Pārlekt uz galveno saturu
Decembris 2019

DNS rokasgrāmata: Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes ieteikumi. Rīga: Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, [2012?] 50 lpp. 
Šifrs: 343.98(035)/ D 77

Jurušs, M. Nodokļi: mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 172 lpp. 
Šifrs: 336.22(075.8)/ J 82

Kriminālprocesa likuma komentāri. A daļa. Rīga: Latvijas Vēstnesis, [2019]. 1032 lpp. 
Šifrs: 343.1(474.3)(094)/ K 60

Mazure-Vucāne, M. Pagasttiesa Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2019]. 293 lpp. 
Šifrs: 347.995(474.3)(091)/ M 98

Naida noziegumu rokasgrāmata. Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, [2011]. 80 lpp. 
Šifrs: 343.4(035)/ N 31    

Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 147 lpp. 
Šifrs: 316.422(474.3)(082)/ S-08

Valsts drošības dienests (Latvija) Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību ... gadā. Rīga: Valsts drošības dienests, 2019. 
Šifrs: 355.40(474.3)(047)/ P-03

Artificial intelligence and social work. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2018. 257 p. 
Šifrs: 364:004/ A 90

Ashencaen C.  S. Islam and Social Work: Culturally Sensitive Practice in a Diverse World.  Bristol: Policy Press, 2017. 237 p. 
Šifrs: 364-78:28/ A 33

Critical suicidology: transforming suicide research and prevention for the 21st century.  Vancouver: UBC Press, [2016]. 296 p. 
Šifrs: 364.652/ C 59

Family group conferences in social work: involving families in social care decision making. Bristol: Policy Press, 2018. 255 p. 
Šifrs: 364.4-055.5/.7/ F 45

Forensic social work: psychosocial and legal issues across diverse populations and settings. New York: Springer Publishing Company, [2018]. 533 p.
Šifrs: 364-78:343.85/ F 51

Forte, J. A. Skills for using theory in social work: 32 lessons for evidence-informed practice. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. 328 p. 
Šifrs: 364-78/ F 72

Freedenthal, S. Helping the suicidal person: tips and techniques for professionals. New York ;London: Routledge, 2018. 273 p. 
Šifrs: 364.652/ F 39

Holosko, M. J. Social work case management: case studies from the frontlines. Los Angeles: SAGE; [2018]. 419 p. 
Šifrs: 364-781/ H 33

Intersectionality in social work: activism and practice in context. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. 256 p. 
Šifrs: 364.6-055.2/ I-78

Koenig, T. Human behavior theory for social work practice. Los Angeles: SAGE, [2019], 2020. 430 p. 
Šifrs: 364-1/ K 10

Mackie, P. F. E. Practicing rural social work. New York; Oxford: Oxford University Press [2016]. 158 p. 
Šifrs: 364-78(1-22)/ M 11

Morley, C. Engaging with Social Work: a critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 416 p. 
Šifrs: 364-78/ M 60

Parker, J. Social work with disadvantaged and marginalised people. Los Angeles: Learning Matters, an imprint of Sage Publications Ltd., 2018. 196 p. 
Šifrs: 364-78-058.6/ P 54

Social Democracy and State Foundation: the emergence of a new European state landscape after the First World War . Bonn: Dietz, [2019] 394 p. 
Šifrs: 321.74(4)/ S-08

Valtonen, K. Social work and integration in immigrant communities: framing the field. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate, 2015. 176 p. 
Šifrs: 364-78-054.7/ V 43

Westwood, J. Social media in social work practice. Thousand Oaks, CA: Sage, 2019. 170 p. 
Šifrs: 364-78:316.774/ W 88

Лепс, A. Современная диалектическая криминология: новый взгляд на изучение криминологии. Tallinn: EuroAcademy, 2019. 135 c. 
Šifrs: 343.9/ Л 48

Novembris 2019

Baumanis, J. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni. Rīga: Latvijas Vēstnesis, [2018]. 286 lpp. 
Šifrs: 343.1(474.3)/ B 87

Brice, B. Skaņu spēles: dziesmas un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. [2.] daļa. Rīga: RaKa, [2018]. 194 lpp. 
Šifrs: 37.091.33-027.22:796/ B 49

Citādība. Iecietība. Līdztiesība.: interneta žurnāla "Satori" rakstu krājums. Rīga: Ascendum, 2015. 95 lpp. 
Šifrs: 316.367.7(082)/ C 80

Darba likums: ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.03.2019. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 96 lpp. 
Šifrs: 349.2(474.3)(094)/ D 62

Ījabs, I. Atgūtā demokrātija Nr.2 : politiskā publicistika 2012-2018. Ķekava: las.ām, [2018] 249 lpp. 
Šifrs: 32(474.3)/ I-98

Judrupa, I. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 150 lpp.
Šifrs: 332.14(474.3)/ J 18

Komerclikums; Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums: ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2019. gada 20. martam. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2019]. 285 lpp. 
Šifrs: 347.7(474.3)(094)/ K 35

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri: trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 879 lpp. 
Šifrs: 343(474.3)/ K 21

Leja, M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā: noziedzīga nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I [1.] daļa. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1007 lpp. 
Šifrs: 343(4)/ L 40

Purēns, V. Kā izprast emocijas: metodiski materiāli pedagogiem un izglītības iestāžu psihologiem. Rīga: RaKa, [2019]. 34 lpp. 
Šifrs: 372.2(072)/ P 54

Smiltēna, A. Deleģētās likumdošanas pirmsākumi Eiropā un Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2018. 248 lpp. 
Šifrs: 342.529(474.3)/ S 50

Tiesas un mediju komunikācija: sabiedriskā viedokļa un mediju ietekme uz taisnīgu tiesu. Rīga: Latvijas Vēstnesis, [2019]. 412 lpp. 
Šifrs: 347.9:316.774/ T 21

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā: mācību grāmata. Rīga: Juridiskā koledža, 2019. 367 lpp. 
Šifrs: 342.56(474.3)(075)/ T 21

Tūbele, S. Valodas traucējumu novērtēšana: monogrāfija. Rīga: RaKa, [2019]. 119 lpp. 
Šifrs: 376-056.264(072)/ T-02

Barsky, A. Edward Ethics and Values in Social Work: an Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum. Oxford: Oxford University Press, 2019. 552 p. 
Šifrs: 364-78:174/ B 71

Berg, B. L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Harlow, England: Pearson, 2017. 250 p. 
Šifrs: 303.442/ B 53

Blom, B. Theory for Social Work Practice. Lund: Studentlitteratur, [2019]. 200 p. 
Šifrs: 364-78/ B 78

Cannon, I. M. Social Work in Hospitals: a Contribution to Progressive Medicine. London: Forgotten Books, 2018. 246 p.  
Šifrs: 364-787.9/ C 40

Critical multicultural practice in social work: new perspectives and practices. Crows Nest, NSW, Australia: Allen & Unwin, 2019. 264 p. 
Šifrs: 364-78/ C 59

Maclean, S. Theory and practice: a straightforward guide for social work students. Lichfield, Staffs: Kirwin Maclean Associates Ltd, 2015. 263 p. 
Šifrs: 364-78(07)/ M 12

Mullaly, R. P. The New Structural Social Work: Ideology, Theory, and Practice. Don Mills, Ontario: Oxford University Press, [2018].  412 p. 
Šifrs: 364-1/ M 23

Musson, P. Making Sense of Theory and its Application to Social Work Practice. Northwich: Critical Publishing, 2017. 159 p. 
Šifrs: 364-78/ M 80

Rossiter, J. Marketing communications: objectives, strategy, tactics. London: SAGE Publications, [2018]. 566 p. 
Šifrs: 339.138/ R 66

Shields, P. M. Jane Addams: Progressive Pioneer of Peace, Philosophy, Sociology, Social Work and Public Administration. Cham: Springer, [2017]. 200 p. 
Šifrs: 364(092)/ A 22

Social work: fields of practice. Melbourne: Oxford University Press, 2018. 356 lpp. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Social Work Practice in Health. Sydney: Allen & Unwin, 2018. 288 p. 
Šifrs: 364-787.9/ S-08

Social Work Practice in Health. Sydney: Allen & Unwin, 2018. 288 p. 
Šifrs: 364-787.9/ S-08

Social Work with Refugees, Asylum Seekers and Migrants: theory and skills for practice. London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2019. 296 p. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Watts, L. Social Justice Theory and Practice for Social Work: Critical and Philosophical Perspectives. Singapore: Springer, 2019. 211 p.  
Šifrs: 364-78/ W 91

Oktobris 2019

Klaičs, D. Iztēle bez robežām: ceļvedis starptautiskai sadarbībai kultūrā. Rīga: Biedrība Culturelab, 2008. 153 lpp. 
Šifrs: 316.73(4)/ K-09

Zelmenis, D. Valsts loma tirgus ekonomikā: teorija un prakse. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. 317 lpp.
Šifrs: 338.242.4/ Z 42

Communication and Discourse Theory: Collected Works of the Brussels Discourse Theory Group. Bristol; Chicago: Intellect, 2019.
Šifrs: 316.77/ C 35

Flick, U. An introduction to qualitative research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018. 653 p. 
Šifrs: 303.442/ F 58

Inglis, D. An Invitation to Social Theory. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press, [2019]. 348 p. 
Šifrs: 316.2/ I-41

Plummer, K. Sociology: the basics. London; New York: Routledge, 2016. 288 p. 
Šifrs: 316/ P 86

Schreier, M. Qualitative content analysis in practice. London: SAGE, 2012. 272 p. 
Šifrs: 303.022/ S 68

Septembris 2019

Pipes, R. Russian Conservatism and Its Critics: a Study in Political Culture. New Haven; London: Yale University Press, [2007]. 216 p. 
Šifrs: 329.11(470)/ P 75    

Pyle, K. B. Japan rising: the resurgence of Japanese power and purpose. New York: Public Affairs, 2007. 433 p. 
Šifrs: 327(520)/ P 32

Samuels, R. Machiavelli's children: leaders and their legacies in Italy and Japan. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2005. 456 p. 
Šifrs: 32(450+520)(091) / S 48

Samuels, R. J. Securing Japan: Tokyo's grand strategy and the future of East Asia. Ithaca; London: Cornell University Press, 2007. 277 p. 
Šifrs:  327(520)/ S 48

Silverberg, M. Erotic grotesque nonsense: the mass culture of Japanese modern times. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 2006. 401 p. 
Šifrs: 316.72(520)/ S 52    

Schoppa, L. J. Race for the exits: the unraveling of Japan's system of social protection. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press, 2006. 247 p. 
Šifrs: 364(520)/ S 64    

Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns, Awareness. United Kingdom: Emerald Publishing, 2018. 308 p. 
Šifrs: 316.774/ S-08

Social psychology: revisiting the classic studies. Los Angeles: SAGE, 2017. 279 p.
Šifrs: 316.6/ S-08

Southwell, B. G. Social networks and popular understanding of science and health: sharing disparities. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press; Research Triangle Park, NC: RTI Press, 2013. 137 p. 
Šifrs: 316.774:61/ S 87

Stockwin, J. A. A. Governing Japan: divided politics in a resurgent economy. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 298 p. 
Šifrs: 32(520)/ S 50

U.S.-Japan relations in a changing world. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2002. 286 p. 
Šifrs: 327(73:520)/ U-001

Vogel, S. K. Japan remodeled: how government and industry are reforming Japanese capitalism. Ithaca; London: Cornell University Press, 2006. 250 p. 
Šifrs: 338(520)/ V 12

Augusts 2019

Plaisance, P. Lee Virtue in media: the moral psychology of excellence in news and public relations. Milton Park, Abington, Oxon; New York: Routledge, 2015. 233 p. 
Šifrs: 316.774:17/ P 10

Theory and practice of the European Convention on Human Rights. Cambridge; Antwerpen ;Portland: Intersentia, [2018]. 1230 p.  
Šifrs: 341.231.14(4)/ T 31

Jūlijs 2019

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V [5.] nodaļa, Likumdošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 592 lpp. 
Šifrs: 342.4(474.3)(094)/ L 80

Levits, E. Valstsgriba: idejas un domas Latvijai, 1985-2018. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019. 843 lpp. 
Šifrs: 342(474.3)/ L 92

Antonius, R.  Interpreting quantitative data with SPSS. Los Angeles: Sage, 2013.  343 p. 
Šifrs: 303.71/ A 90

Bruce, L. Reflective Practice for Social Workers: A Handbook for Developing Professional Confidence. Maidenhead: Open University Press, 2013. 148 p. 
Šifrs: 364-78/ B 80

Critical readings: media and audiences. Maidenhead: Open University Press, 2003. 301 p. 
Šifrs: 316.774/ C 59

Critical readings: media and audiences. Maidenhead: Open University Press, 2003. 301 p. 
Šifrs: 316.774/ C 59

Fenton, S. Durkheim and Modern Sociology. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2009. 276 p. 
Šifrs: 316.253/ F 59

Gauntlett, D. Media, Gender and Identity: an introduction. London ; New York: Routledge, 2008. 317 p. 
Šifrs: 316.774/ G 88

Grigas, A. Beyond Crimea: the new Russian empire. New Haven; London: Yale University Press, 2016. 332 p. 
Šifrs: 327(470+571)/ G 53

Grotenhuis, M. Basic SPSS tutorial. Los Angeles: SAGE, 2016. 103 p. 
Šifrs: 303.71/ G 76

Handbook of victims and victimology. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018. 393 p. 
Šifrs: 343.988(035)/ H 37

Hennessey, R. Relationship skills in social work. Los Angeles, [Calif.]; London: SAGE, 2011. 146 p. 
Šifrs: 364-78/ H 53

Heslop, P. Social work: from assessment to intervention. London: Sage, 2019. 234 p. 
Šifrs: 364-78/ H 83

Iannotti Tomes, Y. Cross-cultural interaction and understanding: theory, practice, & reality. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013. 276 p.
Šifrs: 316.7/ I-48

Ingram, R. David Understanding emotions in social work: theory, practice and reflection. Maidenhead, Berkshire, England: Open University Press, 2015. 156 p. 
Šifrs: 364-78/ I-45

Jenkins, H. Fans, bloggers and gamers : exploring participatory culture. New York; London: New York University Press, 2006. 279 p. 
Šifrs: 316.77/ J 53

Medoff, N. J. Electronic media: then, now and later. New York; London, Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 329 p. 
Šifrs: 316.774/ M 10

Park, D. W. Pierre Bourdieu: a critical introduction to media and communication theory. New York [etc.]: P. Lang, 2014. 172 p. 
Šifrs: 316.77/ P 54

Perry, M. J. Toward a theory of human rights: religion, law, courts. New York: Cambridge University Press, 2008. 253 p. 
Šifrs: 342.7/ P 65

The Profession of Social Work: guided by history, led by evidence. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. 275 p. 
Šifrs: 364-78/ P 74

Reamer, F. G. Risk management in social work: preventing professional malpractice, liability, and disciplinary action. New York: Columbia University Press, 2015. 367 p. 
Šifrs: 364-78:005/ R-01

Reese, D. J. Hospice social work. New York: Columbia University Press, 2013. 348 p. 
Šifrs: 364-78/ R 15

6, Perri. Principles of methodology: research design in social science. London: Sage, 2012. 325 p. 
Šifrs: 303/ S 97

Wilkins, D. Critical analysis skills for social workers. Maidenhead: Open University Press, 2013. 154 p. 
Šifrs: 364-78/ W 44

Jūnijs 2019

Advances in Social work Practice with the Military. New York: Routledge, 2012. 293 p. 
Šifrs: 364/ A 92

Card, N. A. Applied Meta-Analysis for Social Science Research. New York; London: Guilford Press, 2012. 377 p. 
Šifrs: 303/ C 56

Co-production and co-creation: engaging citizens in public services. New York, NY; London: Routledge, 2018. 308 p. 
Šifrs: 35/ C-001

Gibson, M. Pride and Shame in Child and Family Social Work: Emotions and the search for humane practice. Bristol: Policy Press, [2019]. 253 p. 
Šifrs: 364-78-053.2/ G 15

Greene, R. R. Social work with the aged and their families. New Brunswick: Transaction Publishers, [2016]. 228 p. 
Šifrs: 364-78-053.9/ S-08

Ingold, T. Being alive: essays on movement, knowledge and description. London; New York: Routledge, 2011. 270 p. 
Šifrs: 316.7/ I-44

Reflective practice in social work. Thousand Oaks, CA: Sage, [2019]. 233 p. 
Šifrs: 364-78/ R 16

Social work with immigrants and refugees: legal issues, clinical skills, and advocacy. New York, NY: Springer Publishing Company, [2016]. 450 p. 
Šifrs: 364-78/ S-08

Saunders, M. Youth work from scratch: how to launch or revitalize a church youth ministry. Oxford, UK: Monarch Books, 2013. 173 p. 
Šifrs: 364-78/ S 86

Maijs 2019

Atmiņa. Identitāte. Kultūra: zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums, Mobilitāte tekstā. Teksts kustībā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 253 lpp. 
Šifrs: 316.7(082)/ A 35

Bojārs, J. Starptautiskās privāttiesības. V [5.] sējums, Starptautiskās tirdzniecības un komercijas tiesības. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2018]. 823 lpp. 
Šifrs: 341.9/ B 29

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2018]. 447 lpp. 
Šifrs: 394.48(474.3)(091)(082)/ D 58

Montesori, M. Absorbējošais prāts. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2019]. 224 lpp. 
Šifrs: 37.091.4/ M 43

Developing resilience for social work practice. Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. 210 p. 
Šifrs: 364-78/ D 93

Harris, H. A. Introduction to Forensic Science and Criminalistics. Boca Raton: CRC Press, 2019. 419 p. 
Šifrs: 343.98/ H 59

Hill, Ch. W. L. International Business: competing in the global marketplace. New York, NY: McGraw-Hill Education, [2019].667 p. 
Šifrs: 339.9(07)/ H 29

Krugman, P. R.  Macroeconomics. New York, NY: Macmillan Education, 2018. 622 p. 
Šifrs: 330.101.541(07)/ K 86

Owen, D. Profiling: the psychology of catching killers. Richmond Hill, Ont.: Firefly Books, 2010. 288 p. 
Šifrs: 343.95/ O-21

Public service broadcasting and media systems in troubled European democracies.  Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 408 p. 
Šifrs: 316.774:32/ P-03

Romer, D. Advanced macroeconomics.  Dubuque: McGraw-Hill Education, [2019]. 782 p.
Šifrs: 330.101.541(07)/ R 43

Thurman, J. T. Practical Bomb Scene Investigation.  Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 532 p. 
Šifrs: 343.98/ T 88

Aprīlis 2019

Civilprocesa likums: (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos paredzētajiem grozījumiem). 22. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2018. gada 31. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2019]. 608 lpp.  
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Indrūna, Z. Latvijas Senāta Spriedumu birojs; Latvijas Senāta atziņas par Civillikuma normu piemērošanu (1938-1940): Latvijas Senāta Spriedumu biroja apkopotās spriedumu tēzes. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 411 lpp. 
Šifrs: 347.99(474.3)/ I-20

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri: otrā daļa (IX–XVII nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 558 lpp. 
Šifrs: 343(474.3)/ K 21

Marts 2019

Being there: fieldwork in anthropology. London; Sterling: Pluto Press, 1999. 169 p. 
Šifrs: 316.7/ B 16

Cummins, I. Poverty, Inequality and Social Work: the impact of neoliberalism and austerity politics on welfare provision. Bristol, UK; Chicago, USA: Policy Press, 2018. 187 p.
Šifrs: 364.662/ C 44

Garrett, P. M. Social Work and Social Theory: making connections. Bristol, UK ;Chicago, IL: Policy Press, 2018. 282 p. 
Šifrs: 364-78/ C 67

Forde, C. Social work and community development: a critical practice perspective. London; New York: Palgrave Macmillan, 2015.188 p. 
Šifrs: 364-78/ F 50

Grand challenges for social work and society. New York, NY: Oxford University Press, 2018. 305 p. 
Šifrs: 364-78/ G 14

Pink, S. Doing Sensory Ethnography. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2009. 168 p. 
Šifrs: 303/ P 62

Schiller, N. G. Georges woke up laughing: long-distance nationalism and the search for home. Durham, [N.C.]; London, Duke University Press, 2001. 324 p. 
Šifrs: 316.7(=72)(73)/ S 27

Februāris 2019

Dāvanu pieņemšanas ierobežojumi: informācija valsts amatpersonām. Rīga: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, 2007. 24 lpp. 
Šifrs: 328.185/ D 91    

Latvijas ārlietu simtgade. [3. sējums], Scenāriji nākotnei. Rīga: Latvijas 
Ārpolitikas institūts, [2018]. 208  lpp. 
Šifrs: 327(474.3)(082)/ L 80

Mežulis, D. Narkotisko un psihotropo vielu noziedzīgas aprites kvalifikācija: LPA zinātniski pētnieciskā projekta "Narkokriminalitātes kvalifikācija" ietvaros sagatavots mācību līdzeklis. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2009. 147 lpp. 
Šifrs: 343.57(075.8)/ M 99

Miķelsons, U. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo telefonu lietošanu, izmeklēšanas īpatnības. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 130 lpp. 
Šifrs: 343.985/ M 32

Pūķis, M. Pašu valdība: Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. [Rīga]: Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. 544 lpp.. 
Šifrs: 352(474.3)/ P 24

Sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju veicināšanai: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 121 lpp. 
Šifrs: 316.472.47/ S-08

Zinātniski praktiskā konference. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobilo tālruņu lietošanu, izmeklēšanas metodes: zinātniski praktiskā konference: [rakstu krājums]. Rīga: Izglītības soļi, 2008. 118 lpp. 
Šifrs: 343.985(062)/ Z 66

Barnes, V. Child-Centred Social Work: Theory and Practice. London: Palgrave, 2018. 207 p. 
Šifrs: 364-78-053.2/ B 68

Bartol, C. R. Introduction to forensic psychology: research and application. Los Angeles: SAGE, [2019]. 655 p.
Šifrs: 343.95/ B 73

Brogden, M. Community Policing: national and international models and approaches. Cullompton, Devon: Willan, 2005. 259 p. 
Šifrs: 351.74/ B 68

The Centenary of Latvia's Foreign Affairs: Scenarios for the Future. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, [2018] , 207 p. 
Šifrs: 327(474.3)(082)/ C 56    

Communication and Media Ethics. Boston; Berlin: De Gruyter Mouton, 2018. 557 p.  
Šifrs: 316.774:174(035)/ C 35

Doherty, B. Gun Control on Trial: inside the Supreme Court battle over the Second Amendment.  Washington, D.C.: Cato Institute, 2008. 134 p. 
Šifrs: 351.753(73)/ D 22

Dunk-West, P. Practising Social Work Sociologically: a Theoretical Approach for New Times. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2018. 137 p. 
Šifrs: 364-78/ D 61

Gardner, R. M. Practical crime scene processing and investigation. Boca Raton, FL: CRC Press, [2019]. 405 lpp. 
Šifrs: 343.98/ G 58

Hanovs, D. Memory - Access Denied?: political landscapes of memory and inclusion in contemporary Europe. Versions, tendencies and analytical novelties. Rīga: Zinātne, 2018. 156 p. 
Šifrs: 316.64(082)/ M 46

Henkel, M. Academic Identities and Policy Change in Higher Education. London ;Philadelphia: J. Kingsley, 2000. 286 p. 
Šifrs: 378(410)/ H 51

International Scientific Conference "Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017)". Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017): International Scientific Conference: abstracts proceedings. Riga: Ekonomikas un kultūras augstskola: Alberta koledža, 2017. 67 p. 
Šifrs: 3(062)/ E 25

Lentini, J. J. Scientific Protocols for Fire Investigation. Boca Raton, FL: CRC Press, 2019.585 p. 
Šifrs: 343.985/ L 54

Loughran, H. Counselling Skills for Social Workers. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2019. 321 p. 
Šifrs: 364-78/ L 74

Merriam-Webster's dictionary of law. Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster, Incorporated, [2016]. 20a, 634 lpp. 
Šifrs: 34(038)/ M 65

Monitoring Election Campaign Finance: a handbook for NGOs. New York: Open Society Institute, 2005. 176 p. 
Šifrs: 324/ M 35

Nations in Transit 2014: Democratization from Central Europe to Eurasia. New York: Freedom House ;Lanham: Rowman and Littlefield, 2015. 684 p. 
Šifrs: 321.7(4+57) / N 76

Perceptions of Germany in the Security of the Baltic Sea Region. [Rīga]: Latvian Institute of International Affairs, 2018. 223 p. Resurss pieejams arī tiešsaistē. 
Šifrs: 327(4)(082)/ P 50

Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 205 p. 
Šifrs: 316.4.063.3(474.3)(082) P 87

Prixars Electronica: 2004 CyberArts: international compendium Prix Ars Electronica - computer animation/visual effects, digital musics, interactive art, net vision, digital communities, u19 - freestyle computing, [the nest idea]. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004. 357 p. 
Šifrs: 316.774:7/ P 68

Religion as the Instrument of Russian Foreign Policy towards Neighboring Countries : Georgia, Latvia, Ukraine. Tbilisi: International Centre for Geopolitical Studies, 2012. 239 p. 
Šifrs: 327(470+571)/ R 51

Riga Dialogue Afterthoughts. 2018, The New Normal in the Euro-Atlantic Security Order. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2018. 80 p. 
Šifrs: 327(4)(082)/ R 59

Rossy, Q. The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology. London; New York: Routledge, 2018. 274 p. 
Šifrs: 343.9(035)/ R 85

Saferstein, R.Criminalistics: an introduction to forensic science. Boston: Pearson, 2015. 547 p. 
Šifrs: 343.98/ S 16

Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary: the Rīga Conference Papers 2018. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, [2018] 224 p. Resurss pieejams arī tiešsaistē.. 
Šifrs: 327(4)(062)/ S-06

Social Work Case Analysis: Global Perspective: collection of articles about xperience on case work and social case management of eleven countries. Riga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 341 p. 
Šifrs: 364-78(078.7)/ S-08

Societal security in the Baltic Sea Region: expertise mapping and raising policy relevance. Rīga: Latvian Institute of International Affairs in collaboration with the Publishers Zinātne, 2018. 269 p. 
Šifrs: 351.75(4)(082)/ S-08

Trafficking in women and prostitution in the Baltic States: social and legal aspects. Helsinki: International Organization for Migration. Regional Office for the Baltic and Nordic Countries, 2001. 351 p. 
Šifrs: 364.633(474)/ T-07

Turvey, B. E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. Amsterdam: Burlington, MA: Academic Press, 2012. 679 p. 
Šifrs: 343.9/ T 77

Turvey, B. E. Forensic Victimology: examining violent crime victims in investigative and legal contexts. Amsterdam [etc.]: Elsevier/Academic Press, 2014. 620 p. 
Šifrs: 343.988/ T 77

Vecellio, M.E. Pocket guide to crime scene photography. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2018].189 p. 
Šifrs: 343.982.5/ V-04

Waller, I. Crime Victims: Doing Justice to Their Support and Protection. Helsinki 
Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), no. 39 . 
Šifrs: 343.122/ W 40

The war in Syria: lessons for the West. Rīga: The Centre for East European Policy Studies, 2016. 177 p.
Šifrs: 327.5(569.1)/ W 62

Предупреждение пыток: дайджест решений Европейского комитета по предупреждению пыток и Комитета ООН против пыток / [ред. Иненке Бурефейн]. [Венгрия]: Институт "Открытое общество", 2000. 301 lpp.
Šifrs: 343.85/ П 71

Райт, M. Восстановительное правосудие - путь к справедливости. Симпозиум. Киев: Издатель Захаренко В.А., 2007. 
Šifrs: 343.8/ P 18

Janvāris 2019

Civardi, A. Es dodos dzīvē: bērna pirmā pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. 144 lpp.
Šifrs: 37/ S 93

Debors, G. Izrādes sabiedrība. [Rīga]: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, [2017] 133 lpp.
Šifrs: 316.3/ D-06

Deviņu vīru spēks: stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 1918-1940. Rīga: Jumava, [2018]. 239 lpp.
Šifrs: 328.131(474.3)(092)/ D 94

Dreifelde-Gabruševa, I. Likteņa loterija. Rīga: Autorizdevums: Sava grāmata, 2017. 115 lpp.
Šifrs: 364.62/ D 28

Evarts, E. Ikdienas dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, 1941-1945. Rīga: Zinātne, 2016. 367 lpp.
Šifrs: 316.728(474.3)(091)/ E 24    

Grēns, E. Nāves impērija: bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 159 lpp.
Šifrs: 355(47+57)(091)/ G 41

Jēkabsons, Ē. Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.-1922. gadā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. 831 lpp.
Šifrs: 327(474.3:73)(091)/ J 30

Kūlis, M. Terorisma krustugunīs. Islāma valsts: monogrāfija. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. 529 lpp.
Šifrs: 323.28/ K 32    

Latvijas mediju vides daudzveidība: kolektīvā monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 551 lpp. Resurss pieejams arī tiešsaistē.
Šifrs: 316.774(474.3)(082)/ L 80

Lemešonoka, I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā: rokasgrāmata skolotājiem. Rīga: Zvaigzne ABC, [2018] 95 lpp.
Šifrs: 331.548/ L 44

Lerhis, A. Rietumvalstu nostāja Baltijas valstu jautājumā 1940.-1991. gadā: dokumentu krājums. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2018. 623 lpp. I
Šifrs: 327(474)(093.2)/ R 45    

Marijs, D. Eiropas dīvainā nāve: imigrācija, identitāte, islāms. [Rīga]: Apvārsnis, [2018]. 332 lpp.
Šifrs: 323.1(4)/ M 61    

Nyet, Nyet Soviet!: stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām trimdā. Rīga: "Latvieši pasaulē" - muzejs un pētniecības centrs, 2018. 318 lpp.
Šifrs: 323.233(=174)/ N 19

Asian Food: the Global and the Local. London; New York: Routledge, 2009.190 p.
Šifrs: 392.8(5)/ A 43

Berg-Weger, M. Social Work and Social Welfare: an Invitation. New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 665 p.
Šifrs: 364/ B 53

Bodenheimer, D. R. On Clinical Social Work: meditations and truths from the field. Harrisburg, Pennsylvania.: New Social Worker Press, [2017]. 228 p.
Šifrs: 364-781/ B 11

Crawford, A. Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies, and Practices. London; New York: Longman, 1998. 307 p.
Šifrs: 343.85/ C 23

Feminism/postmodernism. New York; London: Routledge, 1990. 348 p.
Šifrs: 305-055.2/ F 53

Gladden, J. L. Social Work Leaders Through History: Lives and Lessons. New York, NY: Springer Publishing Company, LLC, [2018]. 212 p.
Šifrs: 364-78(091)/ G-03

Gurova, O. Fashion and the Consumer Revolution in Contemporary Russia. London ;New York: Routledge, 2017. 182 p.
Šifrs: 316.728(470+571)/ G 83

Health and Social Work: Practice, Policy, and Research. New York: Springer Publishing Company, [2018]. 346 p.
Šifrs: 364-78/ H-02

Harrikari, T. Towards Glocal Social Work in the Era of Compressed Modernity.  New York: Routledge, [2018], 2019. 205 p.
Šifrs: 364/ H 59

Hood, R. Complexity in social work. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018. 227 p.
Šifrs: 364-78/ H 54

Larkin, Sh. J. A Field Guide for Social Workers: applying your generalist training. Thousand Oaks: SAGE Publications, [2018], 2019. 234 p.
Šifrs: 364-78:37/ L 66

Reamer, F. G. Social Work Values and Ethics. New York: Columbia University Press, 2018. 281 p.
Šifrs: 364-78:174 / R-01

Relationship-based social work: getting to the heart of practice. London: Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, [2018]. 316 p.
Šifrs: 364-78/ R 51

Return migration and psychosocial wellbeing: discourses, policy-making and outcomes for migrants and their families. London; New York, NY: Routledge, 2017. 279 p.
Šifrs: 314.151.7/ R 80

Rothman, J. C. Social Work Practice Across Disability. New York, NY: Routledge, 2018.450 p.  
Šifrs: 364-78-056.26/.36/ R 76

Service User Involvement in Social Work Education. London; New York: Routledge, 2018. 252 p.
Šifrs: 364-78:37/ S 78

Social Work Day: International Congress of Qualitative Inquiry: official program, Illini Union, University of Illinois, Urbana, Illinois, USA, Thursday, 17 May, 2018. [ASV]: [CreateSpace Independent Publishing Platform] , 2018. 27 p.
Šifrs: 364-78(062)/ S-08

Social Work Practice with Survivors of Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation. New York: Columbia University Press, [2018].423 p.
Šifrs: 364.633/ S-08

The Social Work and Sexual Trauma Casebook: Phenomenological Perspectives. New York, NY: Routledge, 2018. 208 p.
Šifrs: 364.633/ S-08

Судебная медицина: национальное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 575 c.  
Šifrs: 340.6(035)/ C 89

Decembris 2018

Bērziņš, G. Fiziskas personas maksātnespējas process. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 415 lpp.
Šifrs: 347.736/ K 21

Ducmanis, K. Is Baltijas prowintschu teesibam. [Rīga: b.i.], 2016. 373 lpp.
Šifrs: 340.15(474)/ D 13

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2018. [Rīga]: Juridiskā koledža, [2018]. 320 lpp.
Šifrs: 34(082)/ J 67

Latvijas notariāts: valsts notāri un zvērināti notāri biogrāfijās: 1944-2015. Rīga: Latvijas Zvērinātu notāru padome, 2015. 223 lpp.
Šifrs: 347.961(474.3)(092)/ L 80

Mantrovs, V. Apdrošināšanas tiesības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 303 lpp.
Šifrs: 347.764/ M 51

Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums ar komentāriem. Rīga: Juridiskā koledža, 2018. 275 lpp.
Šifrs: 341(094)/ S 16

Torgāns, K. Saistību tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 590 lpp.
Šifrs: 347.44(075.8)/ T 62

Fake News: A Roadmap. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence; London : King's Centre for Strategic Communications, January 2018. 128 p.
Šifrs: 316.774:32/ F 30

Winzer, M. Special Education in Early Childhood: an inclusive approach. Ontario, Canada: Prentice Hall Allyn and Bacon, 1997. 512 p.
Šifrs: 376/ W 77

Novembris 2018

Birzniece, J. Ekonomika vidusskolām: mācību grāmata. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2014. 191 lpp.
Šifrs: 330(075.3)/ B 81

Gereiša, Z. S. Mediācija: jēdzieni, testi, lomu spēles: mācību grāmata. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 174 lpp.
Šifrs: 347.965.42(075)/ G 65

Grigore-Bāra, E.Tiesu izpildītāja institūts Latvijā (1918-2018). Rīga: Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, 2018. 223 lpp.
Šifrs: 347.964.3(474.3)(091)/ G 54

Kļaviņš, K. Savienotie trauki: monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, [2018]. 255 lpp.
Šifrs: 316.772/ K 23

Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. 2017. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. A-366, C-412, K-302 lpp.
Šifrs: 347.991(474.3)(094.9)/ L 80

Načisčionis, J. Administratīvās tiesības: monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2018. 518 lpp.
Šifrs: 342.9(474.3)/ N 16

1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos / notikumos / atmiņās. I [1.], 1920-1922. [Rīga]: Valsts kanceleja, [2018]. 818 lpp.
Šifrs: 342.518(474.3)(091)/ T 20

Brenner, S. W. Cybercrime: criminal threats from cyberspace. Santa Barbara, Calif.: Praeger, 2010. 281 p.
Šifrs: 343:004/ B 36

Burgess, J. YouTube: Online Video and Participatory Culture. Cambridge; Medford: Polity, 2018. 191 p.
Šifrs: 316.774:004.738.5/ B 47

Connor, P. Blackstone's Police Manual 2018. Volume 1, Crime. Oxford: Oxford University Press, 2017. 265 p.
Šifrs: 351.74(07)/ B 14

Eteris, E. Latvia in Europe and the World: Growth Strategy for a New Centennial. Rīga: [Zinātne], 2018. 208 p.
Šifrs: 338(474.3)/ E 19

Europe. After 100 Before. Rīga: Zinātne, [2018]. 255 p.
Šifrs: 316.32(4)(062)/ E 60

The Global Encyclopedia of Informality: Understanding of Social and Cultural Complexity. London: University College London Press, 2018.
Šifrs: 316.7(03)/ G 54

Hutton, G. Blackstone's Police Manual 2018. Volume 4, General Police Duties. Oxford: Oxford University Press, 2017. 339 p.
Šifrs: 351.74(07)/ B 14

Jackson, A. R. W. Forensic Science. Boston: Harlow, England; Pearson Education, 2017. 528 p.
Šifrs: 343.98/ J-06

Johnston, D.  Blackstone's Police Manual 2018. Volume 2, Evidence and Procedure. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Šifrs: 351.74(07)/ B 14

MacVean, A. Police Ethics and Values. London: Learning Matters; Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2012. 154 p.
Šifrs: 351.74:174/ M-02

The Oxford Handbook of Police and Policing. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. 671 p.
Šifrs: 351.74(035)/ O-25

Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising: research report. Darby, PA : Diane Publishing, [2009].
Šifrs: 343.85(047)/ P 44

Perez, D. Werner Police Ethics: a matter of character. Australia: Clifton Park, NY: Delmar/Cengage Learning, 2013. 284 p.
Šifrs: 351.74:174/ P 53

Watson, J. Blackstone's Police Manual 2018. Volume 3, Road Policing. Oxford: Oxford University Press, 2017. 159 p.
Šifrs: 351.74(07)/ B 14

Антонян, Ю. М. Личность преступника: криминолого-психологическое исследование. Москва: Норма; ИНФРА-М, [2018], 2019. 367 c .
Šifrs: 343.95/ А 72

Гиздатов, Г. Г. Риторика для юристов: теория и практика: учебное пособие. Москва: ФЛИНТА; Наука, 2018, 191 c.
Šifrs: 347.965.45(07)/ Г 46

Давид, Р. Основные правовые системы современности. Москва: Международные отношения, 2009. 452 с.
Šifrs: 340.5/ Д 13

Долгова, А. И. Криминология. Москва: Норма; Инфра-М, [2018], 2019. 367 c.
Šifrs: 343.9(07)/ Д 64

Еникеев, М. И. Юридическая психология: с основами общей и социальной психологии: учебник. Москва: Норма; Инфра-М, 2017. 639 c .
Šifrs: 340.6(075.8)/ E 63

Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел: рекомендовано Учебно-методическим центром "Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность": рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная деятельность" Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, [2019]. 271 c.
Šifrs: 351.74:174(075.8)/ П 84

Чуфаровский, Ю. В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие. Москва: Проспект, 2018. 144c .
Šifrs: 343.9(07)/ Ч 81

Oktobris 2018

Augstkalna, A. Tiesu spēles. Rīga: [Latvjas Tiesnešu mācību centrs], 2002. 48 lpp.
Šifrs: 342.56(07)/ T 21

Civillikums. Rīga: AFS, 2016. 376 lpp.
Šifrs: 347(474.3)(094)/ C 90

Falka, S. Tiesa un tiesas spriešana. Rīga: [Latvijas Tiesnešu mācību centrs], 2002. 63 lpp.
Šifrs: 342.56(474.3)(075.3)/ F 36

Krastiņš, U. Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas, risinājumi. [3.] grāmata, 2015-2017. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018. 223 lpp.
Šifrs: 343(474.3)/ K 21

Sedlova, Z. Tiesību aizsardzības mehānismi, ja tiesa neuzdod prejudiciālo jautājumu. [Rīga]: Zane Sedlova, 2017. 303 lpp.
Šifrs: 347.9(4)/ S-08

Sociālais darbs: izglītība, pētniecība, prakse: rakstu krājums. 2017. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 150 lpp.
Šifrs: 364-78/ S-08

Sociālās politikas transformācijas līkloči: kolektīvā monogrāfija. [Valmiera]: Vidzemes Augstskola, 2018. 280 lpp.
Šifrs: 364/ S-08

Torgāns, K. Kalvis Torgāns civiltiesībās un dzīvē. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 383 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)(092)/ T 62

Curry, T. J. Sociology for the twenty-first century. Upper Saddle River (New Jersey): Prentice Hall, 1999. 464 p.
Šifrs: 316/ C 64  

Kim, Hak-chun. Whither Path for the Two Koreas in the 21st Century: War, Peace or Unification? Seoul, Korea: Jimoondang Pub. Co., 1998. 336 p.
Šifrs: 32(519.3)/ K 25

Marger, M. N. Social Inequality: Patterns and Processes. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 1999. 413 lpp.
Šifrs: 316.34(07)/ M 59

Regional Workshop on Teaching Strategies in Higher Education. Teaching Strategies in Higher Education: Effective Teaching, Effective Learning: proceedings of the Third Regional Workshop, Szeged, Hungary, 25-28 March, 1999.
Šifrs: 378.013(062)/ T-003

Szaged, Hungary: Civic Education Project, 2000. 130 p.
Šifrs: 378.013(062)/ T-003

Tensen, B. L. Mastering digital research: a guide for students. Toronto: Nelson Education, 2010. 134 p.
Šifrs: 303.064(07)/ T 53

Septembris 2018

Gēls, J.Pilsētas cilvēkiem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2018]. 271 lpp.
Šifrs: 316.334.56/ G 33

Grebenko, M. Darba likums un grāmatvedība. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 173 lpp.
Šifrs: 349.2(474.3)/ G 30

Ieviņš, U. Apdrošināšanas pamati. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 70 lpp.
Šifrs: 368(07)/ I-92=

Lešinskis, I. Starp divām pasaulēm: kalpības gadi un citi raksti. [Rīga]: Biedrība "Domas spēks", [2017]. 446 lpp.
Šifrs: 327.84(474.3)(092)/ L 77

Vilks, A. Traģēdija X: pirmā grāmata. Rīga: N.I.M.S., 2014. 160 lpp.
Šifrs: 323.2(474.3)/ V 45

Adams, J. Active Social Work with Children with Disabilities. Northwich: Critical Publishing Ltd, 2016. 256 p.
Šifrs: 364-78/ A 15

Allison, G. T. Destined for War: can America and China escape Thucydides's trap?. Melbourne; London: Scribe, 2017. 364 p.
Šifrs: 327(73:510)/ A 58

Braye, S. Practising Social Work Law. London: Palgrave, 2016. 352 p.
Šifrs: 364-78:34/ B 25

Cox, L. E. Introduction to Social Work: an advocacy-based profession. Los Angeles: SAGE, 2016. 442 p.
Šifrs: 364-78/ C 96

Dyke, Chr. Writing Analytical Assessments in Social Work. Northwich: Critical Publishing, 2016. 134 p.
Šifrs: 364-78/ D 37

Ferguson, I. Global Social Work in a Political Context: Radical perspectives. Bristol: Policy Press, 2018. 201 p.
Šifrs: 364-78/ F 68

Ferri, E. Criminal Sociology. [ASV]: Createspace Independent Publishing Platform, [2018]. 1 sējums (nenumurētas [204] lpp |)
Šifrs: 343.97/ F 79

Foreign policy in comparative perspective: domestic and international influences on state behavior. Thousand Oaks, Calif.: CQ Press, 2013. 366 p.
Šifrs: 327/ F 51

Goldstein, H. Problem-Oriented Policing .New York: McGraw-Hill, 2015. 206 p.
Šifrs: 351.74(73)/ G 29

Handbook of Social Work with Groups. New York; London: Guilford Press, 2017. 642 p.
Šifrs: 364-78/ H 37

Harris, J. A Dictionary of Social Work and Social Care. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018. 538 p.
Šifrs: 364-78/ H 59

Howe, K. Effective Supervision in Social Work. Los Angeles; London: Sage/Learning Matters, 2013. 153 p.
Šifrs: 364-78/ H 93

Laderman, Ch. Donald Trump: the making of a world view. London; New York: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2017. 173 p.
Šifrs: 327(73)/ L 14

Langer, C. L. Applying Theory to Generalist Social Work Practice: a Case Study Approach Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015. 322 p.
Šifrs: 364-78/ L 48

Lewis, J. Cultural Studies: the Basics. Los Angele: Sage Publications, 2008. 438 p.
Šifrs: 316.77/ L 95

Liamputtong, P. Researching the vulnerable: a guide to sensitive research methods. London; Thousand Oaks; New Delhi: SAGE, 2007. 246 p.
Šifrs: 303/ L-005

Lishman, J. Communication in Social Work . Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2009. 226 p.
Šifrs: 364-78/ L 76

McNab, Ch. How to Pass the SAS and Special Forces Selection Course: fitness, nutrition, survival techniques, weapon skills. London: Amber Books, 2017. 192 p.
Šifrs: 355.318/ M 20

McQuail, D. Media accountability and freedom of publication. Oxford; New York: Oxford University Press, 2003. 366 p.
Šifrs: 316.774/ M 20

McNab, Ch. Military Mental Toughness: elite training for critical situations. Berkeley, CA: Ulysses Press, [2016]. 192 p.
Šifrs: 355.318/ M 20

McNab, Ch. SAS and Elite Forces Guide, Extreme Fitness: Military Workouts and Fitness Challenges for Maximising Performance. London: Amber Books, 2014. 320 p.
Šifrs: 355.318/ M 20

McNab, Ch. SAS and Special Forces Mental Toughness Training: how to improve your mind's strength and manage stress. London: Amber Books, 2018. 192 p.
Šifrs: 355.318/ M 20

Miller, L. S. Community Policing: partnerships for problem solving. Clifton Park, N.Y.: Delmar/Cengage Learning, 2014. 540 p.
Šifrs: 351.74/ M 49

Moore, E. Case Management: inclusive community practice. South Melbourne, Victoria, Australia: Oxford University Press, 2016. 508 p.
Šifrs: 364-78/ C 75

Pomeroy, E. Ch. Direct Practice Skills for Evidence-Based Social Work: a Strengths-Based Text and Workbook. New York, NY: Springer Publishing Company, LLC, [2018]. 253 p.
Šifrs: 364-78/ P 42

Program Evaluation for Social Workers: foundations of evidence-based programs. Oxford ;New York: Oxford University Press, 2016. 531 p.
Šifrs: 364-78/ P 75

The Routledge encyclopaedia of educational thinkers. London; New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 619 p.
Šifrs: 37(092)/ R 85

Roberts, P. Criminal Evidence. Oxford: Oxford University Press, 2010. 729 p.
Šifrs: 343.14/ R-03

Ruffolo, M. C. Direct Social Work Practice: Theories and Skills for Becoming an Evidence-Based Practitioner. Thousand Oaks, California: Sage, 2016. 265 p.
Šifrs: 364-78/ R 29

Social Work Research and Evaluation: foundations of evidence-based practice. New York, NY : Oxford University Press, [2018].709 p.
Šifrs: 364-78/ W 39

Social Work: Contexts and Practice.  South Melbourne, Victoria, Australia: Oxford University Press, 2017. 323 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Social Work Practice with the LGBTQ Community: the intersection of history, health, mental health, and policy factors. New York: Oxford University Press, 2018. 570 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Social Work Treatment: Interlocking Theoretical Approaches. Oxford: Oxford University Press, 2017. 609 lpp.
Šifrs: 364-78/ S-08

Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations. New York, NY: Cambridge University Press, 2017. 509 p
Šifrs: 341.3:004.738.5(035)/ T 34

Tapper, C. Cross and Tapper on Evidence. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010. 735 p.
Šifrs: 347.94/ T 57

Taylor, B. J. Decision Making, Assessment and Risk in Social Work. Thousand Oaks, CA: Sage/Learning Matters, 2017. 256 p.
Šifrs: 364-78/ T 97

Toseland, R. W. An Introduction to Group Work Practice. Harlow: Pearson, 2017. 525 p.
Šifrs: 364-785.24/ T 76

Van Hook, M. Social Work Practice with Families: a Resiliency-Based Approach. New York, NY: Oxford University Press, 2016. 421 p.
Šifrs: 364-787.24/ V 46

Walker, J. Social Work & Human Development. Thousand Oaks, CA: Sage/Learning Matters, 2017. 236 p.
Šifrs: 364-78/ W 38

Warner, J. The Emotional Politics of Social Work and Child Protection. Bristol; Chicago: Policy Press, 2015. 207 p.
Šifrs: 364-78-053.2/ W 71

Weisman, D. Professional Writing for Social Work Practice. New York: Springer Publishing Company, [2018]. 295 p.
Šifrs: 364-78/ W 39

Zastrow, Ch. Social Work with Groups: a Comprehensive Worktext. Australia [etc.]: Cengage Learning, 2015. 654 p.
Šifrs: 364-78/ Z 82

Кузин, Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика. Москва: Ось-89, 2002. 511 c.
Šifrs: 395/ K 89

Матвиенко, А. Евгеньевич Всемирная история полиции. Москва: "Э", 2017. 255 c.
Šifrs: 351.74(091)/ M 33

Augusts 2018

Angļu-latviešu Eiropas Savienības primāro tiesību aktu terminu vārdnīca = English-Latvian glossary of EU primary legislation terms. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 126 lpp.
Šifrs: 341.17(4)(038)=111= 174/ A 45

Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 1998. 139 lpp.
Šifrs: 316.64/ A 35

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 109 lpp.
Šifrs: 314.15-024.64-054.73(091)/ B 13

Diskriminācijas novēršana Latvijā: likumi, institūcijas un tiesu prakse. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2007
Šifrs: 342.7(474.3)(05)/ D 79

Džohansens, S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana: mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 103 lpp.
Šifrs: 340.113(075.8)/ D 84

Fulans, M. Pārmaiņu spēki: izglītības reformu virzieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 167 lpp.
Šifrs: 37.014.3/ F 27

Genzihens, S. Signāls: kā rīkoties, ja esi saskāries ar seksuālu vardarbību: grāmata jauniešiem un pieaugušajiem. [Rīga]: Valters un Rapa, [2015]. 160 lpp.
Šifrs: 364.633-053.2/.6/ G 52

Globālā dienaskārtība. Rīga: Zinātne, 2006. 287 lpp.
Šifrs: 316.42/ G 54

Grauds, M. Kopā kapos = Cemetery festival - coming together. Rīga: Neputns, 2016. 141 lpp.
Šifrs: 394.268.3(474.3)/ G 26

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2009. 215 lpp.
Šifrs: 314.15-026.48(474.3)/ I-36

Īsi par demokrātiju: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 191 lpp.
Šifrs: 321.7(082)/ I-40

Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Rīga: Zinātne, 2007. 229 lpp.
Šifrs: 37(474.3)/ I-38

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 343 lpp.
Šifrs: 347.19/ J 67

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga: Ekonomisko reformu institūts, 1996. 109 lpp.
Šifrs: 347.7(038)/ J 67

Kavalieris, A. Operatīvās darbības likuma komentāri. Rīga: RaKa, 1999. 84 lpp.
Šifrs: 343.85(094)/ K 92

Kolčanovs, B. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2011. 144 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Kolčanovs, B. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis to iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2010. 103 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri. Rīga: Firma "AFS", 1999. 7 sēj.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 21

Latvija un attīstības sadarbība. [Rīga]: Zinātne, 2006. 357 lpp.
Šifrs: 316.42(474.3)/ L 80

Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. 150 lpp.
Šifrs: 316.347(474.3)(062)/ L 80

Latvija 2020: nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 297 lpp.
Šifrs: 32(474.3)(062)/ L 80

Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata: lv-en = Translation handbook for Latvian legislation. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 80 lpp.
Šifrs: 340.113(474.3)(035)/ L 80

Lešinska, A. Kvalitatīvi lēmumi - vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai: atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā. [Rīga]: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2004. 96 lpp.
Šifrs: 342.924(474.3)/ L 77

Liepiņš, I. Ukraina - dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija: no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā: aculiecinieka stāsts. Rīga: Jumava, [2015]. 352 lpp
Šifrs: 323.27(477)"20"/ L 26

Ļitvaks, М. Sākumenerģija mūsos jeb "Spermatozoīda princips". Rīga: Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", 2016. 495 lpp.
Šifrs: 316.6(0.062)/ L 88

Mēs. Svētki. Valsts: valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2008. 172 lpp.
Šifrs: 316.7(474.3)/ M 70

Miķelsone, V. Līvija Atrodi sevi: rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai. Rīga: Biedrība Socionika, 2014. 489 lpp.
Šifrs: 316.6/ M 32

Mūsu radošā daudzveidība: UNESCO Pasaules Kultūras un attīstības komisijas ziņojuma kopsavilkums. Rīga: [Apg. "Rasa ABC"], 1998. 70 lpp.
Šifrs: 316.7/ M 82

Niedre, A. Latvijas Republikas advokatūras darbības organizācija un pamatprincipi: tiesību akti par advokatūras darbības organizāciju un advokātu darbību. Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2006. 117 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)(094)/ N 40

Rīgas Stradiņa universitāte Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas: 2018./2019. studiju gads. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, [2018]. 80 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ R 48

Rovers, K.de. Kalpot un aizsargāt: cilvēktiesības un humanitārās tiesības: policijai un drošības spēkiem. Rīga: Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja, 2002. 374 lpp.
Šifrs: 351.74/ R 86

Saule, G. Darba līgums: mācību līdzeklis kursa apguvei studijas programmā "Tiesību zinātnes". Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 1999. 53 lpp.
Šifrs: 349.2(075.8)/ S 84

Simtam pāri. Viedā Latvija. [Rīga]: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 416 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ S 65

Ščerbinskis, V. Ienācēji no tālienes: Austrumu un Dienvidu tautu pārstāvji Latvijā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Rīga: Nordik, 1998. 95 lpp.
Šifrs: 316.7/ M 82

Treņins, D. Saprast Krieviju. Rīga: Biedrība "Baltijas Forums", 2009. 129 lpp.
Šifrs: 327(470+571:73)/ T 39

Undusks, J. Boļševisms un kultūra. Rīga: Neputns, 2016. 166 lpp.
Šifrs: 316.7(47+57)/ U 23

Vainovskis, M. Legālās prezumpcijas institūts jaunajā kriminālprocesa likumā: aktuālie problēmjautājumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. 50 lpp.
Šifrs: 343.13(474.3)/ V 16

Vasiļjevs, А. Etīdes par modi un stilu. Rīga: Jumava, 2015. 518 lpp.
Šifrs: 391(091)/ V 78

Zeltkalne, B. Neesamība, jeb, Cilvēki būros. Rīga: Rīgas Starptautiskais humanitātes fonds, [2000]. 192 lpp.
Šifrs: 343.8(474.3)/ Z 49

Zvērināti advokāti, zvērinātu advokātu palīgi: alfabētiskā secībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 88 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)/ Z 34

Administrative justice in the new European democracies: case studies of administrative law and process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine. Oxford: University of Oxford ;Budapest: COLPI, 1998. 652 p.
Šifrs: 342.9(4)/ A 63

Basic concepts of intercultural communication: selected readings. Yarmouth: Intercultural Press. 1998. 272 p.
Šifrs: 316.7(082)/ B 76

Black's Law Dictionary. St. Paul: Thomson Reuters, 2016. 890 p.
Šifrs: 34(038)/ B 14

Combating Conflict of Interest in Local Governments in the CEE Countries. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, 2004. 332 p.
Šifrs: 352/353(4-11)/ C 31

A criminal law anthology. Cincinnati: Anderson Publ., 1992.
Šifrs: 343/ C 54

Gillespie, M. Television, Ethnicity, and Cultural Change. London; New York: Routledge, 1995. 238 p.
Šifrs: 316.774:654.197/ G 44

Histories of public diplomacy and nation branding in the Nordic and Baltic countries: representing the periphery. Leiden: Brill/Nijhoff, [2015]. 337 p
Šifrs: 327(48)/ H 89

How the 16+1 Cooperation promotes the Belt and Road Initiative. Beijing, China: China Social Sciences Press, 2017. 165 p.
Šifrs: 339.9(510)/ H 93

How integrated is Latvian society?: an audit of achievements, failures and challenges. Riga: University of Latvia Press, 2010. 292 p.
Šifrs: 316.4.063.3(474.3)/ H 93

Leps, A. Reflections and Remembrances of a Pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2018. 258 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

Leps, A. Reflections and remembrances of a pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2017. 157 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

National and ethnic groups in Latvia: informative material. Riga: Ministry of Justice of the Republic of Latvia. National Affairs Section, 1996. 96 p.
Šifrs: 31:323.1(474.3)/ N 76

Prevention of torture: a digest of cases of the European Committee for the Prevention of Torture and the United Nations Committee Against Torture. [Budapest]: Open Society Institute, 2001. 245 p.
Šifrs: 343.85/ P 44

Quinn, F. Human Rights and You: basic United Nations, Organization for Security and Co-operation in Europe and Council of Europe human rights documents: for judges, prosecutors, police officials, attorneys, human rights organizations, citizens and the media of the newly independent states and Central Europe . Warsaw: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 1999. 252 p.
Šifrs: 341.231.14/ H 45

Reinventing media: media policy reform in East-Central Europe. Budapest; New York: Central European University Press, 2003. 273 p.
Šifrs: 316.774:32(4)/ R 39

Rīgas Stradiņa universitāte. Health and Social Sciences: Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018: abstract book. Social sciences. Rīga: Rīga Stradiņš University, [2018]. 24 p.
Šifrs: 3(474.3)(062)/ R 48

Youngs, R. Europe's Eastern crisis: the geopolitics of asymmetry. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press, 2017. 254 p.
Šifrs: 327(4+470+571)/ Y 91

Гендерные истории Восточной Европы: сборник научных статей. Альмиры Усмановой, Андреа Пето. Минск: ЕГУ, 2002. 415 с.
Šifrs: 305(4-11)/ Г 34

Национальные и этнические группы в Латвии: информативный материал. Рига: Отдел по национальным делам М-ва юстиции Латв. Республики, 1996. 96 с.
Šifrs: 31:323.1(474.3)/ Н 35

Уголовный закон: по состоянию на 1 февр. 2001 г. Rīga: Andrejs Judins, 2001.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ У 26

Jūlijs 2018

Rodgers, W. H. Environmental law. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1994. 1158 p.
Šifrs: 349.6(73)/ R 18

Jūnijs 2018

Brice, B. Skaņu spēles: tematiski praktiskie materiāli mūzikas un integrētajām rotaļnodarbībām pirmsskolā un sākumskolā. I [1.] daļa. Rīga: RaKa, [2017]. 260 lpp.
Šifrs: 37.091.33-027.22:796(076)/ B 49

Brūvere, O. Kustību alfabēts. Rīga: RaKa, [2018]. 11 lpp.
Šifrs: 373.2(072)/ B 95

Cīrule, Z. Mums kopā izdosies!: nodarbības bērnu valodas attīstībā. Rīga: RaKa, 2013-2014.
Šifrs: 376-056.264(072)/ C 73

Fuko, M. Uzraudzīt un sodīt: cietuma rašanās. Rīga: Omnia mea, 2001. 318 lpp.
Šifrs: 316.334.4/ F 26

Gidens, A. Sabiedrības veidošanās. Rīga: AGB, 1999. 400 lpp.
Šifrs: 316.3/ G 17

Meikališa, Ā. Termiņi kriminālprocesā. Rīga: LPA, 1997. 132 lpp.
Šifrs: 343.13(474.3)/ M 22

Ozola, I. Grāmata pašizaugsmei: metodisks materiāls pašvadības prasmju attīstībai. Rīga: RaKa, [2018]. 68 lpp.
Šifrs: 373.5.015.31(076)/ O-63

Purēns, V. Kā attīstīt kompetenci: rokasgrāmata skolotājiem: teorija, teoriju vēsture un metodiskie ieteikumi, jaunos mācību standartus ieviešot. Rīga: RaKa, [2017]. 278 lpp.
Šifrs: 37.091.3(035)/P 54

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums Latvijā. Rīga: Mācību grāmata, 2003. 235 lpp.
Šifrs: 37(474.3)/ S 16

Zāle, J. Rotaļas ar krāsām. Rīga: RaKa, 2008. 84 lpp.
Šifrs: 37.015.31(076)/ Z 38

Bradby, H. Medicine, health and society: a critical sociology. Los Angeles: SAGE, 2012. 189 p.
Šifrs: 316:61/ B-03

Croteau, D. The business of media: corporate media and the public interest. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2006. 315 p.
Šifrs: 316.774:33/ C 81

Disability in Local and Global Worlds. Berkeley: University of California Press, 2007. 324 p.
Šifrs: 364.65-056.26/ D 78

Doyle, G. Media ownership: the economics and politics of convergence and concentration in the UK and European media. London [etc.]: SAGE Publications, 2002. 192 p.
Šifrs: 316.774/ D 97

Encounters at the Bosphorus: Turkey during World War II : proceedings of the international conference in Wrocław and Krzyżowa, Poland, 28-30 September 2007. Krzyyżowa: Fundacja "Krzyyżowa" dla Porozumienia Europejskiego; Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Atut", 2008. 192 p.
Šifrs: 327(560)/ E 13

Estonia and Latvia: citizenship, language and conflict resolution: a special report by the Forced Migration Projects. New York: Open Society Institute, 1997. 87 p.
Šifrs: 342.71(474.2)/ E 87

Guidelines for laws affecting civic organizations. New York: Open Society Institute, 1997. 121 p.
Šifrs: 347.471/ G 33

Kvale, S. InterView: learning the craft of qualitative research interviewing. Los Angeles: Sage Publications, 2015. 405 p.
Šifrs: 303.62/ K-01

Making the Harm Visible: Global Sexual Exploitation of Women and Girls: Speaking Out and Providing Services. Kingston: Coalition Against Trafficking in Women, 1999. 251 p
Šifrs: 364.633/ M 26

Migrant integration policy: index III. Brussels: British Council: Migration Policy Group, 2011. 213 p.
Šifrs: 316.4.063.3-054.7(4)/ M 28

Probation and probation services in the EU accession countries. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003. 328 p.
Šifrs: 343.265.2(4-11)/ P 70

Professions and social identity: new European historical research on work, gender and society Pisa: Plus, 2006.204 p.
Šifrs: 316.344.24(4)(091)/ P 74

Pursuing the Public Interes: a Handbook for Legal Professionals and Activists. New York: Public Interest Law Initiative in Transitional Societies, Columbia Law School 2001. 357 p.
Šifrs: 349/ P 63

Siebers, T. Disability Theory. Ann Arbo: University of Michigan Press, 2011. 237 p.
Šifrs: 364.65-056.26/ S 16

Struyk, R. J. Managing Think Tanks: Practical Guidance for Maturing Organizations. Budapest: Local Government and Public Service Initiative; Open Society Institute, 2006. 350 p.
Šifrs: 32:061/ S 35

Towards a New Model of Governance for Universities?: a Comparative View. London ;Philadelphia: Jessica Kingsley, 1999. 286 p.
Šifrs: 378.1/ T 95

Transparency and Secrecy: a Reader Linking Literature and Contemporary Debate. Lanham, MD: Lexington Books, 2010. 203 p.
Šifrs: 35:659.2/ T 17

Uildriks, N. Policing post-communist societies: police-public violence, democratic policing and human rights. Antwerp [etc.]: Intersentia, 2003. 249 p.
Šifrs: 351.74(4-11)/ U 46

White, K. An Introduction to the Sociology of Health and Illness. Los Angeles: SAGE, 2017. 226 p.
Šifrs: 316:61(07)/ W 53

Maijs 2018

Angļu-latviešu Eiropas Savienības primāro tiesību aktu terminu vārdnīca = English-Latvian glossary of EU primary legislation terms. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 126 lpp.
Šifrs: 341.17(4)(038)=111= 174/ A 45

Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai: rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 1998. 139 lpp.
Šifrs: 316.64/ A 35

Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2011. 144 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 109 lpp.
Šifrs: 314.15-024.64-054.73(091)/ B 13

Diskriminācijas novēršana Latvijā: likumi, institūcijas un tiesu prakse. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2007.
Šifrs: 342.7(474.3)(05)/ D 79

Džohansens S. Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana: mācību līdzeklis tiesību zinātņu studentiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 103 lpp.
Šifrs: 340.113(075.8)/ D 84

Genzihens, S. Signāls: kā rīkoties, ja esi saskāries ar seksuālu vardarbību: grāmata jauniešiem un pieaugušajiem. [Rīga]: Valters un Rapa, [2015]. 160 lpp.
Šifrs: 364.633-053.2/.6/ G 52

Grauds, M. Kopā kapos = Cemetery festival - coming together. Rīga: Neputns, 2016. 141 lpp.
Šifrs: 394.268.3(474.3)/ G 26

Īsi par demokrātiju: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 191 lpp.
Šifrs: 321.7(082)/ I-40

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2009. 215 lpp.
Šifrs: 314.15-026.48(474.3)/ I-36

Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā. Rīga: Zinātne, 2007. 229 lpp.
Šifrs: 37(474.3)/ I-38

Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 343 lpp.
Šifrs: 347.19/ J 67

Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai. Rīga: Ekonomisko reformu institūts, 1996. 109 lpp.
Šifrs: 347.7(038)/ J 67

Kavalieris, A. Operatīvās darbības likuma komentāri. Rīga: RaKa, 1999. 84 lpp.
Šifrs: 343.85(094)/ K 92

Kolčanovs, B. Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību līdzeklis to iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību centrs, 2010. 103 lpp.
Šifrs: 316.72(07)/ A 75

Krastiņš, U. Krimināllikuma komentāri. Rīga: Firma "AFS", 1999. 7 sēj.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ K 21

Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. 150 lpp.
Šifrs: 316.347(474.3)(062)/ L 80

Latvija 2020: nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 297 lpp.
Šifrs: 32(474.3)(062)/ L 80

Latvija un attīstības sadarbība. [Rīga]: Zinātne, 2006. 357 lpp.
Šifrs: 316.42(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata: lv-en=Translation handbook for Latvian legislation. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2000. 80 lpp.
Šifrs: 340.113(474.3)(035)/ L 80

Leps, A. Reflections and Remembrances of a Pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2018. 258 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

Leps, A. Reflections and remembrances of a pupil of the University of Tartu. Tallinn: Eesti Print, 2017. 157 p.
Šifrs: 34(474.2)(092)/ L 63

Lešinska, A. Kvalitatīvi lēmumi - vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai: atbilstīgi situācijai 2004. gada jūlijā. [Rīga]: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2004. 96 lpp.
Šifrs: 342.924(474.3)/ L 77

Liepiņš, I. Ukraina - dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija: no barikādēm uz Maidana caur Krimas okupāciju līdz karam Donbasā: aculiecinieka stāsts. Rīga: Jumava, [2015]. 352 lpp.
Šifrs: 323.27(477)"20"/ L 26

Ļitvaks, М. Sākumenerģija mūsos jeb "Spermatozoīda princips". Rīga: Latvijas ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda",2016. 495 lpp.
Šifrs: 316.6(0.062)/ L 88

Mēs. Svētki. Valsts: valsts svētku svinēšanas socioloģiska izpēte. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2008. 172 lpp.
Šifrs: 316.7(474.3)/ M 70

Miķelsone, V. Līvija Atrodi sevi: rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai. Rīga: Biedrība Socionika, 2014. 489 lpp.
Šifrs: 316.6/ M 32

Mūsu radošā daudzveidība: UNESCO Pasaules Kultūras un attīstības komisijas ziņojuma kopsavilkums. Rīga: [Apg. "Rasa ABC"], 1998. 70 lpp.
Šifrs: 316.7/ M 82

Niedre, A. Latvijas Republikas advokatūras darbības organizācija un pamatprincipi: tiesību akti par advokatūras darbības organizāciju un advokātu darbību. Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2006. 117 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)(094)/ N 40

Rīgas Stradiņa universitāte. Health and Social Sciences: Rīga Stradiņš University international student conference, 16-17 March 2018: abstract book. Social sciences. Rīga Stradiņš University, RSU SP. Rīga: Rīga Stradiņš University, [2018]. 24 p.
Šifrs: 3(474.3)(062)/ R 48

Rīgas Stradiņa universitāte Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas: 2018./2019. studiju gads. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, [2018]. 80 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ S 89

De Rovers, K. Kalpot un aizsargāt: cilvēktiesības un humanitārās tiesības: policijai un drošības spēkiem. Rīga: Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja, 2002. 374 lpp.
Šifrs: 351.74/ R 86

Saule, G. Darba līgums: mācību līdzeklis kursa apguvei studijas programmā "Tiesību zinātnes". Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 1999. 53 lpp.
Šifrs: 349.2(075.8)/ S 84

Simtam pāri. Viedā Latvija. [Rīga]: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 416 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ S 65

Ščerbinskis, V. Ienācēji no tālienes: Austrumu un Dienvidu tautu pārstāvji Latvijā no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Rīga: Nordik, 1998. 95 lpp.
Šifrs: 314.15(474.3)(091)/ Š 43

Treņins, D. Saprast Krieviju. Rīga: Biedrība "Baltijas Forums", 2009. 129 lpp.
Šifrs: 327(470+571:73)/ T 39

Undusks, J. Boļševisms un kultūra. Rīga: Neputns, 2016. 166 lpp.
Šifrs: 316.7(47+57)/ U 23

Vainovskis, M. Legālās prezumpcijas institūts jaunajā kriminālprocesa likumā: aktuālie problēmjautājumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006. 50 lpp.
Šifrs: 343.13(474.3)/ V 16

Vasiļjevs, А. Etīdes par modi un stilu. Rīga: Jumava, 2015. 518 lpp.
Šifrs: 391(091)/ V 78

Zeltkalne, B. Neesamība, jeb, Cilvēki būros. Rīga: Rīgas Starptautiskais humanitātes fonds, [2000]. 192 lpp.
Šifrs: 343.8(474.3)/ Z 49

Zvērināti advokāti, zvērinātu advokātu palīgi: alfabētiskā secībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 88 lpp.
Šifrs: 347.96(474.3)/ Z 34

Administrative justice in the new European democracies: case studies of administrative law and process in Bulgaria, Estonia, Hungary, Poland and Ukraine. Oxford: University of Oxford ;Budapest: COLPI, 1998. 652 p.
Šifrs: 342.9(4)/ A 63

Basic concepts of intercultural communication: selected readings. Yarmouth: Intercultural Press. 1998. 272 p.
Šifrs: 316.7(082)/ B 76

Black's Law Dictionary. St. Paul: Thomson Reuters, 2016. 890 p.
Šifrs: 34(038)/ B 14

Combating Conflict of Interest in Local Governments in the CEE Countries. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, 2004. 332 p.
Šifrs: 352/353(4-11)/ C 31

A criminal law anthology. Cincinnati: Anderson Publ., 1992.
Šifrs: 343/ C 54

Financial Crisis in Central and Eastern Europe: from Similarity to Diversity. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. 292 p.
Šifrs: 338.124.4(4)/ F 61

Gillespie, M. Television, Ethnicity, and Cultural Change. London; New York: Routledge, 1995. 238 p.
Šifrs: 316.774:654.197/ G 44

Histories of public diplomacy and nation branding in the Nordic and Baltic countries: representing the periphery. Leiden: Brill/Nijhoff, [2015].337
Šifrs: 327(48)/ H 89

How integrated is Latvian society?: an audit of achievements, failures and challenges. Riga: University of Latvia Press, 2010. 292 p.
Šifrs: 316.4.063.3(474.3)/ H 93

How the 16+1 Cooperation promotes the Belt and Road Initiative. Beijing, China: China Social Sciences Press, 2017. 165 p.
Šifrs: 339.9(510)/ H 93

National and ethnic groups in Latvia: informative material. Riga: Ministry of Justice of the Republic of Latvia. National Affairs Section, 1996. 96 p.
Šifrs: 31:323.1(474.3)/ N 76

Prevention of torture: a digest of cases of the European Committee for the Prevention of Torture and the United Nations Committee Against Torture. [Budapest]: Open Society Institute, 2001. 245 p.
Šifrs: 343.85/ P 44

Quinn, F. Human Rights and You: basic United Nations, Organization for Security and Co-operation in Europe and Council of Europe human rights documents: for judges, prosecutors, police officials, attorneys, human rights organizations, citizens and the media of the newly independent states and Central Europe. Warsaw: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 1999. 252 p.
Šifrs: 341.231.14/ H 45

Reinventing media: media policy reform in East-Central Europe. Budapest; New York: Central European University Press, 2003. 273 p.
Šifrs: 316.774:32(4)/ R 39

The rise and fall of state-owned enterprise in the Western world. Cambridge [etc.]: Cambridge university Press, 2000. 320 p.
Šifrs: 334.724.6(4)(091)/ R 75

Youngs, R. Europe's Eastern crisis: the geopolitics of asymmetry. Cambridge; New York, NY: Cambridge University Press, 2017. 254 p.
Šifrs: 327(4+470+571)/ Y 91

Гендерные истории Восточной Европы: сборник научных статей. Минск: ЕГУ, 2002. 415 с.
Šifrs: 305(4-11)/ Г 34

Уголовный закон: по состоянию на 1 февр. 2001 г. Rīga: Andrejs Judins, 2001.132 с.
Šifrs: 343(474.3)(094)/ У 26

Aprīlis 2018

Autortiesības: rokasgrāmata. Rīga: AGB, 1997. 287 lpp.
Šifrs: 347.78(035)/ A 92

Bellers, S. Antisemītisms: ļoti saistošs ievads. Rīga: ¼ Satori, 2008. 159 lpp.
Šifrs: 323.12(=411.16)/ B 30

Bostroms, N. Superintelekts: attīstības ceļi, riski, stratēģijas. Rīga: Jumava, [2017]. 542 lpp.:
Šifrs: 316.422.44/ B 81

Cepurītis, M. Ārpolitikas mīti Latvijā: Eiropas Savienība un Krievija. Rīga: Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds, 2012. 108 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ C 72

Cicerons, M. T. Par valsti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 126 lpp.
Šifrs: 321.01(37)/ C 17

Civilprocesa likums: (ar norādēm par Saeimā izskatāmajos likumprojektos paredzētajiem grozījumiem). 21. izdevums, ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2017. gada 31. decembrim. Rīga: Tiesu namu aģentūra, [2018]. 608 lpp.
Šifrs: 347.91/.95(474.3)(094)/ C 90

Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. 357 lpp.
Šifrs: 303.686(082)/ D 85

Eco, U. Sarakstu karuselis. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 408 lpp.
Šifrs: 316.7/ E 62

Kauķis, A. Pirmais iespaids vai kā panākt atkārtotu tikšanos. [Rīga]: Iespēju grāmata, 2016. 61 lpp.
Šifrs: 316.47(035)/ K 87

Kultūras krustpunkti: Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Mantojums, 2004.
Šifrs: 316.7(474.3)(06)/ K 35

Latvijas iespējas starptautiskajās organizācijās: konferences materiāli, Rīga, 2007.gada 20.decembris. Rīga: Zinātne, 2008. 165 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(062)/ L 80

Latvijas interešu aizsardzība Eiropas Savienībā. [Rīga]: Latvijas Nākotnes institūts, 2012. 119 lpp.
Šifrs: 338.2(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas Augstākās tiesas spriedumi un lēmumi. 2016. Rīga: Tiesu Namu aģentūra, 2017. 913 lpp.
Šifrs: 347.991(474.3)(094.9)/ L 80

Latvijas Republikas Civillikums. Rīga: [Tiesiskās informācijas centrs], 1998. 673 lpp.
Šifrs: 347(474.3)(094)/ L 80

Leiendekers, A. Šķiršanās. Pārdomas, pieredze, padomi: kā izšķirties miermīlīgi?. kā novērst šķiršanos?. [Rīga]: J.L.V., [2017]. 127 lpp.
Šifrs: 316.363.5/ L 30

Likumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga: Senders R, 1999. 463 lpp.
Šifrs: 34(038)=174/ L 37

Likumu terminu vārdnīca. Rīga: BK, 1999. 251 lpp.
Šifrs: 34(038)=174/ L 37

Melkers, A. Ieroču eksāmens: jautājumi un atbildes. Rīga: [izdevējs nav zināms], 2016. 166 lpp.
Šifrs: 351.753/ M 41

Meļķisis, E. Attīstības tendences dažos tiesību teorijas un prakses jautājumos. Rīga: Latvijas Universitāte, 2000. 59 lpp.
Šifrs: 340(075.8)/ M 41

Orlovska, A. Ekonomiskā statistika: [teorija, piemēri, uzdevumi]. Rīga: RTU Izdevniecība, 2016. 158 lpp.
Šifrs: 311:33(075.8)/ O-52

Osipova, S. Eiropas tiesību priekšvēsture: senās Ēģiptes, Divupes, Izraēlas, Grieķijas tiesības. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017. 447 lpp.
Šifrs: 340.15/ O-39

Plotnieks, A. Tiesību teorija & juridiskā metode. Rīga: N.I.M.S., 2013. 406 lpp.
Šifrs: 340/ P 74

Rīgas Stradiņa universitāte. Studiju iespējas: pamatstudiju un maģistra studiju programmas 2017./2018. akadēmiskajā gadā. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 80 lpp.
Šifrs: 378.4(474.3)/ R 48

Snaiders, T. Par tirāniju: divdesmitā gadsimta divdesmit mācības. Rīga: Jumava, [2017]. 79 lpp.
Šifrs: 321.6(091)/ S-06

Staris, A. Skolas un izglītība Rīgā: no sendienām līdz 1944. Gadam. [Lielvārde]: Lielvārds, 2000. 208 lpp.
Šifrs: 37.09(474.362.2)(091)/ S 14

Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums. Rīga: AGB, 1997. 248 lpp.
Šifrs: 341(094)/ S 16

Šteins, V. Tautvaldība jeb Jaunās Latvijas valsts pamati. [Rīga]: [Sava grāmata], 2017. 200 lpp.
Šifrs: 323(474.3)/ Š 31

Šternfelde, I. Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem: metodisks materiāls. Rīga: Pētergailis, [2017]. 115 lpp.
Šifrs: 373.2(072)/ Š 40

Tauriņš, G. Pēcpadomju demokrātija Latvijā. Rīga; Štutgarte: [aut. red.], 2005. 103 lpp.
Šifrs: 321.7(474.3)/ T 90

Vēbers, M. Reliģijas socioloģija. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2004. 303 lpp.
Šifrs: 316.74:2/ V-01

Zeltīts, R. Par nacionālu valsti: jaunais nacionālisms 21. gadsimta Latvijai. [Rīga]: Domas spēks, 2017. 238 lpp.
Šifrs: 321(474.3)/ Z 48

Meirelles, I. Design for Information: an introduction to the histories, theories, and best practices behind effective information visualizations. Beverly, MA: Rockport, 2013. 224 p.
Šifrs: 316.772/ M 28

Европейский Суд по правам человека: избранные решения: в 2-х т. Москва: Норма, 2000.
Šifrs: 341.231.14(4)(094.9)/ Е 24

Marts 2018

Blasovičs, Dž. Bezgalīgā realitāte: avatāri, nemirstība un virtuālās revolūcijas rītausma. [Rīga] : Lietusdārzs,2012. 271 lpp.
Šifrs: 316.772.5/ B 29

Godfrija, N. S. Nauda neaug kokos: grāmata par to, kā iemācīt bērnus rīkoties ar naudu. [Rīga]: Jumava, [1994]. 143 lpp.
Šifrs: 336.7/ G-09

Kamenska, A. Naida noziegumi: prakse un problēmas: nacionālais ziņojums – Latvija. [Rīga]: Latvijas Cilvēktiesību centrs, [2017] 64 lpp.
Šifrs: 343.2/.7(474.3)/ K 32

Klauss, A. Vērtspapīru darījumi: skaidrojošā vārdnīca: ap 500 vārdu. Rīga: Valsts akciju sab-ba "Privatizācijas aģentūra", 1996. 116 lpp.
Šifrs: 336.763(038)/ K 22

Krilovs, L. Ekonomiskās domas retrospekcija: zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU izdevniecība, 2014. 220 lpp.
Šifrs: 330.8/ K 59

Latvijas ārējā un drošības politika: gadagrāmata. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts sadarbībā ar izdevniecību "Zinātne", 2018. 247 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(058)/ L 80

Mūsdienu starptautiskās un tirdzniecības tiesības. Starptautiskais civilprocess: dokumentu krājums. Rīga: AGB, 1998. 271 lpp.
Šifrs: 341/ M 68

Riekstiņš, J. Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni. Rīga: Mansards, 2015. 199 lpp.
Šifrs: 364.65-058.862(474.3)(091)/ R 36

Ritenis, J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: Fonds "Latvijas vēsture", 1999. 247 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ R 84

Rudzītis, V. Ģimene. [Jūrmala]: VR grāmatu apgāds, [2017]. 319 lpp.
Šifrs: 316.36/ R 21

Selgs, P. Grandioza metamorfoze: ieguldījums antroposofijas antropoloģijā un pusaudžu izglītošanā un audzināšanā. [Rīga]: Alis, [2017] 135 lpp.
Šifrs: 37.015.3/ S 38

Stīgers, M. B. Globalizācija: ļoti saistošs ievads. Rīga: ¼ Satori, 2008. 175 lpp.
Šifrs: 316.421/ S 45

Šmidchens, G. Dziesmu vara: nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā. Rīga: Mansards, [2017] 564 lpp.
Šifrs: 316.74:78(474)/ Š 40

Treijs, R. Latvijas diplomātija un diplomāti (1918-1940). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. 416 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ T 33

Višķere, Z. Spēlējies un audz!: Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem. [Rīga]: J.L.V., [2017] 143 lpp.
Šifrs: 37.091.33/ V 84

Birkenmaier, J. The Practice of Generalist Social Work. New York: Routledge, Taylor & Francis Group 2017. 666 p.
Šifrs: 364-78/ B 75

Blaikie, N. W. H. Designing Social Research: the Logic of Anticipation. Cambridge; Malden (Mass.): Polity Press, 2009. 298 p.
Šifrs: 303(07)/ B 20

Buzan, B. People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era. Colchester: ECPR Press, 2007. 317 p.
Šifrs: 327/ B 98

Chinese Investment in Europe: a country-level approach: ETNC report December 2017 / edited by John Seaman, Mikko Yuotari, Miguel Otero-Iglesias. [Paris]: French Institute of International Relations, December 2017. 168 p.
Šifrs: 339.727.22(510:4)/ C 61

Daly, M. Welfare. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2011. 203 p.
Šifrs: 364/ D 30

Fairtlough, A. Professional Leadership for Social Work Practitioners and Educators. London ;New York: Routledge, Taylor & Francis Group 2017. 152 p.
Šifrs: 364-78:005/ F 24

Gomm, R. Social Research Methodology: a Critical Introduction. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2008. 428 p.
Šifrs: 303(07)/ G 40

Green, L. Social policy for social work: placing social work in its wider context. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity Press, 2016. 212 p.
Šifrs: 364/ G 33

Humaniora: Medizin - Recht - Geschichte: Festschrift für Adolf Laufs zum 70. Geburtstag. Berlin: Springer, 2006. 1233 p.
Šifrs: 34(082)/ H 45

Kendall, D. Elizabeth Sociology in Our Times: the Essentials. Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012. 600 p.
Šifrs: 316(07)/ K 46

Mann, K. Slavery and the birth of an African city: Lagos, 1760-1900. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 2007. 473 p.
Šifrs: 326.1(669)/ M 49

Mayer, R. E. Applying the Science of Learning. Boston, MA: Pearson/Allyn & Bacon, 2011. 134 p.
Šifrs: 37.015.3/ M 94

Political theory in transition. London; New York: Routledge, 2000. 264 p.
Šifrs: 32.01/ P 27

Relationship-Based Research in Social Work: Understanding Practice Research. London ;Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2016. 238 p.
Šifrs: 364-78:001.8/ R 51

Rosenau, P. M. Post-modernism and the social sciences: insights, inroads, and intrusions. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992. 229 p.
Šifrs: 3:1/ R 57

Scott, G. M. The political science student writer's manual. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2000. 35 p.
Šifrs: 32:808.1(035)/ S 96

Scott, G. M. The political science student writer's manual. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1995. 302 p.
Šifrs: 32:808.1(035)/ S 96

Social Work in a Glocalised World. London; New York: Routledge, 2017. 244 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Taking Sides. Clashing Views on Controversial Issues in Mass Media and Society. Guilford, CT  Dushkin Publishing Group/Brown & Benchmark Publishers, 1997. 346 p.
Šifrs: 316.774(73)/ T 26

Terehovičs, V. Criminalistics: conspectus of lectures. Riga: [b.i.], 2009. 100 p.
Šifrs: 343.98(075.8)/ T 63

Wood, J. Youth Work preparation for practice. Abingdon, Oxon: Routledge, 2015. 231 p.
Šifrs: 364.4-053.6(410)/ W 55

Zufferey, C. Homelessness and Social Work: An Intersectional Approach. London; New York Routledge, 2017. 160 p.
Šifrs: 364-78-058.51/ Z 25

Februāris 2018

Birziņa, L. Viduslaiku Vācijas tiesību vēsture: mācību līdzeklis. Rīga: [Izdevējs nav uzrādīts], 1995. 43 lpp.
Šifrs: 340.15(430)/ B 81

Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iespējas darba tirgū: garīgo slimību destigmatizācijas nozīme diskriminācijas mazināšanā un iekļaujošas nodarbinātības politikas veidošanā. Rīga: Market Lab, 2006. 93 lpp.
Šifrs: 364.65-056.34(474.3)/ C 42

Daugavvanags, A. Angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca: 40 000 terminu ar attiecīgajiem frazeoloģismiem un vārdkopām. Rīga: Avots, 2008. 510 lpp.
Šifrs: 34(038)=111=174/ D 85

Invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū. Rīga: BISS, 2006. 108 lpp.
Šifrs: 364.65-056.24(474.3)/ I-91

Jundzis, T. Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989-1993. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2010. 116 lpp.
Šifrs: 32(474.3)"1987/1991"/ J 40

Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpēte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 163 lpp.
Šifrs: 327(474.3)/ L 80

Liholaja, V. Komentāri par Latvijas tiesu praksi krimināllietās. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006-2007.
Šifrs: 343.1(474.3)/ L 35

Mazizglītoto mazākumtautību jauniešu integrācija darba tirgū. Rīga: BISS, 2006. 151 lpp.
Šifrs: 331.5-053.6(474.3)/ M 97

Personalizēta aprūpes plāna (PAP) izstrādes rokasgrāmata: metoloģiska rokasgrāmata. [Rīga : SOS Bērnu ciemati Latvija, 2012]. 75 lpp.
Šifrs: 364-781/ P 65

Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 178 lpp
Šifrs: 316.774:004.738.5(474.3)/ S 16

Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. Rīga: Zinātne, 2008. 397 lpp.
Šifrs: 342.725(474.3)(082)/ V 42

Barkley, E. F. Student Engagement Techniques: a Handbook for College Faculty. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. 398 p.
Šifrs: 378.147(035)/ B 65

Carr, E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, [2016]. 233 p.
Šifrs: 327(091)/ C 67

Davis, B. Gross Tools for Teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2009. 592 p.
Šifrs: 378.147(035)/ D 94

EU Social Security Law: a commentary on EU regulations 883/2004 and 987/2009. München, Germany: C.H.BECK; Oxford, United Kingdom: Hart; Baden-Baden, Germany: Nomos, 2015. 554 p.
Šifrs: 349.3(4)/ E-001

Greve, B. Welfare and the welfare state: present and future. Abingdon; New York: Routledge, 2015. 220 p.
Šifrs: 364-146.2/ G 45

A handbook of comparative social policy. Northampton, MA: Edward Elgar, 2013.406 lpp.
Šifrs: 36(035)/ H 37

Morales, M. Editing and Montage in International Film and Video: Theory and Technique. New York; London: Routledge, 2017. 244 p.
Šifrs: 316.774:791/ M 49

Multilevel Union Administration: the Transformation of Executive Politics in Europe. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2006. 228 p.
Šifrs: 32(4)/ M 24

Poverty and inequality. Stanford, California: Stanford University Press, [2006.] 185 p.
Šifrs: 316.344.2/ P 95

Poverty, Politics and Development: Interdisciplinary Perspectives. Bergen: Fagbokforlaget, 2006. 355 p.
Šifrs: 330.34/ P 95

Race, P. The Lecturer's Toolkit : a practical guide to learning, teaching and assessment. London; New York: Routledge, 2015. 286 p.
Šifrs: 378.147/ R-07

Readings in Social Theory: the Classic Tradition to Post-modernism. New York: McGraw-Hill, 1993. 399 p.
Šifrs: 316.2(07)/ R-007

The Rise of Populism: Lessons for the European Union and the United States of America. Rīga: University of Latvia Press, 2017. 179 p.
Šifrs: 32.019.5/ R 75

Robinson, V. M. Student-Centered Leadership. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass; Chichester: John Wiley, 2011. 176 p.
Šifrs: 371.11/ R-05

Small States and Alliances. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2001. 194 p.
Šifrs: 327/ S 15

Sweeney, S. Europe, the State and Globalisation. Harlow: Pearson Longman, 2005. 456 p.
Šifrs: 327(4)(07)/ S 29

Titmuss, R. Welfare and wellbeing: Richard Titmuss's contribution to social policy. Bristol: Policy Press, 2001. 249 p.
Šifrs: 364(410)/ T 90

Janvāris 2018

Atmiņu kopienas: atceres un aizmiršanas kultūra Latvijā. Rīga: Zelta grauds, 2016. 207 lpp.
Šifrs: 316.64(474.3)(082)/ A 35

Baumanis, J. No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 263 lpp.
Šifrs: 343/ B 87

Freitele , L. Bērnu audzināšanas noteikumi : audzināt ar mīlestību un konsekvenci. [Rīga]: J.L.V., 2017. 95 lpp.
Šifrs: 37.018.1/ F 44

Ījabs, I. Politikas teorija: pirmie soļi. [Rīga]: las.ām, 2017. 279 lpp.
Šifrs: 32.01/ I-98

Kalniete, S. Cinītis. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, [2017] 360 lpp.
Šifrs: 327(474.3)(092)/ K 28

Kariņš, K. Latvijas intereses : domas par Latvijas attīstību. Rīga: Avots, 2013. 159 lpp.
Šifrs: 32(474.3)/ K 56

Kelmere, L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 166 lpp.
Šifrs: 347.736(474.3)/ K 27

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs Čigānu stāvoklis Latvijā. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, 2003. 77 lpp.
Šifrs: 316.347(=214.58)(474.3)/ L 80

Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III [3.] nodaļa, Valsts prezidents. IV [4.] nodaļa, Ministru kabinets. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 864 lpp.
Šifrs: 342.4(474.3)/ L 80

Latvijas tautsaimniecības vēsture. Rīga: Jumava, 2017. 1058 lpp.
Šifrs: 338(474.3)(091)/ L 80

Lipša, I. Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939. Rīga: Zinātne,2014. 622 lpp.
Šifrs: 316.367(474.3)(091)/ L 72

Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā. [Rīga]: Zinātne, 2009. 143 lpp.
Šifrs: 314.15-024.64(4)/ M 28

Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016.
Šifrs: 351.9(474.3)/ P 55

Paula, D. Latvijas ekonomikas konkurētspēja un investīciju nozīme tās veicināšanā. Monogrāfija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 166 lpp.
Šifrs: 338(474.3)/ P 83

Putnis, R. Es esmu starp jums: cilvēks ar invaliditāti un sabiedriskie mediji. [Rīga]: Vesta-LK, [2017]. 216 lpp.
Šifrs: 364.65-056.24(430)/ P 86

Spīdzināšana, cietsirdība un pazemojums attieksmē un sodā: teorētiskie un praktiskie aspekti no Eiropas Padomes perspektīvas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017. 233 lpp.
Šifrs: 343.255/ S 47

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas augstākās izglītības vadības problēmas". Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas augstākās izglītības vadības problēmas". Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2007. 156 lpp.
Šifrs: 351.74:37(4)(062)/ S 16

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas izglītība Latvijā un Eiropā". Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Policijas izglītība Latvijā un Eiropā" .
Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2006. 231 lpp.
Šifrs: 351.74:37(474.3)(062)/ S 16

Tieslietu ministrija. [Rīga]: Tieslietu ministrija, 2006. 32 lpp.
Šifrs: 342.518(474.3)/ T 21

Vaivade, A. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. 367 lpp.
Šifrs: 351.85:930.85/ V 18

Vasiļjevs, А. Skaistums cauri gadsimtiem. Rīga: Jumava, 2016. 703 lpp.
Šifrs: 391(=161.1)(100)(091)/ V 78

Zinātniski pētnieciskā projekta "Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums": rakstu krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2008. 199 lpp.
Šifrs: 343.125(082)/ Z 66

Applying Cultural Anthropology : an introduction reader. Boston: McGraw Hill, 2003. 216 p.
Šifrs: 316.7(07)/ A 66

Beckett, C. Values & ethics in social work. London: SAGE Publications Ltd, 2017. 179 p.
Šifrs: 364-78:174/ B-05

Buzan, B. Regions and powers: the structure of international security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 564 p.
Šifrs: 327/ B 98

Buzan, B. The United States and the great powers: world politics in the twenty-first century. Cambridge: Polity, 2004. 222 p.
Šifrs: 327/ B 98

Comparative historical analysis in the social sciences. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2003. 444 p.
Šifrs: 303.446/ C 37

Cowburn, M. Social work with sex offenders: making a diference. Bristol: Policy Press, 2016. 200 p.
Šifrs: 364-78-058.57/ C 95

Deacon, L. Social Work Theory & Practice. London: Learning Matters, an imprint of SAGE Publications Ltd, 2017. 242 p.
Šifrs: 364-78/ D-01

Decolonizing social work. London; New York: Routledge, 2016. 354 p.
Šifrs: 364-78-058.57/ C 95

Delanty, G. Rethinking Europe: social theory and the implications of europeanization. London; New York: Routledge, 2005. 232 p.
Šifrs: 316.42(4)/ D 28

Deverell, K. Sex, Work and Professionalism: Working in HIV/AIDS. London; New York: Routledge, 2001. 197 p.
Šifrs: 364.69/ D 93

Dicken, P. Global shift: mapping the changing contours of the world economy. London ;Thousand Oaks; New Delhi: SAGE, 2007. 599 p.
Šifrs: 339.9(100)/ D 12

Doel, M. Rights and Wrongs in Social Work: ethical and practice dilemmas. London: Palgrave, 2016. 209 p.
Šifrs: 364-78:174/ D 18

Dustin, D. The McDonaldization of Social Work. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 189 p.
Šifrs: 364-78:005/ D 89

Ecological Social Work: Towards Sustainability. London: Palgrave, 2016. 225 p.
Šifrs: 364-78/ E 77

Fenton, J. Values in Social Work: Reconnecting with Social Justice. London: New York: Macmillan Education/Palgrave, 2016. 186 p.
Šifrs: 364-78:174/ F 59

Field, P. Practice Education in Social Work: Achieving Professional Standards. St Albans, UK: Critical Publishing, 2016. 203 p.
Šifrs: 364-78:37/ F 29

Friedman, T. L.The World is Flat: a Brief History of the Globalized World in the Twenty-first Century. London: Allen Lane an imprint of Penguin Books, 2005. 488 p.
Šifrs: 316.42/ F 71

Fuchs, C. Social Media: a critical introduction. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017. 386 p.
Šifrs: 316.774:004.738.5/ F-07

Gitner, S. Multimedia storytelling for digital communicators in a multiplatform world. New York; London: Routledge, 2016. 405 p.
Šifrs: 316.774/ G 84

Gray, M. Indigenous Social Work around the World: Towards Culturally Relevant Education and Practice. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 339 p.
Šifrs: 364-78(=1-82)/ G 29

Hamilton, K. The Practice of Diplomacy: its evolution, theory, and administration. London ;New York: Routledge, 2011. 317 p.
Šifrs: 327.82/ H 32

Heidar, K. Nordic Politics: comparative perspectives. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. 311 p. Šifrs: 32(48)/ N 38

Hughes, M. Organisations and Management in Social Work: Everyday Action for Change. London: SAGE Publications, 2017. 233 p.
Šifrs: 364-78:005/ H 24

International Conference "Third Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law". Third year within the European Union: topical problems in management of economics and law: proceedings of the international conference 27-28 april 2007. Rīga: [b.i.], 2007 344 p.
Šifrs: 341.17(4)(06)/ T 54

International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford, United Kingdom; New York, NY: Oxford University Press, 2016. 364 p.
Šifrs: 327.01(07)/ I-74

International theory: positivism and beyond. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1996. 62 p.
Šifrs: 327/ I-74

Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas. Boston [etc.]: Cengage Learning, [2016]. 724 p.
Šifrs: 32(07)/ I-83

Kissinger, H. World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History. [London]: Penguin Books, 2015. 420 p.
Šifrs: 327(100)/ K 85

Maass, M. Small States in World Politics: the story of small state survival, 1648-2016. Manchester: Manchester University Press, 2017. 263 p.
Šifrs: 327(100)"16/20"/ M-008

Masocha, S. Asylum Seekers, Social Work and Racism. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015. 129 p.
Šifrs: 364-78/ M 76

Murphy, W. J. Patent Valuation: Improving Decision Making Through Analysis. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2012. 379 p.
Šifrs: 347.771:33/ M 59

Neuman, W. L.Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Harlow: Pearson Education, 2014. 598 p.
Šifrs: 303/ N 78

O'Hare, T. Essential Skills of Social Work Practice: Assessment, Intervention, and Evaluation. Oxford: Oxford University Press, 2016. 443 p.
Šifrs: 364-78/ O 13

Oko, J. Understanding and Using Theory in Social Work. Exeter: Learning Matters, 2011. 138 p.
Šifrs: 364-78/ O-61

Padgett, D. Qualitative Methods in Social Work Research. Los Angeles: SAGE, 2017. 327 p.
Šifrs: 364:303/ P-04

Panke, D. Small States in the European Union: Coping with Structural Disadvantages. London; New York: Routledge, 2016. 243 p.
Šifrs: 327(4)/ P 34

Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe: recruitment and representation. New York, NY: Routledge, 2015. 318 p.
Šifrs: 328.1(4)/ P 55

Payne, M. Modern Social Work Theory. London: Palgrave Macmillan, 2014. 441 p
Šifrs: 364-78/ P 97

Politicising Democracy: the new local politics of democratisation. Houdmills, Basingstoke, Hampshire; New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004. 253 p.
Šifrs: 32(1-773)/ P 27

Robson, C. Real World Research: a Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings. Chichester, West Sussex; Wiley, 2016. 533 p.
Šifrs: 303(07)/ R-07

Rubin, A. Essential Research Methods for Social Work. Boston: Cengage Learning, [2016] 429 p.
Šifrs: 364:303/ R-05

Rubin, A. Research Methods for Social Work. Boston: Cengage Learning, [2017]. 652 p.
Šifrs: 364:303/ R-05

Shaw, I. Doing qualitative research in social work. Los Angeles: SAGE, 2014. 350 p.
Šifrs: 364-78:303/ S 21

Shaw, I. Social Work Science. New York: Columbia University Press, 2016. 329 p.
Šifrs: 364-78/ S 21

Small States in the Modern World: Vulnerabilities and Opportunities. Cheltenham ;Northampton: Edward Elgar, 2015. 277 p.
Šifrs: 327/ S 15

Social Media in Social Work Education. Northwich: Critical Publishing, 2014. 91 p.
Šifrs: 364-78:37/ S-08

Social Work, the Media, and Public Relations. London; New York: Routledge, 1991. 242 p.
Šifrs: 364-78/ S-08

Specialized Ethnographic Methods: a Mixed Methods Approach. Lanham: AltaMira Press, 2013. 440 p.
Šifrs: 303/ S 25

Sue, D. W. Multicultural social work practice: a competency-based approach to diversity and social justice. Hoboken, New Jersey: Jossey-Bass, A Wiley Brand, [2016]. 522 p.
Šifrs: 364-78/ S 22

Teater, B. Quantitative Research Methods for Social Work: making social work count. London: Macmillan Education; Palgrave, 2017. 278 p.
Šifrs: 364-78:303/ T-008

Valtonen, K. Social Work and Migration: Immigrant and Refugee Settlement and Integration. London; New York: Routledge, 2016. 218 p.
Šifrs: 364-78/ V 43

Yergin, D. The Prize: the Epic Quest for Oil, Money & Power. London; New York: Free Press, 2008. 908 p.
Šifrs: 338.45:665.6(091)/ Y 70

Walliman, N. Social Research Methods : the Essentials. London [etc.]: Sage, 2016. 254 p.
Šifrs: 303/ W 41

Woodcock-Ross, J. Specialist Communication Skills for Social Workers: Developing Professional Capability. London; New York: Palgrave, 2016. 312 p.
Šifrs: 364.4/ W 55