Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Valdis Voins
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Darba izstrādes mērķis ir radīt izpratni par pētnieciskā darba izstrādi: teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu pielietošanu. Studiju darba izstrādi konsultē attiecīgā studiju kursa docētājs, kuram ir maģistra grāds.

Uzdevumi: sistematizēt, nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas un prasmi tās pielietot praktisko uzdevumu risināšanā; veicināt rakstiskā zinātniskā darba iemaņu un konkrētās tēmas (problēmas) pētīšanas metodikas apgūšanu (avotu un literatūras atlasi, analīzi, kritisku izvērtēšanu, materiāla sintēzi u.tml.); veicināt patstāvīgo darbu un pievērsties pašizglītībai; palīdzēt izkopt iemaņas juridisko zinātņu popularizācijā (uzstāties auditorijas priekšā, argumentēti un loģiski aizstāvēt un pamatot savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski u.tml.).

Priekšzināšanas

Studiju kurss „Ievads studijās” un studiju kurss, kura ietvaros tiek izstrādāts studiju darbs. Studiju darbs tiek izpildīts obligātajā studiju kursā, kurš tiek īstenots pirmajā studiju gadā un kura apjoms ir vismaz trīs kredītpunkti.

Rezultāti

Zināšanas

Nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas administratīvajās tiesībās un prasmi tās pielietot praktisko uzdevumu risināšanā; veicināt rakstiskā zinātniskā darba iemaņu un konkrētās tēmas (problēmas) pētīšanas metodikas apgūšanu (avotu un literatūras atlasi, analīzi, kritisku izvērtēšanu, materiāla sintēzi u.tml.); veicināt patstāvīgo darbu un pievērsties pašizglītībai; palīdzēt izkopt iemaņas juridisko zinātņu popularizācijā (uzstāties auditorijas priekšā, argumentēti un loģiski aizstāvēt un pamatot savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski u.tml.).

Prasmes

Studiju darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību un citiem avotiem, izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai. Attīstīt spēju analizēt un salīdzināt iegūto informāciju vienlaikus izsakot savas domas par veikto analītisko darbu. Spēt formulēt domas un veidot precīzus juridiskus formulējumus.

Kompetences

Studiju darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību un citiem avotiem, izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.