Pārlekt uz galveno saturu
Decembris 2020

Administratīvās atbildības likums; Administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos: normatīvo aktu krājums.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 511 lpp. 
Šifrs: 342.9(474.3)(094)/ A 63

Francijas garša: gastronomija un kultūra: bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = Goût de France: gastronomie et culture: recueil bilingue d'articles scientifiques.  
Rīga: Zinātne, [2019]. 351 lpp. 
Šifrs: 392.8(44)/ F 15

Glickman, C. D. SuperVision and Instructional Leadership: a developmental approach. New York: Pearson, [2018]. 512 p. 
Šifrs: 37.09/ G 43

Forbes, S. Reviving America: how repealing Obamacare, replacing the tax code and reforming the Fed will restore hope and prosperity. New York: McGraw-Hill Education, [2016]. 211 p. 
Šifrs: 338(73)/ F 48

Jansone, A.  Rucavnieku apģērbs cauri laikiem (19. gs.- 20. gs. sākums) = The Clothing of Rucava (19th to the early 20th century). Rīga: Zinātne, 2017. 271
lpp. 
Šifrs: 391(474.321)/ J 60

Jelāgins, J. Latvija ceļā uz tiesiskumu: rakstu krājums.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 156 lpp. 
Šifrs: 342.4(474.3)(081) / J 31

Krimināllikums; Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. 17. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 20. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2020]. 368 lpp. 
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 60

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II [2.] nodaļa, Saeima.  Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. 717 lpp. 
Šifrs: 342.4(474.3)/ L 80

Stucka, A. Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas.  Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 294 lpp. 
Šifrs: 352:34(474.3)/ S 88

Torgāns, K. Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošana: raksti, 2010-2020.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 608 lpp. 
Šifrs: 34(474.3)/ T 62

Treija, R.  Anna Bērzkalne.  Rīga: Zinātne, [2018] 303  lpp.
Šifrs: 398(=174)(092)/ T 33

Vīksna, M. Rucavas garamantas. I [1]. Rīga: Zinātne, [2019]. 407 lpp. 
Šifrs: 398(=174)/ R-08

Novembris 2020

Avotiņš, I. Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2020. 253 lpp.
Šifrs: 336.763(474.3)/ A 72

Bērziņa, A. Drošības dienests starpkaru Latvijā, 1918-1940: vēsture. Rīga: Valsts drošības dienests, 2020. 327 lpp.
Šifrs: 355.40(474.3)(091)/ B 77

Fabozzi, F. J. Foundations of global financial markets and institutions. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2019].1075 p.
Šifrs: 336.76/ F-06

St. Hilaire, Chris 27 powers of persuasion: simple strategies to seduce audiences & win allies. London: Vermilion, 2011. 204 p.
Šifrs: 316.77/ H 20

Marcus, G. Lipstick Traces: a secret history of the twentieth century. London: Faber and Faber, 2011. 482 p.
Šifrs: 316.723(091)/ M 57

Messenger, A. G. Media law: a practical guide. New York: Peter Lang, [2019]. 335 p.
Šifrs: 316.774:34/ M 71

Mishkin, F. S. Financial markets and institutions. Harlow: Pearson, [2018]. 688 p.
Šifrs: 336.7(075.8)/ M 82

Perloff, J.M., Microeconomics. Harlow [etc.]: Pearson, [2018]. 816 p.
Šifrs: 330.101.542(075.8)/ P 59

Sangaramoorthy, T. Rapid Ethnographic Assessments: A Practical Approach and Toolkit For Collaborative Community Research. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. 178 p.
Šifrs: 303/ S 5

Oktobris 2020

1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde = 1896. Latvian ethnographic exhibition.  Rīga  Neputns, 2016. 574  lpp.     
Šifrs: 39(474.3)/ L 80 New accordion content

Uzule, L. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls. Rīga: Mansards, 2014. 334 lpp.  
Šifrs: 394.268.3(474.3)/ U 84

Amsbary, J. H. Interviewing in a changing world: situations and contexts. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 205 p.  
Šifrs: 303.628/ A 81

Bivins, T. H. Mixed media: moral distinctions in advertising, public relations, and journalism. New York, NY; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 337 p.  
Šifrs: 316.774:17/ B 95

Exotic no more: anthropology for the contemporary world.  Chicago; London: The University of Chicago Press, 2019. 432 p.   
Šifrs: 316.7/ E 47

Farwell, J. P. Persuasion and power: the art of strategic communication. Washington, DC: Georgetown University Press, 2012. 282 p.   
Šifrs: 316.77:32/ F 71 

Greifeneder, R. Social cognition: how individuals construct social reality. New York: Routledge,[2018]. 262 p.   
Šifrs: 316.642.3/ G 3

Handbook of oncology social work: psychosocial care for people with cancer. New York: Oxford University Press, [2015]. 837 p.   
Šifrs: 364-78/ H 37

Handbook of oncology social work: psychosocial care for people with cancer. New York: Oxford University Press, [2015]. 837 p.   
Šifrs: 364-78/ H 37

Katz, H.  E. The media handbook: a complete guide to advertising media selection, planning, research, and buying.  New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. 231 p.  
Šifrs: 316.774(035)/ K 85

Meikle, G. Social media: communication, sharing and visibility. New York: Routledge, Taylor & Francis Group,[2016]. 170 p. 
Šifrs: 316.774:004/ M 22 

McNair, B. An introduction to political communication.  London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 251 p.  
Šifrs: 316.77:32/ M 20

Roberts, A. Is international law international?. Oxford, UK; New York, NY: Oxford University Press, [2017]. 406 p.  
Šifrs: 341/ R-03 

Sharp, P. Introducing international relations. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 433 p.   
Šifrs: 327/ S 17 

Walklate, S. Criminology: the basics.  London; New York, NY: Routledge, 2017. 237 p.   
Šifrs: 343.9/ W 38

Weber, C. International relations theory: a critical introduction. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. 291 p.   
Šifrs:  327/ W-03

Wilmshurst, L. The complete guide to special education: expert advice on evaluations, IEPS, and helping kids succeed. New York, NY: Routledge, 2018. 292 p.  
Šifrs: 376-056.36/ W 56

Septembris 2020

Kucina, I. Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti: bērns starp vecākiem un valstīm.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 431 lpp.  
Šifrs: 342.726-053.2/ K-09 

Landmane, D. Atkārtotu likumpārkāpumu novēršanas pamatprincipi. [Rīga]: Valsts policija, [2019]. 112 lpp.   
Šifrs: 343.85/ L 42 

Milevski, L. Rietumu austrumi: mūsdienu Baltijas aizsardzība no stratēģiskā viedokļa.  Rīga: Jumava, [2019]. 204 lpp.   
Šifrs: 327(474:470+571)/ M 41 

Montessori, M. Bērns ģimenē . Rīga: Jumava, [2019]. 143  lpp.  
Šifrs: 37.091.4/ M 43 

Osipova, S. Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu: rakstu krājums.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 559 lpp. 
Šifrs: 340(474.3)/ O-39 

Rufs,F. Pa stāvu liesmu debesīs: nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve.  Rīga: Dienas Grāmata, [2012]. 320 lpp.  
Šifrs: 329.285(474.3)(092) / R 29 

Strautiņš, P. Latvijā dzīvot ir interesanti : praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā.  Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 319 lpp.   
Šifrs: 316.32(474.3)/ S 69 

Virsnieks, A. Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā: zema riska iespēja, kā iegūt ilgtermiņa naudas plūsmu.  Rīga: Jumava, 2014. 224 lpp.  
Šifrs: 332.8/ V 72

Terehovičs, V. Tiesību pamati: īss kurss nejuridisko specialitāšu augstskolu studentiem.  Rīga: Vladimirs Terehovičs, 2020. 155 lpp.  
Šifrs: 340(075.8)/ T 63 

Tiesības uz taisnīgu tiesu: Latvijas Republikas Satversmes 92. pants.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 124 lpp. 
Šifrs: 347.9(474.3)/ T 21

Augoustinos, M.  Social cognition: an integrated introduction.  Los Angeles [etc.]: SAGE, 2014. 352 p.  
Šifrs: 316.6(07)/ A 35

Black, J.  A dictionary of economics.  Oxford; Oxford University Press, 2012. 464 p.
Šifrs: 330(038)/ B 14 

Cheshire, North & Fawcett private international law.  Oxford; Oxford University Press, 2017. 1435 p.  
Šifrs: 341.9/ C 50

Craig, P.  EU administrative law.   Oxford; Oxford University Press, 2018. 836 p.  
Šifrs: 342.9(4)/ C-09

Dixon, M. Textbook on international law.   Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. 393 p.  
Šifrs: 341(075.8)/ D 96 

Duncombe, S. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture.  Portland: Microcosm Publishing, [2017]. 254 p. 
Šifrs: 316.774/ D 55 

Duncombe, S. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture.  Portland: Microcosm Publishing, [2017]. 254 p.
Šifrs: 316.774/ D 55 

Dworkin, R. Taking rights seriously. London: Bloomsbury Academic, 2013.  452 p.  
Šifrs: 340.12/ D 72 

Essany, M. Reality check: the business and art of producing reality TV.  New York; London: Focal Press, Taylor & Francis Group, 2013. 260 p.   
Šifrs: 316.774:654.197/ E 62

History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: memory games.  Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, [2014]. 270 p.  
Šifrs: 32:316.64(4)/ H 89

Lobbying in Europe: public affairs and the lobbying industry in 28 EU countries.  London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, [2017]. 368 p.  
Šifrs: 328.18(4)/ L-03

Made to be seen: perspectives on the history of visual anthropology.   Chicago; London: University of Chicago Press, 2011. 425 p.  
Šifrs: 316.7/ M 18 

Mead, G. H. Mind, self, and society.  Chicago; London: University of Chicago Press, 2015.  1154 p.  
Šifrs: 316.6/ M-003

Moore, J. D. Visions of culture: an introduction to anthropological theories and theorists.  Lanham: Rowman & Littlefield, [2019]. 381 p.  
Šifrs: 316.7/ M 47

The Oxford handbook of the U.S. Constitution. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2016. 1095 p.   
Šifrs: 342.4(73)/ O-25

Scott, W. Richard Organizations and organizing: rational, natural, and open system perspectives.   Abingdon: Routledge, 2016. 452 p.   
Šifrs: 316.354/ S 96

Social Media and Social Work: implications and opportunities for practice.  Bristol: Policy Press, 2020. 228 p.  
Šifrs: 364-78/ S-08 

Augusts 2020

Landmane, D. Atkārtotu likumpārkāpumu novēršanas pamatprincipi. [Rīga]: Valsts policija, [2019]. 112 lpp. 
Šifrs: 343.85/ L 42

Milevski, L. Rietumu austrumi: mūsdienu Baltijas aizsardzība no stratēģiskā viedokļa. Rīga: Jumava, [2019]. 204 lpp. 
Šifrs: 327(474:470+571)/ M 41

Montessori, M. Bērns ģimenē. Rīga: Jumava, [2019]. 143 lpp. 
Šifrs: 37.091.4/ M 43

Rufs, P. Pa stāvu liesmu debesīs: nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve. Rīga: Dienas Grāmata, [2012]. 320 lpp. 
Šifrs: 329.285(474.3)(092) / R 29

Strautiņš, P. Latvijā dzīvot ir interesanti: praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 319 lpp. 
Šifrs: 316.32(474.3)/ S 69

Virsnieks, A. Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā: zema riska iespēja, kā iegūt ilgtermiņa naudas plūsmu.  Rīga: Jumava, 2014. 224 lpp. 
Šifrs: 332.8/ V 72

Augoustinos, M. Social cognition: an integrated introduction. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2014. 352 p. 
Šifrs: 316.6(07)/ A 35

Black, J. A dictionary of economics. Oxford; Oxford University Press, 2012. 464 p. 
Šifrs: 330(038)/ B 14

Cheshire, North & Fawcett private international law. Oxford; Oxford University Press, 2017. 1435 p. 
Šifrs: 341.9/ C 50

Craig, P.  EU administrative law. Oxford; Oxford University Press, 2018. 836 p. 
Šifrs: 342.9(4)/ C-09

Dixon, M. Textbook on international law. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. 393 p. 
Šifrs: 341(075.8)/ D 96

Duncombe, S. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture. Portland: Microcosm Publishing, [2017]. 254 p.  
Šifrs: 316.774/ D 55

Durkheim, É. The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method. New York: Free Press, 2014. 229 p. 
Šifrs: 316/ D 81

Dworkin, R. Taking rights seriously. London: Bloomsbury Academic, 2013. 452 p. 
Šifrs: 340.12/ D 72

Essany, M. Reality check: the business and art of producing reality TV / Michael Essany. New York; London: Focal Press, Taylor & Francis Group, 2013. 260 p. 
Šifrs: 316.774:654.197/ E 62

History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: memory games.  Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, [2014]. 270 p. 
Šifrs: 32:316.64(4)/ H 89

Lobbying in Europe: public affairs and the lobbying industry in 28 EU countries. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, [2017]. 368 p. 
Šifrs: 328.18(4)/ L-03

Made to be seen: perspectives on the history of visual anthropology. Chicago; London: University of Chicago Press, 2011. 425 p. 
Šifrs: 316.7/ M 18

Mead, G. H. Mind, self, and society. Chicago; London: University of Chicago Press, 2015. 1154 p. 
Šifrs: 316.6/ M-003

Moore, J. D. Visions of culture: an introduction to anthropological theories and theorists. Lanham: Rowman & Littlefield, [2019]. 381 p. 
Šifrs: 316.7/ M 47

The Oxford handbook of the U.S. Constitution. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2016. 1095 p. 
Šifrs: 342.4(73)/ O-25

Social Media and Social Work: implications and opportunities for practice. Bristol: Policy Press, 2020.  228 p. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Scott, W. Richard Organizations and organizing: rational, natural, and open system perspectives. Abingdon: Routledge, 2016.  452 p. 
Šifrs: 316.354/ S 96

Maijs 2020

Alston, M. Social Work and Disasters: a handbook for practice. London: Routledge, 2019. 254 p. 
Šifrs: 364-78-058.66(035)/ A 78

Bryman, A. Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 and 19: a guide for social scientists. London: Routledge, 2011. 377 p. 
Šifrs: 303.023/ B 97

Burbank, J. Empires in world history: power and the politics of diference.  Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. 511 p. 
Šifrs: 327.2(094)/ B 41

Burke, R.H.  An introduction to criminological theory.  London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. 667 p. 
Šifrs: 343.9(07)/ B 51

Carey, J. W. Communication as culture: essays on media and society. New York: Routledge, 2009. 205 p. 
Šifrs: 316.77/ C 57

Chang, Ha-Joon. 23 things they don`t tell you about capitalism. [London]: Penguin Books, [2011]. 286 p. 
Šifrs: 330.342.14/ C 22    

Chibber, V. Postcolonial theory and the specter of capital. London; New York: Verso, 2013.  306 p. 
Šifrs: 325/ C 56

Civil Society in the Baltic Sea Region. London ; New York: Routledge, 2018. 274 p. 
Šifrs: 323.21(4)/ C 90

Consuming Culture in the Long Nineteenth Century: narratives of consumption, 1700-1900.  Lanham, MD: Lexington Books, 2010. 290 p. 
Šifrs: 316.7/ C 47

Critical Ethics of Care in Social Work: transforming the politics and practices of caring. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 250 p. 
Šifrs: 364-78:174/ C 59    

The cultural politics of nationalism and nation-building: ritual and performance in the forging of nations.  London; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2014. 201 p. 
Šifrs: 316.7:32/ C 40

Elliott, A. On Society.  Cambridge: Polity, 2012. 196 p. 
Šifrs: 316.3/ E 49

The European handbook of media accountability. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2019. 340 p. 
Šifrs: 316.774(4)(035)/ E 60

Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - the Right to Life and its Limitations: international empirical research. Cham, Switzerland: Springer, [2019]. 306 p. 
Šifrs: 341.231.14/ E 83

Government communication: cases and challenges. London; New York: Bloomsbury Academic, 2013. 328 p. 
Šifrs: 32:316.77/ G 96

Flynn, C. Doing research in social work and social care: the journey from student to practitioner researcher. Los Angeles; London: SAGE Publications Ltd, 2016. 240 p. 
Šifrs: 364-78:303/ F 99  

Harms, L. Social work: from theory to practice. Port Melbourne, Victoria: Cambridge University Press, 2019. 197 p. 
Šifrs: 364-78/ H 56 

Heinonen, T.  Expressive arts for social work and social change. New York, NY: Oxford University Press, [2019]. 173 p. 
Šifrs: 364-78/ H 28

Introduction to Sociology. Houston, Texas: OpenStax College, Rice University, [2017]. 507 p. 
Šifrs: 316(07)/ I-83

King, R. Hokum!: the early sound slapstick short and Depression-era mass culture. Oakland, California: University of California Press, [2017]. 253 p. 
Šifrs: 316.74:791/ K 37

Lipschultz, J. H. Social media communication: concepts, practices, data, law and ethics. New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, [2018]. 375 p.
Šifrs:  316.774/ L 72

Media business models: breaking the traditional value chain. New York: Peter Lang, 2016. 269 p. 
Šifrs: 316.774:658/ M-08

Media effects. New York, NY; London: Routledge/ Taylor & Francis Group, 2020. 444 p. 
Šifrs: 316.774/ M-08

Mitchell, C. Participatory Visual Methodologies: social change, community and policy. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. 231 p. 
Šifrs: 303.643.2/ M 87

Moen, K. Death at work: existential and psychosocial perspectives on end-of-life care.  Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. 332 p. 
Šifrs: 364.69/ M-06

Moffatt, K.  J. Postmodern social work : reflective practice and education. New York: Columbia University Press, [2019]. 233 p. 
Šifrs: 364-78/ M-07

Olsson, J. Forensic Linguistics. New Delphi: Bloomsbury Academic, 2017. 348 p.
Šifrs: 340.113/ O-73

Payne, M. How to Use Social Work Theory in Practice: an essential guide. Bristol: Policy Press, [2020]. 272 p. 
Šifrs: 364-78/ P 97

Pituch, K. A. Applied multivariate statistics for the social sciences: analyses with SAS and IBM's SPSS. New York; London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 793 p. 
Šifrs: 303.7/ P 92

Photography, Anthropology, and History: expanding the frame.  London; New York: Routledge, 2016. 290 p 
Šifrs: 316.7:77/ P 82

Practical Skills in Forensic Science.  Harlow, United Kingdom: Pearson Education, [2019].  644 p. 
Šifrs: 343.98(07)/ P-01

Public affairs: a global perspective.  Chatham, Kent: Urbane Publications Limited, 2016. 187 p. 
Šifrs: 328.18/ P-03

Rutter, L. Critical thinking & professional judgement for social work. London: Learning Matters, [2020]. 87 p. 
Šifrs: 364-78/ R 92

The Sage handbook of digital technology research. Los Angeles; London: Sage Publications Ltd., 2013. 496 p. 
Šifrs: 303.064(035)/ S 17

The Sage handbook of online research methods.Thousand Oaks, CA: SAGE Inc, 2017. 655 p. 
Šifrs: 303.064(035)/ S 17

The SAGE Handbook of Social Media Research Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. 679 p. 
Šifrs: 316.774:303(035)/ S 17

The Sage handbook of qualitative data collection.  Los Angeles: Sage Reference, [2018]. 708 p. 
Šifrs: 303.442(035)/ S 17

Schroeder, R. Being there together: social interaction in virtual environments.  New York: Oxford University Press, 2011. 324 p. 
Šifrs: 316.772.5/ S 71

Siapera, E. Understanding new media. London; Thousand Oaks, California: SAGE, 2018. 322 p. 
Šifrs: 316.774/ S-002

Skeggs, B. Reacting to reality television: performance, audience and value.  New York: Routledge, 2012. 249 p. 
Šifrs: 316.774:654.19/ S 27

Social work: an introduction.  Los Angeles: Sage, 2018. 611 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ S-08

Ward, S., John A. Ethics and the media: an introduction. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011. 290 p.
Šifsr: 316.774:17(07)/ W 63

What is the Future of Social Work? . Bristol: Policy Press, 2019. 200 p. 
Šifrs: 364-78/ W 20

Aprīlis 2020

Hābermāss, J. Par Eiropas konstitūciju. Rīga: Zinātne, 2013. 159 lpp. 
Šifrs: 342(4)/ H-06

Stevenson, N. J. Modes vēsture: aizraujošs ceļojums modes mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 288 lpp. 
Šifrs: 391(091)/ S 48

Bell, S. Forensic Chemistry. Pearson new international edition. Harlow: Pearson, 2014. 607 p. 
Šifrs: 340.67/ B 30

Denza, E. Diplomatic law: commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Oxford, United Kigdom: Oxford University Press, 2018. 453 p. 
Šifrs: 341.7/ D 58

Developments in Family Law: year by year I (2018).  Budapest: Eötvös Universitu Press, 2018. 211 p. 
Šifrs: 347.61/.64(4)/ D 93

European kinship in the age of biotechnology. New York: Berghahn Books, 2009. 224 p.  
Šifrs: 316.36(4)/ E 60

Garland, D. The culture of control: crime and social order in contemporary society. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. 307 p. 
Šifrs: 343.85/ G 62

Green, E. K. The Police Manager. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 402 p. 
Šifrs: 351.741(07)/ G 33

Reid, S. Titus Crime and criminology. New York: Wolters Kluwer, 2018. 535 p. 
Šifrs: 343(73)/ R 30

The SAGE encyclopedia of communication research methods. Los Angeles: SAGE, [2017]. 1969 p. 
Šifrs: 316.77:303(031)/ S 17

Siegel, L. J. Criminology: theories, patterns, and typologies. Boston: Cengage Learning, 2018. 632 p. 
Šifrs: 343.9/ S 21

Thinking through tourism. Oxford; New York: Berg, 2010.  261 p.  
Šifrs: 316.7:338.48/ T 53

Woods, L. Steiner & Woods EU law. Oxford: Oxford University Press, [2017]. 704 p. 
Šifrs: 341.17(4)/ W 55

Marts 2020

Publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām ... gadā. Rīga: Pārresoru koordinācijas centrs, 2015. Resurss pieejams arī tiešsaistē.
Šifrs:  334.724.6(474.3)(05)/ P-03

Akerlof, G. A. Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2009. 230 p. 
Šifrs: 330.16/ A 28

Balaam, D. N., Introduction to international political economy. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2008. 509 p. 
Šifrs: 339.9(075.8) / B 26

Bastiat, F. The Law. Izdošanas vieta nav zināma]: Lector House LPP, [2019]. 35 p. 
Šifrs: 340.12/ B 79

Bently, L. Intellectual property law. Oxford: Oxford University Press, [2018]. 1382 p. 
Šifrs: 347.77/ B 36

Caporaso, J. A., Theories of political economy. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009. 243 p. 
Šifrs: 330.1/ C 49

Cohn, T. H. Global political economy: theory and practice. /New York: Longman, 2010. 430 p. 
Šifrs: 339.9/ C 13

Ewijk, H. European social policy and social work: citizenship-based social work. London; New York: Routledge, 2010. 192 p. 
Šifrs: 364(4)/ E 42

Florida, R. L. The rise of the creative class. New York: Basic Books, [2019]. 481 p.  
Šifrs: 316.342.2(73)/ F 86

Gardner, S. K. Advising and mentoring doctoral students: a handbook. [United States]: [CreateSpace Independent Publishing Platform], [2014?]. 91 p. 
Šifrs: 378.2(035)/ G 58

Griffin, E. A First Look at Communication Theory. New York: McGraw-Hill Education, [2019]. 503 p. 
Šifrs: 316.77(07)/ G 52

Hague, P. N. Market research in practice: an introduction to gaining greater market insight. London; Philadelphia: Kogan Page, 2016. 382 p. 
Šifrs: 339.13/ H 18

Holland, J. A. Learning legal rules: a students' guide to legal method and reasoning. Oxford, UK: Oxford University Press, [2019]. 393 p. 
Šifrs: 340/ H 27

Pahl, K. Artifactual literacies: every object tells a story. New York: Teachers College Press, 2010. 165 p. 
Šifrs: 37.011.2/ P 10

Persson, K. G. An economic history of Europe: knowledge, institutions and growth, 600 to the present. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2015. 297 p. 
Šifrs: 338(4)(091)/ P 65

Tietenberg, T. Environmental economics and policy. Toronto: Pearson/Addison Wesley, 2009. 338 p. 
Šifrs: 330.15/ T 17

Februāris 2020

Administratīvo pārkāpumu tiesības: administratīvās atbildības likuma skaidrojumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 637 lpp. 
Šifrs: 342.9(082)/ A 63

Eiropas Savienības tiesības. [1.] daļa, Institucionālās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 413 lpp. 
Šifrs: 341.17(4)/ E 72

Imbovica, I. Dzīves svinētājs Jānis Mencis: sarunas, atmiņas, vērtējumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 362 lpp.
Šifrs: 37(474.3)(092)/ I-32

Jansons, J. A. Latviešu masku gājieni: eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā. Rīga: Zinātne, 2010. 383 lpp. 
Šifrs: 391.8(=174)/ J 60

Kraukle, D. Ornaments: ceļvedis latvisko zīmju pasaulē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2014]. 40 lpp. 
Šifrs: 39(=174) / K 24

Krūmiņa, I. Zīme. Raksts. Nozīme. Rīga: Zvaigzne ABC,2013. 63 lpp. 
Šifrs: 39(=174)/ K 89

Liholaja, V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 350 lpp. 
Šifrs: 343.23(474.3)/ L 35

Milēviča, I. Veiksmes retorika. Rīga: Burtene, 2019. 253 lpp. 
Šifrs: 808.5(075.4)/ M 41

Nadziņa, V. Etnogrāfiskais ornaments. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 24 lpp. 
Šifrs: 39(=174) / N 22

Nadziņa, V. Jostas un prievītes. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 32 lpp. 
Šifrs: 391(=174)/ N 22

Neimanis, J. Satversmes tiesas procesa tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 335 lpp. 
Šifrs: 342.565.2(474.3)/ N 24

Riekstiņš, J. Sauli dzīves pabērniem!: bāreņu un trūcīgo bērnu aprūpe Latvijā: brīvvalsts laikā un Otrā pasaules kara gados: raksti un dokumenti. Rīga: Jumava, 2012. 204 lpp. 
Šifrs: 364.65-058.862(474.3)/ R 36

Sondore, D. Suitu dzīvesstāsti un ēdieni. [Rīga]: Madris, [2011]. 191 lpp. 
Šifrs: 39(=174)/ S 55

3 x 9 Jāņi: trejdeviņi praktiski padomi tradicionālu Jāņu svinēšanai 21. gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 80 lpp. 
Šifrs: 398.332.2(=174)/ T 58

3 x 3 Ziemassvētki: praktiski padomi tradicionālu Ziemassvētku svinēšanai 21. gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 104 lpp. 
Šifrs: 398.332.416(=174)/ T 58

Vanaga, L. Salaspils novads: gadsimtu hronoloģija 9.g.t.pr.Kr.-21.gs. Salaspils: Salaspils novada dome, 2011. 286 lpp. 
Šifs: 908(474.362)/ V 46

Vīķe-Freiberga, V. Trejādas saules. Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule. [Rīga]: Pētergailis, 2011. 247 lpp. 
Šifrs: 398.8(=174)/ V 38

Amichai-Hamburger, Y. Internet psychology: the basics. London; New York: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017. 
Šifrs: 316.772.5/ A 57

Kim, J. Understanding narrative inquiry: the crafting and analysis of stories as research. Los Angeles: SAGE, [2016]. 341 p. 
Šifrs: 303.442/ Ki 250

Loeber, J. F. At the junction of international administrative law, international commercial law and the sovereignly directed contract. [Izdošanas vieta nav zināma]: [izdevējs nav zināms], 2018. [184]-210 p. 
Šifrs: 341/ L16

Super dimensions in globalisation and education. Singapore: Springer, [2016]. 256 p. 
Šifrs: 37.015.4/ S 60

Substitute Parents: Biological and Social Perspective on Alloparenting Across Human Societies. New York; Oxford: Berghahn Books, 2012. 354 p. 
Šifrs: 316.362.1-058.85/ S-06

Webb, N. Boyd Social Work Practice with Children. New York; London: Guilford Press, [2019]. 461 p. 
Šifrs: 364-78-053.2(07)/ W-09

Janvāris 2020

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas: Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 431 lpp. 
Šifrs: 340(062)/ A 69

Danino, M. Trenē savu bērnu panākumiem: rokasgrāmata vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās traucējumi un UDHS. [Liepāja]: [Liepājas Universitātes izdevniecība], [2018]. 302 lpp. 
Šifrs: 376-056.36(035) / D 46

Fekseuss, H. Dari, ko es vēlos: grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, [2011]. 304 lpp. 
Šifrs: 316.642.3/ F 36

Fontaine, P. 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. 80 lpp. 
Šifrs: 327.7(4)/ F 42

Hermanis, V. Zem LKP kupola: ieskats Latvijas Komunistiskās partijas līkločos (1945-1991). Rīga: Jumava, 2016. 183 lpp. 
Šifrs: 329.15(474.3)(091)/ H 70

Jemberga, S. VVF: prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas politiskā biogrāfija. Rīga: Dienas Grāmata, 2008. 422 lpp. 
Šifrs: 328(474.3)(092)/ J 41

Joksts, O. Civiltiesības jautājumos un atbildēs. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 167 lpp. 
Šifrs: 347(474.3)(07)/ J 38

Latvieši PSRS varas virsotnēs: ilūzijas un traģēdija: 20. gadsimta 20.-30. gadi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 424 lpp. 
Šifrs: 329.15(=174)(47+57)(092)/ L 80

Zellis, K. Ilūziju un baiļu mašinērija: propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība, (1941-1945). Rīga: Mansards, 2013. 380 lpp. 
Šifrs: 32.019.5(474.3)(091) / Z 41

Ageing, meaning and social structure: connecting critical and humanistic gerontology. Bristol: Policy Press, 2014. 205 p. 
Šifrs: 364.65-053.9/ A 36

Andersen, L. R. Metamodernity: Meaning and Hope in a Complex World. [København K, Denmark]: Nordic Bildung, 2019. 137 p. 
Šifrs: 316.42/ An 135

Byrne, A. The lean turnaround: how business leaders use lean principles to create value and transform their company. New York: McGraw-Hill, 2013. 200 p. 
Šifrs: 658/ B 82

Cornish, W. R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks, and allied rights. London: Sweet & Maxwell, 2019. 955 p. 
Šifrs: 347.77(410)(07)/ C 67

Crawford, J. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, [2019]. 785 p. 
Šifrs: 341/ C 23

Dominelli, L. Anti-racist Social Work. London: Red Glove Press; Macmillan International Higher Education, 2018. 289 p. 
Šifrs: 364-78/ D 40

Eteris, E. Teaching sustainability: modern challenges. Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 76 lpp. 
Šifrs:  332.146.2/ E 19

The European Union and Poland: problems and achievements. Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw; Poltext, 2015. 185 p. 
Šifrs: 327(438)/ E 60

Feminist perspectives on social work practice: the intersecting lives of women in the 21st century. New York, NY: Oxford University Press, [2018]. 284 p. 
Šifrs: 364.65-053.2/ F 53

Fenton, J. Social Work for Lazy Radicals: Relationship Building, Critical Thinking and Courage in Practice. London: Red Globe Press; Macmillan International Higher Education, 2019. 190 p. 
Šifrs: 364-78/ F 59

Imai, M. Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy. New York: McGraw Hill, [2012]. 426 p. 
Šifrs:  658/ I-09

McTighe, J. P. Narrative Theory in Clinical Social Work Practice. Cham, Switzerland: Springer, 2018. 186 p. 
Šifrs: 364-781/ M 20

Nalapat, M. D. The practice of geopolitics. Manipal: Manipal University Press, 2014. 706 p. 
Šifrs: 327/ N 38

Schox, J. Not so obvious: an introduction to patent law and strategy: version 4.1. [Seattle, Washington?]: [Createspace?], 2015. 191 p. 
Šifrs: 347.771/ S 57

Smart, sustainable and inclusive growth. Gdańsk: Gdańsk University Press, 2018. 158 p. 
Šifrs: 338(438)/ S 22

Surwillo, J. Metamodern Leadership: a history of the seven values that will change the world. New York: Page Publishing, 2017. 353 p. 
Šifrs: 316.46/ Su 730

Vaso X. M. Pension Trajectories in Western Balkans: three case studies: Albania, Macedonia and Kosovo, 1990-2010. Tirana, Albania: [Erste Stiftung; UNFPA], 2011. 158 p. 
Šifrs: 364-646.2(497)/ V 81

Decembris 2019

DNS rokasgrāmata: Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes ieteikumi. Rīga: Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, [2012?] 50 lpp. 
Šifrs: 343.98(035)/ D 77

Jurušs, M. Nodokļi: mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 172 lpp. 
Šifrs: 336.22(075.8)/ J 82

Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa. Rīga: Latvijas Vēstnesis, [2019]. 1032 lpp. 
Šifrs: 343.1(474.3)(094)/ K 60

Mazure-Vucāne, M. Pagasttiesa Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. 293 lpp. 
Šifrs: 347.995(474.3)(091)/ M 98

Naida noziegumu rokasgrāmata. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, [2011]. 80 lpp. 
Šifrs: 343.4(035)/ N 31    

Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 147 lpp. 
Šifrs: 316.422(474.3)(082)/ S-08

Valsts drošības dienests (Latvija) Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību ... gadā. Rīga: Valsts drošības dienests, 2019. 
Šifrs: 355.40(474.3)(047)/ P-03

Artificial intelligence and social work. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. 257 p. 
Šifrs: 364:004/ A 90

Ashencaen C.  S. Islam and Social Work: Culturally Sensitive Practice in a Diverse World.  Bristol: Policy Press, 2017. 237 p. 
Šifrs: 364-78:28/ A 33

Critical suicidology: transforming suicide research and prevention for the 21st century.  Vancouver: UBC Press, [2016]. 296 p. 
Šifrs: 364.652/ C 59

Family group conferences in social work: involving families in social care decision making. Bristol: Policy Press, 2018. 255 p. 
Šifrs: 364.4-055.5/.7/ F 45

Forensic social work: psychosocial and legal issues across diverse populations and settings. New York: Springer Publishing Company, [2018]. 533 p.
Šifrs: 364-78:343.85/ F 51

Forte, J. A. Skills for using theory in social work: 32 lessons for evidence-informed practice. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. 328 p. 
Šifrs: 364-78/ F 72

Freedenthal, S. Helping the suicidal person: tips and techniques for professionals. New York ;London: Routledge, 2018. 273 p. 
Šifrs: 364.652/ F 39

Holosko, M. J. Social work case management: case studies from the frontlines. Los Angeles: SAGE; [2018]. 419 p. 
Šifrs: 364-781/ H 33

Intersectionality in social work: activism and practice in context. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. 256 p. 
Šifrs: 364.6-055.2/ I-78

Koenig, T. Human behavior theory for social work practice. Los Angeles: SAGE, [2019], 2020. 430 p. 
Šifrs: 364-1/ K 10

Mackie, P. F. E. Practicing rural social work. New York; Oxford: Oxford University Press [2016]. 158 p. 
Šifrs: 364-78(1-22)/ M 11

Morley, C. Engaging with Social Work: a critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 416 p. 
Šifrs: 364-78/ M 60

Parker, J. Social work with disadvantaged and marginalised people. Los Angeles: Learning Matters, an imprint of Sage Publications Ltd., 2018. 196 p. 
Šifrs: 364-78-058.6/ P 54

Social Democracy and State Foundation: the emergence of a new European state landscape after the First World War . Bonn: Dietz, [2019] 394 p. 
Šifrs: 321.74(4)/ S-08

Valtonen, K. Social work and integration in immigrant communities: framing the field. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate, 2015. 176 p. 
Šifrs: 364-78-054.7/ V 43

Westwood, J. Social media in social work practice. Thousand Oaks, CA: Sage, 2019. 170 p. 
Šifrs: 364-78:316.774/ W 88

Лепс, A. Современная диалектическая криминология: новый взгляд на изучение криминологии. Tallinn: EuroAcademy, 2019. 135 c. 
Šifrs: 343.9/ Л 48

Novembris 2019

Baumanis, J. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni. Rīga: Latvijas Vēstnesis, [2018]. 286 lpp. 
Šifrs: 343.1(474.3)/ B 87

Brice, B. Skaņu spēles: dziesmas un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. [2.] daļa. Rīga: RaKa, [2018]. 194 lpp. 
Šifrs: 37.091.33-027.22:796/ B 49

Citādība. Iecietība. Līdztiesība.: interneta žurnāla "Satori" rakstu krājums. Rīga: Ascendum, 2015. 95 lpp. 
Šifrs: 316.367.7(082)/ C 80

Darba likums: ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.03.2019. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 96 lpp. 
Šifrs: 349.2(474.3)(094)/ D 62

Ījabs, I. Atgūtā demokrātija Nr.2 : politiskā publicistika 2012-2018. Ķekava: las.ām, [2018] 249 lpp. 
Šifrs: 32(474.3)/ I-98

Judrupa, I. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 150 lpp.
Šifrs: 332.14(474.3)/ J 18

Komerclikums; Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums: ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 20. martam. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2019]. 285 lpp. 
Šifrs: 347.7(474.3)(094)/ K 35

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri: trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 879 lpp. 
Šifrs: 343(474.3)/ K 21

Leja, M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā: noziedzīga nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I [1.] daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1007 lpp. 
Šifrs: 343(4)/ L 40

Purēns, V. Kā izprast emocijas: metodiski materiāli pedagogiem un izglītības iestāžu psihologiem. Rīga: RaKa, [2019]. 34 lpp. 
Šifrs: 372.2(072)/ P 54

Smiltēna, A. Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018. 248 lpp. 
Šifrs: 342.529(474.3)/ S 50

Tiesas un mediju komunikācija: sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, [2019]. 412 lpp. 
Šifrs: 347.9:316.774/ T 21

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā: mācību grāmata. Rīga: Juridiskā koledža, 2019. 367 lpp. 
Šifrs: 342.56(474.3)(075)/ T 21

Tūbele, S. Valodas traucējumu novērtēšana: monogrāfija. Rīga: RaKa, [2019]. 119 lpp. 
Šifrs: 376-056.264(072)/ T-02

Barsky, A. Edward Ethics and Values in Social Work: an Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum. Oxford: Oxford University Press, 2019. 552 p. 
Šifrs: 364-78:174/ B 71

Berg, B. L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Harlow, England: Pearson, 2017. 250 p. 
Šifrs: 303.442/ B 53

Blom, B. Theory for Social Work Practice. Lund: Studentlitteratur, [2019]. 200 p. 
Šifrs: 364-78/ B 78

Cannon, I. M. Social Work in Hospitals: a Contribution to Progressive Medicine. London: Forgotten Books, 2018. 246 p.  
Šifrs: 364-787.9/ C 40

Critical multicultural practice in social work: new perspectives and practices. Crows Nest, NSW, Australia: Allen & Unwin, 2019. 264 p. 
Šifrs: 364-78/ C 59

Maclean, S. Theory and practice: a straightforward guide for social work students. Lichfield, Staffs: Kirwin Maclean Associates Ltd, 2015. 263 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ M 12

Mullaly, R. P. The New Structural Social Work: Ideology, Theory, and Practice. Don Mills, Ontario: Oxford University Press, [2018].  412 p. 
Šifrs: 364-1/ M 23

Musson, P. Making Sense of Theory and its Application to Social Work Practice. Northwich: Critical Publishing, 2017. 159 p. 
Šifrs: 364-78/ M 80

Rossiter, J. Marketing communications: objectives, strategy, tactics. London: SAGE Publications, [2018]. 566 p. 
Šifrs: 339.138/ R 66

Shields, P. M. Jane Addams: Progressive Pioneer of Peace, Philosophy, Sociology, Social Work and Public Administration. Cham: Springer, [2017]. 200 p. 
Šifrs: 364(092)/ A 22

Social work: fields of practice. Melbourne: Oxford University Press, 2018. 356 lpp. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Social Work Practice in Health. Sydney: Allen & Unwin, 2018. 288 p. 
Šifrs: 364-787.9/ S-08

Social Work Practice in Health. Sydney: Allen & Unwin, 2018. 288 p. 
Šifrs: 364-787.9/ S-08

Social Work with Refugees, Asylum Seekers and Migrants: theory and skills for practice. London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2019. 296 p. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Watts, L. Social Justice Theory and Practice for Social Work: Critical and Philosophical Perspectives. Singapore: Springer, 2019. 211 p.  
Šifrs: 364-78/ W 91

Oktobris 2019

Klaičs, D. Iztēle bez robežām: ceļvedis starptautiskai sadarbībai kultūrā. Rīga: Biedrība Culturelab, 2008. 153 lpp. 
Šifrs: 316.73(4)/ K-09

Zelmenis, D. Valsts loma tirgus ekonomikā: teorija un prakse. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 317 lpp.
Šifrs: 338.242.4/ Z 42

Communication and Discourse Theory: Collected Works of the Brussels Discourse Theory Group. Bristol; Chicago: Intellect, 2019.
Šifrs: 316.77/ C 35

Flick, U. An introduction to qualitative research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018. 653 p. 
Šifrs: 303.442/ F 58

Inglis, D. An Invitation to Social Theory. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press, [2019]. 348 p. 
Šifrs: 316.2/ I-41

Plummer, K. Sociology: the basics. London; New York: Routledge, 2016. 288 p. 
Šifrs: 316/ P 86

Schreier, M. Qualitative content analysis in practice. London: SAGE, 2012. 272 p. 
Šifrs: 303.022/ S 68

Septembris 2019

Pipes, R. Russian Conservatism and Its Critics: a Study in Political Culture. New Haven; London: Yale University Press, [2007]. 216 p. 
Šifrs: 329.11(470)/ P 75    

Pyle, K. B. Japan rising: the resurgence of Japanese power and purpose. New York: Public Affairs, 2007. 433 p. 
Šifrs: 327(520)/ P 32

Samuels, R. Machiavelli's children: leaders and their legacies in Italy and Japan. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2005. 456 p. 
Šifrs: 32(450+520)(091) / S 48

Samuels, R. J. Securing Japan: Tokyo's grand strategy and the future of East Asia. Ithaca; London: Cornell University Press, 2007. 277 p. 
Šifrs:  327(520)/ S 48

Silverberg, M. Erotic grotesque nonsense: the mass culture of Japanese modern times. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2006. 401 p. 
Šifrs: 316.72(520)/ S 52    

Schoppa, L. J. Race for the exits: the unraveling of Japan's system of social protection. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press, 2006. 247 p. 
Šifrs: 364(520)/ S 64    

Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns, Awareness. United Kingdom: Emerald Publishing, 2018. 308 p. 
Šifrs: 316.774/ S-08

Social psychology: revisiting the classic studies. Los Angeles: SAGE, 2017. 279 p.
Šifrs: 316.6/ S-08

Southwell, B. G. Social networks and popular understanding of science and health: sharing disparities. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press; Research Triangle Park, NC: RTI Press, 2013. 137 p. 
Šifrs: 316.774:61/ S 87

Stockwin, J. A. A. Governing Japan: divided politics in a resurgent economy. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 298 p. 
Šifrs: 32(520)/ S 50

U.S.-Japan relations in a changing world. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2002. 286 p. 
Šifrs: 327(73:520)/ U-001

Vogel, S. K. Japan remodeled: how government and industry are reforming Japanese capitalism. Ithaca; London: Cornell University Press, 2006. 250 p. 
Šifrs: 338(520)/ V 12

Augusts 2019

Plaisance, P. Lee Virtue in media: the moral psychology of excellence in news and public relations. Milton Park, Abington, Oxon; New York: Routledge, 2015. 233 p. 
Šifrs: 316.774:17/ P 10

Theory and practice of the European Convention on Human Rights. Cambridge; Antwerpen ;Portland: Intersentia, [2018]. 1230 p.  
Šifrs: 341.231.14(4)/ T 31

Jūlijs 2019

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V [5.] nodaļa, Likumdošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp. 
Šifrs: 342.4(474.3)(094)/ L 80

Levits, E. Valstsgriba: idejas un domas Latvijai, 1985-2018. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 843 lpp. 
Šifrs: 342(474.3)/ L 92

Antonius, R.  Interpreting quantitative data with SPSS. Los Angeles: Sage, 2013.  343 p. 
Šifrs: 303.71/ A 90

Bruce, L. Reflective Practice for Social Workers: A Handbook for Developing Professional Confidence. Maidenhead: Open University Press, 2013. 148 p. 
Šifrs: 364-78/ B 80

Critical readings: media and audiences. Maidenhead: Open University Press, 2003. 301 p. 
Šifrs: 316.774/ C 59

Critical readings: media and audiences. Maidenhead: Open University Press, 2003. 301 p. 
Šifrs: 316.774/ C 59

Fenton, S. Durkheim and Modern Sociology. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2009. 276 p. 
Šifrs: 316.253/ F 59

Gauntlett, D. Media, Gender and Identity: an introduction. London ; New York: Routledge, 2008. 317 p. 
Šifrs: 316.774/ G 88

Grigas, A. Beyond Crimea: the new Russian empire. New Haven; London: Yale University Press, 2016. 332 p. 
Šifrs: 327(470+571)/ G 53

Grotenhuis, M. Basic SPSS tutorial. Los Angeles: SAGE, 2016. 103 p. 
Šifrs: 303.71/ G 76

Handbook of victims and victimology. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018. 393 p. 
Šifrs: 343.988(035)/ H 37

Hennessey, R. Relationship skills in social work. Los Angeles, [Calif.]; London: SAGE, 2011. 146 p. 
Šifrs: 364-78/ H 53

Heslop, P. Social work: from assessment to intervention. London: Sage, 2019. 234 p. 
Šifrs: 364-78/ H 83

Iannotti Tomes, Y. Cross-cultural interaction and understanding: theory, practice, & reality. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013. 276 p.
Šifrs: 316.7/ I-48

Ingram, R. David Understanding emotions in social work: theory, practice and reflection. Maidenhead, Berkshire, England: Open University Press, 2015. 156 p. 
Šifrs: 364-78/ I-45

Jenkins, H. Fans, bloggers and gamers : exploring participatory culture. New York; London: New York University Press, 2006. 279 p. 
Šifrs: 316.77/ J 53

Medoff, N. J. Electronic media: then, now and later. New York; London, Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 329 p. 
Šifrs: 316.774/ M 10

Park, D. W. Pierre Bourdieu: a critical introduction to media and communication theory. New York [etc.]: P. Lang, 2014. 172 p. 
Šifrs: 316.77/ P 54

Perry, M. J. Toward a theory of human rights: religion, law, courts. New York: Cambridge University Press, 2008. 253 p. 
Šifrs: 342.7/ P 65

The Profession of Social Work: guided by history, led by evidence. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. 275 p. 
Šifrs: 364-78/ P 74

Reamer, F. G. Risk management in social work: preventing professional malpractice, liability, and disciplinary action. New York: Columbia University Press, 2015. 367 p. 
Šifrs: 364-78:005/ R-01

Reese, D. J. Hospice social work. New York: Columbia University Press, 2013. 348 p. 
Šifrs: 364-78/ R 15

6, Perri. Principles of methodology: research design in social science. London: Sage, 2012. 325 p. 
Šifrs: 303/ S 97

Wilkins, D. Critical analysis skills for social workers. Maidenhead: Open University Press, 2013. 154 p. 
Šifrs: 364-78/ W 44

Jūnijs 2019

Advances in Social work Practice with the Military. New York: Routledge, 2012. 293 p. 
Šifrs: 364/ A 92

Card, N. A. Applied Meta-Analysis for Social Science Research. New York; London: Guilford Press, 2012. 377 p. 
Šifrs: 303/ C 56

Co-production and co-creation: engaging citizens in public services. New York, NY; London: Routledge, 2018. 308 p. 
Šifrs: 35/ C-001

Gibson, M. Pride and Shame in Child and Family Social Work: Emotions and the search for humane practice. Bristol: Policy Press, [2019]. 253 p. 
Šifrs: 364-78-053.2/ G 15

Greene, R. R. Social work with the aged and their families. New Brunswick: Transaction Publishers, [2016]. 228 p. 
Šifrs: 364-78-053.9/ S-08

Ingold, T. Being alive: essays on movement, knowledge and description. London; New York: Routledge, 2011. 270 p. 
Šifrs: 316.7/ I-44

Reflective practice in social work. Thousand Oaks, CA: Sage, [2019]. 233 p. 
Šifrs: 364-78/ R 16

Social work with immigrants and refugees: legal issues, clinical skills, and advocacy. New York, NY: Springer Publishing Company, [2016]. 450 p. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Saunders, M. Youth work from scratch: how to launch or revitalize a church youth ministry. Oxford, UK: Monarch Books, 2013. 173 p. 
Šifrs: 364-78/ S 86

Maijs 2019

Atmiņa. Identitāte. Kultūra: zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums, Mobilitāte tekstā. Teksts kustībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 253 lpp. 
Šifrs: 316.7(082)/ A 35

Bojārs, J. Starptautiskās privāttiesības. V [5.] sējums, Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2018]. 823 lpp. 
Šifrs: 341.9/ B 29

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2018]. 447 lpp. 
Šifrs: 394.48(474.3)(091)(082)/ D 58

Montesori, M. Absorbējošais prāts. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 224 lpp. 
Šifrs: 37.091.4/ M 43

Developing resilience for social work practice. Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. 210 p. 
Šifrs: 364-78/ D 93

Harris, H. A. Introduction to Forensic Science and Criminalistics. Boca Raton: CRC Press, 2019. 419 p. 
Šifrs: 343.98/ H 59

Hill, Ch. W. L. International Business: competing in the global marketplace. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2019].667 p. 
Šifrs: 339.9(07)/ H 29

Krugman, P. R.  Macroeconomics. New York, NY: Macmillan Education, 2018. 622 p. 
Šifrs: 330.101.541(07)/ K 86

Owen, D. Profiling: the psychology of catching killers. Richmond Hill, Ont.: Firefly Books, 2010. 288 p. 
Šifrs: 343.95/ O-21

Public service broadcasting and media systems in troubled European democracies.  Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 408 p. 
Šifrs: 316.774:32/ P-03

Romer, D. Advanced macroeconomics.  Dubuque: McGraw-Hill Education, [2019]. 782 p.
Šifrs: 330.101.541(07)/ R 43

Thurman, J. T. Practical Bomb Scene Investigation.  Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 532 p. 
Šifrs: 343.98/ T 88

Aprīlis 2019

Civilprocesa likums: (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos paredzētajiem grozījumiem). 22. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 31. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2019]. 608 lpp.  
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Indrūna, Z. Latvijas Senāta Spriedumu birojs; Latvijas Senāta atziņas par Civillikuma normu piemērošanu (1938-1940): Latvijas Senāta Spriedumu biroja apkopotās spriedumu tēzes. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 411 lpp. 
Šifrs: 347.99(474.3)/ I-20

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri: otrā daļa (IX–XVII nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 558 lpp. 
Šifrs: 343(474.3)/ K 21

Marts 2019

Being there: fieldwork in anthropology. London; Sterling: Pluto Press, 1999. 169 p. 
Šifrs: 316.7/ B 16

Cummins, I. Poverty, Inequality and Social Work: the impact of neoliberalism and austerity politics on welfare provision. Bristol, UK; Chicago, USA: Policy Press, 2018. 187 p.
Šifrs: 364.662/ C 44

Garrett, P. M. Social Work and Social Theory: making connections. Bristol, UK ;Chicago, IL: Policy Press, 2018. 282 p. 
Šifrs: 364-78/ C 67

Forde, C. Social work and community development: a critical practice perspective. London; New York: Palgrave Macmillan, 2015.188 p. 
Šifrs: 364-78/ F 50

Grand challenges for social work and society. New York, NY: Oxford University Press, 2018. 305 p. 
Šifrs: 364-78/ G 14

Pink, S. Doing Sensory Ethnography. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2009. 168 p. 
Šifrs: 303/ P 62

Schiller, N. G. Georges woke up laughing: long-distance nationalism and the search for home. Durham, [N.C.]; London, Duke University Press, 2001. 324 p. 
Šifrs: 316.7(=72)(73)/ S 27

Februāris 2019

Dāvanu pieņemšanas ierobežojumi: informācija valsts amatpersonām. Rīga: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 2007. 24 lpp. 
Šifrs: 328.185/ D 91    

Latvijas ārlietu simtgade. [3. sējums], Scenāriji nākotnei. Rīga: Latvijas 
Ārpolitikas institūts, [2018]. 208  lpp. 
Šifrs: 327(474.3)(082)/ L 80

Mežulis, D. Narkotisko un psihotropo vielu noziedzīgas aprites kvalifikācija: LPA zinātniski pētnieciskā projekta "Narkokriminalitātes kvalifikācija" ietvaros sagatavots mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2009. 147 lpp. 
Šifrs: 343.57(075.8)/ M 99

Miķelsons, U. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo telefonu lietošanu, izmeklēšanas īpatnības. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 130 lpp. 
Šifrs: 343.985/ M 32

Pūķis, M. Pašu valdība: Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. [Rīga]: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 544 lpp.. 
Šifrs: 352(474.3)/ P 24

Sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju veicināšanai: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 121 lpp. 
Šifrs: 316.472.47/ S-08

Zinātniski praktiskā konference. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruņu lietošanu, izmeklēšanas metodes: zinātniski praktiskā konference: [rakstu krājums]. Rīga: Izglītības soļi, 2008. 118 lpp. 
Šifrs: 343.985(062)/ Z 66

Barnes, V. Child-Centred Social Work: Theory and Practice. London: Palgrave, 2018. 207 p. 
Šifrs: 364-78-053.2/ B 68

Bartol, C. R. Introduction to forensic psychology: research and application. Los Angeles: SAGE, [2019]. 655 p.
Šifrs: 343.95/ B 73

Brogden, M. Community Policing: national and international models and approaches. Cullompton, Devon: Willan, 2005. 259 p. 
Šifrs: 351.74/ B 68

The Centenary of Latvia's Foreign Affairs: Scenarios for the Future. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, [2018] , 207 p. 
Šifrs: 327(474.3)(082)/ C 56    

Communication and Media Ethics. Boston; Berlin: De Gruyter Mouton, 2018. 557 p.  
Šifrs: 316.774:174(035)/ C 35

Doherty, B. Gun Control on Trial: inside the Supreme Court battle over the Second Amendment.  Washington, D.C.: Cato Institute, 2008. 134 p. 
Šifrs: 351.753(73)/ D 22

Dunk-West, P. Practising Social Work Sociologically: a Theoretical Approach for New Times. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2018. 137 p. 
Šifrs: 364-78/ D 61

Gardner, R. M. Practical crime scene processing and investigation. Boca Raton, FL: CRC Press, [2019]. 405 lpp. 
Šifrs: 343.98/ G 58

Hanovs, D. Memory - Access Denied?: political landscapes of memory and inclusion in contemporary Europe. Versions, tendencies and analytical novelties. Rīga: Zinātne, 2018. 156 p. 
Šifrs: 316.64(082)/ M 46

Henkel, M. Academic Identities and Policy Change in Higher Education. London ;Philadelphia: J. Kingsley, 2000. 286 p. 
Šifrs: 378(410)/ H 51

International Scientific Conference "Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017)". Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017): International Scientific Conference: abstracts proceedings. Riga: Ekonomikas un kultūras augstskola: Alberta koledža, 2017. 67 p. 
Šifrs: 3(062)/ E 25

Lentini, J. J. Scientific Protocols for Fire Investigation. Boca Raton, FL: CRC Press, 2019.585 p. 
Šifrs: 343.985/ L 54

Loughran, H. Counselling Skills for Social Workers. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019. 321 p. 
Šifrs: 364-78/ L 74

Merriam-Webster's dictionary of law. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated, [2016]. 20a, 634 lpp. 
Šifrs: 34(038)/ M 65

Monitoring Election Campaign Finance: a handbook for NGOs. New York: Open Society Institute, 2005. 176 p. 
Šifrs: 324/ M 35

Nations in Transit 2014: Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House ;Lanham: Rowman and Littlefield, 2015. 684 p. 
Šifrs: 321.7(4+57) / N 76

Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region. [Rīga]: Latvian Institute of International Affairs, 2018. 223 p. Resurss pieejams arī tiešsaistē. 
Šifrs: 327(4)(082)/ P 50

Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 205 p. 
Šifrs: 316.4.063.3(474.3)(082) P 87

Prixars Electronica: 2004 CyberArts: international compendium Prix Ars Electronica - computer animation/visual effects, digital musics, interactive art, net vision, digital communities, u19 - freestyle computing, [the nest idea]. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004. 357 p. 
Šifrs: 316.774:7/ P 68

Religion as the Instrument of Russian Foreign Policy towards Neighboring Countries : Georgia, Latvia, Ukraine. Tbilisi: International Centre for Geopolitical Studies, 2012. 239 p. 
Šifrs: 327(470+571)/ R 51

Riga Dialogue Afterthoughts. 2018, The New Normal in the Euro-Atlantic Security Order. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2018. 80 p. 
Šifrs: 327(4)(082)/ R 59

Rossy, Q. The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology. London; New York: Routledge, 2018. 274 p. 
Šifrs: 343.9(035)/ R 85

Saferstein, R.Criminalistics: an introduction to forensic science. Boston: Pearson, 2015. 547 p. 
Šifrs: 343.98/ S 16

Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary: the Rīga Conference Papers 2018. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, [2018] 224 p. Resurss pieejams arī tiešsaistē.. 
Šifrs: 327(4)(062)/ S-06

Social Work Case Analysis: Global Perspective: collection of articles about xperience on case work and social case management of eleven countries. Riga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 341 p. 
Šifrs: 364-78(078.7)/ S-08

Societal security in the Baltic Sea Region: expertise mapping and raising policy relevance. Rīga: Latvian Institute of International Affairs in collaboration with the Publishers Zinātne, 2018. 269 p. 
Šifrs: 351.75(4)(082)/ S-08

Trafficking in women and prostitution in the Baltic States: social and legal aspects. Helsinki: International Organization for Migration. Regional Office for the Baltic and Nordic Countries, 2001. 351 p. 
Šifrs: 364.633(474)/ T-07

Turvey, B. E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. Amsterdam: Burlington, MA: Academic Press, 2012. 679 p. 
Šifrs: 343.9/ T 77

Turvey, B. E. Forensic Victimology: examining violent crime victims in investigative and legal contexts. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Academic Press, 2014. 620 p. 
Šifrs: 343.988/ T 77

Vecellio, M.E. Pocket guide to crime scene photography. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018].189 p. 
Šifrs: 343.982.5/ V-04

Waller, I. Crime Victims: Doing Justice to Their Support and Protection. Helsinki 
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), no. 39 . 
Šifrs: 343.122/ W 40

The war in Syria: lessons for the West. Rīga: The Centre for East European Policy Studies, 2016. 177 p.
Šifrs: 327.5(569.1)/ W 62

Предупреждение пыток: дайджест решений Европейского комитета по предупреждению пыток и Комитета ООН против пыток / [ред. Иненке Бурефейн]. [Венгрия]: Институт "Открытое общество", 2000. 301 lpp.
Šifrs: 343.85/ П 71

Райт, M. Восстановительное правосудие - путь к справедливости. Симпозиум. Киев: Издатель Захаренко В.А., 2007. 
Šifrs: 343.8/ P 18

Janvāris 2019

Civardi, A. Es dodos dzīvē: bērna pirmā pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 144 lpp.
Šifrs: 37/ S 93

Debors, G. Izrādes sabiedrība. [Rīga]: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, [2017] 133 lpp.
Šifrs: 316.3/ D-06

Deviņu vīru spēks: stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 1918-1940. Rīga: Jumava, [2018]. 239 lpp.
Šifrs: 328.131(474.3)(092)/ D 94

Dreifelde-Gabruševa, I. Likteņa loterija. Rīga: Autorizdevums: Sava grāmata, 2017. 115 lpp.
Šifrs: 364.62/ D 28

Evarts, E. Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, 1941-1945. Rīga: Zinātne, 2016. 367 lpp.
Šifrs: 316.728(474.3)(091)/ E 24    

Grēns, E. Nāves impērija: bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 159 lpp.
Šifrs: 355(47+57)(091)/ G 41

Jēkabsons, Ē. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.-1922. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 831 lpp.
Šifrs: 327(474.3:73)(091)/ J 30

Kūlis, M. Terorisma krustugunīs. Islāma valsts: monogrāfija. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. 529 lpp.
Šifrs: 323.28/ K 32    

Latvijas mediju vides daudzveidība: kolektīvā monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 551 lpp. Resurss pieejams arī tiešsaistē.
Šifrs: 316.774(474.3)(082)/ L 80

Lemešonoka, I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā: rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 95 lpp.
Šifrs: 331.548/ L 44

Lerhis, A. Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu jautājumā 1940.-1991. gadā: dokumentu krājums. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2018. 623 lpp. I
Šifrs: 327(474)(093.2)/ R 45    

Marijs, D. Eiropas dīvainā nāve: imigrācija, identitāte, islāms. [Rīga]: Apvārsnis, [2018]. 332 lpp.
Šifrs: 323.1(4)/ M 61    

Nyet, Nyet Soviet!: stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā. Rīga: "Latvieši pasaulē" - muzejs un pētniecības centrs, 2018. 318 lpp.
Šifrs: 323.233(=174)/ N 19

Asian Food: the Global and the Local. London; New York: Routledge, 2009.190 p.
Šifrs: 392.8(5)/ A 43

Berg-Weger, M. Social Work and Social Welfare: an Invitation. New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 665 p.
Šifrs: 364/ B 53

Bodenheimer, D. R. On Clinical Social Work: meditations and truths from the field. Harrisburg, Pennsylvania.: New Social Worker Press, [2017]. 228 p.
Šifrs: 364-781/ B 11

Crawford, A. Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies, and Practices. London; New York: Longman, 1998. 307 p.
Šifrs: 343.85/ C 23

Feminism/postmodernism. New York; London: Routledge, 1990. 348 p.
Šifrs: 305-055.2/ F 53

Gladden, J. L. Social Work Leaders Through History: Lives and Lessons. New York, NY: Springer Publishing Company, LLC, [2018]. 212 p.
Šifrs: 364-78(091)/ G-03

Gurova, O. Fashion and the Consumer Revolution in Contemporary Russia. London ;New York: Routledge, 2017. 182 p.
Šifrs: 316.728(470+571)/ G 83

Health and Social Work: Practice, Policy, and Research. New York: Springer Publishing Company, [2018]. 346 p.
Šifrs: 364-78/ H-02

Harrikari, T. Towards Glocal Social Work in the Era of Compressed Modernity.  New York: Routledge, [2018], 2019. 205 p.
Šifrs: 364/ H 59

Hood, R. Complexity in social work. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018. 227 p.
Šifrs: 364-78/ H 54

Larkin, Sh. J. A Field Guide for Social Workers: applying your generalist training. Thousand Oaks: SAGE Publications, [2018], 2019. 234 p.
Šifrs: 364-78:37/ L 66

Reamer, F. G. Social Work Values and Ethics. New York: Columbia University Press, 2018. 281 p.
Šifrs: 364-78:174 / R-01

Relationship-based social work: getting to the heart of practice. London: Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, [2018]. 316 p.
Šifrs: 364-78/ R 51

Return migration and psychosocial wellbeing: discourses, policy-making and outcomes for migrants and their families. London; New York, NY: Routledge, 2017. 279 p.
Šifrs: 314.151.7/ R 80

Rothman, J. C. Social Work Practice Across Disability. New York, NY: Routledge, 2018.450 p.  
Šifrs: 364-78-056.26/.36/ R 76

Service User Involvement in Social Work Education. London; New York: Routledge, 2018. 252 p.
Šifrs: 364-78:37/ S 78

Social Work Day: International Congress of Qualitative Inquiry: official program, Illini Union, University of Illinois, Urbana, Illinois, USA, Thursday, 17 May, 2018. [ASV]: [CreateSpace Independent Publishing Platform] , 2018. 27 p.
Šifrs: 364-78(062)/ S-08

Social Work Practice with Survivors of Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation. New York: Columbia University Press, [2018].423 p.
Šifrs: 364.633/ S-08

The Social Work and Sexual Trauma Casebook: Phenomenological Perspectives. New York, NY: Routledge, 2018. 208 p.
Šifrs: 364.633/ S-08

Судебная медицина: национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 575 c.  
Šifrs: 340.6(035)/ C 89