Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristaps Circenis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

sniegt zināšanas, attīstīt prasmes un kompetenci grupas supervīzijas organizēšanai un procesa vadīšanai, lai profesionāli izmantotu grupas darba metodes un rezultātu novērtēšanu, atbilstoši supervizējamā vajadzībām un profesionālās vides specifikai, kā arī ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.

Priekšzināšanas

Individuālā supervīzija; Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā; Supervizora personības kvalitātes; Intervīzijas grupa I.

Rezultāti

Zināšanas

Maģistranti zina un atpazīst, raksturo nozīmīgākos faktorus grupas darbā; identificē un raksturo grupas procesa attīstības stadijas, dinamiku, pretestību, to ietekmi uz supervīzijas procesu grupā.

Prasmes

Maģistranti analizē gadījumus par supervīzijas procesu grupā, novērtējot grupas un indivīdu profesionālās grūtības, vajadzības un resursus; izvēlas piemērotas metodes darbam grupā, veidojot radošu, strukturētu vidi.

Kompetences

Analizē mācību supervīzijas grupas darbu; novērtē supervīzijas grupas dinamiku un pretestību supervīzijas procesā; atpazīst paralēlos procesus supervīzijas grupā; pamato supervīzijas darba grūtības, ierobežojumus grupā; formulē ieteikumus grupas darba uzlabošanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts