Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aira Aija Krūmiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Pilnveidot kompetenci pieaugušo pedagoģijas teorētiskajās pieejās un metodikā, veidojot izpratni par transformatīvās mācīšanās paradigmu un integrāciju pedagoģiskajā praksē.

Priekšzināšanas

Saskarsme, ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina pieaugušo izglītības nozīmīgākos jēdzienus, mūžizglītības politikas pamatnostādnes; mācīšanas/mācīšanās procesa likumības; orientējas pieaugušo pedagoģijas (andragoģijas) teorijās un metodoloģiskās pieejās.

Prasmes

Klasificē un lieto apgūtos teorētiskos pamatus pieaugušo pedagoģijā; izmanto profesionāli atbilstošu terminoloģiju; diferencē tradicionālās un transformatīvās mācīšanas/mācīšanās pieejas; izvēlas atbilstošus, efektīvus mācīšanas/mācīšanās paņēmienus; interpretē pieaugušo izglītības teorētiskās un praktiskās nostādnes atbilstoši dažādām sociokultūras tendencēm Latvijā un Eiropā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izvēlēties atbilstošāko mācīšanas/mācīšanās pieeju, integrē teorētiskās un praktiskās nostādnes pašvadītā mācīšanās procesā; identificē aktuālās pieaugušo mācīšanās vajadzības supervīzijā; procesā integrē metakognitīvās prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts