Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Policijas tiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar policijas struktūrvienību darba organizācijas specifiku un kompetenci, kā arī padziļināt iepriekš apgūtajos studiju kursos iegūtās zināšanas un attīstīt profesionālas prasmes, iemaņas policijas amatpersonu rīcībai, kas nepieciešamas, reaģējot uz dažādu noziedzīgu nodarījumu gadījumiem un vainīgo personu meklēšanas, aizturēšanas pasākumiem, vienlaicīgi apgūstot taktiskās un stratēģiskās domāšanas veidu, lai ar iespējami mazāku riska pakāpi varētu nodrošināt sekmīgu policijas taktisko uzdevumu izpildi.

Uzdevumi:
1. Sniegt zināšanas par Valsts policijas struktūrvienību kompetenci un darba organizāciju, veicamajām funkcijām un tiesībām.
2. Padziļināt iepriekš apgūtajos studiju kursos iegūtās zināšanas un prasmes policijas amatpersonu rīcībai, kas nepieciešamas reaģējot uz noziedzīgu nodarījumu gadījumiem un vainīgo personu meklēšanas, aizturēšanas pasākumiem;
3. Attīstīt spriedzi mazinošas komunikācijas apguvi un spēju patstāvīgi izvērtēt situācijas sarežģītības pakāpi;
4. Prast pareizi kvalificēt nodarbībās apskatāmās situācijas un pieņemt tiesiski un taktiski pareizu lēmumu to atrisinājumā;
5. Veidot praktiskas iemaņas komunikācijā ar situācijās iesaistītajām pusēm, policistam atrodoties stresa stāvoklī;
6. Izkopt stratēģiskās domāšanas spējas un pastiprinātu uzmanības akcentēšanu uz drošības pasākumu ievērošanu, iesaistoties konfliktsituāciju, likumpārkāpumu pārtraukšanā un vainīgo personu aizturēšanā;
7. Nostiprināt praktiskās zināšanas sakaru līdzekļu, policijas speciālo līdzekļu un speciālo cīņas paņēmienus pielietošanā.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas , apgūstot studiju kursus un mācību priekšmetus : „Pirmās palīdzības sniegšana”, „Policijas tiesības (dienesta gaita, disciplinārprakse, problēmaspekti)”, „Vispārējā fiziskā sagatavošana”, „Krimināltiesības”.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie zina Valsts policijas struktūru, galveno struktūrvienību kompetenci; studējošie zina Valsts policijas darbinieku pienākumus, tiesības un rīcības taktiku noteiktās darba situācijās; studējošie zina aizturēšanas, šaujamieroču pielietošanas praktiskos aspektus un darbības tiesisko regulējumu; studējošie zina Valsts policijas iekšējās kārtības, vispārējās darba organizācijas un plānošanas jautājumus; studējošie zina riska analīzes un rīcības taktikas pamatelementus paaugstinātas bīstamības situācijās.

Prasmes

Prasme pareizi kvalificēt policijas darba situācijas un pieņemt tiesiski un taktiski pareizu lēmumu to atrisinājumā; prasme pielietot stratēģiskās domāšanas principus, pastiprinātu uzmanību akcentējot uz personiskās drošības pasākumu ievērošanu; prasme operatīvi rīkoties ar iespējami mazāku riska pakāpi, respektējot cilvēktiesības un tiesiskā regulējuma priekšrakstus; prasme orientēties tiesiskā regulējuma avotos un patstāvīgi rast ar dienesta uzdevuma saistītā jautājuma sekmīgu risinājumu; prasme noformēt dienesta dokumentus.

Kompetences

Spēj aprakstīt, formulēt un komunicēt praktiskus jautājumus un piedāvāt risinājumu ceļus, veikt praktisku jautājumu problēmu analīzi; spēj uzņemties profesionālu atbildību un pieņemt lēmumus par sarežģītu uzdevumu veikšanu un plānošanu; spēj pareizi kvalificēt nodarījumu un patstāvīgi izvēlēties atbilstošu rīcības modeli konkrētajā situācijā, atbilstoši dokumentējot notikuma apstākļus; spēj darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumu paaugstināta riska darba situācijās; plānot un organizēt mazas grupas darbu personu meklēšanas un aizturēšanas situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursObligātsValdis Voins