Jaunieguvumi sociālajās zinātnēs | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Augusts 2018

Angļu-latviešu Eiropas Savienības primāro tiesību aktu terminu vārdnīca = English-Latvian glossary of EU primary legislation terms. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 126 lpp.
Šifrs: 341.17(4)(038)=111= 174/ A 45

Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 1998. 139 lpp.
Šifrs: 316.64/ A 35

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 109 lpp.
Šifrs: 314.15-024.64-054.73(091)/ B 13

Diskriminācijas novēršana Latvijā: likumi, institūcijas un tiesu prakse. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2007
Šifrs: 342.7(474.3)(05)/ D 79

Džohansens, S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana: mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 103 lpp.
Šifrs: 340.113(075.8)/ D 84

Fulans, M. Pārmaiņu spēki: izglītības reformu virzieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 167 lpp.
Šifrs: 37.014.3/ F 27

Genzihens, S. Signāls: kā rīkoties, ja esi saskāries ar seksuālu vardarbību: grāmata jauniešiem un pieaugušajiem. [Rīga]: Valters un Rapa, [2015]. 160 lpp.
Šifrs: 364.633-053.2/.6/ G 52

Globālā dienaskārtība. Rīga: Zinātne, 2006. 287 lpp.
Šifrs: 316.42/ G 54

Grauds, M. Kopā kapos = Cemetery festival - coming together. Rīga: Neputns, 2016. 141 lpp.
Šifrs: 394.268.3(474.3)/ G 26

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2009. 215 lpp.
Šifrs: 314.15-026.48(474.3)/ I-36

Īsi par demokrātiju: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 191 lpp.
Šifrs: 321.7(082)/ I-40

Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Rīga: Zinātne, 2007. 229 lpp.
Šifrs: 37(474.3)/ I-38

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 343 lpp.
Šifrs: 347.19/ J 67

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga: Ekonomisko reformu institūts, 1996. 109 lpp.
Šifrs: 347.7(038)/ J 67

Kavalieris, A. Operatīvās darbības likuma komentāri. Rīga: RaKa, 1999. 84 lpp.
Šifrs: 343.85(094)/ K 92

Kolčanovs, B. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2011. 144 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Kolčanovs, B. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis to iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2010. 103 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri. Rīga: Firma "AFS", 1999. 7 sēj.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 21

Latvija un attīstības sadarbība. [Rīga]: Zinātne, 2006. 357 lpp.
Šifrs: 316.42(474.3)/ L 80

Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. 150 lpp.
Šifrs: 316.347(474.3)(062)/ L 80

Latvija 2020: nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 297 lpp.
Šifrs: 32(474.3)(062)/ L 80

Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata: lv-en = Translation handbook for Latvian legislation. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 80 lpp.
Šifrs: 340.113(474.3)(035)/ L 80

Lešinska, A. Kvalitatīvi lēmumi - vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai: atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā. [Rīga]: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2004. 96 lpp.
Šifrs: 342.924(474.3)/ L 77

Liepiņš, I. Ukraina - dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija: no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā: aculiecinieka stāsts. Rīga: Jumava, [2015]. 352 lpp
Šifrs: 323.27(477)"20"/ L 26

Ļitvaks, М. Sākumenerģija mūsos jeb "Spermatozoīda princips". Rīga: Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", 2016. 495 lpp.
Šifrs: 316.6(0.062)/ L 88

Mēs. Svētki. Valsts: valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2008. 172 lpp.
Šifrs: 316.7(474.3)/ M 70

Miķelsone, V. Līvija Atrodi sevi: rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai. Rīga: Biedrība Socionika, 2014. 489 lpp.
Šifrs: 316.6/ M 32

Mūsu radošā daudzveidība: UNESCO Pasaules Kultūras un attīstības komisijas ziņojuma kopsavilkums. Rīga: [Apg. "Rasa ABC"], 1998. 70 lpp.
Šifrs: 316.7/ M 82

Niedre, A. Latvijas Republikas advokatūras darbības organizācija un pamatprincipi: tiesību akti par advokatūras darbības organizāciju un advokātu darbību. Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2006. 117 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)(094)/ N 40

Rīgas Stradiņa universitāte Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas: 2018./2019. studiju gads. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, [2018]. 80 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ R 48

Rovers, K.de. Kalpot un aizsargāt: cilvēktiesības un humanitārās tiesības: policijai un drošības spēkiem. Rīga: Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja, 2002. 374 lpp.
Šifrs: 351.74/ R 86

Saule, G. Darba līgums: mācību līdzeklis kursa apguvei studijas programmā "Tiesību zinātnes". Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 1999. 53 lpp.
Šifrs: 349.2(075.8)/ S 84

Simtam pāri. Viedā Latvija. [Rīga]: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 416 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ S 65

Ščerbinskis, V. Ienācēji no tālienes: Austrumu un Dienvidu tautu pārstāvji Latvijā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Rīga: Nordik, 1998. 95 lpp.
Šifrs: 316.7/ M 82

Treņins, D. Saprast Krieviju. Rīga: Biedrība "Baltijas Forums", 2009. 129 lpp.
Šifrs: 327(470+571:73)/ T 39

Undusks, J. Boļševisms un kultūra. Rīga: Neputns, 2016. 166 lpp.
Šifrs: 316.7(47+57)/ U 23

Vainovskis, M. Legālās prezumpcijas institūts jaunajā kriminālprocesa likumā: aktuālie problēmjautājumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. 50 lpp.
Šifrs: 343.13(474.3)/ V 16

Vasiļjevs, А. Etīdes par modi un stilu. Rīga: Jumava, 2015. 518 lpp.
Šifrs: 391(091)/ V 78

Zeltkalne, B. Neesamība, jeb, Cilvēki būros. Rīga: Rīgas Starptautiskais humanitātes fonds, [2000]. 192 lpp.
Šifrs: 343.8(474.3)/ Z 49

Zvērināti advokāti, zvērinātu advokātu palīgi: alfabētiskā secībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 88 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)/ Z 34

Administrative justice in the new European democracies: case studies of administrative law and process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine. Oxford: University of Oxford ;Budapest: COLPI, 1998. 652 p.
Šifrs: 342.9(4)/ A 63

Basic concepts of intercultural communication: selected readings. Yarmouth: Intercultural Press. 1998. 272 p.
Šifrs: 316.7(082)/ B 76

Black's Law Dictionary. St. Paul: Thomson Reuters, 2016. 890 p.
Šifrs: 34(038)/ B 14

Combating Conflict of Interest in Local Governments in the CEE Countries. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, 2004. 332 p.
Šifrs: 352/353(4-11)/ C 31

A criminal law anthology. Cincinnati: Anderson Publ., 1992.
Šifrs: 343/ C 54

Gillespie, M. Television, Ethnicity, and Cultural Change. London; New York: Routledge, 1995. 238 p.
Šifrs: 316.774:654.197/ G 44

Histories of public diplomacy and nation branding in the Nordic and Baltic countries: representing the periphery. Leiden: Brill/Nijhoff, [2015]. 337 p
Šifrs: 327(48)/ H 89

How the 16+1 Cooperation promotes the Belt and Road Initiative. Beijing, China: China Social Sciences Press, 2017. 165 p.
Šifrs: 339.9(510)/ H 93

How integrated is Latvian society?: an audit of achievements, failures and challenges. Riga: University of Latvia Press, 2010. 292 p.
Šifrs: 316.4.063.3(474.3)/ H 93

Leps, A. Reflections and Remembrances of a Pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2018. 258 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

Leps, A. Reflections and remembrances of a pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2017. 157 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

National and ethnic groups in Latvia: informative material. Riga: Ministry of Justice of the Republic of Latvia. National Affairs Section, 1996. 96 p.
Šifrs: 31:323.1(474.3)/ N 76

Prevention of torture: a digest of cases of the European Committee for the Prevention of Torture and the United Nations Committee Against Torture. [Budapest]: Open Society Institute, 2001. 245 p.
Šifrs: 343.85/ P 44

Quinn, F. Human Rights and You: basic United Nations, Organization for Security and Co-operation in Europe and Council of Europe human rights documents: for judges, prosecutors, police officials, attorneys, human rights organizations, citizens and the media of the newly independent states and Central Europe . Warsaw: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 1999. 252 p.
Šifrs: 341.231.14/ H 45

Reinventing media: media policy reform in East-Central Europe. Budapest; New York: Central European University Press, 2003. 273 p.
Šifrs: 316.774:32(4)/ R 39

Rīgas Stradiņa universitāte. Health and Social Sciences: Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018: abstract book. Social sciences. Rīga: Rīga Stradiņš University, [2018]. 24 p.
Šifrs: 3(474.3)(062)/ R 48

Youngs, R. Europe's Eastern crisis: the geopolitics of asymmetry. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press, 2017. 254 p.
Šifrs: 327(4+470+571)/ Y 91

Гендерные истории Восточной Европы: сборник научных статей. Альмиры Усмановой, Андреа Пето. Минск: ЕГУ, 2002. 415 с.
Šifrs: 305(4-11)/ Г 34

Национальные и этнические группы в Латвии: информативный материал. Рига: Отдел по национальным делам М-ва юстиции Латв. Республики, 1996. 96 с.
Šifrs: 31:323.1(474.3)/ Н 35

Уголовный закон: по состоянию на 1 февр. 2001 г. Rīga: Andrejs Judins, 2001.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ У 26

Jūlijs 2018

Rodgers, W. H. Environmental law. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1994. 1158 p.
Šifrs: 349.6(73)/ R 18

Jūnijs 2018

Brice, B. Skaņu spēles: tematiski praktiskie materiāli mūzikas un integrētajām rotaļnodarbībām pirmsskolā un sākumskolā. I [1.] daļa. Rīga: RaKa, [2017]. 260 lpp.
Šifrs: 37.091.33-027.22:796(076)/ B 49

Brūvere, O. Kustību alfabēts. Rīga: RaKa, [2018]. 11 lpp.
Šifrs: 373.2(072)/ B 95

Cīrule, Z. Mums kopā izdosies!: nodarbības bērnu valodas attīstībā. Rīga: RaKa, 2013-2014.
Šifrs: 376-056.264(072)/ C 73

Fuko, M. Uzraudzīt un sodīt: cietuma rašanās. Rīga: Omnia mea, 2001. 318 lpp.
Šifrs: 316.334.4/ F 26

Gidens, A. Sabiedrības veidošanās. Rīga: AGB, 1999. 400 lpp.
Šifrs: 316.3/ G 17

Meikališa, Ā. Termiņi kriminālprocesā. Rīga: LPA, 1997. 132 lpp.
Šifrs: 343.13(474.3)/ M 22

Ozola, I. Grāmata pašizaugsmei: metodisks materiāls pašvadības prasmju attīstībai. Rīga: RaKa, [2018]. 68 lpp.
Šifrs: 373.5.015.31(076)/ O-63

Purēns, V. Kā attīstīt kompetenci: rokasgrāmata skolotājiem: teorija, teoriju vēsture un metodiskie ieteikumi, jaunos mācību standartus ieviešot. Rīga: RaKa, [2017]. 278 lpp.
Šifrs: 37.091.3(035)/P 54

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums Latvijā. Rīga: Mācību grāmata, 2003. 235 lpp.
Šifrs: 37(474.3)/ S 16

Zāle, J. Rotaļas ar krāsām. Rīga: RaKa, 2008. 84 lpp.
Šifrs: 37.015.31(076)/ Z 38

Bradby, H. Medicine, health and society: a critical sociology. Los Angeles: SAGE, 2012. 189 p.
Šifrs: 316:61/ B-03

Croteau, D. The business of media: corporate media and the public interest. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2006. 315 p.
Šifrs: 316.774:33/ C 81

Disability in Local and Global Worlds. Berkeley: University of California Press, 2007. 324 p.
Šifrs: 364.65-056.26/ D 78

Doyle, G. Media ownership: the economics and politics of convergence and concentration in the UK and European media. London [etc.]: SAGE Publications, 2002. 192 p.
Šifrs: 316.774/ D 97

Encounters at the Bosphorus: Turkey during World War II : proceedings of the international conference in Wrocław and Krzyżowa, Poland, 28-30 September 2007. Krzyyżowa: Fundacja "Krzyyżowa" dla Porozumienia Europejskiego; Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Atut", 2008. 192 p.
Šifrs: 327(560)/ E 13

Estonia and Latvia: citizenship, language and conflict resolution: a special report by the Forced Migration Projects. New York: Open Society Institute, 1997. 87 p.
Šifrs: 342.71(474.2)/ E 87

Guidelines for laws affecting civic organizations. New York: Open Society Institute, 1997. 121 p.
Šifrs: 347.471/ G 33

Kvale, S. InterView: learning the craft of qualitative research interviewing. Los Angeles: Sage Publications, 2015. 405 p.
Šifrs: 303.62/ K-01

Making the Harm Visible: Global Sexual Exploitation of Women and Girls: Speaking Out and Providing Services. Kingston: Coalition Against Trafficking in Women, 1999. 251 p
Šifrs: 364.633/ M 26

Migrant integration policy: index III. Brussels: British Council: Migration Policy Group, 2011. 213 p.
Šifrs: 316.4.063.3-054.7(4)/ M 28

Probation and probation services in the EU accession countries. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003. 328 p.
Šifrs: 343.265.2(4-11)/ P 70

Professions and social identity: new European historical research on work, gender and society Pisa: Plus, 2006.204 p.
Šifrs: 316.344.24(4)(091)/ P 74

Pursuing the Public Interes: a Handbook for Legal Professionals and Activists. New York: Public Interest Law Initiative in Transitional Societies, Columbia Law School 2001. 357 p.
Šifrs: 349/ P 63

Siebers, T. Disability Theory. Ann Arbo: University of Michigan Press, 2011. 237 p.
Šifrs: 364.65-056.26/ S 16

Struyk, R. J. Managing Think Tanks: Practical Guidance for Maturing Organizations. Budapest: Local Government and Public Service Initiative; Open Society Institute, 2006. 350 p.
Šifrs: 32:061/ S 35

Towards a New Model of Governance for Universities?: a Comparative View. London ;Philadelphia: Jessica Kingsley, 1999. 286 p.
Šifrs: 378.1/ T 95

Transparency and Secrecy: a Reader Linking Literature and Contemporary Debate. Lanham, MD: Lexington Books, 2010. 203 p.
Šifrs: 35:659.2/ T 17

Uildriks, N. Policing post-communist societies: police-public violence, democratic policing and human rights. Antwerp [etc.]: Intersentia, 2003. 249 p.
Šifrs: 351.74(4-11)/ U 46

White, K. An Introduction to the Sociology of Health and Illness. Los Angeles: SAGE, 2017. 226 p.
Šifrs: 316:61(07)/ W 53

Maijs 2018

Angļu-latviešu Eiropas Savienības primāro tiesību aktu terminu vārdnīca = English-Latvian glossary of EU primary legislation terms. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 126 lpp.
Šifrs: 341.17(4)(038)=111= 174/ A 45

Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 1998. 139 lpp.
Šifrs: 316.64/ A 35

Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2011. 144 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 109 lpp.
Šifrs: 314.15-024.64-054.73(091)/ B 13

Diskriminācijas novēršana Latvijā: likumi, institūcijas un tiesu prakse. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2007.
Šifrs: 342.7(474.3)(05)/ D 79

Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana: mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 103 lpp.
Šifrs: 340.113(075.8)/ D 84

Genzihens, S. Signāls: kā rīkoties, ja esi saskāries ar seksuālu vardarbību: grāmata jauniešiem un pieaugušajiem. [Rīga]: Valters un Rapa, [2015]. 160 lpp.
Šifrs: 364.633-053.2/.6/ G 52

Grauds, M. Kopā kapos = Cemetery festival - coming together. Rīga: Neputns, 2016. 141 lpp.
Šifrs: 394.268.3(474.3)/ G 26

Īsi par demokrātiju: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 191 lpp.
Šifrs: 321.7(082)/ I-40

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2009. 215 lpp.
Šifrs: 314.15-026.48(474.3)/ I-36

Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Rīga: Zinātne, 2007. 229 lpp.
Šifrs: 37(474.3)/ I-38

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 343 lpp.
Šifrs: 347.19/ J 67

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga: Ekonomisko reformu institūts, 1996. 109 lpp.
Šifrs: 347.7(038)/ J 67

Kavalieris, A. Operatīvās darbības likuma komentāri. Rīga: RaKa, 1999. 84 lpp.
Šifrs: 343.85(094)/ K 92

Kolčanovs, B. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis to iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2010. 103 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri. Rīga: Firma "AFS", 1999. 7 sēj.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 21

Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. 150 lpp.
Šifrs: 316.347(474.3)(062)/ L 80

Latvija 2020: nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 297 lpp.
Šifrs: 32(474.3)(062)/ L 80

Latvija un attīstības sadarbība. [Rīga]: Zinātne, 2006. 357 lpp.
Šifrs: 316.42(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata: lv-en=Translation handbook for Latvian legislation. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 80 lpp.
Šifrs: 340.113(474.3)(035)/ L 80

Leps, A. Reflections and Remembrances of a Pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2018. 258 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

Leps, A. Reflections and remembrances of a pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2017. 157 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

Lešinska, A. Kvalitatīvi lēmumi - vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai: atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā. [Rīga]: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2004. 96 lpp.
Šifrs: 342.924(474.3)/ L 77

Liepiņš, I. Ukraina - dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija: no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā: aculiecinieka stāsts. Rīga: Jumava, [2015]. 352 lpp.
Šifrs: 323.27(477)"20"/ L 26

Ļitvaks, М. Sākumenerģija mūsos jeb "Spermatozoīda princips". Rīga: Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda",2016. 495 lpp.
Šifrs: 316.6(0.062)/ L 88

Mēs. Svētki. Valsts: valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2008. 172 lpp.
Šifrs: 316.7(474.3)/ M 70

Miķelsone, V. Līvija Atrodi sevi: rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai. Rīga: Biedrība Socionika, 2014. 489 lpp.
Šifrs: 316.6/ M 32

Mūsu radošā daudzveidība: UNESCO Pasaules Kultūras un attīstības komisijas ziņojuma kopsavilkums. Rīga: [Apg. "Rasa ABC"], 1998. 70 lpp.
Šifrs: 316.7/ M 82

Niedre, A. Latvijas Republikas advokatūras darbības organizācija un pamatprincipi: tiesību akti par advokatūras darbības organizāciju un advokātu darbību. Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2006. 117 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)(094)/ N 40

Rīgas Stradiņa universitāte. Health and Social Sciences: Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018: abstract book. Social sciences. Rīga Stradiņš University, RSU SP. Rīga: Rīga Stradiņš University, [2018]. 24 p.
Šifrs: 3(474.3)(062)/ R 48

Rīgas Stradiņa universitāte Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas: 2018./2019. studiju gads. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, [2018]. 80 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ S 89

De Rovers, K. Kalpot un aizsargāt: cilvēktiesības un humanitārās tiesības: policijai un drošības spēkiem. Rīga: Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja, 2002. 374 lpp.
Šifrs: 351.74/ R 86

Saule, G. Darba līgums: mācību līdzeklis kursa apguvei studijas programmā "Tiesību zinātnes". Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 1999. 53 lpp.
Šifrs: 349.2(075.8)/ S 84

Simtam pāri. Viedā Latvija. [Rīga]: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 416 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ S 65

Ščerbinskis, V. Ienācēji no tālienes: Austrumu un Dienvidu tautu pārstāvji Latvijā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Rīga: Nordik, 1998. 95 lpp.
Šifrs: 314.15(474.3)(091)/ Š 43

Treņins, D. Saprast Krieviju. Rīga: Biedrība "Baltijas Forums", 2009. 129 lpp.
Šifrs: 327(470+571:73)/ T 39

Undusks, J. Boļševisms un kultūra. Rīga: Neputns, 2016. 166 lpp.
Šifrs: 316.7(47+57)/ U 23

Vainovskis, M. Legālās prezumpcijas institūts jaunajā kriminālprocesa likumā: aktuālie problēmjautājumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. 50 lpp.
Šifrs: 343.13(474.3)/ V 16

Vasiļjevs, А. Etīdes par modi un stilu. Rīga: Jumava, 2015. 518 lpp.
Šifrs: 391(091)/ V 78

Zeltkalne, B. Neesamība, jeb, Cilvēki būros. Rīga: Rīgas Starptautiskais humanitātes fonds, [2000]. 192 lpp.
Šifrs: 343.8(474.3)/ Z 49

Zvērināti advokāti, zvērinātu advokātu palīgi: alfabētiskā secībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 88 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)/ Z 34

Administrative justice in the new European democracies: case studies of administrative law and process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine. Oxford: University of Oxford ;Budapest: COLPI, 1998. 652 p.
Šifrs: 342.9(4)/ A 63

Basic concepts of intercultural communication: selected readings. Yarmouth: Intercultural Press. 1998. 272 p.
Šifrs: 316.7(082)/ B 76

Black's Law Dictionary. St. Paul: Thomson Reuters, 2016. 890 p.
Šifrs: 34(038)/ B 14

Combating Conflict of Interest in Local Governments in the CEE Countries. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, 2004. 332 p.
Šifrs: 352/353(4-11)/ C 31

A criminal law anthology. Cincinnati: Anderson Publ., 1992.
Šifrs: 343/ C 54

Financial Crisis in Central and Eastern Europe: from Similarity to Diversity. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. 292 p.
Šifrs: 338.124.4(4)/ F 61

Gillespie, M. Television, Ethnicity, and Cultural Change. London; New York: Routledge, 1995. 238 p.
Šifrs: 316.774:654.197/ G 44

Histories of public diplomacy and nation branding in the Nordic and Baltic countries: representing the periphery. Leiden: Brill/Nijhoff, [2015].337
Šifrs: 327(48)/ H 89

How integrated is Latvian society?: an audit of achievements, failures and challenges. Riga: University of Latvia Press, 2010. 292 p.
Šifrs: 316.4.063.3(474.3)/ H 93

How the 16+1 Cooperation promotes the Belt and Road Initiative. Beijing, China: China Social Sciences Press, 2017. 165 p.
Šifrs: 339.9(510)/ H 93

National and ethnic groups in Latvia: informative material. Riga: Ministry of Justice of the Republic of Latvia. National Affairs Section, 1996. 96 p.
Šifrs: 31:323.1(474.3)/ N 76

Prevention of torture: a digest of cases of the European Committee for the Prevention of Torture and the United Nations Committee Against Torture. [Budapest]: Open Society Institute, 2001. 245 p.
Šifrs: 343.85/ P 44

Quinn, F. Human Rights and You: basic United Nations, Organization for Security and Co-operation in Europe and Council of Europe human rights documents: for judges, prosecutors, police officials, attorneys, human rights organizations, citizens and the media of the newly independent states and Central Europe. Warsaw: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 1999. 252 p.
Šifrs: 341.231.14/ H 45

Reinventing media: media policy reform in East-Central Europe. Budapest; New York: Central European University Press, 2003. 273 p.
Šifrs: 316.774:32(4)/ R 39

The rise and fall of state-owned enterprise in the Western world. Cambridge [etc.]: Cambridge university Press, 2000. 320 p.
Šifrs: 334.724.6(4)(091)/ R 75

Youngs, R. Europe's Eastern crisis: the geopolitics of asymmetry. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press, 2017. 254 p.
Šifrs: 327(4+470+571)/ Y 91

Гендерные истории Восточной Европы: сборник научных статей. Минск: ЕГУ, 2002. 415 с.
Šifrs: 305(4-11)/ Г 34

Уголовный закон: по состоянию на 1 февр. 2001 г. Rīga: Andrejs Judins, 2001.132 с.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ У 26

Aprīlis 2018

Autortiesības: rokasgrāmata. Rīga: AGB, 1997. 287 lpp.
Šifrs: 347.78(035)/ A 92

Bellers, S. Antisemītisms: ļoti saistošs ievads. Rīga: ¼ Satori, 2008. 159 lpp.
Šifrs: 323.12(=411.16)/ B 30

Bostroms, N. Superintelekts: attīstības ceļi, riski, stratēģijas. Rīga: Jumava, [2017]. 542 lpp.:
Šifrs: 316.422.44/ B 81

Cepurītis, M. Ārpolitikas mīti Latvijā: Eiropas Savienība un Krievija. Rīga: Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds, 2012. 108 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ C 72

Cicerons, M. T. Par valsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
Šifrs: 321.01(37)/ C 17

Civilprocesa likums: (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos paredzētajiem grozījumiem). 21. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 31. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2018]. 608 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. 357 lpp.
Šifrs: 303.686(082)/ D 85

Eco, U. Sarakstu karuselis. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 408 lpp.
Šifrs: 316.7/ E 62

Kauķis, A. Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos. [Rīga]: Iespēju grāmata, 2016. 61 lpp.
Šifrs: 316.47(035)/ K 87

Kultūras krustpunkti: Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Mantojums, 2004.
Šifrs: 316.7(474.3)(06)/ K 35

Latvijas iespējas starptautiskajās organizācijās: konferences materiāli, Rīga, 2007.gada 20.decembris. Rīga: Zinātne, 2008. 165 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(062)/ L 80

Latvijas interešu aizsardzība Eiropas Savienībā. [Rīga]: Latvijas Nākotnes institūts, 2012. 119 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. 2016. Rīga: Tiesu Namu aģentūra, 2017. 913 lpp.
Šifrs: 347.991(474.3)(094.9)/ L 80

Latvijas Republikas Civillikums. Rīga: [Tiesiskās informācijas centrs], 1998. 673 lpp.
Šifrs: 347(474.3)(094)/ L 80

Leiendekers, A. Šķiršanās. Pārdomas, pieredze, padomi: kā izšķirties miermīlīgi?. kā novērst šķiršanos?. [Rīga]: J.L.V., [2017]. 127 lpp.
Šifrs: 316.363.5/ L 30

Likumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga: Senders R, 1999. 463 lpp.
Šifrs: 34(038)=174/ L 37

Likumu terminu vārdnīca. Rīga: BK, 1999. 251 lpp.
Šifrs: 34(038)=174/ L 37

Melkers, A. Ieroču eksāmens: jautājumi un atbildes. Rīga: [izdevējs nav zināms], 2016. 166 lpp.
Šifrs: 351.753/ M 41

Meļķisis, E. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 59 lpp.
Šifrs: 340(075.8)/ M 41

Orlovska, A. Ekonomiskā statistika: [teorija, piemēri, uzdevumi]. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp.
Šifrs: 311:33(075.8)/ O-52

Osipova, S. Eiropas tiesību priekšvēsture: senās Ēģiptes, Divupes, Izraēlas, Grieķijas tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 447 lpp.
Šifrs: 340.15/ O-39

Plotnieks, A. Tiesību teorija & juridiskā metode. Rīga: N.I.M.S., 2013. 406 lpp.
Šifrs: 340/ P 74

Rīgas Stradiņa universitāte. Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas 2017./2018. akadēmiskajā gadā. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 80 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ R 48

Snaiders, T. Par tirāniju: divdesmitā gadsimta divdesmit mācības. Rīga: Jumava, [2017]. 79 lpp.
Šifrs: 321.6(091)/ S-06

Staris, A. Skolas un izglītība Rīgā: no sendienām līdz 1944. Gadam. [Lielvārde]: Lielvārds, 2000. 208 lpp.
Šifrs: 37.09(474.362.2)(091)/ S 14

Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums. Rīga: AGB, 1997. 248 lpp.
Šifrs: 341(094)/ S 16

Šteins, V. Tautvaldība jeb Jaunās Latvijas valsts pamati. [Rīga]: [Sava grāmata], 2017. 200 lpp.
Šifrs: 323(474.3)/ Š 31

Šternfelde, I. Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem: metodisks materiāls. Rīga: Pētergailis, [2017]. 115 lpp.
Šifrs: 373.2(072)/ Š 40

Tauriņš, G. Pēcpadomju demokrātija Latvijā. Rīga; Štutgarte: [aut. red.], 2005. 103 lpp.
Šifrs: 321.7(474.3)/ T 90

Vēbers, M. Reliģijas socioloģija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2004. 303 lpp.
Šifrs: 316.74:2/ V-01

Zeltīts, R. Par nacionālu valsti: jaunais nacionālisms 21. gadsimta Latvijai. [Rīga]: Domas spēks, 2017. 238 lpp.
Šifrs: 321(474.3)/ Z 48

Meirelles, I. Design for Information: an introduction to the histories, theories, and best practices behind effective information visualizations. Beverly, MA: Rockport, 2013. 224 p.
Šifrs: 316.772/ M 28

Европейский Суд по правам человека: избранные решения: в 2-х т. Москва: Норма, 2000.
Šifrs: 341.231.14(4)(094.9)/ Е 24

Marts 2018

Blasovičs, Dž. Bezgalīgā realitāte: avatāri, nemirstība un virtuālās revolūcijas rītausma. [Rīga] : Lietusdārzs,2012. 271 lpp.
Šifrs: 316.772.5/ B 29

Godfrija, N. S. Nauda neaug kokos: grāmata par to, kā iemācīt bērnus rīkoties ar naudu. [Rīga]: Jumava, [1994]. 143 lpp.
Šifrs: 336.7/ G-09

Kamenska, A. Naida noziegumi: prakse un problēmas: nacionālais ziņojums – Latvija. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, [2017] 64 lpp.
Šifrs: 343.2/.7(474.3)/ K 32

Klauss, A. Vērtspapīru darījumi: skaidrojošā vārdnīca: ap 500 vārdu. Rīga: Valsts akciju sab-ba "Privatizācijas aģentūra", 1996. 116 lpp.
Šifrs: 336.763(038)/ K 22

Krilovs, L. Ekonomiskās domas retrospekcija: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 220 lpp.
Šifrs: 330.8/ K 59

Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību "Zinātne", 2018. 247 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(058)/ L 80

Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess: dokumentu krājums. Rīga: AGB, 1998. 271 lpp.
Šifrs: 341/ M 68

Riekstiņš, J. Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni. Rīga: Mansards, 2015. 199 lpp.
Šifrs: 364.65-058.862(474.3)(091)/ R 36

Ritenis, J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: Fonds "Latvijas vēsture", 1999. 247 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ R 84

Rudzītis, V. Ģimene. [Jūrmala]: VR grāmatu apgāds, [2017]. 319 lpp.
Šifrs: 316.36/ R 21

Selgs, P. Grandioza metamorfoze: ieguldījums antroposofijas antropoloģijā un pusaudžu izglītošanā un audzināšanā. [Rīga]: Alis, [2017] 135 lpp.
Šifrs: 37.015.3/ S 38

Stīgers, M. B. Globalizācija: ļoti saistošs ievads. Rīga: ¼ Satori, 2008. 175 lpp.
Šifrs: 316.421/ S 45

Šmidchens, G. Dziesmu vara: nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā. Rīga: Mansards, [2017] 564 lpp.
Šifrs: 316.74:78(474)/ Š 40

Treijs, R. Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 416 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ T 33

Višķere, Z. Spēlējies un audz!: Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem. [Rīga]: J.L.V., [2017] 143 lpp.
Šifrs: 37.091.33/ V 84

Birkenmaier, J. The Practice of Generalist Social Work. New York: Routledge, Taylor & Francis Group 2017. 666 p.
Šifrs: 364-78/ B 75

Blaikie, N. W. H. Designing Social Research: the Logic of Anticipation. Cambridge; Malden (Mass.): Polity Press, 2009. 298 p.
Šifrs: 303(07)/ B 20

Buzan, B. People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era. Colchester: ECPR Press, 2007. 317 p.
Šifrs: 327/ B 98

Chinese Investment in Europe: a country-level approach: ETNC report December 2017 / edited by John Seaman, Mikko Yuotari, Miguel Otero-Iglesias. [Paris]: French Institute of International Relations, December 2017. 168 p.
Šifrs: 339.727.22(510:4)/ C 61

Daly, M. Welfare. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2011. 203 p.
Šifrs: 364/ D 30

Fairtlough, A. Professional Leadership for Social Work Practitioners and Educators. London ;New York: Routledge, Taylor & Francis Group 2017. 152 p.
Šifrs: 364-78:005/ F 24

Gomm, R. Social Research Methodology: a Critical Introduction. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2008. 428 p.
Šifrs: 303(07)/ G 40

Green, L. Social policy for social work: placing social work in its wider context. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2016. 212 p.
Šifrs: 364/ G 33

Humaniora: Medizin - Recht - Geschichte: Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag. Berlin: Springer, 2006. 1233 p.
Šifrs: 34(082)/ H 45

Kendall, D. Elizabeth Sociology in Our Times: the Essentials. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012. 600 p.
Šifrs: 316(07)/ K 46

Mann, K. Slavery and the birth of an African city: Lagos, 1760-1900. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 2007. 473 p.
Šifrs: 326.1(669)/ M 49

Mayer, R. E. Applying the Science of Learning. Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon, 2011. 134 p.
Šifrs: 37.015.3/ M 94

Political theory in transition. London; New York: Routledge, 2000. 264 p.
Šifrs: 32.01/ P 27

Relationship-Based Research in Social Work: Understanding Practice Research. London ;Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2016. 238 p.
Šifrs: 364-78:001.8/ R 51

Rosenau, P. M. Post-modernism and the social sciences: insights, inroads, and intrusions. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992. 229 p.
Šifrs: 3:1/ R 57

Scott, G. M. The political science student writer's manual. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2000. 35 p.
Šifrs: 32:808.1(035)/ S 96

Scott, G. M. The political science student writer's manual. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1995. 302 p.
Šifrs: 32:808.1(035)/ S 96

Social Work in a Glocalised World. London; New York: Routledge, 2017. 244 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Taking Sides. Clashing Views on Controversial Issues in Mass Media and Society. Guilford, CT  Dushkin Publishing Group/Brown & Benchmark Publishers, 1997. 346 p.
Šifrs: 316.774(73)/ T 26

Terehovičs, V. Criminalistics: conspectus of lectures. Riga: [b.i.], 2009. 100 p.
Šifrs: 343.98(075.8)/ T 63

Wood, J. Youth Work preparation for practice. Abingdon, Oxon: Routledge, 2015. 231 p.
Šifrs: 364.4-053.6(410)/ W 55

Zufferey, C. Homelessness and Social Work: An Intersectional Approach. London; New York Routledge, 2017. 160 p.
Šifrs: 364-78-058.51/ Z 25

Februāris 2018

Birziņa, L. Viduslaiku Vācijas tiesību vēsture: mācību līdzeklis. Rīga: [Izdevējs nav uzrādīts], 1995. 43 lpp.
Šifrs: 340.15(430)/ B 81

Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējas darba tirgū: garīgo slimību destigmatizācijas nozīme diskriminācijas mazināšanā un iekļaujošas nodarbinātības politikas veidošanā. Rīga: Market Lab, 2006. 93 lpp.
Šifrs: 364.65-056.34(474.3)/ C 42

Daugavvanags, A. Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca: 40 000 terminu ar attiecīgajiem frazeoloģismiem un vārdkopām. Rīga: Avots, 2008. 510 lpp.
Šifrs: 34(038)=111=174/ D 85

Invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū. Rīga: BISS, 2006. 108 lpp.
Šifrs: 364.65-056.24(474.3)/ I-91

Jundzis, T. Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989-1993. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2010. 116 lpp.
Šifrs: 32(474.3)"1987/1991"/ J 40

Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 163 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ L 80

Liholaja, V. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006-2007.
Šifrs: 343.1(474.3)/ L 35

Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū. Rīga: BISS, 2006. 151 lpp.
Šifrs: 331.5-053.6(474.3)/ M 97

Personalizēta aprūpes plāna (PAP) izstrādes rokasgrāmata: metoloģiska rokasgrāmata. [Rīga : SOS Bērnu ciemati Latvija, 2012]. 75 lpp.
Šifrs: 364-781/ P 65

Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 178 lpp
Šifrs: 316.774:004.738.5(474.3)/ S 16

Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. Rīga: Zinātne, 2008. 397 lpp.
Šifrs: 342.725(474.3)(082)/ V 42

Barkley, E. F. Student Engagement Techniques: a Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. 398 p.
Šifrs: 378.147(035)/ B 65

Carr, E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, [2016]. 233 p.
Šifrs: 327(091)/ C 67

Davis, B. Gross Tools for Teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2009. 592 p.
Šifrs: 378.147(035)/ D 94

EU Social Security Law: a commentary on EU regulations 883/2004 and 987/2009. München, Germany: C.H.BECK; Oxford, United Kingdom: Hart; Baden-Baden, Germany: Nomos, 2015. 554 p.
Šifrs: 349.3(4)/ E-001

Greve, B. Welfare and the welfare state: present and future. Abingdon; New York: Routledge, 2015. 220 p.
Šifrs: 364-146.2/ G 45

A handbook of comparative social policy. Northampton, MA: Edward Elgar, 2013.406 lpp.
Šifrs: 36(035)/ H 37

Morales, M. Editing and Montage in International Film and Video: Theory and Technique. New York; London: Routledge, 2017. 244 p.
Šifrs: 316.774:791/ M 49

Multilevel Union Administration: the Transformation of Executive Politics in Europe. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 228 p.
Šifrs: 32(4)/ M 24

Poverty and inequality. Stanford, California: Stanford University Press, [2006.] 185 p.
Šifrs: 316.344.2/ P 95

Poverty, Politics and Development: Interdisciplinary Perspectives. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. 355 p.
Šifrs: 330.34/ P 95

Race, P. The Lecturer's Toolkit : a practical guide to learning, teaching and assessment. London; New York: Routledge, 2015. 286 p.
Šifrs: 378.147/ R-07

Readings in Social Theory: the Classic Tradition to Post-modernism. New York: McGraw-Hill, 1993. 399 p.
Šifrs: 316.2(07)/ R-007

The Rise of Populism: Lessons for the European Union and the United States of America. Rīga: University of Latvia Press, 2017. 179 p.
Šifrs: 32.019.5/ R 75

Robinson, V. M. Student-Centered Leadership. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass; Chichester: John Wiley, 2011. 176 p.
Šifrs: 371.11/ R-05

Small States and Alliances. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2001. 194 p.
Šifrs: 327/ S 15

Sweeney, S. Europe, the State and Globalisation. Harlow: Pearson Longman, 2005. 456 p.
Šifrs: 327(4)(07)/ S 29

Titmuss, R. Welfare and wellbeing: Richard Titmuss's contribution to social policy. Bristol: Policy Press, 2001. 249 p.
Šifrs: 364(410)/ T 90

Janvāris 2018

Atmiņu kopienas: atceres un aizmiršanas kultūra Latvijā. Rīga: Zelta grauds, 2016. 207 lpp.
Šifrs: 316.64(474.3)(082)/ A 35

Baumanis, J. No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 263 lpp.
Šifrs: 343/ B 87

Freitele , L. Bērnu audzināšanas noteikumi : audzināt ar mīlestību un konsekvenci. [Rīga]: J.L.V., 2017. 95 lpp.
Šifrs: 37.018.1/ F 44

Ījabs, I. Politikas teorija: pirmie soļi. [Rīga]: las.ām, 2017. 279 lpp.
Šifrs: 32.01/ I-98

Kalniete, S. Cinītis. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2017] 360 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(092)/ K 28

Kariņš, K. Latvijas intereses : domas par Latvijas attīstību. Rīga: Avots, 2013. 159 lpp.
Šifrs: 32(474.3)/ K 56

Kelmere, L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 166 lpp.
Šifrs: 347.736(474.3)/ K 27

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs Čigānu stāvoklis Latvijā. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, 2003. 77 lpp.
Šifrs: 316.347(=214.58)(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III [3.] nodaļa, Valsts prezidents. IV [4.] nodaļa, Ministru kabinets. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 864 lpp.
Šifrs: 342.4(474.3)/ L 80

Latvijas tautsaimniecības vēsture. Rīga: Jumava, 2017. 1058 lpp.
Šifrs: 338(474.3)(091)/ L 80

Lipša, I. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939. Rīga: Zinātne,2014. 622 lpp.
Šifrs: 316.367(474.3)(091)/ L 72

Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā. [Rīga]: Zinātne, 2009. 143 lpp.
Šifrs: 314.15-024.64(4)/ M 28

Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016.
Šifrs: 351.9(474.3)/ P 55

Paula, D. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā. Monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 166 lpp.
Šifrs: 338(474.3)/ P 83

Putnis, R. Es esmu starp jums: cilvēks ar invaliditāti un sabiedriskie mediji. [Rīga]: Vesta-LK, [2017]. 216 lpp.
Šifrs: 364.65-056.24(430)/ P 86

Spīdzināšana, cietsirdība un pazemojums attieksmē un sodā: teorētiskie un praktiskie aspekti no Eiropas Padomes perspektīvas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 233 lpp.
Šifrs: 343.255/ S 47

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas augstākās izglītības vadības problēmas". Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas augstākās izglītības vadības problēmas". Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2007. 156 lpp.
Šifrs: 351.74:37(4)(062)/ S 16

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas izglītība Latvijā un Eiropā". Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas izglītība Latvijā un Eiropā" .
Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2006. 231 lpp.
Šifrs: 351.74:37(474.3)(062)/ S 16

Tieslietu ministrija. [Rīga]: Tieslietu ministrija, 2006. 32 lpp.
Šifrs: 342.518(474.3)/ T 21

Vaivade, A. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 367 lpp.
Šifrs: 351.85:930.85/ V 18

Vasiļjevs, А. Skaistums cauri gadsimtiem. Rīga: Jumava, 2016. 703 lpp.
Šifrs: 391(=161.1)(100)(091)/ V 78

Zinātniski pētnieciskā projekta "Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums": rakstu krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008. 199 lpp.
Šifrs: 343.125(082)/ Z 66

Applying Cultural Anthropology : an introduction reader. Boston: McGraw Hill, 2003. 216 p.
Šifrs: 316.7(07)/ A 66

Beckett, C. Values & ethics in social work. London: SAGE Publications Ltd, 2017. 179 p.
Šifrs: 364-78:174/ B-05

Buzan, B. Regions and powers: the structure of international security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 564 p.
Šifrs: 327/ B 98

Buzan, B. The United States and the great powers: world politics in the twenty-first century. Cambridge: Polity, 2004. 222 p.
Šifrs: 327/ B 98

Comparative historical analysis in the social sciences. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2003. 444 p.
Šifrs: 303.446/ C 37

Cowburn, M. Social work with sex offenders: making a diference. Bristol: Policy Press, 2016. 200 p.
Šifrs: 364-78-058.57/ C 95

Deacon, L. Social Work Theory & Practice. London: Learning Matters, an imprint of SAGE Publications Ltd, 2017. 242 p.
Šifrs: 364-78/ D-01

Decolonizing social work. London; New York: Routledge, 2016. 354 p.
Šifrs: 364-78-058.57/ C 95

Delanty, G. Rethinking Europe: social theory and the implications of europeanization. London; New York: Routledge, 2005. 232 p.
Šifrs: 316.42(4)/ D 28

Deverell, K. Sex, Work and Professionalism: Working in HIV/AIDS. London; New York: Routledge, 2001. 197 p.
Šifrs: 364.69/ D 93

Dicken, P. Global shift: mapping the changing contours of the world economy. London ;Thousand Oaks; New Delhi: SAGE, 2007. 599 p.
Šifrs: 339.9(100)/ D 12

Doel, M. Rights and Wrongs in Social Work: ethical and practice dilemmas. London: Palgrave, 2016. 209 p.
Šifrs: 364-78:174/ D 18

Dustin, D. The McDonaldization of Social Work. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 189 p.
Šifrs: 364-78:005/ D 89

Ecological Social Work: Towards Sustainability. London: Palgrave, 2016. 225 p.
Šifrs: 364-78/ E 77

Fenton, J. Values in Social Work: Reconnecting with Social Justice. London: New York: Macmillan Education/Palgrave, 2016. 186 p.
Šifrs: 364-78:174/ F 59

Field, P. Practice Education in Social Work: Achieving Professional Standards. St Albans, UK: Critical Publishing, 2016. 203 p.
Šifrs: 364-78:37/ F 29

Friedman, T. L.The World is Flat: a Brief History of the Globalized World in the Twenty-first Century. London: Allen Lane an imprint of Penguin Books, 2005. 488 p.
Šifrs: 316.42/ F 71

Fuchs, C. Social Media: a critical introduction. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. 386 p.
Šifrs: 316.774:004.738.5/ F-07

Gitner, S. Multimedia storytelling for digital communicators in a multiplatform world. New York; London: Routledge, 2016. 405 p.
Šifrs: 316.774/ G 84

Gray, M. Indigenous Social Work around the World: Towards Culturally Relevant Education and Practice. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 339 p.
Šifrs: 364-78(=1-82)/ G 29

Hamilton, K. The Practice of Diplomacy: its evolution, theory, and administration. London ;New York: Routledge, 2011. 317 p.
Šifrs: 327.82/ H 32

Heidar, K. Nordic Politics: comparative perspectives. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. 311 p. Šifrs: 32(48)/ N 38

Hughes, M. Organisations and Management in Social Work: Everyday Action for Change. London: SAGE Publications, 2017. 233 p.
Šifrs: 364-78:005/ H 24

International Conference "Third Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law". Third year within the European Union: topical problems in management of economics and law: proceedings of the international conference 27-28 april 2007. Rīga: [b.i.], 2007 344 p.
Šifrs: 341.17(4)(06)/ T 54

International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford, United Kingdom; New York, NY: Oxford University Press, 2016. 364 p.
Šifrs: 327.01(07)/ I-74

International theory: positivism and beyond. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1996. 62 p.
Šifrs: 327/ I-74

Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas. Boston [etc.]: Cengage Learning, [2016]. 724 p.
Šifrs: 32(07)/ I-83

Kissinger, H. World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History. [London]: Penguin Books, 2015. 420 p.
Šifrs: 327(100)/ K 85

Maass, M. Small States in World Politics: the story of small state survival, 1648-2016. Manchester: Manchester University Press, 2017. 263 p.
Šifrs: 327(100)"16/20"/ M-008

Masocha, S. Asylum Seekers, Social Work and Racism. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015. 129 p.
Šifrs: 364-78/ M 76

Murphy, W. J. Patent Valuation: Improving Decision Making Through Analysis. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012. 379 p.
Šifrs: 347.771:33/ M 59

Neuman, W. L.Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Harlow: Pearson Education, 2014. 598 p.
Šifrs: 303/ N 78

O'Hare, T. Essential Skills of Social Work Practice: Assessment, Intervention, and Evaluation. Oxford: Oxford University Press, 2016. 443 p.
Šifrs: 364-78/ O 13

Oko, J. Understanding and Using Theory in Social Work. Exeter: Learning Matters, 2011. 138 p.
Šifrs: 364-78/ O-61

Padgett, D. Qualitative Methods in Social Work Research. Los Angeles: SAGE, 2017. 327 p.
Šifrs: 364:303/ P-04

Panke, D. Small States in the European Union: Coping with Structural Disadvantages. London; New York: Routledge, 2016. 243 p.
Šifrs: 327(4)/ P 34

Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe: recruitment and representation. New York, NY: Routledge, 2015. 318 p.
Šifrs: 328.1(4)/ P 55

Payne, M. Modern Social Work Theory. London: Palgrave Macmillan, 2014. 441 p
Šifrs: 364-78/ P 97

Politicising Democracy: the new local politics of democratisation. Houdmills, Basingstoke, Hampshire; New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004. 253 p.
Šifrs: 32(1-773)/ P 27

Robson, C. Real World Research: a Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. Chichester, West Sussex; Wiley, 2016. 533 p.
Šifrs: 303(07)/ R-07

Rubin, A. Essential Research Methods for Social Work. Boston: Cengage Learning, [2016] 429 p.
Šifrs: 364:303/ R-05

Rubin, A. Research Methods for Social Work. Boston: Cengage Learning, [2017]. 652 p.
Šifrs: 364:303/ R-05

Shaw, I. Doing qualitative research in social work. Los Angeles: SAGE, 2014. 350 p.
Šifrs: 364-78:303/ S 21

Shaw, I. Social Work Science. New York: Columbia University Press, 2016. 329 p.
Šifrs: 364-78/ S 21

Small States in the Modern World: Vulnerabilities and Opportunities. Cheltenham ;Northampton: Edward Elgar, 2015. 277 p.
Šifrs: 327/ S 15

Social Media in Social Work Education. Northwich: Critical Publishing, 2014. 91 p.
Šifrs: 364-78:37/ S-08

Social Work, the Media, and Public Relations. London; New York: Routledge, 1991. 242 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Specialized Ethnographic Methods: a Mixed Methods Approach. Lanham: AltaMira Press, 2013. 440 p.
Šifrs: 303/ S 25

Sue, D. W. Multicultural social work practice: a competency-based approach to diversity and social justice. Hoboken, New Jersey: Jossey-Bass, A Wiley Brand, [2016]. 522 p.
Šifrs: 364-78/ S 22

Teater, B. Quantitative Research Methods for Social Work: making social work count. London: Macmillan Education; Palgrave, 2017. 278 p.
Šifrs: 364-78:303/ T-008

Valtonen, K. Social Work and Migration: Immigrant and Refugee Settlement and Integration. London; New York: Routledge, 2016. 218 p.
Šifrs: 364-78/ V 43

Yergin, D. The Prize: the Epic Quest for Oil, Money & Power. London; New York: Free Press, 2008. 908 p.
Šifrs: 338.45:665.6(091)/ Y 70

Walliman, N. Social Research Methods : the Essentials. London [etc.]: Sage, 2016. 254 p.
Šifrs: 303/ W 41

Woodcock-Ross, J. Specialist Communication Skills for Social Workers: Developing Professional Capability. London; New York: Palgrave, 2016. 312 p.
Šifrs: 364.4/ W 55

Decembris 2017

Administratīvā procesa likums: ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 20. februārim. 6. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 255 lpp.
Šifrs: 342.9(474.3)(094)/ A 63

Bastiā, F. Likums. Rīga: [b.i.], 2009. 58 lpp.
Šifrs: 340.12/ B 79

Broka, B. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana: mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 207 lpp.
Šifrs: 340.113(075.8)/ B 69

Terehovičs, V. Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā: [mācību līdzeklis]. Rīga: [b.i.], 2009. 240 lpp.
Šifrs: 342.56(474.3)/ T 63

Tihonovs, V. Tiesu prakse civillietās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004-2013 2 sēj.
Šifrs: 347.91/.95/ T 26

Torgāns, K. Līgumu un deliktu problēmas Eiropas Savienībā un Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 414 lpp.
Šifrs: 347.44(4)/ T 62

Treļs, Ē. Policijas tiesības shēmās un tabulās: mācību līdzeklis Valsts policijas koledžas arodizglītības programmas "Policijas darbs" kadetiem. Rīga: Valsts policijas koledža, 2016. 134 lpp.
Šifrs: 351.74(075)/ T 37

Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība: valsts pārvalde, bizness, jurisprudence: rakstu krājums.Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 415 lpp
Šifrs: 340(4)(082)/ V 58

Zvirbule, A. Kultūrvides izglītība. Rīga: Raka, 2004. 122 lpp.
Šifrs: 371.3:008(474.3)/ Z 57

Buzan, B. Security: a new framework for analysis. London: Boulder, 1998. 239 p.
Šifrs: 327/ B 98

Doing Critical Social Work: Transformative Practices for Social Justice. Sydney: Allen & Unwin, 2016. 358 p.
Šifrs: 364-78/ D 25

Keohane, R. O. International institutions and state power: essays in international relations theory. Boulder; San Francisco; London: Westview Press, 1989. 270 p.
Šifrs: 327/ K 62

Marzano, R. J. The new art and science of teaching. Bloomington, IN: Solution Tree Press, 2017. 135 p.
Šifrs: 371.2/.3/ M 73

The Service User as a Partner in Social Work Projects and Education: Concepts and Evaluations of Courses with a Gap-Mending Approach in Europe. Opladen; Berlin; Toronto: Barbara Budrich Publishers, 2016. 144 p.
Šifrs: 364-78:37(4)/ S 78

Törnquist, O. Politics and development: a critical introduction. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage, 2001. 197 p.
Šifrs: 32(1-773)/ T 66

De Vaus, D. Research Design in Social Research. Loa Andeles: SAGE, 2013. 279 p.
Šifrs: 303/ V 92

Ziemele, I. Separate Opinions at the European Court of Human Rights. Riga: Riga Graduate School of Law, 2017. 335 p.
Šifrs: 341.231.14(4)/ Z 25

Novembris 2017

Beitnere, D. Saprast un piederēt: dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem. Rīga: Madris, 2017. 295 lpp.
Šifrs: 316.64(474.3)/ B 17

Brīvers, I. Konservatīva ekonomista skats uz cilvēkiem un pasauli XXI gadsimtā. Rīga: Dobums, 2017. 270 lpp.
Šifrs: 338(474.3)/ B 61

Čakravorti-Spivaka, G. Vai pakļautie spēj runāt? Rīga: Mansards, 2014. 113 lpp.
Šifrs: 305-055.2(540)/ Č 29

Gedrovičs, M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks: teorētiskie un tehniskie aspekti . Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. 287 lpp.
Šifrs: 332.8/ G-09

Gedzjune, J. Darbs ar gotu subkultūras pusaudžiem skolā: metodiskais līdzeklis. [Rīga]: Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2015. 86 lpp.
Šifrs: 37.013.42(072)/ G-09

Grūtups, A. Tiesāšanās kā māksla: vēsturiskie tiesu procesi Latvijā un citās valstīs. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2013 .
Šifrs: 34(91)/ G 94

Jansiņa, I. Konsultēšana sociālā darba praksē: metodiskais līdzeklis. [Rīga]: Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2015. 60 lpp.
Šifrs: 364-784(072)/ J 60

Joksts, O. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Lietu tiesības. Rīga: Drukātava, 2016. 231 lpp.
Šifrs: 347.2(038)=174/ J 38

Lagune, Z. Vardarbība pret veciem cilvēkiem kā sociāla problēma: metodiskais līdzeklis. [Rīga]: Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016. 70 lpp.
Šifrs: 364.63-053.9/ L 22

Lamentovičs , V. Mūsdienu valsts: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 132 lpp.
Šifrs: 321.01(075)/ L 35  

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. [Rīga]: AFS, 2017. 277 lpp.
Šifrs: 342.9(474.3)(094)/ L 80

Lingebērziņš, Ē. Tūrisma uzņēmuma vadīšana kultūras atšķirību kontekstā: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. 271 lpp.
Šifrs: 338.486/ L 56

Mirzojevs, N. Kā raudzīties uz pasauli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 287 lpp.
Šifrs: 316.772/ M 80

Pētersons, A. Latvijas iedzīvotāju atvērtība starpkultūru komunikācijai: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. 122 lpp.
Šifrs: 316.772(474.3)/ P 77

Poļitkovska, А. Tikai un vienīgi patiesība. [Rīga]: Dienas Grāmata, 2010. 462 lpp.
Šifrs: 32(470)/ P 28

Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla publikācijas un promocijas darbi 2016. gadā: bibliogrāfiskais rādītājs. Rīga: RSU, 2017. 261 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)(01) / R 48

Segals, K.Nauda : tās aizraujošā vēsture un ietekme uz mūsu dzīvi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016. 303 lpp.
Šifrs: 336.74(091)/ S 16

Širina, A. Grupu darba metodes izmantošana skolā: metodiskais līdzeklis. Rīga: Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "AISMA", 2016. 92 lpp.
Šifrs: 37.013.42/ Š 67

Zusta, Z. 20 padomi laimīgākai bērnībai: no mammas mammai: SOS bērnu ciemati - jau 20 gadus Latvijā. [Rīga]: [Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija], 2017. 127 lpp.
Šifrs: 364.4-058.866(474.3)/ Z 85

Euro Scepticism in the Baltic States: Uncovering Issues, People and Stereotypes. Rīga: Latvian Institute of International Affairs: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. 239 p.
Šifrs: 32(474)/ E 60

Fiorina, M. P. The New American Democracy. New York: Longman, 2001. 747 p.
Šifrs: 321.7(73)/ F 74

Malakh-Pines, A. Experiencing Social Psychology: Readings and Projects. New York: McGraw-Hill, 1993. 296 p.
Šifrs: 316.6(07)/ M 33

Redefining Euro-Atlantic Values: Russia's Manipulative Techniques: report. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, [2017]. 138 p.
Šifrs: 32.019.5(470+571)/ R 10

Riga Dialogue Afterthoughts 2017. Transforming Euro-Atlantic Security Landscapes. Riga : Latvian Institute of International Affairs, 2017. 143 p.
Šifrs: 327(4)/ R 48

Rīga Stradiņš University international student welcome guide. 2017- Rīga: Rīga Stradiņš University, 2017.
Šifrs: 378.4:61(474.3)(035)/ R 48

Security in the Baltic Sea Region: Realities and Prospects: the Rīga conference papers. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2017. 291 p.
Šifrs: 327(474)(062)/ S-06

Strategic Autonomy and the Defence of Europe: on the road to a European army?. Bonn: Dietz, [2017]. 442 p.
Šifrs: 327.51(4)/ S 67

Taylor, S. A handbook for doctoral supervizors. New York: Routledge, [2017], 2018. 264 p.
Šifrs: 378.22(035)/ T 97

Zuokui, L. Europe and the "Belt and Road initiative": responses and risks. Beijing, China: China Social Sciences Press, 2016. 102 p.
Šifrs: 339.9(510)/ Z 66

Yuldasheva, G. The Role of Iran and the United States of America in Geopolitics of Central Asia. [Rīga]: Latvian Institute of International Affairs, [2017]. 235 p.
Šifrs: 327(5-191.2)/ Y 45

Oktobris 2017

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā. Rīga: RaKa, 2015. 227 lpp.
Šifrs: 373.2/ B 61

Braše, L. Ģimenes loma skolēnu socializācijā. Rīga: RaKa, 2010. 133 lpp.
Šifrs: 37.018/ B 16

Cīrhers, K. Postpadomju kari: nemieri, etniskie konflikti un valstiskums Kaukāzā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 416 lpp.
Šifrs: 323.1(479)/ C 68

Gromska, S. Pilsoniskā audzināšana. Rīga: RaKa, 2012. 60 lpp.
Šifrs: 37.017.4/ G 69

Kā nosargāt Latviju?. Rīga: Antava, 2015. 143 lpp.
Šifrs: 327.5(474.3)/ K-001

Kooperatīvā mācīšanās: rakstu krājums. Rīga: RaKa, 2004. 331 lpp.
Šifrs: 371.311(082)/ K 60

Latvijas Republikas Satversme: Satversmes sapulces 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemtais teksts ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2014. gada 19. jūnijam. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. 47 lpp.
Šifrs: 342.4(474.3)(094)/ L 80

Rīgas Stradiņa universitāte Studējošā ceļvedis : ... akadēmiskais gads. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015.
Šifrs: 378.4(474.3)(036)(058)/ R 48

Siņicins, M. Biznesa ekonomiskie pamati: 10.-12.klasei: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 311 lpp.
Šifrs: 330.1(075.3)/ S 73

Slaidiņa, V. Darba tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, [2017]. 288 lpp.
Šifrs: 349.2(075.8)/ S-09

Staris, A. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam: monogrāfija. Rīga: RaKa, 2007. 318 lpp.
Šifrs: 37(091)(474.3)/ S 14

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Kriminālprocesuālais taisnīgums". Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2005. 225 lpp.
Šifrs: 343.1(062)/ S 16

Šteiners, R. Mācību procesa organizācija atbilstoši cilvēka būtībai: 8 lekcijas (par vidusskolas vecumposmu): 1921. gada 12.-19. jūnijs Štutgarte. Rīga: RaKa, 2007. 106 lpp.
Šifrs: 371.4/ Š 31

Šteiners, R. Vispārējā cilvēkmācība kā pedagoģijas pamats: lekciju kurss, novadīts Štutgartē no 1919. gada 21. augusta līdz 5. septembrim sakarā ar Brīvās Valdorfskolas dibināšanu (Pirmā daļa). Rīga: Raka, 2000. 158 lpp.
Šifrs: 371.4/ Š 31

Tiļļa, I. Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma: monogrāfija. Rīga: RaKa, 2005. 295 lpp.
Šifrs: 37.02/ T 35

Zinātniski praktiskā konference "Latvijas kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas". Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2006. 259 lpp.
Šifrs: 343.1(474.3)(062)/ Z 66

Žukovs, L. Skolotāju izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā: [pieredze teorija prakse]. Rīga: RaKa, 1997.
Šifrs: 371.13(474.3)(091)/ Ž 35

Corrado, Ch. J. Fundamentals of investments: valuation and management. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2005. 682 p.
Šifrs: 330.322/ C 69

Dimbleby, R. More than words: an introduction to communication. London; New York: Routledge, 2007. 283 p.
Šifrs: 316.77(07)/ D 54

European glossary on education. Brussels: EURYDICE European Unit 1999-<2007> sēj.
Šifrs: 37(4)(038) / E 60

Septembris 2017

Stranga, A. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika: (1934-1940). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 269 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)"1934/1940"/ S 65

Aubrey, K. Understanding & using educational theories. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications,2016. 206 p.
Šifrs: 37.01(07)/ A-05     

Baran, S. J. Introduction to mass communication: media literacy and culture. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2017]. 421 p.
Šifrs: 316.774/ B 53         

Barnes, I. European business: text and cases. Oxford: Butterworth Heinemann, 1994. 280 p.
Šifrs: 339.923(4)(07)/ B 68

Burgess, M. Federalism and European Union: the building of Europe, 1950-2000 . London; New York: Routledge, 2000. 290 p.
Šifrs: 321.011.3(4)(091)/ B 47

Creswell, J. W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. Los Angeles (Calif.) [etc.]: SAGE, [2017], 2018.459 p.
Šifrs: 303.442(07)/ C 44

Croucher, S. M. Understanding communication theory: a beginner's guide. New York, NY ;London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 365 p.
Šifrs: 316.77(07)/ C 82

Dunn, W. N. Public policy analysis. London; New York: Routledge, 2016. 460 p.
Šifrs: 32.01/ D 63

Empathy and its limits. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 219 p.
Šifrs: 316.613.42/ E 50

Gerring, J. Applied social science methodology: an introductory guide. Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press, 2017. 414 p.
Šifrs: 303(07)/ G 76

Hogwood, B. W. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford University Press, 1984. 289 p.
Šifrs: 32.01(07)/ H 14

Jones, A. N. Britain and the European Union. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. 258 p.
Šifrs: 327(410:4)/ J 51

Juzefovičs, J. Broadcasting and National Imagination in Post-Communist Latvia: defining the nation, defining public television. Bristol, UK; Chicago, USA: Intellect, 2017. 164 p.
Šifrs: 316.774:654.197(474.3)/ J 98

Memory in a global age: discourses, practices and trajectories. Houndsmills, Basingstoke, UK ; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. 252 p.
Šifrs: 316.64/ M 46

Nevin, E. The economics of Europe. London: Macmillan, 1990. 364 p.
Šifrs: 339.923(4)/ N 90

Ragin, C. C. Intersectional inequality: race, class, test scores, and poverty. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2017. 173 p.
Šifrs: 316.344.2/ R 25

Regionalism and world order. Basingstoke; London: Macmillan Press, 1996. 282 p.
Šifrs: 327/ R 18  

Schunk, D. H. Learning theories: an educational perspective. Harlow, Essex: Pearson, 2014. 566 p.
Šifrs: 37.01(07)/ S 79

Swisher, P. N. Family law: cases, materials and problems. New York: Matthew Bender, 1993. 1227,1271 p.
Šifrs: 347.6(075.8)/ S 60

Viotti, P.R. International relations theory. Harlow: Pearson, 2014. 426 p.
Šifrs: 327.01(07)/ V 66

Augusts 2017

Baltic security puzzle: regional patterns of democratization, integration, and authoritarianism. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2015. 252 p.
Šifrs: 327(474)/ B 40

A dictionary of law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015. 685 p.
Šifrs: 34(038)/ D 14

Hrebenar, R. J., Interest group politics in America. London; New York: Routledge, 2015. 383 p.
Šifrs: 328.184(73)/ H 26

Hurd, I. After anarchy: legitimacy and power in the United Nations Security Council. Princeton, N.J.;  Oxford: Princeton University Press, 2007. 221 p.
Šifrs: 327.5/ H 71

Kubitschko, S. Innovative methods in media and communication. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2016.330 p.
Šifrs: 316.774:303/ K-08

Miles, M. B. Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., [2014]. 381 p.
Šifrs: 303.7.022/ M 41

Pease, K.-K. S. International organizations: perspective on governance in the twenty-first century. Boston: Longman, 2012. 354 p.
Šifrs: 327.7/ P-04

Rīga Stradiņš University international student conference, 5 April 2017: abstract book. Social sciences. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2017. 28 p.
Šifrs: 3(062)/R 48

Jūnijs 2017

Braisons, B. Mājās: īsa privātās dzīves vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 520 lpp.
Šifrs: 304.3/ B-06

Brice, B. Visi desmit spēlējas: pirkstiņpanti un skandējamās rotaļas bērna vingrināšanai un iepriecināšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 55 lpp.
Šifrs: 371.382/ B 49

Eijals, N. Noķert uz āķa: kā radīt paradumus veidojošus produktus. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 191 lpp.
Šifrs: 658.624/ E 47

Judins, A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: RaKa, 1999. 204 lpp.
Šifrs: 343(038)/ J 17

Judins, A. Nosacīta notiesāšana kā cietumsoda alternatīva. [Rīga]: PROVIDUS, 2003. 128 lpp.
Šifrs: 343.847(474.3)/ J 17

Laime ir ģimenē: atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm. [Rīga]: Latvijas Audžuģimeņu biedrība, 2016. 180 lpp.
Šifrs: 364-787.24/ L 25

Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Rīga: Zinātne, 2007. 309 lpp.
Šifrs: 327.7(4)/ L 80

Vorda, S. Mazais runā: BabyTalk programma: kā attīstīt un stiprināt bērna prasmi klausīties, saprast un sazināties no 0 līdz 4 gadiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 384 lpp.
Šifrs: 37.018.1/ V 63

Belarusian Foreign Policy: 360°. Riga: University of Latvia Press, 2017. 183 p.
Šifrs: 327(476)/ B 21

Best practice guide for managing Supreme Courts. [Bez izdošanas vietas: bez izdevēja], 2017. 128 p.
Šifrs: 347.991(4)(035)/ B 83

Calderisi, R. The trouble with Africa: why foreign aid isn't working. New York; Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. 249 p.
Šifrs: 338(6)/ C 18

Davies, J. S. Challenging governance theory: from networks to hegemony. Bristol: Policy Press, 2011. 192 p.
Šifrs: 321.01/ D 94

An enlarged Europe and its neighbourhood policy: the Eastern dimension: research Project. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2004. 112 p.
Šifrs: 327(4)/ E 54

Interest group politics. Thousand Oaks, California: CQ Press; London: SAGE Publications Ltd., 2016. 390 p.
Šifrs: 328.18(73)/ I-72

Interest groups unleashed. Thousand Oaks, Calif.: CQ Press; London: Sage, 2013. 285 p.
Šifrs: 328.18(73)/ I-72

Jilkine, V. Ensuring the right to a fair trial by means of legal proceedings of Latvia and Finland as an example: monograph. Riga: Salana Art, 2017. 231 p.
Šifrs: 341.231.14(474.3)/ J 43

Jackson-Dwyer, D. Interpersonal relationships. East Sussex: Routledge, Taylor& Francis Group, 2014. 186 p.
Šifrs: 316.47(07)/ J-06

Latvia - a work in progress?: 100 years of state - and nation - building. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2017. 320 p.
Šifrs: 32(474.3)(091)/ L 80

Lowndes, V. Why institutions matter: the new institutionalism in political science. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. 236 p.
Šifrs: 32.01/ L 94

New directions in interest group politics. New York; London: Routledge/ Taylor& Francis, 2014. 285 p.
Šifrs: 328.18(73)/ N 93

Sauka, A. The investment climate in Latvia: the viewpoints of foreign investors: FICIL Sentiment index 2015. Riga: Stockholm School of Economics, 2015. 66 p.
Šifrs: 338.1(474.3)/ S 83

Maijs 2017

Aleksejeva, G. Konfliktsituācijas izglītības procesā. Rīga: RaKa, 2010. 73 lpp.
Šifrs: 37.06/ A 30

Antiņa, I. Spēles radošiem pedagogiem. Rīga: RaKa, 2008. 173 lpp.
Šifrs: 371.382/ A 83

Kavalieris, A. Operatīvās darbības likuma komentāri. Rīga: Raka, 2002. 98 lpp.
Šifrs: 343.85(094)/ K 92 

Kavalieris, A. Speciālās izmeklēšanas darbības. Rīga: RaKa, 2003. 128 lpp.
Šifrs: 343.123.1/ K 92

Laikmets un personība: rakstu krājums. Rīga: RaKa, 2000-2015.
Šifrs: 37-051(474.3)(091)/ L 24

Miltiņa, I. Modelēšana logopēdijā. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2017. 92 lpp.
Šifrs: 376-056.264/ M 56

Sordet, B. Iespējamā Eiropa. Rīga: Mansards, 2014. 215 lpp.
Šifrs: 316.42(4)/ S 65

Students, J. A. Vispārīgā paidagoģija. Rīga: RaKa, 1998.
Šifrs: 37.013/ S 89

Špona, A. Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: RaKa, 2009. 260 lpp.
Šifrs: 37.04/ Š 68

Bevir, M. Democratic governance. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. 301 p.
Šifrs: 321.01/ B 94

Burgess, M. Federalism and European union: political ideas, influences, and strategies in the European community, 1972-1987. London; New York: Routledge, 1991. 225 p.
Šifrs: 327(4)/ B 47

Debating institutionalism. Manchester; New York: Manchester University Press: Distributed in the United States exlusively by Plagrave Macmillan, 2013. 246 p.
Šifrs: 32.01/ D-03

Regions and crises: new challenges for contemporary regionalisms. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2012. 242 p.
Šifrs: 327/ R 18

Aprīlis 2017

Alfejeva, J. Apdrošināšanas tiesības: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. 173 lpp.
Šifrs: 347.764(474.3)/ A 37

Baltijas valstis: reģionālais ekonomiskais novērtējums. Rīga: LR Ārlietu ministrija, 2000. 267 lpp.
Šifrs: 338.1(474)/ B 40

Eiropas Parlaments: ārējās un drošības politikas īstenotājs. Rīga: Zinātne, 2008. 173 lpp.
Šifrs: 327(4)/ E 72

Judins, A. Nepilngadīgo ieslodzīto statuss: ieteikumi starptautisko standartu sasniegšanai. Rīga: Nordik, 2005. 132 lpp.
Šifrs: 343.81-053.6(474.3)/ J 17

Krastiņš, U. Mācība par nozieguma sastāvu. Rīga: Zvaigzne ABC, [1994]. 148 lpp.
Šifrs: 343.2/.7(075.8)/ K 21

Ķinis, U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos: (kibernoziegumi). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000. 127 lpp.
Šifrs: 343:004/ K 39

Lata naudas zīmes: 1993-2013. Rīga: Latvijas Banka, 2014. 118 lpp.
Šifrs: 336.74(474.3)(091)/ L 76   

Latvijas tiesību sistēma: Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras docētāju kolektīvā monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. 442 lpp.
Šifrs: 340(474.3)/ L 80

Notikuma vietas apskates eksperta rokasgrāmata. Rīga: Valsts policija, 2014. 158 lpp.
Šifrs: 343.98(035)/ N 63 

Sedlenieks, K. Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā: atbilstīgi situācijai 2003.g. jūnijā. Rīga: Sabiedriskās politikas centrs "Providus", 2003. 63 lpp.
Šifrs: 343.352(474.3)/ S-08

Tiesu ekspertīze un noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apskate: vadlīnijas ekspertīžu noteikšanai un darbam notikuma vietā. Rīga: Valsts policija, 2015. 176 lpp.
Šifrs: 343.98/ T 21

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp.
Šifrs: 338.48(038)/ T 66 

Zahars, V. Noziedzības ekonomiskie un soaciālpsiholoģiskie determinanti: mācību līdzeklis. Daugavpils: Daugavpils universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2017. 109 lpp.
Šifrs: 343.97(07)/ Z 20

Baldwin, R. E. Towards an integrated Europe. London: Centre for Economic Policy Research, 1994. 234 p.
Šifrs: 339.92(4)/ B 32

Cannon, B. J. Legislating reality and politicizing history: contextualizing Armenian claims of genocide. Offenbach am Main: Manzara Verlag, 2016. 401 p.
Šifrs: 323.12(=19)(560)(091) / C 40

Civil society and world regions: how citizens are reshaping regional governance in times of crisis. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2015.195 p.
Šifrs: 323.2/ C 89

Comparative regional integration: Europe and beyond. Farnham, Surrey, [England]; Burlington, VT: Ashgate, 2010. 282 p.

Šifrs: 327/ C 37

DeVellis, Robert F. Scale development: theory and applications. Los Angeles: SAGE, 2017. 262 p.
Šifrs: 303.224/ D 93

European Eastern Partnership: recommendations for a refined approach: from Brussels Forum to the Riga Conference. Rīga: [b.i.], 2015. 26 p.
Šifrs: 327(4:47)/ E 60

European Union and new regionalism: competing regionalism and global governance in a post-hegemonic era. Farnham, Surrey, UK; Burlington, VT: Ashgate, 2014. 478 p.
Šifrs: 327(4)/ E 60

Forensic examination and crime scene investigation: guidelines for requesting forensic examinations and work in the crime scene. Rīga: Valsts policija, 2015. 176 p.
Šifrs: 343.98/ F 51

Furniss, M. Animation: the global history. London: Thames & Hudson, 2017. 472 p.
Šifrs: 316.774:791.228(091)/ F 82

Globalism and the new regionalism. Basingstoke; London: Palgrave Macmillan, 1999. 270 p.
Šifrs: 327/ G 54

Globalization, regionalization and cross-border reģions. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2002. 266 p.
Šifrs: 327/ G 54

Hahn, R. A. Sickness and healing: an anthropological perspective. London: Yale University Press, 1995. 327 p.
Šifrs: 316:61/ H 19

Harris, S. R. An invitation to the sociology of emotions. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 148 p.
Šifrs: 316.6/ H 59

Helmann, E. Rhetoric of logos: a primer for visual language. Zurich: Niggli, 2017. 144 p.
Šifrs: 316.772.2/ H 41

Hyland, A. Symbol: the reference guide to abstract and figurative trademarks. London, United Kingdom: Laurence King Publishing, 2014. 336 p.
Šifrs: 316.772.2/ H 43

Kaplan, D. Structural equation modeling: foundations and extensions. Los Angeles: SAGE, 2009. 255 p.
Šifrs: 303.7/ K 47

Langenhove, L. Building regions: the regionalization of world order. Farnham, Surrey (Anglija): Ashgate, 2011. 187 p.
Šifrs: 327/ L 47

Leps, A. Modern dialectical criminology: a new perspective on study of criminology. Tallinn: A. Leps, 2016. 112 p.
Šifrs: 343.9/ L 63

Managing integration: the European Union's responsibilities towards imigrants. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung; Washington, DC: Migration Policy Institute, 2005. 218 p.
Šifrs: 323(4)/ M 45

Mattli, W. The logic of regional integration: Europe and beyond. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1999. 205 p.
Šifrs: 327/ M 87

The new regionalism and the future of security and development. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000. 313 p.
Šifrs: 327/ N 93

O'Higgins, N.  Youth unemployment and employment policy: a global perspective. Geneva: International Labour Office, 2001. 212 p.
Šifrs: 331.5.024.5-053.6/ O 41

The political economy of regionalism. New York: Columbia University Press, 1997. 274 p.

Šifrs: 339.9/ P 27

 

The political economy of regional cooperation: comparative case studies. London: Pinter Publishers; Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 1994. 234 p.
Šifrs: 327/ P 27

Political state of the region report: 2011. Copenhagen: Baltic development Forum, 2011. 94 p.
Šifrs: 32(4)/ P 27

Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, actors, and processes. London; New York: Zed Books, 2001. 304 p.
Šifrs: 327/ R 18

The rise of the networking region: the challenges of regional collaboration in a globalized world. London; New York: Routledge, 2011. 192 p.
Šifrs: 32(48)/ R 75

3rd general report on GRETA's activities: covering the period from 1 August 2012 to 31 July 2013 / Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA); Council of Europe. [Strasbourg]: Council of Europe, 2013. 64 p.
Šifrs: 343.431(4)(047.3)/ T 54

Turner, J. H. The sociology of emotions Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 349 p.
Šifrs: 316.6/ T 71

Wilson, M. Constructing measures: an item response modeling approach. New York: Psychology Press, 2005. 228 p.
Šifrs: 303.2/ W 59

Marts 2017

Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 646 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)/ C 90

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Tālavs Jundzis: biobibliogrāfija. Rīga: LZA BSPC, 2016. 335 lpp.
Šifrs: 34(474.3)(092)/ L 80

Rīgas Stradiņa universitāte Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 112 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ R 48

Rokasgrāmata Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. [Rīga, 2016?]. 71 lpp.
Šifrs: 343.125/ R 34

Vēbers, J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ģimenes tiesības (26.51., 114.-125., 140.-176.p.). Rīga: Mans īpašums, 2000. 174 lpp.
Šifrs: 347.6(474.3)/ V-01

Višņakova, G. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.-926.p., 1130.-1400.p.). Rīga: Mans Īpašums, 1998. 255 lpp.
Šifrs: 347.2/ V 84

Afterthoughts: Riga 2016 International forum of China and Central and Eastern European countries. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 63 p.
Šifrs: 339.94(510:4)(062)/ A 90

Dilemmas of Europeanisation: political choices and economic transformations in the Eastern partnership countries. Rīga: Latvian Institute of International Affairs: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016. 239 p.
Šifrs: 327(4-11:4)/ D 49

Fiebig, A. EU business law. Chicago, Illinois: American Bar Association, Section of Business Law, 2015. 793 p.
Šifrs: 347.7(4)/ F 27

Forum introduction: International forum of China and Central and Eastern European countries "Enhanced connectivity for common advancement": Riga, Latvia, 4 November 2016. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 11 p.
Šifrs: 339.94(510:4)(062)/ F 74

Freeman, M. Industrial approaches to media: a methodological gateway to industry studies. London: Palgrave Macmillan imprint published by Springer Nature, 2016. 216 p.
Šifrs: 316.774/ F 39

Kuner, C. European data protection law: corporate compliance and regulation. Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. 552 p.
Šifrs: 342.721(4)/ K 41

Kuner, C. Transborder data flows and data privacy law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. 285 p.
Šifrs: 342.721/ K 41

Schaffer, R. International business law and its environment. Australia: Cengage Learning, 2015. 656 p. 
Šifrs: 347.7:341(07)/ S-07

Februāris 2017

Civilprocesa likums: (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos paredzētajiem grozījumiem). 20. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2016. gada 31. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 560 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Dišlers, K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē: ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 300 lpp.
Šifrs: 342(474.3)/ D 82

Girgensone, B. Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās. Rīga: Drukātava, 2016. 366 lpp.
Šifrs: 347.6(038)=174/ G 76

Krastiņš, U. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās: Krimināllikuma 9. panta otrās daļas paplašināts komentārs ar teorētiskām nostādnēm. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 63 lpp.
Šifrs: 343.236.4(474.3)/ K 21

Krimināllikums. Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. 15. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 10. janvārim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 348 lpp.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 60

Krūma, K. Constitutional Law in Latvia. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, [2016]. 221 p.
Šifrs: 342.4(474.3)/ K 89

Kursīte, J. Zīmju valoda: latviešu žesti. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, [2016]. 302 lpp.
Šifrs: 316.772.2(474.3)/ K 77

Kusiņš, G. Latvijas parlamentārisma apskats. [Rīga]: Latvijas Republikas Saeima, 2016. 95 lpp.
Šifrs: 328(474.3)/ K 84

Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata/ Latvijas Ārpolitikas institūts. 2017- Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017.
Šifrs: 327(474.3)(058)/ L 80

Poļaks, R. Tiesības uz nāvi: eitanāzijas krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 399 lpp.
Šifrs: 343.614/ P 67

Anthropology and the new cosmopolitanism: rooted, feminist and vernacular perspectives. Oxford; New York: Berg, 2008. 382 p.
Šifrs: 316.7/ A 81

Assmann, J. Religion and cultural memory: ten studies. Stanford: Stanford University Press, 2006. 222 p.
Šifrs: 316.74:2/ A 69

Kirtsoglou, E. For the love of women: gender, identity and same-sex relations in a Greek provincial town. London; New York: Routledge, 2004. 192 p.
Šifrs: 305-055.34-055.2(495)/ K 76

Riessman, C. K. Narrative analysis. Newbury Park, CA [etc.]: Sage Publications, 1993. 79 p.
Šifrs: 303.68/ R 44

The Routledge international handbook of innovation education. Abingdon, Oxon: Routledge, 2013. 632 p. 
Šifrs: 37.015.31(035)/ R 85

Routledge handbook of globalization studies. The Routledge international handbook of globalization studies. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. 640 p.
Šifrs: 316.42(035)/ R 85

Janvāris 2017

Brantevica, A. Draiskie artikulācijas vingrinājumi: ceļā uz pareizu skaņu izrunu. Rīga: RaKa, 2016. 46 lpp.
Šifrs: 376.1-056.264(076)/ B 12

Ceplis, K. Darba strīdi un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 120 lpp.
Šifrs: 349.2/ C 68

Civillikums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 448 lpp.
Šifrs: 347(474.3)(094)/ C 90

Dārziņa, Ē. Vai mārketings ir lieki tēriņi?: idejas un ieteikumi mazbudžeta mārketingam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2011. 120 lpp.
Šifrs: 339.138/ D 77

Deiviss, E. Tehgnosis: mīti, maģija un misticisms informācijas laikmetā. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 2014. 382 lpp.
Šifrs: 316.422.44/ D 23

Hanovs, D. Dons Žuans atgriežas: Volfganga Amadeja Mocarta opera "Don Giovanni" 18. gadsimta komunikācijas telpā. Rīga: Zinātne, 2016. 399 lpp.
Šifrs: 316.74:792.54/ H 44

Kas ir labi un kas ir slikti?: rezultatīvie rādītāji un efektivitātes vērtējums publiskā sektora uzņēmumos: Latvijas Radio 80 gadu jubilejai veltītās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rīga: [Latvijas Radio], 2005. 188 lpp.
Šifrs: 316.774:654.19(082)/ K 71

Krimināllikums: visas redakcijas, ieskaitot likuma grozījumus, kas stājās spēkā 11.05.2016.; Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību": visas redakcijas, ieskaitot likuma grozījumus, kas stājās spēkā 01.05.2016. [un] likuma pielikumi 01.05.2016. redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 896 lpp.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 60

Kruks, S. Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika: pieminekļu celtniecība un demontāža Latvijā, 1945-2010. [Rīga]: Neputns, [2011]. 526 lpp.
Šifrs: 316.74:725.94(474.3)(091)/ K 88

Kukaine, J. Daiļās mātes: sieviete, ķermenis, subjektivitāte. Rīga: Neputns, 2016. 238 lpp.
Šifrs: 305-055.2/ K 25

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss: [ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.09.2016]. [Rīga]: AFS, 2016. 277 lpp.
Šifrs: 342.9(474.3)(094)/ L 80

Latvijas ārlietu simtgade. [Rīga]: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. 288 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas Satversmes ievads. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 44 lpp.
Šifrs: 342.4(474.3)(094)/ L 80

Lerhis, A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918-1941. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. 358 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(091) / L 66

Liepiņš, I. Nāvējošie gaisa dārzi: kas vieno oligarhus, miljardierus, slepkavceltniekus, deputātus un Kremli ar 54 cilvēku bojāeju Zolitūdē. Rīga: Dienas Grāmata, 2016. 239 lpp.
Šifrs: 323.2(474.362.2)/ L 26

Līdaka, J. Lasu un izprotu: mācību materiāls logopēdijā. Rīga: RaKa, 2016. 162 lpp.
Šifrs: 376.1-056.264(072)/ L-09

Meikališa, Ā. Kriminālprocess: raksti, 2010-2015. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015. 656 lpp.
Šifrs: 343.1(474.3)/ M 22

Mickeviča, N. Arodbiedrību likums ar komentāriem. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2015. 160 lpp.
Šifrs: 331.105.44(474.3)(094)/ M-08

Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti: vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. 163 lpp.
Šifrs: 303.686/ M 90

Onževs, M. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 296 lpp.
Šifrs: 340.132.3/ O-82

Pastars, E. Atlīdzības likums ar komentāriem. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, [2017?]. 87 lpp.
Šifrs: 349.232(474.3)(094)/ P 70

Sociālā dialoga loks: arodbiedrību ieguldījums sociālā dialoga attīstībā Latvijā 2011. - 2015. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, [2015?]. 68 lpp.
Šifrs: 331.105.44(474.3)/ S-08

Vizule, V. Komercdarījumi pa jaunam: kas jāzina par Komerclikuma jauno "D daļu". Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 99 lpp.
Šifrs: 347.7(474.3)/ V 98

Vizule, V. Veramies ciet!: kā izbeigt un likvidēt kapitālsabiedrības darbību. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
Šifrs: 347.728.5(474.3)/ V 98

Axford, B. Theories of Globalization. Cambridge, UK: Polity Press, 2013. 235 p.
Šifrs: 316.421/ A 35

The Baltic Sea Region: hard and soft security reconsidered. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 206 p.
Šifrs: 327(4)(082)/ B 40

Coping with complexity in the Euro-Atlantic community and beyond: the Rīga Conference papers 2016. [Rīga]: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 276 p.
Šifrs: 327(4)(062)/ C 54

The different faces of "soft power": the Baltic States and Eastern neighborhood between Russia and the EU. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. 256 p.
Šifrs: 327(4:470+571)(082)/ D 38

"The European Union: Imprint of the Latvian Presidency", International Conference. The European Union at the new crossroads: conference contributions for "The European Union: Imprint of the Latvian Presidency", (Riga, 15 February 2016). Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 34 p.
Šifrs: 327(4)(062)/ E 60

Euroscepticism in small EU member states. Riga: Latvian Institute of International Affairs: Zinātne, 2016. 159 p.
Šifrs: 32(4)/ E 60

Latvia and the United States: revisiting a strategic partnership in a transforming environment. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 232 p.
Šifrs: 327(474.3:73)/ L 80

Latvian foreign policy: yearbook. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2014.
Šifrs: 327(474.3)(058)/ L 80

The new heroes - the old victims: politics of memory in Russia and the Baltics. Rīga: Zinātne, 2016. 119 p.
Šifrs: 316.64(474)(082)/ N 93

Perceptions and strategies of arcticness in sub-Arctic Europe. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2014. 246 p.
Šifrs: 327(4-17)/ P 50

Piirimäe, K. Roosevelt, Churchill and the Baltic question: allied relations during the Second World War. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. 256 p.
Šifrs: 327(73)(091)/ P 39

Revisiting footnotes: footprints of the recent past in the post-socialist region. [Rīga]: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015. 349 p.
Šifrs: 316.7(4-11)/ R 91

Tuori, K. The Eurozone crisis: a constitutional analysis. Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press, 2014. 285 p.
Šifrs: 342.4(4)/ T 52

Леви, Г. Армянский вопрос в Османской империи: мифы и реальность. Москва : Политическая энциклопедия, 2016. 359 c.
Šifrs: 323.282(560)(091)/ Л 36

Decembris 2016

Bārdiņš, G. Dialoga loma tiesas spriešanā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 343 lpp.
Šifrs: 347.9/ B 61

Briede, J. Administratīvās tiesības: mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 351 lpp.
Šifrs: 342.9(075.8)/ B 51

Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)/ C 90

Civilprocesa likums. Rīga: AFS, 2016. 397 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Čakste, K. Civilprocess: 1937.-1940. gada lekcijas. Rīga: Haralds Neverževskis, 2016. 175 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(075.8)/ Č 31

Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 223 lpp.
Šifrs: 331.5(474.3)/ D 86

Dzelmīte, M. Mikroekonomika: lekciju vizuālie materiāli . Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 101 lpp. 
Šifrs: 330.101.542(075.8)/ D 20

Eiropas Savienības tiesību akti pārrobežu civillietās: konsolidētie teksti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015. 607 lpp.
Šifrs: 347(4)/ E 72

Hanovs, D. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19. Gadsimtā. Rīga: Zinātne, 2014. 327 lpp.
Šifrs: 316.343-058.12(4)(091)/ H 44

Krastiņš, U. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. Rīga: AFS, 2007.
Šifrs: 343.2/.7(474.3)(094)/ K 21

Krauklis, D. Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst: čigānu stāstu stāsti. Rīga: Sava grāmata, 2016. 60 lpp. 
Šifrs: 39(=214.58)(474.3)/ K 24

Kreicbergs, V. Esība: metafiziskas hipotēzes. Jelgava: [Autora izdevums], 2016. 55 lpp.
Šifrs: 11/ K 36

Kriminālprocesa likums. Rīga: AFS, 2016. 388 lpp.
Šifrs: 343.1(474.3)(094)/ K 60

Kudenhovs Kalergi, R. N. Praktiskais ideālisms: augstdzimtība - tehnika – pacifisms. [Rīga]: Domas spēks, [2016]. 152 lpp.
Šifrs: 32:1/ K 12

Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. Gadsimtā. Rīga: Jumava, [2015-2016]. sēj.
Šifrs: 327(474.3)"19"/ L 80

Latvijas Republikas oficiālā nostāja Latvijas diplomātiskā dienesta dokumentos 1940.-1991. gadā: dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. 399 lpp.
Šifrs: 327(474.3)"19"/ L 80

Pīzs A. Ķermeņa valoda: kā atminēt sarunbiedra domas pēc viņa stājas un kustībām. Rīga: J.L.V., [2014]. 415 lpp.
Šifrs: 316.772.2/ P 98

Romi Latvijā: pētījuma ziņojums 2015 . [Rīga]: Sabiedrības integrācijas fonds, 2015. 128 lpp. http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba-II…
Šifrs: 316.347(=214.58)(474.3)(047.31)/ R 44

Šmidchens, G. The power of song: nonviolent national culture in the Baltic singing revolution. Seattle: University of Washington Press, 2014. 446 p.
Šifrs: 316.74:78(474) / Š 40

1933. gada 24. aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem. Rīga: [Haralds Neverževskis, 2016]. 290 lpp.
Šifrs: 343.24/.29(474.3)(094)/ T 20

Vasariņš, N. Tiesību akta apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā: tiešās prasības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015. 173 lpp.
Šifrs: 341.645(4)/ V 76

Zariņš, V. Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes Latvijā. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 265 lpp.
Šifrs: 329.18/ Z 72

Epstein, B. The ant trap: rebuilding the foundations of the social sciences. New York; Oxford: Oxford University Press, 2015. 298 p.
Šifrs: 3:1/ E 90

Mapp, S. C. Human rights and social justice in a global perspective: an introduction to international social work. New York: Oxford University Press, [2014]. 342 p
Šifrs: 364/ M 53

Netting, F. E. Social work macro practice. Boston: Pearson, [2016], 2017. 414 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Schaefer, R. T. Annotated instructor's edition: sociology: instructor's manual. New York: McGraw-Hill, 1998. 708 p.
Šifrs: 316(072)/ S-06

Smith, P. H. Democracy in Latin America: political change in comparative perspective. New York: Oxford University Press, [2017]. 383 p.
Šifrs: 321.7(8)/ S 58

Social workers' desk reference. Oxford; New York: Oxford University Press, 2015. 1438 p.
Šifrs: 364-78(035)/ S-08

Twenty years after communism: the politics of memory and commemoration. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. 362 p.
Šifrs: 323(4-11)/ T 32

Walsh, J. Theories for direct social work practice. Belmont, Calif.: Cengage Learning, 2013. 392 p.
Šifrs: 364-78/ W 46

Novembris 2016

Buksa, F. Uzveikt disleksiju: [iespēja bērniem atgūt pašapziņu, uzlabot smadzeņu darbību un sekmēt mācīšanās spējas]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 160 lpp.
Šifrs: 376-056.264/ B 27

Juridisko dokumentu paraugi: iesniegumi, pretenzijas, sūdzības, pieteikumi tiesām, vienošanās, līgumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 87 lpp.
Šifrs: 340(474.3)(035)/ J 67

Politika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 356 lpp.
Šifrs: 32(075.4)/ P 27

Vācbaltieši Latvijā (1918-1941): vēstures avotu krājums. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 247 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(=112.2)(09)/ V-02

Albertson, B. Anxious politics: democratic citizenship in a threatening world. New York: Cambridge University Press, 2015. 247 p.
Šifrs: 32.01(73)/ A 12

Androff, D. K. Practicing rights: human rights-based approaches to social work practice. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 163 p.
Šifrs: 364-78/ A 28

Campbell, A. Research design in social work: qualitative and quantitative methods. Thousand Oaks, CA: Sage, [2016], 2017. 160 p.
Šifrs: 364:303/ R 70

Cournoyer, B. The social work skills workbook. Boston: Cengage Learning, [2016], 2017. 680 p.
Šifrs: 364-78(07)/ C 87

The craft of public administration. Des Moines, IA: Millennium HRM Press, LLC, 2016. 404 p.
Šifrs: 35.07(07)/ C-06

Czinkota, M. R. International marketing. Australia: South-Western Cengage Learning, 2013. 677 p.
Šifrs: 339.138(075.8)/ C 78

Direct social work practice: theory and skills. Australia: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013. 678 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ D 74

DuBois, B. Social work: an empowering profession. Boston: Pearson Education, 2014. 488 p.
Šifrs: 364-78(07)/ D-05

Fauri, D. P. Cases in macro social work practice. Boston, Mass: Pearson Allyn and Bacon, 2008. 276 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ F 87

Fook, J. Social work: a critical approach to practice. Los Angeles: Sage, 2016. 232 p.
Šifrs: 364-78/ F 44

Foster, S. Thomas Managing quality: integrating the supply chain. Boston: Pearson, [2016], 2017. 476 p.
Šifrs: 658.562/ F 68

Handbook of military social work. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2013. 566 p.
Šifrs: 364:355/359/ H 37

Hill, Ch. W. L. International business: competing in the global Marketplace. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2014. 654 p.
Šifrs: 339.9(07)/ H 29

Hohman, M. Motivational interviewing in social work practice. New York: Guilford Press, 2012. 178 p. 
Šifrs: 364-78/ H 17

Knowing governance: the epistemic construction of political order. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, [2016]. 300 p.
Šifrs: 32.01/ K 79

Lee, S. C. Statistics for international social work and other behavioral sciences. Oxford; New York: Oxford University Press, [2016]. 214 p.
Šifrs: 364-78:519.2/ L 16

Neumann, I. B. Uses of the other: "The East" in European identity formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. 281 p.
Šifrs: 327/ N 78

Panke, D. Small states in the European Union: coping with structural disadvantages. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Pub. Co., 2010. 243 p.
Šifrs: 327(4)/ P 34

Process tracing: from metaphor to analytic tool. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2015. 329 p.
Šifrs: 32.01:303/ P 71

Reamer, F. G. The social work ethics casebook: cases and commentary. Washington, DC: NASW Press, 2009. 185 p.
Šifrs: 364-78:174/ R-01

Sidell, N. Social work documentation: a guide to strengthening your case recording. Washington, DC: NASW Press, 2015. 223 p.
Šifrs: 364-78:005.92/ S-09

Smullens, S.K. Burnout and self-care in social work: a guidebook for students and those in mental health and related professions. Washington, DC: NASW Press, 2015. 115 p.
Šifrs: 364-43:159.944.4/ S 92

Wiarda, H. J. Culture and foreign policy: the neglected factor in international relations. Burlington, VT: Ashgate, 2013. 153 p.
Šifrs: 327(73)/ W-00

Oktobris 2016

Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem izglītības procesā: Pedagoģijas un psiholoģijas katedras studiju programmas "Speciālās izglītības skolotājs" zinātniski metodisko materiālu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 130 lpp.
Šifrs: 376.1-056.36/ B 66

Čapkeviča, O. Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem audzināšana un apmācība: (lekciju materiāli). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 81 lpp.
Šifrs: 376.1-056.36(07)/ Č 50

Guļāns, P. Ekonomiskās politikas problēmas: iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2014. 252 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ G 53

Inovācijas skolotāja logopēda darbībā: studiju programmas "Skolotājs-logopēds" zinātniski metodisko materiālu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007-2008.
Šifrs: 376.1-056.264(082)/ I-60

Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi: zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 150 lpp.
Šifrs: 37(082)/ I-38

Jurčenko, A. Dzīves prasmju pilnveidošana pusaudžiem pedagoģisko grupu darbā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 83 lpp.
Šifrs: 37.015.3-053.6/ J 62

Korņiļjevs, I. Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti analīze: kaimiņvalstu un Latgales reģiona kontekstā. Rēzekne: [Rēzeknes Augstskolas izdevniecība], 2010. 111 lpp.
Šifrs: 37.048.4-056.24(474.3)/ K 73

Kukuškina, О. E. Bērna dzīves notikumu dienasgrāmata: mācību metodiskais līdzeklis vecākiem un pedagogiem bērnu valodas un rakstu valodas attīstībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 52 lpp.
Šifrs: 376-056.36(072)/ K 27

Lapiņa, L. Pašapziņas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja saskarsmes procesā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 125 lpp.
Šifrs: 373.24.015.3/ L 59

Malofejevs, N. Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 150 lpp.
Šifrs: 376-056.36(4)(091)/ M 40

Mežāre, M. Studentu iniciatīvas veicināšana studiju procesā. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006. 73 lpp.
Šifrs: 378.015.3/ M 98

Tauriņš, G. Demokrātija bez tautas. Rīga; Štutgarte: [Gunārs Tauriņš], 2012. 142 lpp.
Šifrs: 321.7(474.3)/ T 90

Tauriņš, G. Demokrātijas nākotne. Rīga; Štutgarte: [Gunārs Tauriņš], 2013. 143 lpp.
Šifrs: 321.7(474.3)/ T 90

Tukiša, I. Roku sīko kustību nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un valodas attīstībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 145 lpp.
Šifrs: 376-056.264/ T 19

Vindeče, A. Pedagoģiskā procesa individualizācijas un diferenciācijas būtība speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006. 109 lpp.
Šifrs: 376.1-056.264/ V 57

Zikova ,Т.S. Priekšmetpraktiskās darbības mācīšanas metodika nedzirdīgiem bērniem. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 45 lpp.
Šifrs: 376.1-056.263/ Z 43

Baldwin, D. A. Power and international relations : a conceptual approach. Princeton: Princeton University Press, 2016. 223 p.
Šifrs: 327.01/ B 32

Bodenheimer, D. R. Real world clinical social work: find your voice and find your way. Harrisburg, Pennsylvania: New Social Worker Press, [2016]. 223 p.
Šifrs: 364-781/ B 11

Carranza, C. M. Garces Social work in the hospital setting: interventions. [Bloomington, Indiana]: Trafford Publishing, 2012, 2013. 120 p.
Šifrs: 364-787.9/ C 67

Chatterjee, Ch. International law and diplomacy. London: Routledge, 2010. 417 p.
Šifrs: 341.7/ C 36

Close, D. Latin American politics: an introduction. Toronto: University of Toronto Press, 2009. 306 p.
Šifrs: 32(8)(07)/ C 88

Cohen, S. B. Geopolitics: the geography of international relations. Lanham: Rowman & Littlefield, 2015. 491 p.
Šifrs: 327/ C 13

The European External Action Service: European diplomacy post-Westphalia. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 427 p.
Šifrs: 327(4)/ E 60

Freedman, L. Strategy: a history. New York: Oxford University Press, 2013. 751 p.
Šifrs: 355.4/ F 39

Insanally, S. R. Multilateral diplomacy for small states: "the art of letting others have your way". Georgetown, Guyana, South America: Guyenterprise Advertising Agency, 2013. 196 p.
Šifrs: 327/ I-63

Jones, P. L. Track two diplomacy in theory and practice. Stanford, California: Stanford University Press, [2015]. 237 p.
Šifrs: 327.8/ J 51

Liddell H. B. H. Strategy. New York, NY: Meridian, 1991. 426 p.
Šifrs: 355.4/ L-09

Nau, H. R. Perspectives on international relations: power, institutions, and idejas. Los Angeles: CQ Press, [2017]. 512 p.
Šifrs: 327/ N 84

Potter, W. James Media literacy. Los Angeles: SAGE, [2016]. 546 p.
Šifrs: 316.774/ P 86

Rudacille, D. The riddle of gender: science, activism, and transgender rights. New York: Pantheon Books, 2005. 355 p.
Šifrs: 305-055.3/ R 11

Rugh, W. A. Front line public diplomacy: how US embassies communicate with foreign publicēs. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. 276 p.
Šifrs: 327.8(73)/ R 31

Sutter, R. G. Foreign relations of the PRC: the legacies and constraints of China's international politics since 1949. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2013. 355 p.
Šifrs: 327(510)/ S 93

Weisman, D. Professional writing for social work practice. New York: Springer Publishing Company, [2013]. 308 p.
Šifrs: 364/ W 39