Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu apguvi par sociālo pedagoģiju un sociālpedagoģisko darbību.

Priekšzināšanas

Zināšanas saskarsmes un attīstības psiholoģijā, pedagoģijā, zināšanas sociālajā likumdošanā; izpratne par bērnu un ģimenes tiesībām un sociālajām garantijām.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs izprast sociālā pedagoga/sociālpedagoģiskās darbības pamatus. Definēt sociālpedagoģiskā darba kompetences un funkcijas. Raksturot sociālpedagoģiskā darba mērķgrupas. Raksturot sociālā pedagoga lomu komandas darbā, sociālpedagoģiskās darbības nozīmi sociālā darbinieka darbā. Analizēt problēmsituāciju risināšanas pieejas sociālpedagoģiskajā praksē. Izprast sociālpedagoģiskajā darba vides organizēšanas principus efektīvam darbam ar pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem. Izprast starpinstitucionālās sadarbības un sadarbības ar ģimeni nepieciešamību. Analizēt sociālpedagoģiskās darbības nepieciešamību atkarības, bullinga, vardarbības u.c. sociālo problēmu risināšanā. Raksturot sociālpedagoģiskās darbības teorētisko pamatojumu un metodes dažādām bērnu, jauniešu un pieaugušo mērķgrupām. Izprast resocializācijas un preventīvās sociālpedagoģiskās darbības nozīmi. Izprast risku novērtēšanas tehnikas. Spēs analizēt sociālo problēmu ietekmējošo faktorus. Izprast bērnu tiesību aizsardzības likumdošanas nozīmi sociālpedagoģiskajā darbā.

Prasmes

Identificēt bērnu un jauniešu socializācijas riskus un novērtēt tos, izvēloties atbilstošas socializācijas procesa risku novērtēšanas metodes. Noteikt bērna vai jaunieša dzīves prasmju līmeni. Prasme informēt, konsultēt par bērnu tiesību jautājumiem. Izstrādāt resocializācijas programmu, aktivitāšu plānu konkrētai mērķgrupai. Prasme izstrādāt sociālpedagoģiskās preventīvas darbības plānu (programmu), radīt idejas sociālo problēmu jauniešu vidū mazināšanai mikro, mezo līmenī. Pilnveido prasmi veikt interviju ar sociālpedagoģiskās darbības profesionāli.

Kompetences

Studenti pilnveido kompetenci kritiski izvērtēt bērnu tiesību aizsardzības principu īstenošanu sociālpedagoģisko gadījumu risināšanā. Studenti pilnveido kompetenci izvērtēt vajadzības un riskus sociālpedagoģiskajā darbā ar dažāda vecuma bērniem, jauniešiem. Studenti pilnveido kompetenci apzināt nepieciešamību sadarbībai ar ģimeni un starpinstitucionālās sadarbības nozīmi sociālpedagoģisko gadījumu risināšanā. Studneti pilnveido prasmi analizēt bērnu tiesību aizsardzības likumdošanu. Studenti pilnveido kompetenci diskutēt un analizēt kā sociālpedagoģiskās darbības metodes var tikt pielietotas sociālo problēmu risināšanā dažādām mērķgrupām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD6BakalaursObligāts