Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa , Baiba Pumpiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģija

Mērķis

Pārbaudīt maģistrantu kompetenci profesijā – spēju vadīt supervīzijas sesiju (individuālu vai grupas), konceptualizēt sesijā notiekošo un atbildēt uz komisijas jautājumiem.

Priekšzināšanas

Apgūti visi obligātie, ierobežotās izvēles un izvēles studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Apraksta un pamato teorētiskās pieejas izvēli darbam individuālajā vai grupas supervīzijā. Apraksta supervīzijas procesu, lietojot profesionālo terminoloģiju.

Prasmes

Izvēlas atbilstošu teorētisko pieeju darbam individuālajā vai grupas supervīzijā. Pielieto piemērotas metodes supervīzijas procesā. Veido radošu un strukturētu vidi, pamatojoties uz pieaugušo izglītības modeļiem. Kritiski analizē un novērtē supervīzijas rezultātu.

Kompetences

Organizē, administrē un vada supervīzijas sesiju (individuālo vai grupas). Izprot profesionālās vides specifiku un pielieto atbilstošas metodes. Ievēro profesionālo ētiku. Veic pašrefleksiju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM4MaģistrsObligātsLīga Āboltiņa, Kristaps Circenis, Baiba Pumpiņa, Zanda Lauva, Inta Poudžiunas, Andra Grasmane