Skip to main content
Septembris 2017

Stranga, A. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika: (1934-1940). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 269 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)"1934/1940"/ S 65

Aubrey, K. Understanding & using educational theories. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications,2016. 206 p.
Šifrs: 37.01(07)/ A-05     

Baran, S. J. Introduction to mass communication: media literacy and culture. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2017]. 421 p.
Šifrs: 316.774/ B 53         

Barnes, I. European business: text and cases. Oxford: Butterworth Heinemann, 1994. 280 p.
Šifrs: 339.923(4)(07)/ B 68

Burgess, M. Federalism and European Union: the building of Europe, 1950-2000 . London; New York: Routledge, 2000. 290 p.
Šifrs: 321.011.3(4)(091)/ B 47

Creswell, J. W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. Los Angeles (Calif.) [etc.]: SAGE, [2017], 2018.459 p.
Šifrs: 303.442(07)/ C 44

Croucher, S. M. Understanding communication theory: a beginner's guide. New York, NY ;London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 365 p.
Šifrs: 316.77(07)/ C 82

Dunn, W. N. Public policy analysis. London; New York: Routledge, 2016. 460 p.
Šifrs: 32.01/ D 63

Empathy and its limits. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 219 p.
Šifrs: 316.613.42/ E 50

Gerring, J. Applied social science methodology: an introductory guide. Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press, 2017. 414 p.
Šifrs: 303(07)/ G 76

Hogwood, B. W. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford University Press, 1984. 289 p.
Šifrs: 32.01(07)/ H 14

Jones, A. N. Britain and the European Union. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. 258 p.
Šifrs: 327(410:4)/ J 51

Juzefovičs, J. Broadcasting and National Imagination in Post-Communist Latvia: defining the nation, defining public television. Bristol, UK; Chicago, USA: Intellect, 2017. 164 p.
Šifrs: 316.774:654.197(474.3)/ J 98

Memory in a global age: discourses, practices and trajectories. Houndsmills, Basingstoke, UK ; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2010. 252 p.
Šifrs: 316.64/ M 46

Nevin, E. The economics of Europe. London: Macmillan, 1990. 364 p.
Šifrs: 339.923(4)/ N 90

Ragin, C. C. Intersectional inequality: race, class, test scores, and poverty. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2017. 173 p.
Šifrs: 316.344.2/ R 25

Regionalism and world order. Basingstoke; London: Macmillan Press, 1996. 282 p.
Šifrs: 327/ R 18  

Schunk, D. H. Learning theories: an educational perspective. Harlow, Essex: Pearson, 2014. 566 p.
Šifrs: 37.01(07)/ S 79

Swisher, P. N. Family law: cases, materials and problems. New York: Matthew Bender, 1993. 1227,1271 p.
Šifrs: 347.6(075.8)/ S 60

Viotti, P.R. International relations theory. Harlow: Pearson, 2014. 426 p.
Šifrs: 327.01(07)/ V 66

Augusts 2017

Baltic security puzzle: regional patterns of democratization, integration, and authoritarianism. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2015. 252 p.
Šifrs: 327(474)/ B 40

A dictionary of law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015. 685 p.
Šifrs: 34(038)/ D 14

Hrebenar, R. J., Interest group politics in America. London; New York: Routledge, 2015. 383 p.
Šifrs: 328.184(73)/ H 26

Hurd, I. After anarchy: legitimacy and power in the United Nations Security Council. Princeton, N.J.;  Oxford: Princeton University Press, 2007. 221 p.
Šifrs: 327.5/ H 71

Kubitschko, S. Innovative methods in media and communication. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2016.330 p.
Šifrs: 316.774:303/ K-08

Miles, M. B. Qualitative data analysis: a methods sourcebook. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., [2014]. 381 p.
Šifrs: 303.7.022/ M 41

Pease, K.-K. S. International organizations: perspective on governance in the twenty-first century. Boston: Longman, 2012. 354 p.
Šifrs: 327.7/ P-04

Rīga Stradiņš University international student conference, 5 April 2017: abstract book. Social sciences. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2017. 28 p.
Šifrs: 3(062)/R 48

Jūnijs 2017

Braisons, B. Mājās: īsa privātās dzīves vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 520 lpp.
Šifrs: 304.3/ B-06

Brice, B. Visi desmit spēlējas: pirkstiņpanti un skandējamās rotaļas bērna vingrināšanai un iepriecināšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 55 lpp.
Šifrs: 371.382/ B 49

Eijals, N. Noķert uz āķa: kā radīt paradumus veidojošus produktus. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 191 lpp.
Šifrs: 658.624/ E 47

Judins, A. Krimināltiesību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: RaKa, 1999. 204 lpp.
Šifrs: 343(038)/ J 17

Judins, A. Nosacīta notiesāšana kā cietumsoda alternatīva. [Rīga]: PROVIDUS, 2003. 128 lpp.
Šifrs: 343.847(474.3)/ J 17

Laime ir ģimenē: atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm. [Rīga]: Latvijas Audžuģimeņu biedrība, 2016. 180 lpp.
Šifrs: 364-787.24/ L 25

Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Rīga: Zinātne, 2007. 309 lpp.
Šifrs: 327.7(4)/ L 80

Vorda, S. Mazais runā: BabyTalk programma: kā attīstīt un stiprināt bērna prasmi klausīties, saprast un sazināties no 0 līdz 4 gadiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 384 lpp.
Šifrs: 37.018.1/ V 63

Belarusian Foreign Policy: 360°. Riga: University of Latvia Press, 2017. 183 p.
Šifrs: 327(476)/ B 21

Best practice guide for managing Supreme Courts. [Bez izdošanas vietas: bez izdevēja], 2017. 128 p.
Šifrs: 347.991(4)(035)/ B 83

Calderisi, R. The trouble with Africa: why foreign aid isn't working. New York; Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006. 249 p.
Šifrs: 338(6)/ C 18

Davies, J. S. Challenging governance theory: from networks to hegemony. Bristol: Policy Press, 2011. 192 p.
Šifrs: 321.01/ D 94

An enlarged Europe and its neighbourhood policy: the Eastern dimension: research Project. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2004. 112 p.
Šifrs: 327(4)/ E 54

Interest group politics. Thousand Oaks, California: CQ Press; London: SAGE Publications Ltd., 2016. 390 p.
Šifrs: 328.18(73)/ I-72

Interest groups unleashed. Thousand Oaks, Calif.: CQ Press; London: Sage, 2013. 285 p.
Šifrs: 328.18(73)/ I-72

Jilkine, V. Ensuring the right to a fair trial by means of legal proceedings of Latvia and Finland as an example: monograph. Riga: Salana Art, 2017. 231 p.
Šifrs: 341.231.14(474.3)/ J 43

Jackson-Dwyer, D. Interpersonal relationships. East Sussex: Routledge, Taylor& Francis Group, 2014. 186 p.
Šifrs: 316.47(07)/ J-06

Latvia - a work in progress?: 100 years of state - and nation - building. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2017. 320 p.
Šifrs: 32(474.3)(091)/ L 80

Lowndes, V. Why institutions matter: the new institutionalism in political science. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. 236 p.
Šifrs: 32.01/ L 94

New directions in interest group politics. New York; London: Routledge/ Taylor& Francis, 2014. 285 p.
Šifrs: 328.18(73)/ N 93

Sauka, A. The investment climate in Latvia: the viewpoints of foreign investors: FICIL Sentiment index 2015. Riga: Stockholm School of Economics, 2015. 66 p.
Šifrs: 338.1(474.3)/ S 83

Maijs 2017

Aleksejeva, G. Konfliktsituācijas izglītības procesā. Rīga: RaKa, 2010. 73 lpp.
Šifrs: 37.06/ A 30

Antiņa, I. Spēles radošiem pedagogiem. Rīga: RaKa, 2008. 173 lpp.
Šifrs: 371.382/ A 83

Kavalieris, A. Operatīvās darbības likuma komentāri. Rīga: Raka, 2002. 98 lpp.
Šifrs: 343.85(094)/ K 92 

Kavalieris, A. Speciālās izmeklēšanas darbības. Rīga: RaKa, 2003. 128 lpp.
Šifrs: 343.123.1/ K 92

Laikmets un personība: rakstu krājums. Rīga: RaKa, 2000-2015.
Šifrs: 37-051(474.3)(091)/ L 24

Miltiņa, I. Modelēšana logopēdijā. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2017. 92 lpp.
Šifrs: 376-056.264/ M 56

Sordet, B. Iespējamā Eiropa. Rīga: Mansards, 2014. 215 lpp.
Šifrs: 316.42(4)/ S 65

Students, J. A. Vispārīgā paidagoģija. Rīga: RaKa, 1998.
Šifrs: 37.013/ S 89

Špona, A. Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: RaKa, 2009. 260 lpp.
Šifrs: 37.04/ Š 68

Bevir, M. Democratic governance. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. 301 p.
Šifrs: 321.01/ B 94

Burgess, M. Federalism and European union: political ideas, influences, and strategies in the European community, 1972-1987. London; New York: Routledge, 1991. 225 p.
Šifrs: 327(4)/ B 47

Debating institutionalism. Manchester; New York: Manchester University Press: Distributed in the United States exlusively by Plagrave Macmillan, 2013. 246 p.
Šifrs: 32.01/ D-03

Regions and crises: new challenges for contemporary regionalisms. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2012. 242 p.
Šifrs: 327/ R 18

Aprīlis 2017

Alfejeva, J. Apdrošināšanas tiesības: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2017. 173 lpp.
Šifrs: 347.764(474.3)/ A 37

Baltijas valstis: reģionālais ekonomiskais novērtējums. Rīga: LR Ārlietu ministrija, 2000. 267 lpp.
Šifrs: 338.1(474)/ B 40

Eiropas Parlaments: ārējās un drošības politikas īstenotājs. Rīga: Zinātne, 2008. 173 lpp.
Šifrs: 327(4)/ E 72

Judins, A. Nepilngadīgo ieslodzīto statuss: ieteikumi starptautisko standartu sasniegšanai. Rīga: Nordik, 2005. 132 lpp.
Šifrs: 343.81-053.6(474.3)/ J 17

Krastiņš, U. Mācība par nozieguma sastāvu. Rīga: Zvaigzne ABC, [1994]. 148 lpp.
Šifrs: 343.2/.7(075.8)/ K 21

Ķinis, U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos: (kibernoziegumi). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000. 127 lpp.
Šifrs: 343:004/ K 39

Lata naudas zīmes: 1993-2013. Rīga: Latvijas Banka, 2014. 118 lpp.
Šifrs: 336.74(474.3)(091)/ L 76   

Latvijas tiesību sistēma: Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras docētāju kolektīvā monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. 442 lpp.
Šifrs: 340(474.3)/ L 80

Notikuma vietas apskates eksperta rokasgrāmata. Rīga: Valsts policija, 2014. 158 lpp.
Šifrs: 343.98(035)/ N 63 

Sedlenieks, K. Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā: atbilstīgi situācijai 2003.g. jūnijā. Rīga: Sabiedriskās politikas centrs "Providus", 2003. 63 lpp.
Šifrs: 343.352(474.3)/ S-08

Tiesu ekspertīze un noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apskate: vadlīnijas ekspertīžu noteikšanai un darbam notikuma vietā. Rīga: Valsts policija, 2015. 176 lpp.
Šifrs: 343.98/ T 21

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp.
Šifrs: 338.48(038)/ T 66 

Zahars, V. Noziedzības ekonomiskie un soaciālpsiholoģiskie determinanti: mācību līdzeklis. Daugavpils: Daugavpils universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2017. 109 lpp.
Šifrs: 343.97(07)/ Z 20

Baldwin, R. E. Towards an integrated Europe. London: Centre for Economic Policy Research, 1994. 234 p.
Šifrs: 339.92(4)/ B 32

Cannon, B. J. Legislating reality and politicizing history: contextualizing Armenian claims of genocide. Offenbach am Main: Manzara Verlag, 2016. 401 p.
Šifrs: 323.12(=19)(560)(091) / C 40

Civil society and world regions: how citizens are reshaping regional governance in times of crisis. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2015.195 p.
Šifrs: 323.2/ C 89

Comparative regional integration: Europe and beyond. Farnham, Surrey, [England]; Burlington, VT: Ashgate, 2010. 282 p.

Šifrs: 327/ C 37

DeVellis, Robert F. Scale development: theory and applications. Los Angeles: SAGE, 2017. 262 p.
Šifrs: 303.224/ D 93

European Eastern Partnership: recommendations for a refined approach: from Brussels Forum to the Riga Conference. Rīga: [b.i.], 2015. 26 p.
Šifrs: 327(4:47)/ E 60

European Union and new regionalism: competing regionalism and global governance in a post-hegemonic era. Farnham, Surrey, UK; Burlington, VT: Ashgate, 2014. 478 p.
Šifrs: 327(4)/ E 60

Forensic examination and crime scene investigation: guidelines for requesting forensic examinations and work in the crime scene. Rīga: Valsts policija, 2015. 176 p.
Šifrs: 343.98/ F 51

Furniss, M. Animation: the global history. London: Thames & Hudson, 2017. 472 p.
Šifrs: 316.774:791.228(091)/ F 82

Globalism and the new regionalism. Basingstoke; London: Palgrave Macmillan, 1999. 270 p.
Šifrs: 327/ G 54

Globalization, regionalization and cross-border reģions. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2002. 266 p.
Šifrs: 327/ G 54

Hahn, R. A. Sickness and healing: an anthropological perspective. London: Yale University Press, 1995. 327 p.
Šifrs: 316:61/ H 19

Harris, S. R. An invitation to the sociology of emotions. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 148 p.
Šifrs: 316.6/ H 59

Helmann, E. Rhetoric of logos: a primer for visual language. Zurich: Niggli, 2017. 144 p.
Šifrs: 316.772.2/ H 41

Hyland, A. Symbol: the reference guide to abstract and figurative trademarks. London, United Kingdom: Laurence King Publishing, 2014. 336 p.
Šifrs: 316.772.2/ H 43

Kaplan, D. Structural equation modeling: foundations and extensions. Los Angeles: SAGE, 2009. 255 p.
Šifrs: 303.7/ K 47

Langenhove, L. Building regions: the regionalization of world order. Farnham, Surrey (Anglija): Ashgate, 2011. 187 p.
Šifrs: 327/ L 47

Leps, A. Modern dialectical criminology: a new perspective on study of criminology. Tallinn: A. Leps, 2016. 112 p.
Šifrs: 343.9/ L 63

Managing integration: the European Union's responsibilities towards imigrants. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung; Washington, DC: Migration Policy Institute, 2005. 218 p.
Šifrs: 323(4)/ M 45

Mattli, W. The logic of regional integration: Europe and beyond. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1999. 205 p.
Šifrs: 327/ M 87

The new regionalism and the future of security and development. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2000. 313 p.
Šifrs: 327/ N 93

O'Higgins, N.  Youth unemployment and employment policy: a global perspective. Geneva: International Labour Office, 2001. 212 p.
Šifrs: 331.5.024.5-053.6/ O 41

The political economy of regionalism. New York: Columbia University Press, 1997. 274 p.

Šifrs: 339.9/ P 27

 

The political economy of regional cooperation: comparative case studies. London: Pinter Publishers; Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 1994. 234 p.
Šifrs: 327/ P 27

Political state of the region report: 2011. Copenhagen: Baltic development Forum, 2011. 94 p.
Šifrs: 32(4)/ P 27

Regionalization in a globalizing world: a comparative perspective on forms, actors, and processes. London; New York: Zed Books, 2001. 304 p.
Šifrs: 327/ R 18

The rise of the networking region: the challenges of regional collaboration in a globalized world. London; New York: Routledge, 2011. 192 p.
Šifrs: 32(48)/ R 75

3rd general report on GRETA's activities: covering the period from 1 August 2012 to 31 July 2013 / Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA); Council of Europe. [Strasbourg]: Council of Europe, 2013. 64 p.
Šifrs: 343.431(4)(047.3)/ T 54

Turner, J. H. The sociology of emotions Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 349 p.
Šifrs: 316.6/ T 71

Wilson, M. Constructing measures: an item response modeling approach. New York: Psychology Press, 2005. 228 p.
Šifrs: 303.2/ W 59

Marts 2017

Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 646 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)/ C 90

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Tālavs Jundzis: biobibliogrāfija. Rīga: LZA BSPC, 2016. 335 lpp.
Šifrs: 34(474.3)(092)/ L 80

Rīgas Stradiņa universitāte Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. 112 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ R 48

Rokasgrāmata Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. [Rīga, 2016?]. 71 lpp.
Šifrs: 343.125/ R 34

Vēbers, J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ģimenes tiesības (26.51., 114.-125., 140.-176.p.). Rīga: Mans īpašums, 2000. 174 lpp.
Šifrs: 347.6(474.3)/ V-01

Višņakova, G. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.-926.p., 1130.-1400.p.). Rīga: Mans Īpašums, 1998. 255 lpp.
Šifrs: 347.2/ V 84

Afterthoughts: Riga 2016 International forum of China and Central and Eastern European countries. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 63 p.
Šifrs: 339.94(510:4)(062)/ A 90

Dilemmas of Europeanisation: political choices and economic transformations in the Eastern partnership countries. Rīga: Latvian Institute of International Affairs: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016. 239 p.
Šifrs: 327(4-11:4)/ D 49

Fiebig, A. EU business law. Chicago, Illinois: American Bar Association, Section of Business Law, 2015. 793 p.
Šifrs: 347.7(4)/ F 27

Forum introduction: International forum of China and Central and Eastern European countries "Enhanced connectivity for common advancement": Riga, Latvia, 4 November 2016. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 11 p.
Šifrs: 339.94(510:4)(062)/ F 74

Freeman, M. Industrial approaches to media: a methodological gateway to industry studies. London: Palgrave Macmillan imprint published by Springer Nature, 2016. 216 p.
Šifrs: 316.774/ F 39

Kuner, C. European data protection law: corporate compliance and regulation. Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. 552 p.
Šifrs: 342.721(4)/ K 41

Kuner, C. Transborder data flows and data privacy law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2013. 285 p.
Šifrs: 342.721/ K 41

Schaffer, R. International business law and its environment. Australia: Cengage Learning, 2015. 656 p. 
Šifrs: 347.7:341(07)/ S-07

Februāris 2017

Civilprocesa likums: (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos paredzētajiem grozījumiem). 20. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2016. gada 31. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 560 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Dišlers, K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē: ar zinātnisko redaktoru piezīmēm. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 300 lpp.
Šifrs: 342(474.3)/ D 82

Girgensone, B. Terminu skaidrojošā vārdnīca ģimenes un bērnu tiesībās. Rīga: Drukātava, 2016. 366 lpp.
Šifrs: 347.6(038)=174/ G 76

Krastiņš, U. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās: Krimināllikuma 9. panta otrās daļas paplašināts komentārs ar teorētiskām nostādnēm. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 63 lpp.
Šifrs: 343.236.4(474.3)/ K 21

Krimināllikums. Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. 15. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 10. janvārim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 348 lpp.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 60

Krūma, K. Constitutional Law in Latvia. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, [2016]. 221 p.
Šifrs: 342.4(474.3)/ K 89

Kursīte, J. Zīmju valoda: latviešu žesti. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, [2016]. 302 lpp.
Šifrs: 316.772.2(474.3)/ K 77

Kusiņš, G. Latvijas parlamentārisma apskats. [Rīga]: Latvijas Republikas Saeima, 2016. 95 lpp.
Šifrs: 328(474.3)/ K 84

Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata/ Latvijas Ārpolitikas institūts. 2017- Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017.
Šifrs: 327(474.3)(058)/ L 80

Poļaks, R. Tiesības uz nāvi: eitanāzijas krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 399 lpp.
Šifrs: 343.614/ P 67

Anthropology and the new cosmopolitanism: rooted, feminist and vernacular perspectives. Oxford; New York: Berg, 2008. 382 p.
Šifrs: 316.7/ A 81

Assmann, J. Religion and cultural memory: ten studies. Stanford: Stanford University Press, 2006. 222 p.
Šifrs: 316.74:2/ A 69

Kirtsoglou, E. For the love of women: gender, identity and same-sex relations in a Greek provincial town. London; New York: Routledge, 2004. 192 p.
Šifrs: 305-055.34-055.2(495)/ K 76

Riessman, C. K. Narrative analysis. Newbury Park, CA [etc.]: Sage Publications, 1993. 79 p.
Šifrs: 303.68/ R 44

The Routledge international handbook of innovation education. Abingdon, Oxon: Routledge, 2013. 632 p. 
Šifrs: 37.015.31(035)/ R 85

Routledge handbook of globalization studies. The Routledge international handbook of globalization studies. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016. 640 p.
Šifrs: 316.42(035)/ R 85

Janvāris 2017

Brantevica, A. Draiskie artikulācijas vingrinājumi: ceļā uz pareizu skaņu izrunu. Rīga: RaKa, 2016. 46 lpp.
Šifrs: 376.1-056.264(076)/ B 12

Ceplis, K. Darba strīdi un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 120 lpp.
Šifrs: 349.2/ C 68

Civillikums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 448 lpp.
Šifrs: 347(474.3)(094)/ C 90

Dārziņa, Ē. Vai mārketings ir lieki tēriņi?: idejas un ieteikumi mazbudžeta mārketingam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2011. 120 lpp.
Šifrs: 339.138/ D 77

Deiviss, E. Tehgnosis: mīti, maģija un misticisms informācijas laikmetā. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 2014. 382 lpp.
Šifrs: 316.422.44/ D 23

Hanovs, D. Dons Žuans atgriežas: Volfganga Amadeja Mocarta opera "Don Giovanni" 18. gadsimta komunikācijas telpā. Rīga: Zinātne, 2016. 399 lpp.
Šifrs: 316.74:792.54/ H 44

Kas ir labi un kas ir slikti?: rezultatīvie rādītāji un efektivitātes vērtējums publiskā sektora uzņēmumos: Latvijas Radio 80 gadu jubilejai veltītās starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Rīga: [Latvijas Radio], 2005. 188 lpp.
Šifrs: 316.774:654.19(082)/ K 71

Krimināllikums: visas redakcijas, ieskaitot likuma grozījumus, kas stājās spēkā 11.05.2016.; Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību": visas redakcijas, ieskaitot likuma grozījumus, kas stājās spēkā 01.05.2016. [un] likuma pielikumi 01.05.2016. redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 896 lpp.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 60

Kruks, S. Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika: pieminekļu celtniecība un demontāža Latvijā, 1945-2010. [Rīga]: Neputns, [2011]. 526 lpp.
Šifrs: 316.74:725.94(474.3)(091)/ K 88

Kukaine, J. Daiļās mātes: sieviete, ķermenis, subjektivitāte. Rīga: Neputns, 2016. 238 lpp.
Šifrs: 305-055.2/ K 25

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss: [ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.09.2016]. [Rīga]: AFS, 2016. 277 lpp.
Šifrs: 342.9(474.3)(094)/ L 80

Latvijas ārlietu simtgade. [Rīga]: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. 288 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas Satversmes ievads. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 44 lpp.
Šifrs: 342.4(474.3)(094)/ L 80

Lerhis, A. Latvijas Republikas ārlietu dienests, 1918-1941. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. 358 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(091) / L 66

Liepiņš, I. Nāvējošie gaisa dārzi: kas vieno oligarhus, miljardierus, slepkavceltniekus, deputātus un Kremli ar 54 cilvēku bojāeju Zolitūdē. Rīga: Dienas Grāmata, 2016. 239 lpp.
Šifrs: 323.2(474.362.2)/ L 26

Līdaka, J. Lasu un izprotu: mācību materiāls logopēdijā. Rīga: RaKa, 2016. 162 lpp.
Šifrs: 376.1-056.264(072)/ L-09

Meikališa, Ā. Kriminālprocess: raksti, 2010-2015. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015. 656 lpp.
Šifrs: 343.1(474.3)/ M 22

Mickeviča, N. Arodbiedrību likums ar komentāriem. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2015. 160 lpp.
Šifrs: 331.105.44(474.3)(094)/ M-08

Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti: vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014. 163 lpp.
Šifrs: 303.686/ M 90

Onževs, M. Tiesību normu laika aspekti tiesiskā un demokrātiskā valstī. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016. 296 lpp.
Šifrs: 340.132.3/ O-82

Pastars, E. Atlīdzības likums ar komentāriem. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, [2017?]. 87 lpp.
Šifrs: 349.232(474.3)(094)/ P 70

Sociālā dialoga loks: arodbiedrību ieguldījums sociālā dialoga attīstībā Latvijā 2011. - 2015. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, [2015?]. 68 lpp.
Šifrs: 331.105.44(474.3)/ S-08

Vizule, V. Komercdarījumi pa jaunam: kas jāzina par Komerclikuma jauno "D daļu". Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 99 lpp.
Šifrs: 347.7(474.3)/ V 98

Vizule, V. Veramies ciet!: kā izbeigt un likvidēt kapitālsabiedrības darbību. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
Šifrs: 347.728.5(474.3)/ V 98

Axford, B. Theories of Globalization. Cambridge, UK: Polity Press, 2013. 235 p.
Šifrs: 316.421/ A 35

The Baltic Sea Region: hard and soft security reconsidered. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 206 p.
Šifrs: 327(4)(082)/ B 40

Coping with complexity in the Euro-Atlantic community and beyond: the Rīga Conference papers 2016. [Rīga]: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 276 p.
Šifrs: 327(4)(062)/ C 54

The different faces of "soft power": the Baltic States and Eastern neighborhood between Russia and the EU. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. 256 p.
Šifrs: 327(4:470+571)(082)/ D 38

"The European Union: Imprint of the Latvian Presidency", International Conference. The European Union at the new crossroads: conference contributions for "The European Union: Imprint of the Latvian Presidency", (Riga, 15 February 2016). Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 34 p.
Šifrs: 327(4)(062)/ E 60

Euroscepticism in small EU member states. Riga: Latvian Institute of International Affairs: Zinātne, 2016. 159 p.
Šifrs: 32(4)/ E 60

Latvia and the United States: revisiting a strategic partnership in a transforming environment. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 232 p.
Šifrs: 327(474.3:73)/ L 80

Latvian foreign policy: yearbook. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2014.
Šifrs: 327(474.3)(058)/ L 80

The new heroes - the old victims: politics of memory in Russia and the Baltics. Rīga: Zinātne, 2016. 119 p.
Šifrs: 316.64(474)(082)/ N 93

Perceptions and strategies of arcticness in sub-Arctic Europe. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2014. 246 p.
Šifrs: 327(4-17)/ P 50

Piirimäe, K. Roosevelt, Churchill and the Baltic question: allied relations during the Second World War. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. 256 p.
Šifrs: 327(73)(091)/ P 39

Revisiting footnotes: footprints of the recent past in the post-socialist region. [Rīga]: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015. 349 p.
Šifrs: 316.7(4-11)/ R 91

Tuori, K. The Eurozone crisis: a constitutional analysis. Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press, 2014. 285 p.
Šifrs: 342.4(4)/ T 52

Леви, Г. Армянский вопрос в Османской империи: мифы и реальность. Москва : Политическая энциклопедия, 2016. 359 c.
Šifrs: 323.282(560)(091)/ Л 36

Decembris 2016

Bārdiņš, G. Dialoga loma tiesas spriešanā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 343 lpp.
Šifrs: 347.9/ B 61

Briede, J. Administratīvās tiesības: mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 351 lpp.
Šifrs: 342.9(075.8)/ B 51

Civilprocesa likuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)/ C 90

Civilprocesa likums. Rīga: AFS, 2016. 397 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Čakste, K. Civilprocess: 1937.-1940. gada lekcijas. Rīga: Haralds Neverževskis, 2016. 175 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(075.8)/ Č 31

Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 223 lpp.
Šifrs: 331.5(474.3)/ D 86

Dzelmīte, M. Mikroekonomika: lekciju vizuālie materiāli . Rīga: Latvijas Universitāte, 2002. 101 lpp. 
Šifrs: 330.101.542(075.8)/ D 20

Eiropas Savienības tiesību akti pārrobežu civillietās: konsolidētie teksti. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015. 607 lpp.
Šifrs: 347(4)/ E 72

Hanovs, D. Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19. Gadsimtā. Rīga: Zinātne, 2014. 327 lpp.
Šifrs: 316.343-058.12(4)(091)/ H 44

Krastiņš, U. Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs. Rīga: AFS, 2007.
Šifrs: 343.2/.7(474.3)(094)/ K 21

Krauklis, D. Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst: čigānu stāstu stāsti. Rīga: Sava grāmata, 2016. 60 lpp. 
Šifrs: 39(=214.58)(474.3)/ K 24

Kreicbergs, V. Esība: metafiziskas hipotēzes. Jelgava: [Autora izdevums], 2016. 55 lpp.
Šifrs: 11/ K 36

Kriminālprocesa likums. Rīga: AFS, 2016. 388 lpp.
Šifrs: 343.1(474.3)(094)/ K 60

Kudenhovs Kalergi, R. N. Praktiskais ideālisms: augstdzimtība - tehnika – pacifisms. [Rīga]: Domas spēks, [2016]. 152 lpp.
Šifrs: 32:1/ K 12

Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. Gadsimtā. Rīga: Jumava, [2015-2016]. sēj.
Šifrs: 327(474.3)"19"/ L 80

Latvijas Republikas oficiālā nostāja Latvijas diplomātiskā dienesta dokumentos 1940.-1991. gadā: dokumentu krājums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. 399 lpp.
Šifrs: 327(474.3)"19"/ L 80

Pīzs A. Ķermeņa valoda: kā atminēt sarunbiedra domas pēc viņa stājas un kustībām. Rīga: J.L.V., [2014]. 415 lpp.
Šifrs: 316.772.2/ P 98

Romi Latvijā: pētījuma ziņojums 2015 . [Rīga]: Sabiedrības integrācijas fonds, 2015. 128 lpp. http://www.sif.gov.lv/images/files/SIF/progress-dazadiba-II…
Šifrs: 316.347(=214.58)(474.3)(047.31)/ R 44

Šmidchens, G. The power of song: nonviolent national culture in the Baltic singing revolution. Seattle: University of Washington Press, 2014. 446 p.
Šifrs: 316.74:78(474) / Š 40

1933. gada 24. aprīļa Sodu likums ar likumdošanas motīviem un sīkiem komentāriem. Rīga: [Haralds Neverževskis, 2016]. 290 lpp.
Šifrs: 343.24/.29(474.3)(094)/ T 20

Vasariņš, N. Tiesību akta apstrīdēšana Eiropas Savienības Tiesā: tiešās prasības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015. 173 lpp.
Šifrs: 341.645(4)/ V 76

Zariņš, V. Nacionālsociālisma ideoloģija un tās izpausmes Latvijā. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016. 265 lpp.
Šifrs: 329.18/ Z 72

Epstein, B. The ant trap: rebuilding the foundations of the social sciences. New York; Oxford: Oxford University Press, 2015. 298 p.
Šifrs: 3:1/ E 90

Mapp, S. C. Human rights and social justice in a global perspective: an introduction to international social work. New York: Oxford University Press, [2014]. 342 p
Šifrs: 364/ M 53

Netting, F. E. Social work macro practice. Boston: Pearson, [2016], 2017. 414 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Schaefer, R. T. Annotated instructor's edition: sociology: instructor's manual. New York: McGraw-Hill, 1998. 708 p.
Šifrs: 316(072)/ S-06

Smith, P. H. Democracy in Latin America: political change in comparative perspective. New York: Oxford University Press, [2017]. 383 p.
Šifrs: 321.7(8)/ S 58

Social workers' desk reference. Oxford; New York: Oxford University Press, 2015. 1438 p.
Šifrs: 364-78(035)/ S-08

Twenty years after communism: the politics of memory and commemoration. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. 362 p.
Šifrs: 323(4-11)/ T 32

Walsh, J. Theories for direct social work practice. Belmont, Calif.: Cengage Learning, 2013. 392 p.
Šifrs: 364-78/ W 46

Novembris 2016

Buksa, F. Uzveikt disleksiju: [iespēja bērniem atgūt pašapziņu, uzlabot smadzeņu darbību un sekmēt mācīšanās spējas]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 160 lpp.
Šifrs: 376-056.264/ B 27

Juridisko dokumentu paraugi: iesniegumi, pretenzijas, sūdzības, pieteikumi tiesām, vienošanās, līgumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 87 lpp.
Šifrs: 340(474.3)(035)/ J 67

Politika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 356 lpp.
Šifrs: 32(075.4)/ P 27

Vācbaltieši Latvijā (1918-1941): vēstures avotu krājums. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 247 lpp.
Šifrs: 94(474.3)(=112.2)(09)/ V-02

Albertson, B. Anxious politics: democratic citizenship in a threatening world. New York: Cambridge University Press, 2015. 247 p.
Šifrs: 32.01(73)/ A 12

Androff, D. K. Practicing rights: human rights-based approaches to social work practice. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 163 p.
Šifrs: 364-78/ A 28

Campbell, A. Research design in social work: qualitative and quantitative methods. Thousand Oaks, CA: Sage, [2016], 2017. 160 p.
Šifrs: 364:303/ R 70

Cournoyer, B. The social work skills workbook. Boston: Cengage Learning, [2016], 2017. 680 p.
Šifrs: 364-78(07)/ C 87

The craft of public administration. Des Moines, IA: Millennium HRM Press, LLC, 2016. 404 p.
Šifrs: 35.07(07)/ C-06

Czinkota, M. R. International marketing. Australia: South-Western Cengage Learning, 2013. 677 p.
Šifrs: 339.138(075.8)/ C 78

Direct social work practice: theory and skills. Australia: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013. 678 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ D 74

DuBois, B. Social work: an empowering profession. Boston: Pearson Education, 2014. 488 p.
Šifrs: 364-78(07)/ D-05

Fauri, D. P. Cases in macro social work practice. Boston, Mass: Pearson Allyn and Bacon, 2008. 276 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ F 87

Fook, J. Social work: a critical approach to practice. Los Angeles: Sage, 2016. 232 p.
Šifrs: 364-78/ F 44

Foster, S. Thomas Managing quality: integrating the supply chain. Boston: Pearson, [2016], 2017. 476 p.
Šifrs: 658.562/ F 68

Handbook of military social work. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2013. 566 p.
Šifrs: 364:355/359/ H 37

Hill, Ch. W. L. International business: competing in the global Marketplace. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2014. 654 p.
Šifrs: 339.9(07)/ H 29

Hohman, M. Motivational interviewing in social work practice. New York: Guilford Press, 2012. 178 p. 
Šifrs: 364-78/ H 17

Knowing governance: the epistemic construction of political order. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, [2016]. 300 p.
Šifrs: 32.01/ K 79

Lee, S. C. Statistics for international social work and other behavioral sciences. Oxford; New York: Oxford University Press, [2016]. 214 p.
Šifrs: 364-78:519.2/ L 16

Neumann, I. B. Uses of the other: "The East" in European identity formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. 281 p.
Šifrs: 327/ N 78

Panke, D. Small states in the European Union: coping with structural disadvantages. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Pub. Co., 2010. 243 p.
Šifrs: 327(4)/ P 34

Process tracing: from metaphor to analytic tool. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2015. 329 p.
Šifrs: 32.01:303/ P 71

Reamer, F. G. The social work ethics casebook: cases and commentary. Washington, DC: NASW Press, 2009. 185 p.
Šifrs: 364-78:174/ R-01

Sidell, N. Social work documentation: a guide to strengthening your case recording. Washington, DC: NASW Press, 2015. 223 p.
Šifrs: 364-78:005.92/ S-09

Smullens, S.K. Burnout and self-care in social work: a guidebook for students and those in mental health and related professions. Washington, DC: NASW Press, 2015. 115 p.
Šifrs: 364-43:159.944.4/ S 92

Wiarda, H. J. Culture and foreign policy: the neglected factor in international relations. Burlington, VT: Ashgate, 2013. 153 p.
Šifrs: 327(73)/ W-00

Oktobris 2016

Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem izglītības procesā: Pedagoģijas un psiholoģijas katedras studiju programmas "Speciālās izglītības skolotājs" zinātniski metodisko materiālu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 130 lpp.
Šifrs: 376.1-056.36/ B 66

Čapkeviča, O. Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem audzināšana un apmācība: (lekciju materiāli). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 81 lpp.
Šifrs: 376.1-056.36(07)/ Č 50

Guļāns, P. Ekonomiskās politikas problēmas: iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002-2013). Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2014. 252 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ G 53

Inovācijas skolotāja logopēda darbībā: studiju programmas "Skolotājs-logopēds" zinātniski metodisko materiālu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2007-2008.
Šifrs: 376.1-056.264(082)/ I-60

Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi: zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 150 lpp.
Šifrs: 37(082)/ I-38

Jurčenko, A. Dzīves prasmju pilnveidošana pusaudžiem pedagoģisko grupu darbā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 83 lpp.
Šifrs: 37.015.3-053.6/ J 62

Korņiļjevs, I. Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti analīze: kaimiņvalstu un Latgales reģiona kontekstā. Rēzekne: [Rēzeknes Augstskolas izdevniecība], 2010. 111 lpp.
Šifrs: 37.048.4-056.24(474.3)/ K 73

Kukuškina, О. E. Bērna dzīves notikumu dienasgrāmata: mācību metodiskais līdzeklis vecākiem un pedagogiem bērnu valodas un rakstu valodas attīstībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. 52 lpp.
Šifrs: 376-056.36(072)/ K 27

Lapiņa, L. Pašapziņas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja saskarsmes procesā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 125 lpp.
Šifrs: 373.24.015.3/ L 59

Malofejevs, N. Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 150 lpp.
Šifrs: 376-056.36(4)(091)/ M 40

Mežāre, M. Studentu iniciatīvas veicināšana studiju procesā. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006. 73 lpp.
Šifrs: 378.015.3/ M 98

Tauriņš, G. Demokrātija bez tautas. Rīga; Štutgarte: [Gunārs Tauriņš], 2012. 142 lpp.
Šifrs: 321.7(474.3)/ T 90

Tauriņš, G. Demokrātijas nākotne. Rīga; Štutgarte: [Gunārs Tauriņš], 2013. 143 lpp.
Šifrs: 321.7(474.3)/ T 90

Tukiša, I. Roku sīko kustību nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un valodas attīstībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 145 lpp.
Šifrs: 376-056.264/ T 19

Vindeče, A. Pedagoģiskā procesa individualizācijas un diferenciācijas būtība speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006. 109 lpp.
Šifrs: 376.1-056.264/ V 57

Zikova ,Т.S. Priekšmetpraktiskās darbības mācīšanas metodika nedzirdīgiem bērniem. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2008. 45 lpp.
Šifrs: 376.1-056.263/ Z 43

Baldwin, D. A. Power and international relations : a conceptual approach. Princeton: Princeton University Press, 2016. 223 p.
Šifrs: 327.01/ B 32

Bodenheimer, D. R. Real world clinical social work: find your voice and find your way. Harrisburg, Pennsylvania: New Social Worker Press, [2016]. 223 p.
Šifrs: 364-781/ B 11

Carranza, C. M. Garces Social work in the hospital setting: interventions. [Bloomington, Indiana]: Trafford Publishing, 2012, 2013. 120 p.
Šifrs: 364-787.9/ C 67

Chatterjee, Ch. International law and diplomacy. London: Routledge, 2010. 417 p.
Šifrs: 341.7/ C 36

Close, D. Latin American politics: an introduction. Toronto: University of Toronto Press, 2009. 306 p.
Šifrs: 32(8)(07)/ C 88

Cohen, S. B. Geopolitics: the geography of international relations. Lanham: Rowman & Littlefield, 2015. 491 p.
Šifrs: 327/ C 13

The European External Action Service: European diplomacy post-Westphalia. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 427 p.
Šifrs: 327(4)/ E 60

Freedman, L. Strategy: a history. New York: Oxford University Press, 2013. 751 p.
Šifrs: 355.4/ F 39

Insanally, S. R. Multilateral diplomacy for small states: "the art of letting others have your way". Georgetown, Guyana, South America: Guyenterprise Advertising Agency, 2013. 196 p.
Šifrs: 327/ I-63

Jones, P. L. Track two diplomacy in theory and practice. Stanford, California: Stanford University Press, [2015]. 237 p.
Šifrs: 327.8/ J 51

Liddell H. B. H. Strategy. New York, NY: Meridian, 1991. 426 p.
Šifrs: 355.4/ L-09

Nau, H. R. Perspectives on international relations: power, institutions, and idejas. Los Angeles: CQ Press, [2017]. 512 p.
Šifrs: 327/ N 84

Potter, W. James Media literacy. Los Angeles: SAGE, [2016]. 546 p.
Šifrs: 316.774/ P 86

Rudacille, D. The riddle of gender: science, activism, and transgender rights. New York: Pantheon Books, 2005. 355 p.
Šifrs: 305-055.3/ R 11

Rugh, W. A. Front line public diplomacy: how US embassies communicate with foreign publicēs. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. 276 p.
Šifrs: 327.8(73)/ R 31

Sutter, R. G. Foreign relations of the PRC: the legacies and constraints of China's international politics since 1949. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2013. 355 p.
Šifrs: 327(510)/ S 93

Weisman, D. Professional writing for social work practice. New York: Springer Publishing Company, [2013]. 308 p.
Šifrs: 364/ W 39

Septembris 2016

Apsalons, E. Komunikācijas kompetence: kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
Šifrs: 316.77/ A 75

Atslēgvārdi: desmit soļi feministiskajā pētniecībā. Rīga: Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centrs, 2002. 309 lpp.
Šifrs: 305-055.2/ A 71

Bāra, A. Runā ar mani, māmiņ!: vingrinājumi un rotaļas bērna runas attīstības veicināšanai. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 48 lpp.
Šifrs: 376-056.264(076)/ B 52

Broka, A. Sociālā cilvēkdrošība: bērni un ģimenes ar bērniem Latvijā: rokasgrāmata sociālajā jomā strādājošiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 107 lpp.
Šifrs: 364-787.24(474.3)/ B 69

Daudze, A. Latvija Zviedrijas politikā, 1945-1991. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 230 lpp.
Šifrs: 327(485:474.3)/ D 83

Kas tev jāzina par dzīvi pansionātā? [Rīga]: Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, [2008]. 24 lpp.
Šifrs: 364-783.2(474.3)/ K 71

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015-2016. 3 sēj.
Šifrs: 343(474.3)/ K 21

Latvijas Republikas Civillikums. [Rīga]: Tulkošanas un terminoloģijas centrs: Tiesu namu aģentūra, 2001. 496 lpp.
Šifrs: 347(474.3)(094)/ L 80

Puga, A. Eiropa: Latvijas un Krievijas 1920. gada miera līgums: dokumenti, liecības un atziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 205 lpp.
Šifrs: 327(474.3:470+571)/ P 15

Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums: skaidrojumi, atzinumi, lēmumi, 2008-2016. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2016. 224 lpp.
Šifrs: 347.962:174(474.3)/ T 21

Vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana darba, sociālajā un pakalpojumu jomā: informatīvais materiāls sociālajiem darbiniekiem. Rīga: Latvijas tiesībsargs, [2008]. 22 lpp.
Šifrs: 342.722(474.3)/ V 21

A life for tomorrow: social transformations in South-East Europe. Skopje: Institute for democracy "Societas Civilis", 2015. 283 p.
Šifrs: 316.42(4)(082)/ L 31

Mankiw, N. Gregory Economics. Andover [etc.]: Cengage Learning/South-Western, 2011. 902 p.
Šifrs: 330(075.8)/ M 48

Mediation to foster European wide settlement of disputes. Ariccia: Aracne, 2016. 332 p.
Šifrs: 347.965.42(4)/ M-08

Paying the professoriate: a global comparison of compensation and contracts. New York, NY: Routledge, 2012. 368 p.
Šifrs: 378.1:331.2/P 97

The War in Ukraine: lessons for Europe. Riga: The Centre for East European Policy Studies: University of Latvia Press, 2015. 182 p.
Šifrs: 327(4)(082)/ W 62

Winlow, S. Rethinking social exclusion: the end of the social? Los Angeles; Thousand Oaks, CA: Sage, [2013]. 204 p.
Šifrs: 316.344.7/ W 69