Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Dot zināšanas un prasmes publiskās kārtības nodrošināšanā, personu, īpašuma, tiesību un brīvību aizsardzībā, izmantojot administratīvās darbības metodes un formas.

Uzdevumi: sniegt zināšanas par policijas darba organizāciju, struktūru un kompetencēm; sniegt zināšanas par sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, satiksmes uzraudzības, vispārējās un individuālās prevencijas metodēm, atļauju sistēmas, operatīvās vadības un citu kārtības policijas struktūrvienību darba organizācijas īpatnībām, problēmām un tiesiskajiem aspektiem.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas , apgūstot studiju kursus un mācību priekšmetus : „Pirmā palīdzība”, „Policijas tiesības”, „Profesionālā fiziskā sagatavošana”, „Kriminālistika” „Krimināltiesības”, „Šaušanas mācība”.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina Valsts policijas struktūru, galveno struktūrvienību kompetenci; studējošie zina Valsts policijas darbinieku pienākumus, tiesības un rīcības taktiku noteiktās darba situācijās; studējošie zina aizturēšanas, šaujamieroču pielietošanas praktiskos aspektus un darbības tiesisko regulējumu; studējošie zina Valsts policijas iekšējās kārtības, vispārējās darba organizācijas un plānošanas jautājumus; studējošie zina riska analīzes un rīcības taktikas pamatelementus paaugstinātas bīstamības situācijās.

Prasmes

Pareizi kvalificēt policijas darba situācijas un pieņemt tiesiski un taktiski pareizu lēmumu to atrisinājumā; prasme pielietot stratēģiskās domāšanas principus, pastiprinātu uzmanību akcentējot uz personiskās drošības pasākumu ievērošanu; prasme operatīvi rīkoties ar iespējami mazāku riska pakāpi, respektējot cilvēktiesības un tiesiskā regulējuma priekšrakstus; prasme orientēties tiesiskā regulējuma avotos un patstāvīgi rast ar dienesta uzdevuma saistītā jautājuma sekmīgu risinājumu.

Kompetences

Spēj aprakstīt, formulēt un komunicēt praktiskus jautājumus un piedāvāt risinājumu ceļus, veikt praktisku jautājumu problēmu analīzi; spēj uzņemties profesionālu atbildību un pieņemt lēmumus par sarežģītu uzdevumu veikšanu un plānošanu; spēj pareizi kvalificēt nodarījumu un patstāvīgi izvēlēties atbilstošu rīcības modeli konkrētajā situācijā, atbilstoši dokumentējot notikuma apstākļus; spēj darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumu paaugstināta riska darba situācijās; plānot un organizēt mazas grupas darbu personu meklēšanas un aizturēšanas situācijās.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.