Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Grasis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt izpratni un pamatzināšanas par starptautiskām publiskām tiesībām (SPT). Iemācīt prasmi analizēt SPT problēmjautājumus, apzināt to būtību un saturu; sniegt zināšanas par SPT nozīmi. Sniegt pamatzināšanas par SPT normatīvo sistēmu un starptautisko SPT dokumentu savstarpējo mijiedarbību un to piemērošanu tiesību aizsardzības un nodrošināšanas praksē Latvijā. Palīdzēt studentiem iegūt prasmi patstāvīgās studijās, lai pietiekami dziļi un kvalitatīvi apgūtu minētā kursa tēmas; virzīt studentus uz aktuālu, dažādu jautājumu aspektu izpēti un analīzi; prasmīgi pārzināt starptautisko publisko tiesību realizācijas mehānismus starpvalstu attiecībās, regulējumā un konfliktu risināšanā.

Priekšzināšanas

Konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt un identificēt nozīmīgāko starptautisko tiesību aspektus; raksturot un analizēt šo tiesību galvenos pamatprincipus pasaulē un Latvijā; būs spējīgi orientēties valstu starptautiskajās attiecībās, analizēt aktuālos starptautisko tiesību problēmjautājumus.

Prasmes

Studiju rezultātā studenti būs spējīgi ieraudzīt un analizēt iespējamās starptautisko tiesību problēmas, to cēloņus, kā arī rast novēršanas risinājumus; būs gatavi veikt nepieciešamās aizstāvības darbības iespējamo starptautisko tiesību pārkāpumu gadījumos, prasmīgi pielietojot atbilstošās starptautiskās un nacionālās tiesību normas.

Kompetences

Iegūtās zināšanas ļaus studentiem iekļauties tādu iestāžu darbā, kur tiek pielietotas starptautiskās tiesības, veicinās šo iestāžu kompetenci starptautiskajās attiecībās, kā arī šo tiesību aizsardzības, nostiprināšanas, pilnveidošanas un veicināšanas jomās. Iegūtās zināšanas ļaus studentiem piedalīties arī starptautiskajos konkursos uz darba piedāvājumiem ārpus Latvijas robežām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN3BakalaursObligātsJūlija Muraru-Kļučica
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursObligātsJānis Grasis
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursObligātsArtūrs Kurbatovs
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursObligātsJūlija Muraru-Kļučica