Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt studējošajiem zināšanas par indivīda fizisko, garīgo un sociālo veselību, kā arī veselību sabiedrības veselības kontekstā, veselību kā kopveselumu, uzmanību pievēršot veselīgam dzīvesveidam un veselību ietekmējošajām situācijām un to risinājumiem.

Priekšzināšanas

Vispārēja vidējā izglītība, pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas zināšanas un angļu valodas pamatzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās dzīves kvalitātes rādītājus un dzīvesveida ietekmi uz dzīves kvalitāti, zinās un izpratīs jēdzienus „veselība”, „Sabiedrības veselība”, „preventīvie pasākumi”, „profilakse”, „neveselīga uzvedība un rīcība”, zinās par dažādām pieejām veselības jautājumu apguvē, zinās, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas veselības saglabāšanai un pilnveidošanai.

Prasmes

Studējošie spēs atrast un apkopot atbilstošu un piemērotu informāciju par veselību ietekmējošo riska faktoru saistību ar konkrētām slimībām, izpratīs veselības jautājumu apguves mērķi, pratīs veidot paradumus dzīvot un strādāt veselīgā vidē, lai tādējādi samazinātu slimības vai izvairītos no tām, pratīs izvēlēties piemērotus preventīvos pasākumus, pratīs atpazīt neveselīgu rīcību un izvērtēt atbilstošo informāciju, izpratīs savas un citu cilvēku vajadzības, to ietekmi uz fizisko un psihisko veselību, dzīves paradumu ietekmi uz personīgās dzīves kvalitāti un veselību, pratīs atpazīt neveselīgu vidi sev apkārt.

Kompetences

Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie spēs atlasīt un analizēt zinātniski - pētnieciskās pieejas par veselības jautājumiem, spēs integrēt kursa laikā iegūtās zināšanas un prasmes konkrētu individuālu vai sabiedrības veselības situāciju analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursIerobežota izvēle