Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar personas datu drošības pamatiem. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi analizēt personas datu drošības jautājumus, vienlaikus izskaidrojot personas datu drošības teorētisko bāzi un pamatus, uzmanību pievēršot personas datu drošības aktualitātēm mūsdienās.
Uzdevumi: sniegt informāciju par personu datiem, prasībām, kas jāievēro, veicot personu datu apstrādi, atbildību par pārkāpumiem fizisko personu datu apstrādē.

Priekšzināšanas

Administratīvajās tiesībās un Cilvēktiesībās (pamati).

Rezultāti

Zināšanas

Sniegt pamatzināšanas, lai sagatavotu studentus tālākai personas datu un tās aizsardzības izzināšanai. Iepazīstināt ar svarīgākajiem personas datu aizsardzības jautājumiem, veicināt studējošo prasmi identificēt un risināt praktiskā rakstura problēmas, kas saistītas ar personas datu aizsardzības jautājumiem. Iepazīstināt ar personas datu aizsardzības svarīgākajiem jēdzieniem un terminiem, sekmējot juridiskās domāšanas veidošanos. Nodrošināt, lai iegūtās zināšanas kļūtu par pamatu turpmākām tiesību studijām, vienlaikus spējot pielietot tās praksē.

Prasmes

Analizēt, sintezēt un izvērtēt fizisko personas datu aizsardzības tiesību vietu un lomu profesionālajā darbā, izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas. Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem tiesību zinātnes studiju programmas studentiem par fizisko personas datu aizsardzības problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Konstatēt un noformulēt problemātiku, atrast cēloņsakarības, t.i., problēmas „sakni” un piedāvāt konstruktīvus problēmas risinājumus. Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.

Kompetences

Spēja veikt konkrētus ar fizisko personas datu aizsardzību saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana (personas datu aizsardzības nozarē un citās nozarēs) ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus personas datu problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības vēlmēm un prioritātēm.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.