Pārlekt uz galveno saturu

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” ikvienai personai ir tiesības vērsties Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā.

Procedūra

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pakalpojuma cena ir 99,00 EUR.

Lai tiktu uzsākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, studiju rezultātu atzīšanas komisijai jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • dokumenti, kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus *;
  • bankas apstiprināts (ar bankas zīmogu un bankas darbinieka parakstu) maksājuma uzdevums par veikto maksājumu 99,00 EUR apmērā.

Pirms dokumentu iesniegšanas un maksājuma veikšanas konsultēties ar Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas locekli Anitu Krastiņu.

Dokumenti iesniedzami Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā Rīgā, Dzirciema ielā 16, darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas.

* Ja iesniegumam tiek pievienotas šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus.