Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Radīt studentos interesi un padziļinātu izpratni par sabiedrisko attiecību darbu integrētā mārketinga komunikācijas (IMK) ietvarā, īstenojot dažādas integrētās komunikācijas aktivitātes – gan valsts un politiskajā, gan sociālajā jomā, kā arī radīt izpratni par stratēģisko komunikāciju, tās saistību ar masu komunikācijas, sistēmteorijām u.c. teorijām un uzvedības modeļiem.

Priekšzināšanas

Vēlamas zināšanas masu komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie ir ieguvuši zināšanas par stratēģiskās komunikācijas būtību, koncepta attīstības vēsturisko gaitu, dažādajām definīcijām.
Studējošie izprot stratēģiskās komunikācijas attīstību noteicošos faktorus sabiedrībā, vidē, politikā un ekonomikā un saprot konsekvences, kas pieprasa stratēģisku pieeju mūsdienu komunikācijas veidošanai.
Studenti izprot, kā stratēģisko komunikāciju, uzvedības maiņu skaidrojošās teorijas un modeļus var izmantot integrētās mārketinga komunikācijas projektos.

Prasmes

Spēj pielietot stratēģiskās komunikācijas pieeju integrētās komunikācijas praksē, nodrošinot komunikāciju organizācijas mērķu sasniegšanai vai uzvedības maiņai.

Kompetences

Spēj analizēt stratēģiskās komunikācijas pieejas saistību ar sistēmteorijām un citām teorijām, kā arī uzvedības maiņas un komunikācijas modeļiem un izprot, kā stratēģisko pieeju apvienot ar šīm teorijām un modeļiem, lai nodrošinātu integrētu komunikāciju.
Spēj sniegt teorētisko pamatojumu un izskaidrot stratēģiskās komunikācijas pielietojumu sociāli ekoloģiskā modeļa ietvaros, pamatojot komunikācijas intervenču metožu izvēli, spēj analizēt mērķauditoriju un radīt komunikācijas mērķim un auditorijām atbilstošus vēstījumus.
Izprot stratēģiskās komunikācijas zināšanu nozīmi un pielietojumu politiskās, integrētās mārketinga komunikācijas un sociālās komunikācijas veidošanā.
Spēj uzņemties atbildību par kolektīva darba rezultātiem kopīgi strādājot pie kampaņu izstrādes.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM2MaģistrsObligātsVita Savicka