Pārlekt uz galveno saturu
Es neesmu kārtojis eksāmenu bioloģijā vai ķīmijā. Vai varu iestāties izvēlētajā programmā, kurā obligātā prasība ir viens vai abi eksāmeni?

Ja uzņemšanas noteikumu prasības izvēlētajā programmā nosaka, ka ir nepieciešams centralizētais eksāmens (CE) bioloģijā un ķīmijā vai kādā no šiem priekšmetiem, tad, piesakoties studijām, tev jāuzrāda CE sertifikāts par nokārtotiem eksāmeniem. Ja eksāmens nav kārtots, tad pieteikties studijām izvēlētajā studiju programmā nebūs iespējams.

Manā skolā nebija tādu priekšmetu kā bioloģija un ķīmija, bet bija dabas zinības. Vai varu iestāties RSU?

Vairākās RSU piedāvātajās studiju programmās uzņemšanas prasības nosaka uzrādīt tikai gala atzīmi dabas zinībās, taču ir programmas, kurās ir jābūt kārtotam CE bioloģijā un ķīmijā vai kādā no šiem priekšmetiem. Pievērs uzmanību uzņemšanas prasībām katrā konkrētajā studiju programmā.

Man jau ir iegūta viena augstākā vai pirmā līmeņa izglītība. Vai man būs vēlreiz jāapgūst studiju kursi, kurus jau pabeidzu iepriekš?

Ja apgūtie un programmas studiju kursi sakrīt, objektīvi izvērtējot, vari iestāties vēlākos studiju posmos un apgūt tikai tos studiju kursus, kuros kredītpunkti netika pielīdzināti. Ja sakrīt vien daži priekšmeti, tad labāk stāties uzņemšanā uz pirmo studiju semestri un vēlāk, studiju procesā katru semestri pielīdzināt iepriekš apgūtos studiju kursus, uz šiem kursiem nedoties un nemaksāt par kredītpunktiem.

Cik programmās varu iesniegt dokumentus?

Uzņemšanā pieteikumā piedāvāsim tev izvēlēties pievienot līdz sešām studiju programmām. (Pretendēšana uz budžeta un maksas vietu vienā un tajā pašā programmā tiek klasificēta kā divas dažādas studiju programmas.)

Es pabeidzu vidusskolu, kad matemātikas centralizētais eksāmens nebija obligāts. Vai varu iestāties RSU?

Jā, jūs varat iestāties, jo ņemsim vērā skolas matemātikas ieskaites atzīmi vai gada atzīmi matemātikā no sekmju izraksta.

Es nekārtoju centralizētos eksāmenus, jo man bija ārsta atbrīvojums. Vai es varu iestāties RSU?

Jā, pieteikties vēlamajā studiju programmā ir iespējams. Iesniedzot dokumentus, būs jāraksta iesniegums Uzņemšanas komisijai ar lūgumu atļaut iesniegt dokumentus vēlamajā studiju programmā, kā arī jāuzrāda oficiāls apstiprinājums par atbrīvojumu no Centralizētajiem eksāmeniem (ieraksts atestāta sekmju izrakstā vai ārsta atzinums). Pieteikumā tiks ievadīta gada atzīme attiecīgajā mācību priekšmetā.

Vidējo izglītību ieguvu ārzemēs, kā es varu iestāties RSU?

Dokumentiem jābūt notariāli tulkotiem latviešu valodā un apstiprinātiem sertificētā tulkošanas birojā (izņemot, ja dokumenti ir angļu valodā); tāpat jāiesniedz Akadēmiskā informācijas centra (AIC) atzinums par izglītības atzīšanu Latvijā. AIC atzinums nav nepieciešams, ja izglītība ir iegūta Baltijas valstīs.

Ārvalstīs iegūtā diploma sekmju izrakstā jābūt vērtējumiem tajos mācību priekšmetos, kuros uzņemšanas prasībās attiecīgajā studiju programmā noteikti nepieciešamie priekšmetu vērtējumi vai CE vērtējumi.

Vidusskolu pabeidzu pirms 2004. gada, kad nebija jākārto centralizētie eksāmeni. Kā es varu iestāties RSU?

Studijām var pieteikties bez CE vērtējumiem. Nepieciešamie vērtējumi tiks pielīdzināti no vidējās izglītības atestāta (arī tad, ja tie izteikti piecu ballu sistēmā).

Vai varu iestāties studiju programmā Medicīna, ja nav kārtots centralizētais eksāmens ķīmijā un bioloģijā vai kādā no šiem priekšmetiem, bet ir iegūts diploms par medicīnas koledžas beigšanu?

Nevarēs, jo ir nepieciešams CE sertifikāts ar nokārtotu vismaz vienu no šiem eksāmeniem.

Vai krievu valoda skaitās kā CE svešvalodā?

Jā, tā skaitās, ja tas ir eksāmens svešvalodā, nevis mazākumtautību valodas eksāmens.

Vai iestājoties Eiropas studiju, Juridiskās un Komunikācijas fakultātēs varēšu studēt par valsts budžeta līdzekļiem?

Sociālo zinātņu fakultāšu studiju programmām ir iespējams studēt par valsts budžeta līdzekļiem vai iegūt bezmaksas vietas (studiju maksas atlaides, kas noteiktas uz konkrētu studiju periodu).

Studijas bezmaksas vietās sociālo zinātņu studiju programmu tiek organizētas no konkrētās fakultātes budžeta, kas nozīmē to, ka bezmaksas studiju vieta, kas tiek piešķirta studentam balstoties uz iepriekšējiem rezultātiem, ir fakultātes finansēta studiju vieta uz vienu semestri (ar atkārtotu iespēju to iegūt katru nākošo semestri).

Vai studiju maksu var sadalīt vairākos maksājumos?

Jā, studiju maksa tiek sadalīta desmit maksājumos katru akadēmisko gadu. Maksāt var par vairākiem mēnešiem uz priekšu, bet tas nemaina studiju maksu.

Iepriekš iegūtās izglītības dokumentos mans uzvārds un vārds vai uzvārds, vai personas kods atšķiras no pašreizējā, kā iesniegt dokumentus studijām RSU?

Pieteikuma iesniegšanas brīdī jāpievieno iesnieguma veidlapa, kas apliecina vārda, uzvārda vai personas koda maiņu. Veidlapu lejupielādē šeit.