Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Prakses mērķis ir iegūt un pilnveidot teorētiskās zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas dienestā Valsts policijā.
Uzdevumi:
1. pielietot praksē studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas;
2. prast iegūt, atlasīt un apstrādāt iegūstamajai kvalifikācijai un dienestam Valsts policijā nepieciešamo informāciju;
3. iegūt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas dienestā Valsts policijā.

Priekšzināšanas

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas dienestā Valsts policijā un izvirzīto prakses uzdevumu izpildei.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt Valsts policijas vecākā virsnieka (vecākā speciālista policijas darbā) profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni noteikto prakses uzdevumu izpildei.

Prasmes

Spēj pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, paaugstināta stresa un sarežģītās dienesta situācijās operatīvi rīkojoties paaugstinātas bīstamības situācijās.
Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā paaugstināta stresa un sarežģītās dienesta situācijās un uzņemoties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus Valsts policijas vecākā virsnieka (vecākā speciālista policijas darbā) profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt. Spēj paredzēt situācijas attīstību, izvēlēties efektīvāko un atbilstošāko metodi kvalitatīvam risinājumam.
Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu darbību policijas darbā, identificējot, izpētot un analizējot problēmsituāciju un piedāvājot problēemsituācijas iespējamos risinājumus.

Kompetences

Spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību konfrontācijā ar subjektu, konfliktu risināšanā, dažādu spēka metožu izmantošanā - psiholoģiskā ietekmēšanā, fiziskā spēka pielietošanā, speciālo līdzekļu pielietošanā, šaujamieroča pielietošanā, speciālās taktikas un metodikas pielietošanā.
Spēj parādīt, ka izprot profesionālo ētiku darbā ar kolēģiem un sabiedrību.
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot policijas darbā, spēj veikt kritisku iegūtās informācijas izvērtēšanu un pārbaudi.
Spēj piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, veicot policijas darbā kādas esošās problēmas detalizētu izpēti.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp9BakalaursObligātsIrina Dolgova, Valdis Voins