Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivars Vanadziņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Visiem līmeņiem
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Socioloģija; Tirgzinības un reklāma; Klīniskā farmācija; Pedagoģija; Informācijas un komunikācijas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Veselības vadība; Sporta treneris; Farmācija; Zobārstniecība; Psiholoģija; Tiesību zinātne; Medicīnas pakalpojumi; Māszinības; Ārstniecība; Komunikācijas zinātne; Civilā un militārā aizsardzība; Vadībzinātne; Politikas zinātne; Medicīnas tehnoloģijas; Bioloģija; Sabiedrības veselība; Personu un īpašuma aizsardzība; Sociālā antropoloģija; Dzīvās dabas zinātnes; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Sniegt RSU dažādās fakultātēs un programmās studējošajiem zināšanas un praktiskās iemaņas pētniecības darba organizēšanā un realizācijā, veicinot pieredzi un spējas plānot un realizēt ilgtermiņa multidisciplināru sadarbību dažādu nozaru starpā.
Kursā darbs tiek organizēts starpdisciplinārās komandās, kurās var darboties dažādu jomu (dažādu fakultāšu un programmu) un studiju līmeņu studējošie vairākus gadus. Studējošie komandas darbā iesaistās vienu vai vairākus semestrus, atbilstoši to studiju un pētniecības interesēm. Studējoši darbojas vadošā pētnieka vadībā, līdzdarbojoties dažādu konkrētu pētījumu veikšanā.

Priekšzināšanas

Vispārējas zināšanas par cilvēka fizioloģiju un anatomiju, cilvēka veselību vai sabiedrības funkcionēšanu.
Studenti kursā tiek apstiprināti izvērtējot studējošo motivācijas vēstuli (vērtējot pētniecības intereses saistībā ar VIP kursu mērķi, ieinteresētību, motivāciju strādāt komandā). Motivācijas vēstule nosūtāma kursa vadītājam. Dalība kursā var tikt atteikta, ja studējošais iepriekšējos semestros uzrādījis sliktas sekmes un / vai apmeklējumu.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti izpratīs pētniecības procesa organizācijas principus, izvēlēsies piemērotāko metodiku un komandas organizācijas un vadības principus, spēs iegūt pētījuma datus prasībām atbilstošā veidā, veikt to pamata apstrādi, sagatavot informāciju pētniecības rezultāta prezentēšanai.

Prasmes

Studenti spēs strādāt multidisciplinārā komandā, veikt uzticēto patstāvīgo darbu, apstrādāt un interpretēt iegūtos datus, kā arī prezentēt pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studenti spēs izvēlēties piemērotāko pētniecības modeli konkrētā uzdevuma veikšanai, spēs iegūt nepieciešamos datus un veikt to analīzi un interpretāciju, sagatavot informāciju pētniecības rezultāta prezentēšanai, spēs prezentēt iegūtos rezultātus rakstiski un mutiski nozares speciālistiem, sabiedrībai, kā arī prezentēt rezultātus un risinājumus zinātniskajās un praktiskajās konferencēs.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 1Free choiceŽanna Martinsone, Jeļena Reste, Ivars Vanadziņš, Dace Jakimova
Sabiedrības veselība, SVF5BakalaursIerobežota izvēleŽanna Martinsone, Jeļena Reste, Ivars Vanadziņš, Dace Jakimova
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsIerobežota izvēleŽanna Martinsone, Jeļena Reste, Ivars Vanadziņš, Dace Jakimova
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsIerobežota izvēleŽanna Martinsone, Jeļena Reste, Ivars Vanadziņš, Dace Jakimova