Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par tiesību teorijas izpratni, par tiesību institūtiem, tiesību objektiem un subjektiem, to savstarpējām attiecībām un mijiedarbību starp tiesību zinātnes nozarēm, juridiskajiem pienākumiem un subjektīvajām tiesībām, tiesību rašanos un attīstību, kā arī veidot studentu iemaņas un prasmes tiesību piemērošanā.

Uzdevumi:
1. Iepazīstināt studējošos ar studiju kursa „Tiesību teorija” struktūru, tās vietu tiesību disciplīnu vidū.
2. Veidot padziļinātu izpratni par tiesību teorijas pamata kategorijām – tiesību struktūru, funkcijām, principiem, tiesību normatīvajiem aktiem, tiesību normas piemērošanu un citām kategorijām.
3. Radīt studējošajiem izpratni par tiesību teorijas pamata kategoriju nozīmi profesionālajā darbībā.
4. Risināt juridiskus kāzusus, veidojot studējošo iemaņas un prasmes tiesību piemērošanā.
5. Attīstīt studējošo prasmes orientēties Latvijas tiesību normatīvajos aktos.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas par tiesību teorētiskajiem aspektiem, to praktisko nozīmi atsevišķu tiesību nozaru normu interpretācijā un realizēšanā.

Prasmes

Studējošais orientējas tiesību aktos, to sistēmā, prot interpretēt tiesibu normas, izprot tiesību normu kolīzijas un prot rast to risinājumu, prot un realizēt tiesību normas.

Kompetences

Iegūtas zināšanas un prasmes, kuras var pielietot gan turpmākajās studijās juridisko disciplīnu apguvē, gan praktiskajā darbībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.