Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Vadošā pētniece

Rīgas Stradiņa Universitāte

Pētniecisks darbs Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā Nr. Izp-2018/2-0070 „Valsts īstenošana un biosociālās saiknes (RELATE.LV)".

2018 - pašlaik

Pētniece

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

Pētniecisks darbs Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā Nr lzp-2018/1-0458 "Atminu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīve".

2013 - pašlaik

Docente

Komunikācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte

2017 - 2018

Pētniece - integrācijas eksperte

Rīgas Stradiņa Universitāte

Pētniecisks darbs projektā "Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā", kas tika īstenots ar Parvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu (PMIF/7/2016/1/03).

2008 - 2013

Docentes p.i.

Komunikācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa Universitāte

 • Docēšana bakalaura un maģistra studiju programmās.
 • Bakalaura, maģistra un promocijas darbu vadīšana, viespētnieku mentorēšana.
 • Pētniecisku projektu un grantu konkursu pieteikumu gatavošana, pētījumu publiskošana.

2007 - 2009

Vadošā pētniece

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts www.fsi.lv

 • Pētnieciska projekta „Pārvarot stigmatizējošus stereotipus par psihiska rakstura traucējumiem Latvijā: personisko pieredžu un ikdienas un profesionālo zināšanu integrācija" (projekta nr. 07.2072) realizācija un akadēmisku publikāciju izstrāde.

2006 - 2006

Pēcdoktora programmas pētniece (Postdoctoral Research Fellow)

Bristoles Univeristātes (University of Bristol) Socioloģijas nodaļa

 • Doktora disertācijā balstītu publikāciju izstrāde;
 • Semināru vadīšana Socioloģijas bakalaura studiju programmas studentiem.

1989 - 2001

Asistente

Latvijas Zinātņu akadēmijas (no 1995.g. - Latvijas Universitātes) Filozofijas un socioloģijas institūts

 • Dalība pētījumos šādās jomās: ideju vēsture Latvijā, jauno reliģisko kustību izpēte, reliģijas antropoloģija, medicīnas antropoloģija.
 • Referēšanas vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs; rakstu izstrāde zinātnisku rakstu krājumiem (latviešu un angļu valodā) un starptautiski recenzētiem žurnāliem; akadēmisku tekstu tulkošana no angļu, vācu un holandiešu valodas reliģijas filozofijā, ideju vēsturē un sociālajā antropoloģijā.

1986 - 1989

Stundu pasniedzēja

Rīgas Politehniskā institūta (tagad RTU) Sociālo zinātņu nodaļa

 • Lekcijas priekšmetā "Ētika un estētika" 2. studiju gada studentiem.
 • Semināri priekšmetāq "Sociālās un politiskā teorijas" 4. studiju gada studentiem.

1995 - 1996

Stundu pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedra

Lekciju un semināru vadīšana studiju kursā "Sociālā antropoloģija" latviešu un angļu valodā.

Izglītība

2001 - 2005

Filozofijas doktores grāds (PhD)

Bristoles universitātes (University of Bristol) Sociālo zinātņu fakultāte

Galvenie studiju priekšmeti: Sociālā antropoloģija, Medicīnas antropoloģija, Izpētes metodes socioloģijā un antropoloģijā, Filozofija un sociālā teorija.

Aizstāvēta doktora disertācija: Changing discourses of distress and powerlessness in post-Soviet Latvia ["Pārmaiņas diskursā par garīgām ciešanām un bezspēcību pēcpadomju Latvijā"].

1994 - 1995

Maģistres grāds ar izcilību (M.Sc. with distinction)

Londonas Ekonomikas un politisko zinātņu augstskolas (London School of Economics and Political Science) Antropoloģijas nodaļa

1980 - 1985

Filozofijas pasniedzēja diploms

Latvijas (Valsts) Universitāte

Sasniegumi

Publikācijas starptautiski citētos izdevumos

 

 • Leff, M. S.; J. Vrubļevska; A. Lūse un E. Rancāns. 2017. "Latvian family physicians’ experience diagnosing depression in somatically presenting depression patients: A qualitative study". European Journal of General Practice 23 (1) (2. oktobrī): 91–97.
 • Lūse, A., and D. Kamerāde. 2014. "Between Disabling Disorders And Mundane Nervousness. Representations Of Psychiatric Patients And Their Distress In Soviet And Post-Soviet Latvia,"in Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union, BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. Edited by M. Rasell and E. Iarskaia-Smirnova, pp. 97-121. London: Routledge.
 • Darbiņa, G., and A. Lūse. 2012. Development Of Suburbs In The Context Of Post-Socialist Consumption Models: The Case Of Pierīga. European Integration Studies 6:101-110.
 • Surska, M.; A. Melbarde-Kelmere; G. Freijs; V. Skultans; A. Luse; K. Sedlinieks un U. Dumpis. 2012. "Hand Hygiene Compliance in ICU: Explanation by Socio-Anthropological Observation". No Abstracts Vol. 52, K2080. San Francisco, USA: 52nd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC).
 • Lūse, A. 2011. 'From social pathologies to individual psyches: psychiatry navigating socio-political currents in 20th-century Latvia'. History of Psychiatry 22 :20-39.
 • McKevitt, CH., A.Luse and Ch. Wolf. 2003. “The Unfortunate Generation: stroke survivors in Riga, Latvia" in: Social Science and Medicine, 56 (10), 2097-2108.
 • Lūse, A. 2007. [Recenzija par Edmunda Bunkšes grāmatu] Geography and the Art of Life in: Journal of Baltic Studies 38 (3), pp. 375-377.
 • Lūse, A. 2005. [Recenzija par Pernilles Hohnen’as grāmatu] A market out of place? Remaking Economic, Social, and Symbolic Boundaries in Post-Communist Lithuania in: Journal of Royal Anthropological Institute 11 (2), 393.
 • McKevitt, C.; A. Luse; R. Beech un C Wolfe. 1999. "Patient identified perceptions of quality of life after stroke: a crossnational comparison: 24 Stroke Outcome (Predictors)". Cerebrovascular Diseases.
 • Lūse, A. 1996. "Intersubjectivity and Love: In Search of the Other" in: A. T. Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana. Vol. XLVIII. Kluwer Academic Publishers, 1996, 401-407.

 

Citas zinātniskas publikācijas

 

Raksti

 • Lūse, Agita. 2018. "Sociālā antropoloģija". No Nacionālā enciklopēdija, sast. Valters Ščerbinskis, 416.-418. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka [arī tiešsaistē: https://enciklopedija.lv/skirklis/5299].
 • Lūse, A., M.Pilmane, A.Skutelis, A.Utināns, Z.Kalniņa ...[u.c.] . 2015. “Konvencionālā vai netradicionālā medicīna?” // Medicus Bonus. - Nr.23 (2015, okt./nov./dec.), 10.-14.lpp.
 • Lūse, A., and D. Kamerāde. 2011. "Redrawing the Boundaries of Psychiatry and Mental Illness in the Post-Soviet Period: The Case of Latvia," in Szmigiero, K. (Ed.) Probing Madness,pp. 55-66. Oxford: Inter-Disciplinary Press.
 • Lūse, A., and L. Kāpiņa. 2011. "Intimacy and Control, Reciprocity and Paternalism: Madness and the Ambivalence of Caring Relationships in a Post-Soviet Country," in Probing Madness. Edited by K. Szmigiero, pp. 67-80. Oxford: Inter-disciplinary Press.
 • Lūse, A. 2009. 'Tapping the sources of healing. Some themes of distress narratives in towns and villages of contemporary Latvia' in: AM. Rivista della Società Italiana di antropologia medica, vol.17-18: 147-162.
 • Lūse, A. 2009. 'How can the number of psychiatric disabilities be reduced in Latvia? An evaluation of patient care needs in the light of the UN Convention' in: ​​Zelda Newsletter, 4: 9-14.
 • Lūse, A. 2009. 'I am an important and needed person.' A study of a support group movement in post-Soviet Latvia. Atslēgvārdi/Keywords. Academic Journal for New Research in Humanities and Social Sciences in the Baltic States, 1, 1-21.
 • Lūse, A. 2009. „Kā mazināt psihiatrisko invaliditāti Latvijā? Pacientu aprūpes vajadzību izvērtējums ANO Konvencijas gaismā" // Zeldas Apkārtraksts, 4: 9-14.​
 • Vahere, Baiba; Diāna Ričika; Jānis Vētra; Ivars Krastiņš un Agita Lūse. 2009. "Hipokrata zvērests – mediķu tēvreize?". Doctus Februāris.
 • Lūse, A. 2009. „Zinātne (ne)veselībai"// portālā politika.lv 2009.g.21.jūlijā. http://www.politika.lv/temas/politikas_kvalitate/17517/
 • Lūse, A. 2009. "Sociālā un kultūras antropoloģija" // Latvijas Enciklopēdija, 5. sēj., Valērija Belokoņa izdevniecība.
 • Lūse, A. 2009. "Zināšanas un vara: psiholoģisku problēmu diskursa formas" // Kentaurs XXI, 48. sēj.
 • Lázár, I. and A. Lūse. 2007. "Introduction," in Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing. Edited by A. Lūse and I. Lázár, pp. 1-34. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Lūse, A. 2004. “Neo-Pentecostal Missionaries in Latvia: A Network of the Anointed" in: H. Tyrell, B. Holtwick & A. Bogner (eds.), Weltmission und religiöse Organisationen Protestantische Missionsgesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg: Ergon-Verlag, 721-738.
 • Lūse, A. 2003. 'The Rise of Network Society and Structural Transformations in the Field of Religion' in: Adreas P. Mueller, Alfred Kieser (eds.) Communications in Organizations: Structures and Practices. Frankfurt am Main: Peter Lang, 261-276.
 • Lūse, A. 2000. “The network society and some tendencies in religious life" in: Humanities and Social Sciences in Latvia. Vol. 4 (29) 76-91.
 • Lūse, A. 1997. Latvian Religious Philosophical Literature (1988-1991) in: H. Biezais (ed.).Reliģiski-filozofiski raksti VI. Riga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 266-268.
 • Lūse, A. 1996. "Rudolph Otto and the early phenomenology of religion" in: Phenomenological Inquiry: A Review of Philosophical Ideas and Trends. October 1996, Vol. 20, 90-96.

Grāmatas

 • Lūse, A. and I. Lázár. Editors. 2007. Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Lūse, A. (sast.). 2002. Cilvēks, dzīve, stāstījums: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Antropologu biedrība; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Brošūras

 • Lūse, A., A. Žabicka, I. Krole, M. Mazjāne-Kokina, E. Priedīte, J. Sīlis, E. Veinberga. 2016. Bērnu ar invaliditāti rehabilitācijas efektivitāte Latvijā : sociālantropoloģiskais aspekts [Elektroniskais resurss] / Latvijas Republikas Tiesībsargs. - Rīga, 2016. - 40 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.academia.edu/30458455/

Tēzes

 • Lūse, Agita, 2018. “Responding in style: moral, economic and juridical framing of asylum policies” EASA2018: Staying, Moving, Settling, panelis P122: Human rights and political subjectivities in motion: migration, hyper-nationalism, and countervailing strategies (Stokholmā, 14.-17. augustā, 2018).
 • Lūse, Agita, 2018. "Care as a form of life. Living with a palliative patient in family in Latvia" – AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) konferencei, panelim nr. 042. “The contours of health care in the Baltic States” (Stenfordas Universitātē, ASV, 1.-3. jūnijā, 2018).
 • Lūse, A., and A. Žabicka. 2016. "Mothers as Providers of (Re) Habilitative Care for Severely Disabled Children: Challenges in Collaboration with Medical Practitioners and Obtaining Necessary Training." 6 th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare": Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions (Rīga, 23–25 November 2016) Rīga, 2016, P. 71.
 • Войцеховскис, В.В., ​А.Анцанс, Г.Анцане, В.Бернхофс, Ю.Г.Войцеховска, Н.Курьяне, А.Лусе, Я.Мичанс, И.Островска, Э.Тарасова, Т.Трачевска, А.Шкестерс. 2009. "Oпыт создания междисциплинарной рабочей группы изучения, разработки методов профилактики и реабилитации ПТСС у контингента международных операций" in: The Proceedings of the 2nd Eastern European Psychiatric Congress "Collaborating for Mental Health" [Материалы Общероссийской конференции «Взаимодействие специалистов в оказании помощи при психических расстройствах»], Moscow, Russian Federation, October 27-30, 2009, Pp. 75-76.​
 • Lūse, A. 2007. "Multiple Agencies, Singular Selves: Intersection of Genealogy, Cosmology and History in Autobiographic Narratives."Memory From Transdisciplinary Perspectives: Agency, Practices, and Mediation". International Conference, Tartu, 2007, P. 75.
 • Lūse, A. 2006. "From Controlling Social Pathologies to Treating Individual Psyches: Redefining the Soviet Cerebral Subject" in: Proceedings of the EASST 2006 Conference "Reviewing humanness: bodies, technologies and spaces". Lausanne: University of Lausanne.

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2007. Kone Foundation Fellowship at Helsinki Collegium for Advanced Studies, University of Helsinki.

2006. A Postdoctoral Fellowship from UK Economic and Social Research Council.

2005. Charles Hughes Fellowship in Cultural Psychiatry, awarded by Society for the Study of Psychiatry and Culture.

2001-2004. A University of Bristol Postgraduate Scholarship.

2000. Grant from the Open Society Institute of Macedonia for attending the SummerUniversity “The Face of the Other" (Skopje, July 2000).

1999. Grant from the Open University in Budapest for attending the CEUSummerUniversity course “The Plight of the Gypsies".

1996-1997. Grant from Soross Foundation Latvia for translating K. Geertz's “The Interpretation of Cultures" into Latvian.

1996-1997.Tempus Phare Individual Mobility Grant for 21 weeks retraining and research at the University of Manchester.

1994-1995. Studentship from the London School of Economics for MSc course in Social Anthropology.

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Kopš 2004. Eiropas Sociālantropologu asociācijas (European Association of Social Anthropologists) biedre​.

Kopš 1999. Latvijas Antropologu biedrības biedre.

Kopš 1996. Latvijas Mutvārdu vēsturnieku asociācijas biedre.

2006-2010. Eiropas Sociālantropologu asociācijas (European Association of Social Anthropologists) ​Medicīnas antropoloģijas tīkla valdes locekle.

1999-2004. Latvijas Antropologu biedrības valdes priekšsēdētāja​.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Viktorija Perepjolkina
Docētāja, Vadošā pētniece
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.