Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Beate Evelīna Dišlere
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Veidot vispārīgu priekšstatu par sporta psiholoģijas zinātni un sporta psiholoģiskajiem aspektiem, galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības metodēm; veidot izpratni par cilvēka psihes galvenajām likumsakarībām, psihiskajiem procesiem, personību, indivīda emocionālo un kognitīvo attīstību dažādos vecumosmos, personības attīstību ietekmējošajiem aspektiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

• raksturo psiholoģiju kā zinātni un tās galvenos uzdevumus;
• nosauc mūsdienu psiholoģijas galvenos virzienus;
• raksturo psiholoģijas vēsturisko attīstību;
• apraksta cilvēka psihes galvenās likumsakarības;
• raksturo psihisko attīstību virzošos spēkus;
• izprot cilvēka psihiskās attīstības likumsakarības;
• atpazīst cilvēka psihiskās īpašības un stāvokļus, psihiskos procesus;
• nosauc galvenās pētīšanas metodes psiholoģijā;
• raksturo indivīda kognitīvo un emocionālo attīstību dažādos vecumposmos;
• nosauc vides ietekmes faktorus sportā;
• apraksta motīvu veidus sportā;
• atpazīst dažādas emocijas un jūtas;
• izprot fiziskās, tehniskās un taktiskās sagatavotības psiholoģiskos aspektus;
• raksturo psiholoģiskās sagatavotības galvenos veidus;
• apraksta sporta sacensību psihoemocionālos aspektus;
• raksturo sportistu psiholoģisko sagatavotību treniņos un sacensībās;
• izprot sociālpsiholoģiskos aspektus sportā.

Prasmes

• apraksta galvenos psiholoģijas virzienus un nozares;
• apraksta psihes pamata likumsakarības;
• apraksta personības individuāli tipoloģiskās īpatnības.

Kompetences

• atšķir dažādus psihiskos fenomenus;
• atšķir dažādus psiholoģijas virzienus un nozares;
• diskutē par sporta psiholoģijas zinātnes pamatjēdzieniem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.