAgita Lūse