Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Uzraudzības departamenta direktors

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Vadīt un kontrolēt kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta (turpmāk - UD) darbību, nodrošinot kvalitātes dienesta stratēģisko mērķu sasniegšanu un funkciju izpildi;

Vadīt UD personālu un darba rezultātu novērtēšanas komisijas darbu;

Nodrošināt visu pakāpju izglītības uzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasibām, ieskaitot augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju uzraudību.

Amata kompetences ietvaros pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un uzdevumus, kontrolēt to izpildi;

Atbilstoši amata kompetencei, sagatavot informāciju kvalitātes dienesta gada un citiem pārskatiem;

Kvalitātes dienesta Ētikas komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšana;

Kvalitātes dienesta korupcijas novēršanas pasākumu ieviešanas atbildīgās personas pienākumu pildīšana;

Kvalitātes dienesta korupcijas risku novērtēšanas komisijas locekļa funkciju pildīšana;

Eiropas Savienības jautājumu koordinēšana kvalitātes dienestā;

Kvalitātes dienesta personas datu aizsadzības speciālists;

Kvalitātes dienesta ieprikumu komisijas priekšsēdētājs.

2017 - 2018

Studiju programmas "Tiesību zinātne" dienas nodaļas vadītajs

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju procesa vadīšana un organizēšana.

2013 - 2014

Vecākais eksperts (augstākās izglītības un zinātnes jautājumos)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departaments

Studiju virzienu reģistru izveide, uzraudzība un darbības nodrošināšana.

Konsultāciju sniegšana par augstākās izglītības un zinātnes jautājumiem.

Informatīvā materiāla sagatavošana par augstākās izglītības aktualitātēm Latvijā un pasaulē.

2010 - 2013

Juriskonsults

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departaments

Veikt visa veida juridisko dokumentu sagatavošanu, konsultēt iestāžu darbiniekus un izglītības nozares pārstāvjus juridiskā rakstura jautājumos.

 

Nodrošināt juridisku atbalstu normatīvo aktu izstrādē izglītības jomā.

 

Sūdzību un iesniegumu izskatīšana par visu pakāpju izglītības iestādēm (Vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība).

2011 - 2014

Vieslektors

Rīgas Stradiņa universitāte

Tiesību zinātnes, „Konstitucionālās tiesības”, „Tiesību teorija”, „Pašvaldību

tiesības”, „Patērētāju tiesības”, „Komunikācijas tiesības un ētika”, „Personas datu

drošība”, „Administratīvais process.”, „Ievads tiesībās”, „Informācijas tehnoloģiju tiesības”

„Administratīvās tiesības”, „Intelektuālā īpašuma tiesības”.

2011 - 2013

Projekta koordinators

Izglītības kvalitātes valsts diensts

Projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšana" (turpmāk - projekts) koordinators no Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk - kvalitātes dienests) puses.

 

Galvenie pienākumi: organizēt kvalitātes dienesta projektā iesaistītā personāla darbu, nodrošināt sabiedrības un nozares personu informēšanu par projekta norisi.

 

Informēt augstākās izglītības iestādes par projekta norisi un aktualitātēm.

2012 - pašlaik

Lektors/Konsultants

Privātprakse - Privātprakses sertifikāts

Lekciju pasniegšana konsultācija atbilstoši programmai „Tiesību pamati”

Izglītība

2011 - 2014

Doktora grāda kandidāts (PhD Cand)

Rīgas Stradiņa universitāte

Pabeigtas doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē

2008 - 2009

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, Jurists

Biznesa augstskola "Turība"

2004 - 2008

Profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē, juriskonsults

Baltijas Starptautiskā akadēmija

2001 - 2004

Vispārējā vidējā izglītība

Tukuma 2.vidusskola

Vidējā izglītības

2013

Sertifikāts par apmeklētu apmācību kursu "Personas datu aizsadzībā"

Datu valsts inspekcija

2013

Sertifikāts Personas datu aizsardzības speciālista sagatavošanas apmācības

SIA "E - sabiedrības risinājumi" un SIA "Privacy Pro"

2013

Sprieduma rakstīšanas valoda un tehnika

Latvijas Tiesnešu mācību centrs

2012

Informācijas atklātība un personas datu aizsadzība

Latvijas Tiesnešu mācību centrs

2011

Sertifikāts / Rīgas Dome

Seminārs valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem "Imigrantu integrācija Eiropas Savienībā"

2011

EQAVET Sectoral Seminar on Quality Assurance in the healthcare sector in Europe

Sasniegumi

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Mihailovs, Ivans Jānis. Apzīmējums n/v mācību sasniegumu vērtēšanā : teorētiskie un praktiskie aspekti / I.J.Mihailovs, I.Zepa, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2014. - 581.-590.lpp. - Kopsav. angļu val.

Zīvarts, Juris. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana valsts un pašvaldību iestāžu darbības regulējuma kontekstā / J.Zīvarts, I.Zepa, I.J.Mihailovs // Zinātniskie raksti : 2013.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 45.-52.lpp.

Zīvarts, Juris. Problems of the consumer rights protection in education : topical issues / J.Zivarts // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00053-p.1-00053-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Bruģe, Zoja. Tiesības uz taisnīgu vērtējumu / Z.Bruģe, I.J.Mihailovs, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 593.-600.lpp. - Kopsav. angļu val.

Zīvarts, Juris. Studējošo tiesības vērtēšanas procesā / J.Zīvarts, I.J.Mihailovs, I.Zepa // Zinātniskie raksti : 2012.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 68.-75.lpp.

 

Tēzes​​

 

Stankevičs, Aivars. “Student as a consumer” in Latvian higher education / A.Stankevics, J.Zivarts // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.113.

Zīvarts, Juris. Patērētāju tiesību aizsardzība augstākajā izglītībā, izmantojot studiju virzienu reģistru / J.Zīvarts, I.J.Mihailovs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 426.lpp.

Zīvarts, Juris. Studiju kvalitātes nodrošināšana Latvijā : personas tiesības un studiju līgums / J.Zīvarts // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 72.-74.lpp.

Zīvarts, Juris. Studiju kvalitātes nodrošināšana Latvijā : personas tiesības un studiju līgums / J.Zīvarts // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesiskā politika sabiedrības attīstībai" (Rīga, 2014.g. 23.aprīlī) : tēzes = International Scientific Conference "Legal policy for development of society" : abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2014. - 72.-76.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Ieraksts "nav vērtējuma" izmantošana mācību procesā : teorētiskie un praktiskie aspekti / I.J.Mihailovs, I.Zepa, J.Zīvarts // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 76.-77.lpp.

Mihailovs, Ivans Jānis. Studiju līguma noslēgšanas problēmjautājumi Latvijas Republikā / I.J.Mihailovs, J.Zīvarts, I.Zepa // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 27.-28.lpp.

Docētie studiju kursi

Administratīvais process

Administratīvās tiesības

Informācijas tiesības

Konstitucionālās tiesības

Konstitucionālās tiesības

Patērētāju tiesības

Personas datu aizsardzība

Tiesību teorija

Vadītie studiju kursi

Administratīvā procesa tiesības

Bērnu tiesību aizsardzība

Informācijas tiesības

Konstitucionālās tiesības

Patērētāju tiesības

Personāla vadība

Personas datu aizsardzība

Personas datu tiesiskā aizsardzība

Tiesību teorija

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks, Studiju programmas direktora p.i.
Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas direktore
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Ivars Kronis
Vadošais pētnieks