Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Lauma Spriņģe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un palielināt kompetences modernās sabiedrības veselības pamatjautājumos; iepazīstināt ar sabiedrības veselībā risināmo jautājumu daudzveidību un izmantojamām izziņas metodēm.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas cilvēka bioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie:
• Definēs veselības jēdzienu un nosauks galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas.
• Nosauks veselības mērīšanai izmantojamos rādītājus un izmantojamos datu avotus.
• Formulēs sabiedrības veselības nozares funkcijas.
• Nosauks mūsdienu sabiedrības veselības galvenās darbības jomas.
• Uzskaitīs galvenās sabiedrības veselības problēmas un to cēloņus un profilakses iespējas.

Prasmes

Studējošie:
• Klasificēs veselību ietekmējošos faktorus.
• Izskaidros veselības mērīšanā izmantoto rādītāju būtību un pielietošanas iespējas.
• Diferencēs un salīdzinās dažādus veselības informācijas avotus.
• Pielietos sabiedrības veselībā izmantotos jēdzienus.
• Analizēs sabiedrības veselības problēmu raksturojošos rādītājus un informāciju.

Kompetences

Studējošie:
• Attiecinās un vispārinās veselības izvērtēšanas un mērīšanas jautājumus uz sabiedrības veselības praksi.
• Pamatos sabiedrības veselības nozares būtību un nozīmi vēsturiskā un demogrāfiskā kontekstā.
• Kritiski izvērtēs un argumentēs problēmas un situāciju sabiedrības veselībā, izmantojot sabiedrības veselībā izmantojamos datu avotus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsObligāts