Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Pilnveidot klīnisko domāšanu pirms klīniskajās studijās. Izprast un pielietot konceptuālos prakses modeļus somatikā, veicināt izpratni par teorētisko zināšanu nozīmi un sasaisti ar praksi. Analizēt nodarbju disfunkciju pacientiem/klientiem ar somatiskās veselības traucējumiem dažādos vides kontekstos. Izprast un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes uz klientu vērstā praksē.

Priekšzināšanas

Neiroloģijā, iekšķīgajās slimībās, ķirurģijā, farmakoloģijā, anatomijā, fizioloģijā, konceptuālajos prakses modeļos, vides pielāgošanā, ergonomikā, ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs atpazīt biežāk sastopamās neiroloģiskās un iekšķīgās slimības, izskaidrot somatisko slimību ietekmi uz nodarbēm, identificēt un analizēt nodarbes veikšanas problēmas, definēt ergoterapeita taktiku darbā ar pacientiem/klientiem, analizēt un pamatot ergoterapeita praksē izmantojamos pacientu novērtēšanas standartizētos instrumentus, pamatot un izskaidrot izvēlētā terapijas plāna sastādīšanu un metodes, izskaidrot un analizēt ergoterapeita lomu, somatisko saslimšanu gadījumā, dažādos vides kontekstos.

Prasmes

Studējošais spēs lietot profesionālo terminoloģiju, novērtēt un analizēt nodarbju problēmas, demonstrēt praktiskas iemaņas pacienta/klienta novērtēšanā, izmantojot novērošanas metodes un standartizētus novērtēšanas instrumentus, sastādīt nodarbes disfunkcijai atbilstošu terapijas plānu, kritiski izvērtēt un argumentēt terapijas metožu izvēli, demonstrēt dažādas metodes terapijas plāna realizēšanā, novērtēt terapijas efektivitāti, adaptēt un modificēt nodarbju veikšanu, dokumentēt klīniskās domāšanas un terapijas procesu, kritiski analizēt literatūru.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, studējošais spēs identificēt nodarbes problēmas somatisko saslimšanu gadījumā, noformulēt nodarbju disfunkciju, analizēt un interpretēt iegūto informāciju, izstrādāt un pielietot efektīvu uz pierādījumiem balstītu novērtēšanu un terapiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE5BakalaursObligātsZane Liepiņa, Agnese Kārkliņa, Olga Kožinova, Agrita Kalniņa, Ieva Rubene, Zoja Osipova