Pārlekt uz galveno saturu
Februāris 2021

Apsītis, A. Ekonomisko resursu apvienošana romiešu tiesībās: zinātniska monogrāfija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. 175 lpp. 
Šifrs: 340.15(37)/ A 77

Lībiete, I. Ādas: tetovētas ādas preparātu kolekcija Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejā = Skins: collection of tatooed skin specimens at Rīga Stradiņš University Anatomy Museum. Rīga: RSU, 2020. 77 lpp.  
Šifrs: 391.91(091)/ L-03

Lieljuksis, A. Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas. Rīga: RSU, 2021. 335 lpp. 
Šifrs: 343.1/ L 24

Lipša, I. LGBTI vēsture Latvijā pēdējos 100 gados. Rīga: LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka", [2017]. 109 lpp. 
Šifrs: 316.367.7(474.3)(091)/ L 72

Vanderbilta, E.  Lielā etiķetes grāmata. Rīga: Jumava, [2012]. 623 lpp. 
Šifrs: 395/ V 51

Vooglaid, V. Kā atšķirt homoseksuāļu melus un tos atspēkot?. Tallinn: Ģimenes un tradīcijas aizsadzības fonds, [2014?]. 63 lpp. 
Šifrs: 316.367.7/ V 13

Baglione, L. A. Writing a research paper in political science: a practical guide to inquiry, structure, and methods. Los Angeles: CQ Press, an Imprint of SAGE Publications, Inc., [2020]. 261 p. 
Šifrs: 32:001.81/ B 16

Blanchard, O. Macroeconomics. Harlow: Pearson, [2020]. 539 p. 
Šifrs: 330.101.541(4)/ B 24

Carleton, G. Russia: the story of war. Cambridge, Massachusetts; London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2017. 288 p. 
Šifrs: 323.1(470+571)/ C 59

Central Asia: a Gathering Storm?. London; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2015. 442 p. 
Šifrs: 32(5-191.2)/ C 61

Chernyaev, A. S. My six years with Gorbachev. University Park: Pennsylvania State University Press, 2013. 437 p. 
Šifrs: 328/ C 48

Cohen, L. Research methods in education. London; New York: Routledge, 2018. 916 p. 
Šifrs: 37.012/ C 13

Contemporary theories of learning: learning theorists... in their own words. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018. 265 p. 
Šifrs: 37.01/ C 48

Etkind, А. М. Internal colonization: Russia's imperial experience. Cambridge: Polity, 2011. 289 p.
Šifrs: 325.3(470+571)/ E 54

Harford, T. How to Make the World Add Up: Ten Rules for Thinking Differently About Numbers. London: The Bridge Street Press, [2020]. 346 p. 
Šifrs: 311/ H 53

Islam, Gender, and Democracy in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2019. 320 p. 
Šifrs: 305-055.2/ I-46

Kivelson, V. Russia's empires. New York; Oxford: Oxford University Press, [2017]. 420 p. 
Šifrs: 327.2(470+571)/ K 95

Masculinities under neoliberalism. London: Zed Books LTD, 2017. 304 p. 
Šifrs: 305-055.1/ M 74

Ralph, D. Building language using Lego® bricks: a practical guide. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2016. 151 p. 
Šifrs: 37/ R 41

Rid, T. Active Measures: the secret history of disinformation and political warfare. London: Profile Books, [2020]. 513 p. 
Šifrs: 327.84/ R 15

Tsygankov, А. P. Russia's Foreign Policy: change and continuity in national identity. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2019. 306 p. 
Šifrs: 327(470+571)/ T 95

Вооглайд В. Varro Как распознать ложь гомосексуального движения и опровергнуть? Таллинн: Фонд Защиты Семьи и Традиции, [2014]. 63 c. 
Šifrs: 316.367.7/ B 73

Janvāris 2021

Barreta, E. Socializēšanās rokasgrāmata latvietim: ko (kur, kāpēc, kam un kā) teikt. Rīga: Zvaigzne ABC, [2020]. 96 lpp.
Šifrs: 316.6/ B 70

Freibergs, Z. pasākumu vadīšanas māksla: kā to apgūt un lietot jebkurā ar uzstāšanos saistītā jomā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2020]. 464 lpp. 
Šifrs: 316.77/ F 41

Latvijas diplomātijas gadsimts: Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 606 lpp. 
Šifrs: 327(474.3)(091)(082)/ L 80

Lūse, J. Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: RaKa, [2020]. 527 lpp. 
Šifrs: 376-056.264(038)/ L 73

Miltiņa, I. Saistītās runas sekmēšana bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību pirmsskolā. Rīga: RaKa, [2020] 84 lpp. 
Šifrs: 376-056.264(072)/ M 56

Seldins, T. Izaudzināt brīnišķīgu bērnu. Montesori metode: kā veicināt bērna radošumu, pašapziņu un patstāvību: rokasgrāmata vecākiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2020]. 208 lpp. 
Šifrs: 37.091.4/ S 36

Stranga, A. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika: (1934–1940). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 511 lpp. 
Šifrs: 338.2(474.3)(091)/ S 65

Angner, E. A..Course in Behavioral Economics. London: Macmillan International/Red Globe Press, [2020], 2021. 327 p.
Šifrs: 330.16(07)/ A 45

Bantekas, Ilias International law: concentrate: [law revision and study guide].  Oxford : Oxford University Press, [2019]. 174 p.
Šifrs: 341(07)/ B 49

Handbook of the new sexuality studies Introducing the new sexuality studies. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 701 p. 
Šifrs: 316.367/ I-83

Kļaviņš, K. The "Other" and the "Self": supplement to East-West cross-cultural studies.  Riga: University of Latvia Press, 2020. 255 p. 
Šifrs: 316.73/ K 23

Russ-Mohl, S. Streitlust und Streitkunst: Diskurs als Essenz der Demokratie.  Köln: Herbert von Halem Verlag, [2020]. 471 p. 
Šifrs: 316.77:32/ R 76

Susskind, D. World Without Work: technology, automation and how we should respond. Milton Keynes: Allen Lane, 2020. 333 p. 
Šifrs: 316.422/ S 82

Transitional justice and the former Soviet Union: reviewing the past, looking toward the future. New York: Cambridge University Press, 2019. 420 p. 
Šifrs: 34.04(4-11)/ T 17

Wallace-Wells, D. The uninhabitable earth: life after warming. New York: Tim Duggan Books, [2019]. 320 p. 
Šifrs: 316.334.5/ W 39

Decembris 2020

Administratīvās atbildības likums; Administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos: normatīvo aktu krājums.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 511 lpp. 
Šifrs: 342.9(474.3)(094)/ A 63

Francijas garša: gastronomija un kultūra: bilingvāls zinātnisku rakstu krājums = Goût de France: gastronomie et culture: recueil bilingue d'articles scientifiques.  
Rīga: Zinātne, [2019]. 351 lpp. 
Šifrs: 392.8(44)/ F 15

Glickman, C. D. SuperVision and Instructional Leadership: a developmental approach. New York: Pearson, [2018]. 512 p. 
Šifrs: 37.09/ G 43

Forbes, S. Reviving America: how repealing Obamacare, replacing the tax code and reforming the Fed will restore hope and prosperity. New York: McGraw-Hill Education, [2016]. 211 p. 
Šifrs: 338(73)/ F 48

Jansone, A.  Rucavnieku apģērbs cauri laikiem (19. gs.- 20. gs. sākums) = The Clothing of Rucava (19th to the early 20th century). Rīga: Zinātne, 2017. 271
lpp. 
Šifrs: 391(474.321)/ J 60

Jelāgins, J. Latvija ceļā uz tiesiskumu: rakstu krājums.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 156 lpp. 
Šifrs: 342.4(474.3)(081) / J 31

Krimināllikums; Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. 17. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 20. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2020]. 368 lpp. 
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 60

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II [2.] nodaļa, Saeima.  Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020. 717 lpp. 
Šifrs: 342.4(474.3)/ L 80

Stucka, A. Latvijas pašvaldību sistēmas juridiskais raksturojums un pašvaldību reformas.  Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 294 lpp. 
Šifrs: 352:34(474.3)/ S 88

Torgāns, K. Jurisprudence, tiesu darbs, likumu pilnveidošana: raksti, 2010-2020.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 608 lpp. 
Šifrs: 34(474.3)/ T 62

Treija, R.  Anna Bērzkalne.  Rīga: Zinātne, [2018] 303  lpp.
Šifrs: 398(=174)(092)/ T 33

Vīksna, M. Rucavas garamantas. I [1]. Rīga: Zinātne, [2019]. 407 lpp. 
Šifrs: 398(=174)/ R-08

Novembris 2020

Avotiņš, I. Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2020. 253 lpp.
Šifrs: 336.763(474.3)/ A 72

Bērziņa, A. Drošības dienests starpkaru Latvijā, 1918-1940: vēsture. Rīga: Valsts drošības dienests, 2020. 327 lpp.
Šifrs: 355.40(474.3)(091)/ B 77

Fabozzi, F. J. Foundations of global financial markets and institutions. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, [2019].1075 p.
Šifrs: 336.76/ F-06

St. Hilaire, Chris 27 powers of persuasion: simple strategies to seduce audiences & win allies. London: Vermilion, 2011. 204 p.
Šifrs: 316.77/ H 20

Marcus, G. Lipstick Traces: a secret history of the twentieth century. London: Faber and Faber, 2011. 482 p.
Šifrs: 316.723(091)/ M 57

Messenger, A. G. Media law: a practical guide. New York: Peter Lang, [2019]. 335 p.
Šifrs: 316.774:34/ M 71

Mishkin, F. S. Financial markets and institutions. Harlow: Pearson, [2018]. 688 p.
Šifrs: 336.7(075.8)/ M 82

Perloff, J.M., Microeconomics. Harlow [etc.]: Pearson, [2018]. 816 p.
Šifrs: 330.101.542(075.8)/ P 59

Sangaramoorthy, T. Rapid Ethnographic Assessments: A Practical Approach and Toolkit For Collaborative Community Research. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. 178 p.
Šifrs: 303/ S 5

Oktobris 2020

1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde = 1896. Latvian ethnographic exhibition.  Rīga  Neputns, 2016. 574  lpp.     
Šifrs: 39(474.3)/ L 80 New accordion content

Uzule, L. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls. Rīga: Mansards, 2014. 334 lpp.  
Šifrs: 394.268.3(474.3)/ U 84

Amsbary, J. H. Interviewing in a changing world: situations and contexts. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 205 p.  
Šifrs: 303.628/ A 81

Bivins, T. H. Mixed media: moral distinctions in advertising, public relations, and journalism. New York, NY; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 337 p.  
Šifrs: 316.774:17/ B 95

Exotic no more: anthropology for the contemporary world.  Chicago; London: The University of Chicago Press, 2019. 432 p.   
Šifrs: 316.7/ E 47

Farwell, J. P. Persuasion and power: the art of strategic communication. Washington, DC: Georgetown University Press, 2012. 282 p.   
Šifrs: 316.77:32/ F 71 

Greifeneder, R. Social cognition: how individuals construct social reality. New York: Routledge,[2018]. 262 p.   
Šifrs: 316.642.3/ G 3

Handbook of oncology social work: psychosocial care for people with cancer. New York: Oxford University Press, [2015]. 837 p.   
Šifrs: 364-78/ H 37

Handbook of oncology social work: psychosocial care for people with cancer. New York: Oxford University Press, [2015]. 837 p.   
Šifrs: 364-78/ H 37

Katz, H.  E. The media handbook: a complete guide to advertising media selection, planning, research, and buying.  New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. 231 p.  
Šifrs: 316.774(035)/ K 85

Meikle, G. Social media: communication, sharing and visibility. New York: Routledge, Taylor & Francis Group,[2016]. 170 p. 
Šifrs: 316.774:004/ M 22 

McNair, B. An introduction to political communication.  London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 251 p.  
Šifrs: 316.77:32/ M 20

Roberts, A. Is international law international?. Oxford, UK; New York, NY: Oxford University Press, [2017]. 406 p.  
Šifrs: 341/ R-03 

Sharp, P. Introducing international relations. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 433 p.   
Šifrs: 327/ S 17 

Walklate, S. Criminology: the basics.  London; New York, NY: Routledge, 2017. 237 p.   
Šifrs: 343.9/ W 38

Weber, C. International relations theory: a critical introduction. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. 291 p.   
Šifrs:  327/ W-03

Wilmshurst, L. The complete guide to special education: expert advice on evaluations, IEPS, and helping kids succeed. New York, NY: Routledge, 2018. 292 p.  
Šifrs: 376-056.36/ W 56

Septembris 2020

Kucina, I. Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti: bērns starp vecākiem un valstīm.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 431 lpp.  
Šifrs: 342.726-053.2/ K-09 

Landmane, D. Atkārtotu likumpārkāpumu novēršanas pamatprincipi. [Rīga]: Valsts policija, [2019]. 112 lpp.   
Šifrs: 343.85/ L 42 

Milevski, L. Rietumu austrumi: mūsdienu Baltijas aizsardzība no stratēģiskā viedokļa.  Rīga: Jumava, [2019]. 204 lpp.   
Šifrs: 327(474:470+571)/ M 41 

Montessori, M. Bērns ģimenē . Rīga: Jumava, [2019]. 143  lpp.  
Šifrs: 37.091.4/ M 43 

Osipova, S. Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu: rakstu krājums.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 559 lpp. 
Šifrs: 340(474.3)/ O-39 

Rufs,F. Pa stāvu liesmu debesīs: nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve.  Rīga: Dienas Grāmata, [2012]. 320 lpp.  
Šifrs: 329.285(474.3)(092) / R 29 

Strautiņš, P. Latvijā dzīvot ir interesanti : praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā.  Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 319 lpp.   
Šifrs: 316.32(474.3)/ S 69 

Virsnieks, A. Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā: zema riska iespēja, kā iegūt ilgtermiņa naudas plūsmu.  Rīga: Jumava, 2014. 224 lpp.  
Šifrs: 332.8/ V 72

Terehovičs, V. Tiesību pamati: īss kurss nejuridisko specialitāšu augstskolu studentiem.  Rīga: Vladimirs Terehovičs, 2020. 155 lpp.  
Šifrs: 340(075.8)/ T 63 

Tiesības uz taisnīgu tiesu: Latvijas Republikas Satversmes 92. pants.  Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 124 lpp. 
Šifrs: 347.9(474.3)/ T 21

Augoustinos, M.  Social cognition: an integrated introduction.  Los Angeles [etc.]: SAGE, 2014. 352 p.  
Šifrs: 316.6(07)/ A 35

Black, J.  A dictionary of economics.  Oxford; Oxford University Press, 2012. 464 p.
Šifrs: 330(038)/ B 14 

Cheshire, North & Fawcett private international law.  Oxford; Oxford University Press, 2017. 1435 p.  
Šifrs: 341.9/ C 50

Craig, P.  EU administrative law.   Oxford; Oxford University Press, 2018. 836 p.  
Šifrs: 342.9(4)/ C-09

Dixon, M. Textbook on international law.   Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. 393 p.  
Šifrs: 341(075.8)/ D 96 

Duncombe, S. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture.  Portland: Microcosm Publishing, [2017]. 254 p. 
Šifrs: 316.774/ D 55 

Duncombe, S. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture.  Portland: Microcosm Publishing, [2017]. 254 p.
Šifrs: 316.774/ D 55 

Dworkin, R. Taking rights seriously. London: Bloomsbury Academic, 2013.  452 p.  
Šifrs: 340.12/ D 72 

Essany, M. Reality check: the business and art of producing reality TV.  New York; London: Focal Press, Taylor & Francis Group, 2013. 260 p.   
Šifrs: 316.774:654.197/ E 62

History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: memory games.  Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, [2014]. 270 p.  
Šifrs: 32:316.64(4)/ H 89

Lobbying in Europe: public affairs and the lobbying industry in 28 EU countries.  London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, [2017]. 368 p.  
Šifrs: 328.18(4)/ L-03

Made to be seen: perspectives on the history of visual anthropology.   Chicago; London: University of Chicago Press, 2011. 425 p.  
Šifrs: 316.7/ M 18 

Mead, G. H. Mind, self, and society.  Chicago; London: University of Chicago Press, 2015.  1154 p.  
Šifrs: 316.6/ M-003

Moore, J. D. Visions of culture: an introduction to anthropological theories and theorists.  Lanham: Rowman & Littlefield, [2019]. 381 p.  
Šifrs: 316.7/ M 47

The Oxford handbook of the U.S. Constitution. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2016. 1095 p.   
Šifrs: 342.4(73)/ O-25

Scott, W. Richard Organizations and organizing: rational, natural, and open system perspectives.   Abingdon: Routledge, 2016. 452 p.   
Šifrs: 316.354/ S 96

Social Media and Social Work: implications and opportunities for practice.  Bristol: Policy Press, 2020. 228 p.  
Šifrs: 364-78/ S-08 

Augusts 2020

Landmane, D. Atkārtotu likumpārkāpumu novēršanas pamatprincipi. [Rīga]: Valsts policija, [2019]. 112 lpp. 
Šifrs: 343.85/ L 42

Milevski, L. Rietumu austrumi: mūsdienu Baltijas aizsardzība no stratēģiskā viedokļa. Rīga: Jumava, [2019]. 204 lpp. 
Šifrs: 327(474:470+571)/ M 41

Montessori, M. Bērns ģimenē. Rīga: Jumava, [2019]. 143 lpp. 
Šifrs: 37.091.4/ M 43

Rufs, P. Pa stāvu liesmu debesīs: nenotveramā latviešu anarhista Pētera Māldera laiks un dzīve. Rīga: Dienas Grāmata, [2012]. 320 lpp. 
Šifrs: 329.285(474.3)(092) / R 29

Strautiņš, P. Latvijā dzīvot ir interesanti: praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 319 lpp. 
Šifrs: 316.32(474.3)/ S 69

Virsnieks, A. Kā ieguldīt nekustamajā īpašumā: zema riska iespēja, kā iegūt ilgtermiņa naudas plūsmu.  Rīga: Jumava, 2014. 224 lpp. 
Šifrs: 332.8/ V 72

Augoustinos, M. Social cognition: an integrated introduction. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2014. 352 p. 
Šifrs: 316.6(07)/ A 35

Black, J. A dictionary of economics. Oxford; Oxford University Press, 2012. 464 p. 
Šifrs: 330(038)/ B 14

Cheshire, North & Fawcett private international law. Oxford; Oxford University Press, 2017. 1435 p. 
Šifrs: 341.9/ C 50

Craig, P.  EU administrative law. Oxford; Oxford University Press, 2018. 836 p. 
Šifrs: 342.9(4)/ C-09

Dixon, M. Textbook on international law. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. 393 p. 
Šifrs: 341(075.8)/ D 96

Duncombe, S. Notes from underground: zines and the politics of alternative culture. Portland: Microcosm Publishing, [2017]. 254 p.  
Šifrs: 316.774/ D 55

Durkheim, É. The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and Its Method. New York: Free Press, 2014. 229 p. 
Šifrs: 316/ D 81

Dworkin, R. Taking rights seriously. London: Bloomsbury Academic, 2013. 452 p. 
Šifrs: 340.12/ D 72

Essany, M. Reality check: the business and art of producing reality TV / Michael Essany. New York; London: Focal Press, Taylor & Francis Group, 2013. 260 p. 
Šifrs: 316.774:654.197/ E 62

History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe: memory games.  Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, [2014]. 270 p. 
Šifrs: 32:316.64(4)/ H 89

Lobbying in Europe: public affairs and the lobbying industry in 28 EU countries. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, [2017]. 368 p. 
Šifrs: 328.18(4)/ L-03

Made to be seen: perspectives on the history of visual anthropology. Chicago; London: University of Chicago Press, 2011. 425 p. 
Šifrs: 316.7/ M 18

Mead, G. H. Mind, self, and society. Chicago; London: University of Chicago Press, 2015. 1154 p. 
Šifrs: 316.6/ M-003

Moore, J. D. Visions of culture: an introduction to anthropological theories and theorists. Lanham: Rowman & Littlefield, [2019]. 381 p. 
Šifrs: 316.7/ M 47

The Oxford handbook of the U.S. Constitution. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2016. 1095 p. 
Šifrs: 342.4(73)/ O-25

Social Media and Social Work: implications and opportunities for practice. Bristol: Policy Press, 2020.  228 p. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Scott, W. Richard Organizations and organizing: rational, natural, and open system perspectives. Abingdon: Routledge, 2016.  452 p. 
Šifrs: 316.354/ S 96

Maijs 2020

Alston, M. Social Work and Disasters: a handbook for practice. London: Routledge, 2019. 254 p. 
Šifrs: 364-78-058.66(035)/ A 78

Bryman, A. Quantitative data analysis with IBM SPSS 17, 18 and 19: a guide for social scientists. London: Routledge, 2011. 377 p. 
Šifrs: 303.023/ B 97

Burbank, J. Empires in world history: power and the politics of diference.  Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010. 511 p. 
Šifrs: 327.2(094)/ B 41

Burke, R.H.  An introduction to criminological theory.  London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. 667 p. 
Šifrs: 343.9(07)/ B 51

Carey, J. W. Communication as culture: essays on media and society. New York: Routledge, 2009. 205 p. 
Šifrs: 316.77/ C 57

Chang, Ha-Joon. 23 things they don`t tell you about capitalism. [London]: Penguin Books, [2011]. 286 p. 
Šifrs: 330.342.14/ C 22    

Chibber, V. Postcolonial theory and the specter of capital. London; New York: Verso, 2013.  306 p. 
Šifrs: 325/ C 56

Civil Society in the Baltic Sea Region. London ; New York: Routledge, 2018. 274 p. 
Šifrs: 323.21(4)/ C 90

Consuming Culture in the Long Nineteenth Century: narratives of consumption, 1700-1900.  Lanham, MD: Lexington Books, 2010. 290 p. 
Šifrs: 316.7/ C 47

Critical Ethics of Care in Social Work: transforming the politics and practices of caring. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 250 p. 
Šifrs: 364-78:174/ C 59    

The cultural politics of nationalism and nation-building: ritual and performance in the forging of nations.  London; New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2014. 201 p. 
Šifrs: 316.7:32/ C 40

Elliott, A. On Society.  Cambridge: Polity, 2012. 196 p. 
Šifrs: 316.3/ E 49

The European handbook of media accountability. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2019. 340 p. 
Šifrs: 316.774(4)(035)/ E 60

Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - the Right to Life and its Limitations: international empirical research. Cham, Switzerland: Springer, [2019]. 306 p. 
Šifrs: 341.231.14/ E 83

Government communication: cases and challenges. London; New York: Bloomsbury Academic, 2013. 328 p. 
Šifrs: 32:316.77/ G 96

Flynn, C. Doing research in social work and social care: the journey from student to practitioner researcher. Los Angeles; London: SAGE Publications Ltd, 2016. 240 p. 
Šifrs: 364-78:303/ F 99  

Harms, L. Social work: from theory to practice. Port Melbourne, Victoria: Cambridge University Press, 2019. 197 p. 
Šifrs: 364-78/ H 56 

Heinonen, T.  Expressive arts for social work and social change. New York, NY: Oxford University Press, [2019]. 173 p. 
Šifrs: 364-78/ H 28

Introduction to Sociology. Houston, Texas: OpenStax College, Rice University, [2017]. 507 p. 
Šifrs: 316(07)/ I-83

King, R. Hokum!: the early sound slapstick short and Depression-era mass culture. Oakland, California: University of California Press, [2017]. 253 p. 
Šifrs: 316.74:791/ K 37

Lipschultz, J. H. Social media communication: concepts, practices, data, law and ethics. New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, [2018]. 375 p.
Šifrs:  316.774/ L 72

Media business models: breaking the traditional value chain. New York: Peter Lang, 2016. 269 p. 
Šifrs: 316.774:658/ M-08

Media effects. New York, NY; London: Routledge/ Taylor & Francis Group, 2020. 444 p. 
Šifrs: 316.774/ M-08

Mitchell, C. Participatory Visual Methodologies: social change, community and policy. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. 231 p. 
Šifrs: 303.643.2/ M 87

Moen, K. Death at work: existential and psychosocial perspectives on end-of-life care.  Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. 332 p. 
Šifrs: 364.69/ M-06

Moffatt, K.  J. Postmodern social work : reflective practice and education. New York: Columbia University Press, [2019]. 233 p. 
Šifrs: 364-78/ M-07

Olsson, J. Forensic Linguistics. New Delphi: Bloomsbury Academic, 2017. 348 p.
Šifrs: 340.113/ O-73

Payne, M. How to Use Social Work Theory in Practice: an essential guide. Bristol: Policy Press, [2020]. 272 p. 
Šifrs: 364-78/ P 97

Pituch, K. A. Applied multivariate statistics for the social sciences: analyses with SAS and IBM's SPSS. New York; London: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 793 p. 
Šifrs: 303.7/ P 92

Photography, Anthropology, and History: expanding the frame.  London; New York: Routledge, 2016. 290 p 
Šifrs: 316.7:77/ P 82

Practical Skills in Forensic Science.  Harlow, United Kingdom: Pearson Education, [2019].  644 p. 
Šifrs: 343.98(07)/ P-01

Public affairs: a global perspective.  Chatham, Kent: Urbane Publications Limited, 2016. 187 p. 
Šifrs: 328.18/ P-03

Rutter, L. Critical thinking & professional judgement for social work. London: Learning Matters, [2020]. 87 p. 
Šifrs: 364-78/ R 92

The Sage handbook of digital technology research. Los Angeles; London: Sage Publications Ltd., 2013. 496 p. 
Šifrs: 303.064(035)/ S 17

The Sage handbook of online research methods.Thousand Oaks, CA: SAGE Inc, 2017. 655 p. 
Šifrs: 303.064(035)/ S 17

The SAGE Handbook of Social Media Research Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. 679 p. 
Šifrs: 316.774:303(035)/ S 17

The Sage handbook of qualitative data collection.  Los Angeles: Sage Reference, [2018]. 708 p. 
Šifrs: 303.442(035)/ S 17

Schroeder, R. Being there together: social interaction in virtual environments.  New York: Oxford University Press, 2011. 324 p. 
Šifrs: 316.772.5/ S 71

Siapera, E. Understanding new media. London; Thousand Oaks, California: SAGE, 2018. 322 p. 
Šifrs: 316.774/ S-002

Skeggs, B. Reacting to reality television: performance, audience and value.  New York: Routledge, 2012. 249 p. 
Šifrs: 316.774:654.19/ S 27

Social work: an introduction.  Los Angeles: Sage, 2018. 611 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ S-08

Ward, S., John A. Ethics and the media: an introduction. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011. 290 p.
Šifsr: 316.774:17(07)/ W 63

What is the Future of Social Work? . Bristol: Policy Press, 2019. 200 p. 
Šifrs: 364-78/ W 20

Aprīlis 2020

Hābermāss, J. Par Eiropas konstitūciju. Rīga: Zinātne, 2013. 159 lpp. 
Šifrs: 342(4)/ H-06

Stevenson, N. J. Modes vēsture: aizraujošs ceļojums modes mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 288 lpp. 
Šifrs: 391(091)/ S 48

Bell, S. Forensic Chemistry. Pearson new international edition. Harlow: Pearson, 2014. 607 p. 
Šifrs: 340.67/ B 30

Denza, E. Diplomatic law: commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Oxford, United Kigdom: Oxford University Press, 2018. 453 p. 
Šifrs: 341.7/ D 58

Developments in Family Law: year by year I (2018).  Budapest: Eötvös Universitu Press, 2018. 211 p. 
Šifrs: 347.61/.64(4)/ D 93

European kinship in the age of biotechnology. New York: Berghahn Books, 2009. 224 p.  
Šifrs: 316.36(4)/ E 60

Garland, D. The culture of control: crime and social order in contemporary society. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. 307 p. 
Šifrs: 343.85/ G 62

Green, E. K. The Police Manager. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 402 p. 
Šifrs: 351.741(07)/ G 33

Reid, S. Titus Crime and criminology. New York: Wolters Kluwer, 2018. 535 p. 
Šifrs: 343(73)/ R 30

The SAGE encyclopedia of communication research methods. Los Angeles: SAGE, [2017]. 1969 p. 
Šifrs: 316.77:303(031)/ S 17

Siegel, L. J. Criminology: theories, patterns, and typologies. Boston: Cengage Learning, 2018. 632 p. 
Šifrs: 343.9/ S 21

Thinking through tourism. Oxford; New York: Berg, 2010.  261 p.  
Šifrs: 316.7:338.48/ T 53

Woods, L. Steiner & Woods EU law. Oxford: Oxford University Press, [2017]. 704 p. 
Šifrs: 341.17(4)/ W 55

Marts 2020

Publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām ... gadā. Rīga: Pārresoru koordinācijas centrs, 2015. Resurss pieejams arī tiešsaistē.
Šifrs:  334.724.6(474.3)(05)/ P-03

Akerlof, G. A. Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2009. 230 p. 
Šifrs: 330.16/ A 28

Balaam, D. N., Introduction to international political economy. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2008. 509 p. 
Šifrs: 339.9(075.8) / B 26

Bastiat, F. The Law. Izdošanas vieta nav zināma]: Lector House LPP, [2019]. 35 p. 
Šifrs: 340.12/ B 79

Bently, L. Intellectual property law. Oxford: Oxford University Press, [2018]. 1382 p. 
Šifrs: 347.77/ B 36

Caporaso, J. A., Theories of political economy. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009. 243 p. 
Šifrs: 330.1/ C 49

Cohn, T. H. Global political economy: theory and practice. /New York: Longman, 2010. 430 p. 
Šifrs: 339.9/ C 13

Ewijk, H. European social policy and social work: citizenship-based social work. London; New York: Routledge, 2010. 192 p. 
Šifrs: 364(4)/ E 42

Florida, R. L. The rise of the creative class. New York: Basic Books, [2019]. 481 p.  
Šifrs: 316.342.2(73)/ F 86

Gardner, S. K. Advising and mentoring doctoral students: a handbook. [United States]: [CreateSpace Independent Publishing Platform], [2014?]. 91 p. 
Šifrs: 378.2(035)/ G 58

Griffin, E. A First Look at Communication Theory. New York: McGraw-Hill Education, [2019]. 503 p. 
Šifrs: 316.77(07)/ G 52

Hague, P. N. Market research in practice: an introduction to gaining greater market insight. London; Philadelphia: Kogan Page, 2016. 382 p. 
Šifrs: 339.13/ H 18

Holland, J. A. Learning legal rules: a students' guide to legal method and reasoning. Oxford, UK: Oxford University Press, [2019]. 393 p. 
Šifrs: 340/ H 27

Pahl, K. Artifactual literacies: every object tells a story. New York: Teachers College Press, 2010. 165 p. 
Šifrs: 37.011.2/ P 10

Persson, K. G. An economic history of Europe: knowledge, institutions and growth, 600 to the present. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2015. 297 p. 
Šifrs: 338(4)(091)/ P 65

Tietenberg, T. Environmental economics and policy. Toronto: Pearson/Addison Wesley, 2009. 338 p. 
Šifrs: 330.15/ T 17

Februāris 2020

Administratīvo pārkāpumu tiesības: administratīvās atbildības likuma skaidrojumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 637 lpp. 
Šifrs: 342.9(082)/ A 63

Eiropas Savienības tiesības. [1.] daļa, Institucionālās tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 413 lpp. 
Šifrs: 341.17(4)/ E 72

Imbovica, I. Dzīves svinētājs Jānis Mencis: sarunas, atmiņas, vērtējumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. 362 lpp.
Šifrs: 37(474.3)(092)/ I-32

Jansons, J. A. Latviešu masku gājieni: eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā. Rīga: Zinātne, 2010. 383 lpp. 
Šifrs: 391.8(=174)/ J 60

Kraukle, D. Ornaments: ceļvedis latvisko zīmju pasaulē. Rīga: Zvaigzne ABC, [2014]. 40 lpp. 
Šifrs: 39(=174) / K 24

Krūmiņa, I. Zīme. Raksts. Nozīme. Rīga: Zvaigzne ABC,2013. 63 lpp. 
Šifrs: 39(=174)/ K 89

Liholaja, V. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: palīglīdzeklis krimināltiesību normu piemērotājiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2020. 350 lpp. 
Šifrs: 343.23(474.3)/ L 35

Milēviča, I. Veiksmes retorika. Rīga: Burtene, 2019. 253 lpp. 
Šifrs: 808.5(075.4)/ M 41

Nadziņa, V. Etnogrāfiskais ornaments. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 24 lpp. 
Šifrs: 39(=174) / N 22

Nadziņa, V. Jostas un prievītes. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 32 lpp. 
Šifrs: 391(=174)/ N 22

Neimanis, J. Satversmes tiesas procesa tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 335 lpp. 
Šifrs: 342.565.2(474.3)/ N 24

Riekstiņš, J. Sauli dzīves pabērniem!: bāreņu un trūcīgo bērnu aprūpe Latvijā: brīvvalsts laikā un Otrā pasaules kara gados: raksti un dokumenti. Rīga: Jumava, 2012. 204 lpp. 
Šifrs: 364.65-058.862(474.3)/ R 36

Sondore, D. Suitu dzīvesstāsti un ēdieni. [Rīga]: Madris, [2011]. 191 lpp. 
Šifrs: 39(=174)/ S 55

3 x 9 Jāņi: trejdeviņi praktiski padomi tradicionālu Jāņu svinēšanai 21. gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 80 lpp. 
Šifrs: 398.332.2(=174)/ T 58

3 x 3 Ziemassvētki: praktiski padomi tradicionālu Ziemassvētku svinēšanai 21. gadsimtā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2012]. 104 lpp. 
Šifrs: 398.332.416(=174)/ T 58

Vanaga, L. Salaspils novads: gadsimtu hronoloģija 9.g.t.pr.Kr.-21.gs. Salaspils: Salaspils novada dome, 2011. 286 lpp. 
Šifs: 908(474.362)/ V 46

Vīķe-Freiberga, V. Trejādas saules. Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule. [Rīga]: Pētergailis, 2011. 247 lpp. 
Šifrs: 398.8(=174)/ V 38

Amichai-Hamburger, Y. Internet psychology: the basics. London; New York: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017. 
Šifrs: 316.772.5/ A 57

Kim, J. Understanding narrative inquiry: the crafting and analysis of stories as research. Los Angeles: SAGE, [2016]. 341 p. 
Šifrs: 303.442/ Ki 250

Loeber, J. F. At the junction of international administrative law, international commercial law and the sovereignly directed contract. [Izdošanas vieta nav zināma]: [izdevējs nav zināms], 2018. [184]-210 p. 
Šifrs: 341/ L16

Super dimensions in globalisation and education. Singapore: Springer, [2016]. 256 p. 
Šifrs: 37.015.4/ S 60

Substitute Parents: Biological and Social Perspective on Alloparenting Across Human Societies. New York; Oxford: Berghahn Books, 2012. 354 p. 
Šifrs: 316.362.1-058.85/ S-06

Webb, N. Boyd Social Work Practice with Children. New York; London: Guilford Press, [2019]. 461 p. 
Šifrs: 364-78-053.2(07)/ W-09

Janvāris 2020

Aktuālas tiesību realizācijas problēmas: Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums. [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 431 lpp. 
Šifrs: 340(062)/ A 69

Danino, M. Trenē savu bērnu panākumiem: rokasgrāmata vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās traucējumi un UDHS. [Liepāja]: [Liepājas Universitātes izdevniecība], [2018]. 302 lpp. 
Šifrs: 376-056.36(035) / D 46

Fekseuss, H. Dari, ko es vēlos: grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, [2011]. 304 lpp. 
Šifrs: 316.642.3/ F 36

Fontaine, P. 12 jautājumi par Eiropu. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. 80 lpp. 
Šifrs: 327.7(4)/ F 42

Hermanis, V. Zem LKP kupola: ieskats Latvijas Komunistiskās partijas līkločos (1945-1991). Rīga: Jumava, 2016. 183 lpp. 
Šifrs: 329.15(474.3)(091)/ H 70

Jemberga, S. VVF: prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas politiskā biogrāfija. Rīga: Dienas Grāmata, 2008. 422 lpp. 
Šifrs: 328(474.3)(092)/ J 41

Joksts, O. Civiltiesības jautājumos un atbildēs. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 167 lpp. 
Šifrs: 347(474.3)(07)/ J 38

Latvieši PSRS varas virsotnēs: ilūzijas un traģēdija: 20. gadsimta 20.-30. gadi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 424 lpp. 
Šifrs: 329.15(=174)(47+57)(092)/ L 80

Zellis, K. Ilūziju un baiļu mašinērija: propaganda nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība, (1941-1945). Rīga: Mansards, 2013. 380 lpp. 
Šifrs: 32.019.5(474.3)(091) / Z 41

Ageing, meaning and social structure: connecting critical and humanistic gerontology. Bristol: Policy Press, 2014. 205 p. 
Šifrs: 364.65-053.9/ A 36

Andersen, L. R. Metamodernity: Meaning and Hope in a Complex World. [København K, Denmark]: Nordic Bildung, 2019. 137 p. 
Šifrs: 316.42/ An 135

Byrne, A. The lean turnaround: how business leaders use lean principles to create value and transform their company. New York: McGraw-Hill, 2013. 200 p. 
Šifrs: 658/ B 82

Cornish, W. R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks, and allied rights. London: Sweet & Maxwell, 2019. 955 p. 
Šifrs: 347.77(410)(07)/ C 67

Crawford, J. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, [2019]. 785 p. 
Šifrs: 341/ C 23

Dominelli, L. Anti-racist Social Work. London: Red Glove Press; Macmillan International Higher Education, 2018. 289 p. 
Šifrs: 364-78/ D 40

Eteris, E. Teaching sustainability: modern challenges. Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing, 2019. 76 lpp. 
Šifrs:  332.146.2/ E 19

The European Union and Poland: problems and achievements. Warsaw: Centre for Europe, University of Warsaw; Poltext, 2015. 185 p. 
Šifrs: 327(438)/ E 60

Feminist perspectives on social work practice: the intersecting lives of women in the 21st century. New York, NY: Oxford University Press, [2018]. 284 p. 
Šifrs: 364.65-053.2/ F 53

Fenton, J. Social Work for Lazy Radicals: Relationship Building, Critical Thinking and Courage in Practice. London: Red Globe Press; Macmillan International Higher Education, 2019. 190 p. 
Šifrs: 364-78/ F 59

Imai, M. Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy. New York: McGraw Hill, [2012]. 426 p. 
Šifrs:  658/ I-09

McTighe, J. P. Narrative Theory in Clinical Social Work Practice. Cham, Switzerland: Springer, 2018. 186 p. 
Šifrs: 364-781/ M 20

Nalapat, M. D. The practice of geopolitics. Manipal: Manipal University Press, 2014. 706 p. 
Šifrs: 327/ N 38

Schox, J. Not so obvious: an introduction to patent law and strategy: version 4.1. [Seattle, Washington?]: [Createspace?], 2015. 191 p. 
Šifrs: 347.771/ S 57

Smart, sustainable and inclusive growth. Gdańsk: Gdańsk University Press, 2018. 158 p. 
Šifrs: 338(438)/ S 22

Surwillo, J. Metamodern Leadership: a history of the seven values that will change the world. New York: Page Publishing, 2017. 353 p. 
Šifrs: 316.46/ Su 730

Vaso X. M. Pension Trajectories in Western Balkans: three case studies: Albania, Macedonia and Kosovo, 1990-2010. Tirana, Albania: [Erste Stiftung; UNFPA], 2011. 158 p. 
Šifrs: 364-646.2(497)/ V 81