Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Toms Pulmanis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamatjautājumos, kas nepieciešamas veselības informācijas novērtēšanai un uz pierādījumiem balstītai sabiedrības veselības praksei māszinību un vecmātes nozares ietvaros.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālās un patoloģiskās fizioloģijas pamati, ievads psiholoģijā un socioloģijā, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

• Definēt veselības, normas un slimības jēdzienus.
• Formulēt sabiedrības veselības uzdevumus, nosaukt svarīgākās nozares.
• Definēt slimību profilakses jēdzienu, aprakstīt slimību profilakses līmeņus un stratēģijas, tai skaitā, slimību skrīninga būtību un priekšnosacījumus.
• Definēt veselības veicināšanas jēdzienu un raksturot veselības veicināšanas pieejas.
• Nosaukt galvenās veselību ietekmējošo faktoru kategorijas slimību daudzcēloņu teorijas ietvaros.
• Nosaukt veselības sociālo determinanšu definīciju un uzskaitīt veselības sociālās determinantes.
• Nosaukt epidemioloģiskos pamatrādītājus; izskaidrot atšķirības starp tiem un to savstarpējo saistību.
• Nosaukt veselības informācijas iegūšanas avotus un metodes, to priekšrocības un trūkumus.
• Atpazīt galvenos epidemioloģisko pētījumu dizainus.
• Nosaukt un aprakstīt veselības aprūpes organizācijas un finansēšanas galvenos principus.

Prasmes

• Interpretēt veselības un slimības jēdzienus saistībā ar savu specialitāti.
• Ilustrēt ar piemēriem veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejas.
• Sniegt veselību ietekmējošos faktoru, tai skaitā sociālo faktoru, piemērus.
• Aprēķināt epidemioloģiskos pamatrādītājus.
• Atšķirt kopējos, specifiskos un standartizētos rādītājus.
• Atšķirt pētījumu dizainus.
• Lietot statistikas datu bāzes veselības informācijas meklēšanai.

Kompetences

• Diskutēt par sabiedrības veselības problēmām un to iespējamajiem risinājumiem saistībā ar specialitāti.
• Novērtēt datu avotu un rādītāju piemērotību sabiedrības veselības problēmas izzināšanai.
• Novērtēt epidemioloģiskā pētījuma dizaina atbilstību pētniecības jautājumam.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligātsToms Pulmanis, Inese Stars, Dzintars Mozgis, Solvita Kļaviņa-Makrecka