Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa , Baiba Pumpiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Attīstīt profesionālās zināšanas, prasmes un kompetenci praktiskajā darbā ar organizāciju/komandu; trenēt prasmi veikt organizācijas un/vai komandas izvērtēšanas un supervīzijas procesu.

Priekšzināšanas

Apgūti studiju kursi – Individuālā supervīzija, supervīzija grupā, Uzņēmējdarbība, Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā, Komandas un organizācijas supervīzija.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo supervīzijas procesu organizācijas līmenī, atpazīst un raksturo izvērtēšanas un supervīzijas procesa veicinošos un ierobežojošos faktorus. Izvēlas atbilstošu teorētisko bāzi darbam ar supervizējamo. Skaidro organigrammas un apraksta procesus sistēmiski.

Prasmes

Veic organizācijas situācijas un/vai komandas izvērtējumu, sastāda organizācijas un/vai komandas attīstības plānu un vada supervīziju organizācijai un/vai komandai, piemērojot atbilstošas supervīzijas darba metodes. Noformē supervīzijas dokumentāciju. Veic sava darba izvērtējumu (pašrefleksija). Sniedz atgriezenisko saiti organizācijas vadībai par supervīzijas rezultātiem.

Kompetences

Analizē un izvērtē supervizējamās organizācijas un/vai komandas attīstības vajadzības un izvēlas atbilstošu supervīzijas metodi. Izvērtē organizācijas un/vai komandas attīstības dinamiku. Piemēro atbilstošas supervīzijas darba metodes, lai veicinātu pārmaiņu nostiprināšanos organizācijā/komandā, atbilstoši pārmaiņu vadības teorijai un praksei. Pēc organizācijas vadības sistēmas analīzes izdara argumentētus secinājumus par vadības procesu pilnveides vajadzībām.
Reflektīvi izvērtē un raksturo savu darbu ar organizāciju/komandu, kā arī izvērtē un raksturo organizācijas/komandas attīstības dinamiku. Strādā atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, atpazīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas. Ievēro profesionālo ētiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM2MaģistrsObligātsKristaps Circenis, Inta Poudžiunas, Baiba Pumpiņa, Inese Paiča