Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Director

RSU Institute of Oncology

2013 - Present

Acting Director

RSU Institute of Oncology

2012 - Present

Professor

Faculty of Medicine, Department of Biology and Microbiology

2005 - 2015

Head of Department of Molecular Biology and Genetics

Pauls Stradins Clinical University Hospital

2004 - 2013

Principal Investigator

Riga Stradins University, Hereditary Cancer Institute

2009 - 2012

Assoc. Professor of Medical Genetics

Riga Stradins University ,Department of Biology and Microbiology

2003 - 2005

Principal Investigator

Pauls Stradins Clinical University Hospital

1997 - 2005

Principal Investigator

Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology

2001 - 2003

Guest Scientist

RIKEN Genomic Sciences Center, Tsurumi

2001 - 2002

Principal Investigator

Plant tissue culture laboratory , Latvian University

1999 - 2000

Guest Scientist

Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung

1992 - 1997

Postdoctoral Fellow

Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung

1991 - 1992

Head of laboratory

Kirchenstein Institute of Microbiology, Microbial Genetics Laboratory, Acad. Sci. Latvia

1988 - 1991

Junior Research Fellow

Kirchenstein Institute of Microbiology, Acad. Sci. Latvia

1982 - 1988

Chemist

Kirchenstein Institute of Microbiology, Acad. Sci. Latvia

1980 - 1982

Senior laboratory assistant

Kirchenstein Institute of Microbiology, Acad. Sci. Latvia

Education and training

1992

Dr. biol.

Latvian Academy of Sciences, Kirchenstein Institute of Microbiology

1989

Cand. Sci. Biol. (USSR) in genetics

A. Kirchenstein Institute of Microbiology, Acad. Sci. Latvia

1984 - 1988

Extramural studies

Acad. Sci. Latvia

1976 - 1982

Dipl. Ing.

Faculty of Chemistry, Riga Polytechnic Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2012. Certificate No. 492-AP . Latvian Association of Human Genetics​on. Certificate of Genetics.

Field of research

  • Medical genetics
  • Cancer genetics
  • Molecular survillance of nosocomial infections

Objects of intellectual property

Media for ginseng tissue cultures.I. Aleksandrova, A. Daniļina, I. Ņikitina, I. Miške, M.Teveļeva, E. Miklaševičs. PSRS, Nr. 1304402.

Media for culturing potato meristems. I. Miške, M. Teveļeva, E. Miklaševičs, U. Miglāvs, A.Gābere. PSRS, Nr. 1527893.

Method to obtain preparation "Mikrocīts". I. Miške, M. Teveļeva, E. Miklaševičs. PSRS, Nr. 1741304.​

Supervised study course

Medical Genetics

Molecular Genetics and Basics of Bio-informatics

Topical Issues and Research Trends in Biomedicine

Lectured study course

Clinical Microbiology and Control of Hospital Infections

Medical Genetics

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 10

Master's theses:8


Reviewed:

doctoral theses:9

Projects

Project Manager .Latvijas Zinātnes Padomes grants 96.0448 „Nicotiana tabacum var. SR1 citokinīnu biosintēzes, tās regulācijas un/vai citokinīnu signālu pārneses gēnu klonēšana".

Project Manager. Deutsche Forschungsgemeinschaft German/Latvian Collaboration grant.

Project Manager . Latvijas Zinātnes Padomes grants 04.1165 "Nozokomiālo infekciju izraisītāju molekulārā un filoģenētiskā analīze".

Principal Investigator​. Baltic Sea region Interreg IIIB Neighbourhood Programme „Development of Hereditary Cancer Prevention Measures in Estonia and Latvia".

Principal Investigator​. ESF projekts 2006/0236/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0010/0063 "Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošana dzīvās dabas zinātņu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās".

Principal Investigator​. Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciska konsorcija palīdzību".

Principal Investigator​. TOP 17-05/25 „Clostridium difficile klīniskās diagnostikas, ribotipēšanas un toksīnu raksturošanas testu izstrādāšana un ieviešana medicīnas praksē".

Principal Investigator​. ​ MOSAR - „Slimnīcu antibiotiku rezistences pārvaldīšana Eiropā".

Principal Investigator​. „Koordinētas mikrobioloģijas laboratoriju un infekciju kontroles personāla darbības algoritma ieviešana multirezistento nozokomiālo patogēnu ierobežošanai Latvijas reģionālajās slimnīcās".

Principal Investigator​. Baltic Sea region Interreg IIIB Neighbourhood Programme „Hereditary cancer knowledge exchange, awareness raising and management in the border regions of Belarus, Latvia and Lithuania".

Project Manager ​. IZM projekts RSU ZP 07-5 „Laundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnās diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā".

Principal Investigator​. Latvijas Zinātnes Padomes grants 09.1302 „Karbapenēmrezistentās Acinetobacter baumanii izplatība Latvijas slimnīcās un tās molekulārepidemioloģiskais raksturojums".

Principal Investigator​ . Latvijas Zinātnes Padomes grants 09.1389 „Krūts vēža klīnisko, morfoloģisko un molekulāro īpatnību korelāciju izpēte terapijas efektivitātes un prognozes optimizācijā".

Research Project Manager. European Social Fund co-financed project No. 2009/0230/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/070. "Creation of a new interdisciplinary research team to investigate breast cancer and to increase the efficacy of therapy and the patient's quality of life". ​

Title co-driver. Within the framework of the National Research Programme "Development of New Preventive, Treatment, Diagnostic Means and Methods, Biomedical Technologies for Improvement of Public Health" — project No. 4 "Study of clinical, molecular, and morphological correlation, early diagnosis, treatment effectiveness and patients' quality of life of hereditary and sporadic cancer"​

Principal Investigator ​ .Project No. ESTLATRUS/3.2./ELRI-097/2011/06 "Formation of Hereditary Cancer Prevention Measures in Pskov Region" co-financed by the programme "Estonia-Latvia-Russia Cross-border Collaboration 2007-2013". ​ .

Research Project Manager. ​ European Social Fund co-financed project No. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/017. "Predictive test to evaluate efficacy of therapy of oncological patients". Duration: 2014–2015.​

Scientific co-driver.​ 2014 - 2017 The National Research Programme "Biomedicine for Public Health (BIOMEDICINE)", project No.5.5 Personalized cancer diagnostics and prediction of therapy efficacy​.

Research Project Manager/Principal Investigator. ERA-NET TRANSCAN projectc "Mutated neo-antigens in hepatocellular carcinoma" (HEPAMUT) (esrtd/2017/34;48-24/2017/0029. (2017-2020)

Research Project Manager/Principal Investigator. ERA-NET FLAGERA project "Information Technology: The Future of Cancer Treatment" (ITFoC) . ESRTD/2017/20;48-24/2017/0020. (2017-2020)

Memberships

Latvian Association of Human Genetics

European Society of Human Genetics

Publications

Research articles​​

Chromosomal aberration in colorectal cancer family / E.Miklasevics, D.Kalniete, D.Berzina, M.Ustinova, G.Purkalne, Z.Daneberga ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.8-11.​

Cumulative small effect genetic markers and the risk of colorectal cancer in Poland, Estonia, Lithuania, and Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Irmejs, E.Miklasevics, P.Serrano-Fernandez [etal.] // Gastroenterology Research and Practice [Elektroniskais resurss]. - (2015), article No. ID204089, [p.1-10]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4460249/

High expression of miR-214 is associated with a worse disease-specific survival of the triple-negative breast cancer patients [Elektroniskais resurss] / D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, I.Strumfa, A.Abolins, A.Irmejs, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.13, No.1:7 (2015, Febr.), [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. -Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4335782/

Impact of KRAS variant rs61764370 on breast cancer morbidity / M.Ustinova, Z.Daneberga, D.Bērziņa, M.Nakazawa-Miklasevica, J.Maksimenko, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Experimental Oncology. - Vol.37, No.4 (2015, Dec.), p.292-294. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

KRAS gēna varianta rs61764370 ietekme uz saslimšanu ar krūts vēzi un pacienšu dzīvildzi / M.Ustinova, D.Bērziņa, M.Nakazawa-Miklaševiča, J.Maksimenko, Z.Daneberga, E.Miklaševičs //Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 235.-241.lpp.​

Meija, Laila. Kā apturēt bērnu aptaukošanos? / L.Meija, J.Gailite, E.Miklaševičs ; materiāla sagat. Z.Dzalbe // Medicus Bonus. - Nr.21 (2015, apr./maijs/jūn.), [14.]-16.lpp. ​

Plasma miR-21 and miR-31 as predictive biomarkers for evaluation of therapeutic efficacy in metastatic colorectal cancer / Z.Daneberga, E.Broka, D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, M.Ustinova, E.Skuja, G.Purkalne, E.Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.15/1 (2015), p.3-7.​

Rotavīrusa infekcijas epidemioloģiskā situācija hospitalizētiem bērniem un ar rotavīrusa infekciju saistītā bērna un ģimenes dzīves kvalitāte / G.Laizāne, E.Miklaševičs, A.Karnīte, I.Stars, L.Ozoliņa, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.-97.lpp.​

Survival rates of familial and sporadic prostate cancer patients / M.Nakazawa-Miklasevica, E.Vjaters, J.Gardovskis, E.Miklasevics ...[et al.] // Experimental Oncology. - Vol.37, No.2 (2015, June), p.154- 155. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M.Pranka, A.Dzervite, R.Rungule, T.Lace, E.Miklasevics, J.Gardovskis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00034-p.1-00034-p.10. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shsconferences. org/​

Breast cancer patients survival rates at Pauls Stradiņš Clinical University Hospital / T.Salimbajevs, A.Irmejs, E.Miklasevics, M.Nakazawa-Miklasevica, S.Subatniece // Collection of Scientific Papers 2014 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.23-28.​

CDH1 mutation in two patients with hereditary gastric cancer / D.Berzina, G.Trofimovics,E.Miklasevics ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/1 (2014), p.35-37. Changing emm types epidemiology and macrolide resistance of group a streptococcus isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Berzina, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.30-35.​

Comparative study of overall survival of hereditary (HNPCC) and other forms of colorectal cancer according to family history / I.Eglite, M.Nakidzawa-Miklasevica, G.Purkalne, E.Skuja, Z.Daneberga, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - p.12-21.​

Epidemiological analysis of hereditary endometrial cancer in a large study population / L.Svampane, I.Strumfa, D.Berzina, M.Svampans, E.Miklasevics, J.Gardovskis // Archives of Gynecology and Obstetrics. - Vol.289, No.5 (2014, May), p.1093-1099. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Lielu delēciju noteikšana BRCA1 un BRCA2 gēnā ģimenēm ar pārmantotu krūts-olnīcu vēzi, izmantojot MLPA analīzes metodi / G. Zvīgule, D. Bērziņa, Z. Daneberga, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Zinātniskie raksti : 2013. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. - 375.-379.lpp.​

Lynch syndrome mutations shared by the Baltic States and Poland / A.Irmejs, D.Berzina, E.Miklasevics, J.Gardovskis ...[et al.] // Clinical Genetics. - Vol.86, No.2 (2014, Aug.), p.190-193. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

PCR based detection of microsatellite instability in colorectal cancer / Z.Daneberga, M.Ustinova, I.Strumfa, J.Gardovskis, E.Miklasevics ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - p.85-90.​

Prognostic role of BRCA1 mutation in patients with triple-negative breast cancer / J.Maksimenko, A.Irmejs, M.Nakazawa-Miklasevica, I.Melbarde-Gorkusa, G.Trofimovics, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Oncology Letters. - Vol.7, No.1 (2014, Jan.), p.278-284. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Prostate cancer trends in Latvia during 1990-2012 : incidence, prevalence, mortality, and survival rates / V.Cauce, E.Miklasevics, A.Irmejs, J.Gardovskis, E.Vjaters ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.6 (2014), p.313-317. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Telomere length in Chernobyl accident recovery workers in the late period after the disaster / J.Reste, G.Zvigule, T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Journal of Radiation Research. - Vol.55, No.6 (2014, Nov.), p.1089-1100. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

BRCA1/2 mutation screening in high-risk breast/ovarian cancer families and sporadic cancer patient surveilling for hidden high-risk families [Elektroniskais resurss] / D. Berzina, M. Nakazawa-Miklasevica, J. Zestkova, K. Aksenoka, A. Irmejs, A. Gardovskis, D. Kalniete, J. Gardovskis, E. Miklasevics // BMC Medical Genetics [Elektroniskais resurss]. - Vol.14:61 (2013), [p.1-5]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2350/14/61

Dissemination of a carbapenem-risistant Acinetobacter baumannii strain belonging to international clone II/sequence type 2 and harboring a novel AbaR4-like resistance island in Latvia / M.Saule, A.Balode, E.Miklasevics ...[et al.] // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. - Vol.57, No.2 (2013, Feb.), p.1069-1072. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Hereditary gastric cancer : review of literature / J.Pogodina, G.Trofimovics, E.Miklasevics, R.Ribenieks // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.71-74.​

Initial findings of breast cancer risk factors from a survey conducted at Pauls Stradins Clinical University Hospital / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.34-38.​

MicroRNA expression in different sybtypes of breast cancer / D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklasevica, I. Strumfa, A. Abolins, A. Irmejs, G. Trofimovics, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.7-12.​

MicroRNA expression in hereditary and sporadic breast cancer tissues / D. Kalniete, M. Nakazawa- Miklasevica, I. Strumfa, A. Abolins, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Vol.2, p.11-15.​

Neoadjuvant chemoradiation in patient with localy advanced rectal cancer / E.Skuja, A.Sorubalko, G.Purkalne, E.Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.9-13.​

Survival value of BRCA1 mutation in familial breast cancer patients affected by second primary cancer / S. Subatniece, A. Gardovskis, I. Melbarde-Gorkusa, E. Miklasevics, A. Irmejs, J. Gardovskis //Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Vol.2, p.5-10.​

Underestimated survival predictions of the prognostic tools Adjuvant ! Online and PREDICT in BRCA1-associated breast cancer patients / G. Plakhins, A. Irmejs, A. Gardovskis, S. Subatniece, I. Liepniece-Karele, G. Purkalne, U. Teibe, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Familial Cancer. - Vol.12, No.4 (2013, Dec.), p.683-689. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Von Hippel-Lindau syndrome: diagnosis and management of hemangioblastoma and pheochromocytoma [Elektroniskais resurss] / E. Miklaševics, J. Gardovskis, E. Vjaters ...[et al.] // Case Reports in Urology [Elektroniskais resurss]. - (2013), DOI:10.1155/2013/624096, [p.1-5]. – Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3676950/

Breast-conserving surgery in early - stage triple - negative breast cancer : is there a higher risk of locoregional recurrence? / J.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, E.Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. - N 12 (2012), p.11-14.​

Challenges in the management of a patient with Cowden syndrome : case report and literature review [Elektroniskais resurss] / I. Mebārde-Gorkuša, A. Irmejs, D. Bērziņa, I. Strumfa, A. Aboliņš, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.10, No. 1:5 (2012, Apr.), [p.1-5]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3350443

Key factors contributing to quality of life for breast cancer patients in Latvia : supplementing quantitative surveys with qualitative interviews / A. Dzervite, M. Pranka, T. Lace, R. Rungule, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.12 (2012), p.3-10.​

Novel germline MLH1 and MSH2 mutations in Latvian Lynch syndrome families / D. Bērziņa, A. Irmejs, D. Kalniete, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[et al.] // Experimental Oncology. - Vol.34, No.1 (2012, March), p.49-52. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Pathological complete remission in young colon cancer patient with a large liver metastasis after FOLFOX-4/Bevacizumab treatment - a case report / A. Āboliņš, G. Purkalne, I. Štrumfa, J. Vilmanis, E. Miklaševičs, J. Gardovskis ...[et al.] // International Journal of Clinical Medicine. - Vol.3, No.4 (2012, July), p.307-310. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Patients with Panton-Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus infections run an increased risk of longer hospitalisation / D.Berzina, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklaševics ...[et al.] // International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics. - Vol.3, N 1 (2012), p.48-55. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Skuja, Elīna. Unresectable metastatic colorectal cancer treatment and survival -pauls Stradins Clinical University Hospital experience / E.Skuja, G.Purkalne, E.Miklasevics // Acta Chirurgica Latviensis. – N 12 (2012), p.15-19.​

Detection of large deletions and duplications in moderate risk breast cancer susceptibility genes in breast cancer patients negative for the BRCA1 and BRCA2 mutations / D. Kalniete, A. Irmejs, I. Štrumfa, J. Žestkova, K. Aksenoka, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.3-8.​

Epidemiologic, clinical, and molecular characteristics of hereditary prostate cancer in Latvia / A. Abele, E. Vjaters, A. Irmejs, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // Medicina (Kaunas). - Vol.47, No.10 (2011), p.579-585. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Genotype-phenotype correlations among BRCA1 4153delA and 5382insC mutation carriers from Latvia [Elektroniskais resurss] / A. Irmejs, A. Gardovskis, S. Subatniece, M. Bitina, U. Teibe, G. Trofimovics, E. Miklaševičs, J. Gardovskis ...[et al.] // BMC Medical Genetics. [Elektroniskais resurss]. - Vol.12:147 (2011, Oct.), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2350/12/147

Krūts vēža imūnhistoķīmiskais raksturojums atkarībā no pacienta vecuma diagnozes noteikšanas brīdī / I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Āboliņš, E. Miklaševičs, S. Subatniece, A. Gardovskis, A. Irmejs, J. Gardovskis // Zinātniskie raksti : 2010. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 2.sēj., 73.-80.lpp.​

Management of BRCA1 mutation carrier with breast cancer / I. Melbarde-Gorkusa, I. Strumfa, A. Irmejs, A. Abolins, E. Miklaševičs, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.148-150.​

Molecular subtype shift in breast cancer upon trastuzumab treatment : a case report / A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis, I. Štrumfa // Polish Journal of Pathology. - Vol.62, No.1 (2011, Mar.), p.65-68. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Primary breast lymphoma : clinical and morphological characteristics / A. Abolins, A. Vanags, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, M. Abolina, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.9-15.​

Clostridium difficile Latvijas izolātu molekulārā tipēšana / K.Aksenoka, A.Balode, I.Grope, D.Gardovska, E.Miklaševičs // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 250.-254.lpp.​

Geographic distribution of Staphylococcus aureus causing invasive infections in Europe [Elektroniskais resurss] : a molecular-epidemiological analysis / H.Grundmann ...[et al.] ; European Staphylococcal Reference Laboratory Working Group: E.Miklasevics, A.Balode ...[et al.] // PLoS Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, N 1 (2010, Jan.), [p.1-15]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2796391

Macrolide resistance in group A beta haemolytic Streptococcus isolated from outpatient children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklasevics, D.Gardovska ...[et al.] // APMIS : Acta Pathologica, Microbiologica, et Immunologica Scandinavica. - Vol.118, N 5 (2010, May), p.366-370. – Starptautiski citējamā izdevumā.​

Methicillin susceptible Panton-Valentine leukocidin positive S. aureus pneumonia in a child with novel influenza H1N1 infection / D.Berzina, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.127-130.​

Mutāciju noteikšana BRCA2 gēna 8. eksonā ar reāla laika PCR/HRM analīzi / J. Žestkova, I. Štrumfa, D. Bērziņa, A. Irmejs, A. Gardovskis, K. Aksenoka, D. Kalniete, J. Gardovskis, E. Miklaševičs //​

Outbreak of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae of sequence type 199 in a Latvian teaching hospital / E.Miklasevics, A.Balode, M.Saule ...[et al.] // APMIS : Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica. - Vol.118, N 9 (2010, Sept.), p.713-716.​

Pārmantotā endometrija vēža diagnostisko sindromu klīnisko datu analīze / I. Štrumfa, A. Irmejs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 283.-288.lpp.​

Population screening for hereditary and familial cancer syndromes in Valka district of Latvia [Elektroniskais resurss] / A. Vanags, I. Strumfa, A. Gardovskis, V. Borošenko, A. Aboliņš, U. Teibe, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.8, N 1:8 (2010, Oct.), [p.1-11]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2978132

PVL pozitīvo S. aureus izplatība pacientiem Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / D.Gardovska, E.Miklaševičs, L.Čupāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 66.-70.lpp.​

SNP RS1799943 salīdzinoša analīze pacientēm ar pārmantotu krūts / olnīcu vēzi un veselām kontroles grupas sievietēm / J. Žestkova, D. Bērziņa, A. Irmejs, A. Gardovskis, D. Kalniete, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Zinātniskie raksti : 2009. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 75.-77.lpp.​

Abstracts​​

A grupas ß-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences analīze / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 163.lpp.

BRCA1 gēna mutāciju nēsātāju ģimenes onkoloģiskās anamnēzes izvērtējums / S. Subatniece, A. Gardovskis, I. Melbārde-Gorkuša, A. Irmejs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 255.lpp.

BRCA2 gēna aminoskābju maiņas mutāciju klīniskās nozīmības analīze / J. Žestkova, D. Bērziņa, I. Melbārde-Gorkuša, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklašēvičs, D. Kalniete ...[u.c.] // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 270.lpp.

Clostridium difficile Latvijas izolātu patogenitātes lokusa analīze / K.Aksenoka, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope, E.Miklaševičs // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 179.lpp.

Immunohistochemical features of familial breast cancer in Latvia by age at diagnosis / I. Melbarde-Gorkusa, I. Strumfa, A. Abolins, E. Miklasevics, S. Subatniece, A. Gardovskis, A. Irmejs, J. Gardovskis // 5th Baltic Congress of Oncology (Riga, Latvia, May 14-15, 2010) : Abstracts / Latvian Oncology Association, Riga Eastern Clinical University Hospital. - Riga, 2010. - P.45.

Ķīmijterapeitiskas ārstēšanas prognostiskā nozīme pārmantota krūts vēža slimniekiem ar Latvijas populācijai raksturīgām BRCA1 gēna mutācijām / G. Plakhins, A. Irmejs, J. Gardovskis, G. Trofimovičs, E. Miklašēvics // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 291.lpp.

Krūts vēža imūnhistoķīmiskais raksturojums atkarībā no vecuma diagnozes noteikšanas brīdī / I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Āboliņš, V. Borošenko, A. Irmejs, S. Subatniece, J. Gardovskis, A. Gardovskis, E. Miklašēvičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 273.lpp.

Krūts vēža morfoloģijas un imūnfenotipa īpatnības kā norāde uz BRCA1 gēna mutāciju / I. Melbārde-Gorkuša, I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 276.lpp.

Macrolide resistance association with group A streptococcus emm types in Latvia : [abstract] / D.Zavadska, D.Berzina, N.Pugachova, E.Miklasevics, D.Gardovska // 28th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Nice, France, May 4-8, 2010) : Programme Book. - Nice, 2010. - Poster N 13.

Meticilīnjutīgā PVL pozitīvā S. aureus pneimonija bērnam ar A gripas vīrusu / D.Bērziņa, D.Gardovska, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 180.lpp.

MSH2 un MLH1 gēnu lielo delēciju un insērciju sastopamība pacientiem ar HNPCC sindromu / D. Kalniete, D. Bērziņa, V. Borošenko, A. Irmejs, S. Subatniece, J. Gardovskis, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, L. Švampāne, J. Žestkova // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 252.lpp.

Mutāciju noteikšana mlh1 un msh2 gēnos HNPCC un HEC slimniekiem / D. Bērziņa, V. Borošenko, L. Švampāne, J. Žestkova, D. Kalniete, S. Subatniece, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 251.lpp.

Pirmā Latvijā konstatētā rietumslāvu populācijai raksturīgā chek2 gēna 9. un 10. eksona delēcija krūts vēža slimniecei / J. Žestkova, D. Bērziņa, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklašēvičs, D. Kalniete, I. Štrumfa, K. Aksenoka, S. Subatniece, G. Trofimovičs // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 271.lpp.

Sadzīvē iegūto S. aureus filoģenētiskais raksturojums / D.Gardovska, E.Miklašēvics, L.Čupāne ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 168.lpp.

Spread of Panton-Valentine leukocidin positive S. aureus among patients of a children's clinical university hospital, Riga, Latvia / A.Balode, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.16, Issue s2 (2010, Apr.), p.S581. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The ethnic distribution of BRCA1 founder mutations 4154delA and 5382insC in Valka population / J. Gardovskis, E. Miklasevics, I. Strumfa, G. Trofimovics, A. Vanags, A. Gardovskis, V. Borosenko, A. Abolins // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 277.lpp.

Vidējas penetrances gēnu mutāciju predisponējošā loma kolorektāla vēža patoģenēzē / K. Rībenieks, V. Borošenko, A. Irmejs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2010. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18. - 19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 260.lpp.

A grupas β-hemolītisko streptokoku emm tipu un antimikrobās rezistences mainīgā epidemioloģija / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklaševičs, D.Gardovska ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 204.lpp.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas S. aureus izolātu klīniskais un filoģenētiskais raksturojums / J.Žestkova, D.Gardovska, E.Miklaševičs ...[u.c.] // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 22.lpp. - T.p. krāj. "2011.gada Zinātniskās konferences tēzes" (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 211.lpp.

BRCA1 mutations frequence in a triple negative breast cancer group / J.Maksimenko, G.Trofimovics, I.Melbarde-Gorkusa, E.Miklasevics, A.Irmejs // Eurasian Forum on Breast Cancer (Moscow, Russia, Sept.3-4, 2011) : [Abstracts] / Eurasian Federation of Oncology. - Moscow, 2011. - P.27.

Changing epidemiology of group A beta haemolytic streptococcus emm types and macrolide resistance isolated from children in Latvia / D.Zavadska, D.Bērziņa, E.Miklašēvics, D.Gardovska ...[et al.] // XVIII Lancefield International Symposium (Palermo, Italy, Sept.4-8, 2011) : Abstract Book. - Palermo, 2011. - P.12.

Ciklooksigenāze-2 kā BRCA1-pozitīva krūts vēža marķieris / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 296.lpp.

Clostridium difficile vankomicīna rezistences gēnu noteikšana / K.Aksenoka, A.Balode, D.Gardovska, E.Miklaševičs // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 210.lpp.

Comparative analysis of cytokeratin 5/6 expressing breast cancer by histology and molecular subtype : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S64. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Complete pathological response of colorectal liver metastasis after neoadjuvant chemotherapy - a case report / A. Abolinš, I. Štrumfa, J. Vilmanis, D. Kalniete, J. Gardovskis, E. Miklaševics ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.21.

Detection of the BRCA2 mutations in Latvian breast/ovarian cancer patients / D. Berzina, J. Zestkova, I. Strumfa, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Annals of Oncology. - Vol.22, Suppl.2 (2011, May), p.39. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dzīves kvalitātes mērījumi krūts vēža slimniecēm Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 316.lpp.

Endometrial adenocarcinoma : genetic analysis in cancer families / I. Strumfa, E. Miklasevics, J. Gardovskis ...[et al.] // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 66.lpp.

Evaluation of family histories and analysis of BRCA1 founder mutations in a population-based series of breast and ovarian cancer cases in Latvia / A. Irmejs, E. Miklaševičs, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, U. Teibe ...[et al.] // The Breast. - Vol.20, Suppl.1 (2011, March), p.S30. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. krāj. "2011.gada Zinātniskās konferences tēzes" (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 322.lpp.

Ģimenes onkoloģiskās anamnēzes un DNS molekulārās izmeklēšanas loma agrīna pārmantotā endometrija vēža diagnostikā / L. Švampāne, I. Štrumfa, D. Bērziņa, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 274.lpp.

Ki-67 labeling index by molecular subtype of breast cancer : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, I. Melbarde-Gorkusa, G. Trofimovics, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S64. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Krūts vēža molekulārā apakštipa raksturojums Latvijā / A. Āboliņš, I. Štrumfa, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24. - 27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 11.lpp.

Localized amyloidosis of sternum as the manifestation of multiple myeloma : [abstract] / G. Volanska, I. Strumfa, I. Zalite, J. Gardovskis, E. Miklaševičs, A. Vanags // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S104. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Micro-RNA expression in heritable and sporadic breast cancer tissues / D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklasevica, I. Strumfa, A. Irmejs, S. Subatniece, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // Annals of Oncology. - Vol.22, Suppl.2 (2011, May), p.34. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mioepiteliālā diferenciācija BRCA1-pozitīva krūts vēža audos / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 294.lpp.

miRNS ekspresija pārmantota un sporādiska krūts vēža audos / D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklaševiča, I. Štrumfa, A. Irmejs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 307.lpp.

Multiple endocrine neoplasia type 2 syndrome : first moleculary approved case in Latvia / A. Ozolins, Z. Narbuts, I. Strumfa, Z. Jaunmuktane, E. Miklasevics, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 287.lpp.

Pārmantota vēža sindromu kopaina Latvijā / I. Štrumfa, A. Vanags, A. Āboliņš, I. Melbārde-Gorkuša, A. Gardovskis, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24. - 27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 105.lpp.

PIK3CA mutācijas krūts vēža slimnieču audzēja audos / D. Bērziņa, I. Štrumfa, A. Irmejs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 308.lpp.

Pirmie rezultāti BRCA1 mutāciju nēsātāju veselības paradumu un veselības riska faktoru izvērtēšanā / S. Subatniece, A. Gardovskis, I. Melbārde-Gorkuša, A. Irmejs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 277.lpp.

Primary diffuse large B-cell lymphoma of the breast : [abstract] / G. Volanska, A. Abolins, I. Strumfa, J. Gardovskis, E. Miklasevics ...[et al.] // Virchows Archiv. - Vol.459, Suppl.1 (2011, Aug.), p.S83. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Problēmas un risinājumi BRCA1-pozitīvas pacientes ārstēšanā / I. Štrumfa, A. Irmejs, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 314.lpp.

Problems and solutions in management of BRCA1 positive breast cancer patient - case presentation : [abstract] / A. Irmejs, I. Melbarde-Gorkusa, I. Strumfa, E. Miklasevics, A. Gardovskis, S. Subatniece, G. Trofimovics, J. Gardovskis ...[et al.] // 13th Milan Breast Cancer Conference (Milan, Italy, June 22-24, 2011) : [Posters]. - Milan, 2011. - Poster A03.

Socioloģisko aspektu izpēte krūts vēža pētījumā / M. Pranka, A. Dzērvīte, R. Rungule, T. Lāce, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 415.lpp.

Timidilātsintāzes ekspresija pārmantotā invazīvā krūts vēzī / A. Āboliņš, I. Štrumfa, A. Vanags, I. Melbārde-Gorkuša, E. Miklaševičs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis // 2011. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14. - 15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 295.lpp.

Analysis of Cyclin D1 expressing breast cancer by molecular subtype : [abstract] / A. Abolins, I. Strumfa, Z. Simtniece, E. Miklasevics, G. Trofimovics, J. Gardovskis // 8th NCRI Cancer Conference (Liverpool, UK, Nov.4-7, 2012). - Liverpool, 2012. - B34.

Assessment of life quality factors by breast cancer patients / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, T. Lace, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.89-90.

Biographical experience of women with cancer [Elektroniskais resurss] : [abstract] / R.Rungule, M.Pranka, T.Lace, A.Dzervite, E.Miklasevics // 2nd ISA (International Sociological Association) Forum of Sociology "Social justice and democratization" (Buenos Aires, Argentina, Aug.1-4, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Abstr. N 198.5. - Resurss aprakstīts 2013.g. 21.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://isaconf.confex.com/isaconf/forum2012/webprogram/Pape…

BRCA1 mutation in the triple-negative breast cancer group [Elektroniskais resurss / J.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, E.Miklasevics // Hereditary Cancer in Clinical Practice [Elektroniskais resurss]. - Vol.10, Suppl.4 (2012), A15. - Annual Conference on Hereditary cancers (Szczecin, Poland, Aug.30-31, 2012) : [Abstracts]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hccpjournal.com/content/10/S4/A15

BRCA2 mutāciju izvērtējums krūts un olnīcu vēža slimniecēm / D. Bērziņa, S. Subatniece, M. Nakazawa-Miklasevica, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 261.lpp.

Breast-conserving surgery in early-stage triple-negative breast cancer : is there a higher risk of locoregional recurrence? : [abstract] / E.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, E.Miklasevics // European Journal of Surgical Oncology. - Vol.38, N 12 (2012), p.817. - Starptautiski citējamā izdevumā.

del5395 mutācijas izplatība krūts un prostatas vēža slimniekiem Latvijas populācijā / D. Kalniete, J. Plonis, K. Aksenoka, A. Irmejs, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 260.lpp.

Hereditary diffuse gastric cancer : a case report / J.Pogodina, G.Trofimovics, E.Miklasevics, R.Ribenieks // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.52.

Invazīvo karbapenēmrezistento Acinetobacter Baumannii molekulārā epidemioloģija Latvijā / M.Saule, N.Karah, E.Miklaševičs ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 40.lpp.

Is a triple-negative breast cancer a contrindication for breast-conserving surgery? / J.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, E.Miklasevics // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.29.

Metastātiska resnās zarnas vēža genoma struktūras analīze / D. Kalniete, A. Āboliņš, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 273.lpp.

Multiplās endokrīnās neoplāzijas sindroma ģenētiskās testēšanas un modernās ārstēšanas iespējas Latvijā / A. Ozoliņš, Z. Narbuts, I. Štrumfa, Z. Jaunmuktāne, E. Miklašēvičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 70. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2012.g. 2.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2012 - 29.lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val.

Overall survival of BRCA1-associated breast cancer is better than predicted by Adjuvant! Online and PREDICT : a hospital-based study in Latvia / A. Irmejs, A. Gardovskis, S. Subatniece, U. Teibe, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis ...[et al.] // European Journal of Cancer. - Vol.48, Suppl.6 (2012, Nov.), p.80-81. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pantona-Valentine leikocidīna (PVL) pozitīvas Staphylococcus aureus infekcijas attīstība nosaka garāku stacionēšanas laiku / D.Bērziņa, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 168.lpp.

Parent-of-origin of cancer associated genetic factors : what we can learn from family histories? / A. Irmejs, A. Gardovskis, S. Subatniece, U. Teibe, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis ...[et al.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 298.lpp.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pacientu ar taisnās zarnas vēzi diagnostika, klīnika un terapija 2007.-2011. gadā / I.Eglīte, G.Purkalne, I.Štrumfa, E.Miklaševičs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 242.lpp.

Pilna patoloģiska remisija pacientam ar metastātisku resnās zarnas vēzi / D. Kalniete, A. Āboliņš, I. Štrumfa, J. Vilmanis, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 274.lpp.

PVL-positive MSSA are more prone to cause superficial skin and soft tissue infections : [abstract] / D.Berzina, V.Cauce, D.Gardovska, E.Miklasevics ...[et al.] // Clinical Microbiology and Infection. - Vol.18, Special Issue, Suppl.s4 (2012, July), p.632. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Risk-reducing mastectomy and adnexectomy for high-risk patients - first experience in Latvia / J. Maksimenko, A. Irmejs, G. Trofimovics, E. Miklasevics, J. Gardovskis // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.81.

Sinoviāla sarkoma krūts dziedzerī / A. Āboliņš, D. Kalniete, S. Vasiļevska, D. Bērziņa, I. Štrumfa, E. Miklaševičs, J. Gardovskis // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 288.lpp.

Socioloģisko rādītāju atšķirības par 65 gadiem jaunākām un vecākām krūts vēža slimniecēm / M. Pranka, A. Dzērvīte, J. Gardovskis, E. Miklaševičs // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 240.lpp.

Submicroscopic chromosome rearrangements in Latvian children with developmental delay and congenital anomalies / L.Kornejeva, E.Miklasevics, R.Lugovska ...[et al.] // Laboratorine Medicina. - Vol.14, Special Suppl. (2012), p.29. - 11th Baltic Congress of Laboratory Medicine (Vilnius, Lithuania, May 10-12, 2012) : Program and Abstracts Book.

Telomēru garuma kvantitatīva salīdzināšana starp mononukleāro un leikocitāro frakciju / N. Kurjāne, D. Bērziņa, T. Zvagule, D. Kalniete, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[u.c.] // 2012. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29. - 30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 262.lpp.

The prognostic role of BRCA1 mutation in patients with triple-negative breast cancer / J.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, E.Miklasevics // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 250.lpp.

Adjuvant chemotherapy prognostic programs Adjuvant! Online and Predict : their suitability for BRCA 1-associated breast cancer patients / G. Plakhins, A. Irmejs, G. Trofimovics, G. Purkalne, E. Miklasevics, J. Gardovskis // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 242.lpp.

Analysis of family history and clinicopathological features for patients with gastric cancer in Latvia / J.Pogodina, G.Trofimovics, E.Miklasevics ...[et al.] // 10th International Gastric Cancer Congress (IGCC) (Verona, Italy, June 19-22, 2013) : Abstract Book. - Verona, 2013. - P.199.

Antimicrobial susceptibility and serotype distribution of Streptococcus pneumoniae isolates between 2008 and 2012 in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Silova, Z.Pucuka, D.Berzina, I.Grope, D.Rudzite, E.Miklasevics, A.Balode // 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) (Berlin, Germany, Apr.27-30, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Berlin, 2013. - Poster No.eP727. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/…

Better prognosis for BRCA 1 mutation carriers among triple-negative breast cancers / J.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, E.Miklasevics // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 244.lpp.

BRCA1 4153delA and 5382insC mutation confer different risks of contralateral breast and second primary malignancies in breast cancer patients / G. Plakhins, A. Irmejs, S. Subatniece, G. Trofimovics, G. Purkalne, J. Gardovskis, E. Miklasevics // Annals of Oncology. - Vol.24, Suppl.3 (2013, May), p.iii32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

BRCA1 mutation and its prognostic role in the triple-negative breast cancer (TNBC) subtype [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Maksimenko, A.Irmejs, G.Trofimovics, E.Miklasevics // 13th St.Gallen International Breast Conference (St.Gallen, Switzerland, Mar.13-16, 2013) [Elektroniskais resurss]. - St.Gallen, 2013. - Poster No.41. - Resurss aprakstīts 2014.g. 2.aprīlī. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.poster-submission.com/search/sresult

CNVs in Latvian children with developmental delay, mental retardation and congenital anomalies / D.Kalniete, Z.Krumina, E.Miklasevics, R.Lugovska, ...[et al.] // Chromosome Research. - Vol.21, Suppl.1 (2013), p.S113. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Disseminated gastric cancer and concomitant pregnancy / J.Pogodina, G.Trofimovics, E.Miklasevics, R.Ribenieks // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.52.

KRAS SNP rs61764370 ietekme uz krūts vēža attīstību un pacienšu dzīvildzi / D. Bērziņa, G. Zvīgule, L. Ozoliņa, D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklaševiča, E. Miklaševičs, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 254.lpp.

KRAS un CEA kā metastātiska kolorektālā vēža prognostiskie marķieri / E.Skuja, D.Kalniete, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 279.lpp.

MiRNS ekspresijas atšķirības TN pārmantotos un TN sporādiskos krūts vēža audos un dažāda apakštipa krūts vēža audos / D. Kalniete, M. Nakazawa-Miklaševiča, I. Štrumfa, A. Āboliņš, A. Irmejs, G. Trofimovičs, J. Gardovskis, E. Miklasevičs // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 245.-246.lpp.

Neoadjuvanta kombinēta staru-ķīmijterapija lokāli izplatīta taisnās zarnas vēža ārstēšanā / E.Skuja, A.Šorubalko, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 280.lpp.

Nieres vēža epidemioloģijas pēdējās desmitgades tendences / E. Miklaševičs, E. Vjaters, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 251.lpp.

Pogodina, Jeļena. Kuņģa vēža pacientu ģimenes onkoloģiskās anamnēzes datu analīze / J.Pogodina, G.Trofimovičs, E.Miklasevičs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 247.lpp.

Prostatas vēža ārstēšanas īpatnības Latvijā pēdējos 20 gados / V. Cauce, E. Miklaševičs, E. Vjaters, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 253.lpp.

Prostatas vēža epidemioloģija Latvijā : izmaiņas pēdējos 20 gados / V. Cauce, E. Miklaševičs, E. Vjaters, J. Gardovskis ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 250.lpp.

Risk of hereditary breast cancer as biographical disruption / M. Pranka, A. Dzervite, R. Rungule, J. Gardovskis, E. Miklasevics // 11th Conference of the European Sociological Association (ESA) "Crisis, critique and change" (Torino, Italy, Aug.28-31, 2013) : Abstract Book. - Torino, 2013. - P.739-740.

S. pneumoniae serotipu izplatība un antimikrobā jutība Rīgas Austrumu klīniskās umiversitātes slimnīcā un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam / Z.Pučuka, D.Bērziņa, I.Grope, E.Miklaševičs, A.Balode ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 208.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemiological and clinical features in hospitalized children in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / Z.Pucuka, A.Silova, D.Berzina, E.Miklasevics, A.Balode, D.Gardovska, I.Grope // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 22.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/979…

Streptococcus pneumoniae epidemiology and antibacterial susceptibility in Latvia in 2012 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, A.Silova, Z.Pucuka, A.O.Balode, E.Miklasevics, D.Berzina, D.Rudzite, D.Gardovska // 53nd Intercience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC) (Denver, ASV, Sept.10-13, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Denver, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 14.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2013abstracts/

Submikroskopisku hromosomu aberāciju noteikšana ar SNP genotipēšanas metodi bērniem ar attīstības aizturi un iedzimtām anomālijām / D.Kalniete, Z.Krūmiņa, E.Miklaševičs, R.Lugovska ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 211.lpp.

Telomere length in Chernobul accident clean-up workers / T.Zvagule, N.Kurjane, M.Eglite, D.Berzina, E.Miklasevics ...[et al.] // Global Conference on Radiation Topics (Munich, Germany, May 13-16, 2013) : [Abstracts]. - Munich, 2013. - P.7-8.

Telomēru garums un TGFß ilgstošai radiācijas ietekmei pakļautiem cilvēkiem / N.Kurjāne, T.Zvagule, M.Eglīte, E.Hagina, D.Bērziņa, D.Kalniete, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 63.lpp.

Von Hippel Lindau sindroms : feohromacitoma un hemangioblastoma. Diagnostika un ārstēšana / E. Miklaševičs, J. Gardovskis, E. Vjaters ...[u.c.] // 2013. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21. - 22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 283.lpp.

Assessment of diagnostic criteria for HNPCC by comparative study of overall survival of CRC patients / Z. Daneberga, M. Nakazawa-Miklasevica, J. Gardovskis, E. Miklaševičs ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.514. - Starptautiski citējamā izdevumā.

BRCA1 4153delA and 5382insC mutations confer different risks of contralateral breast and second primary malignancies in breast cancer patients / A.Irmejs, S.Subatniece, G.Purkalne, G.Trofimovics, E.Miklasevics, J.Gardovskis ...[et al.] // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 311.lpp.

Clinical outcome of BRCA1-associated epithelial ovarian cancer : significance of 4153delA and 5382insC mutations / A.Irmejs, G.Purkalne, G.Trofimovics, E.Miklasevics, J.Gardovskis ...[et al.] // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 310.lpp.

Clinical significance of sporadic TP53 mutations in the triple-negative breast cancer group / J.Maksimenko, D.Berzina, Z.Daneberga, M.Nakazawa-Miklasevica, D.Kalniete, A.Irmejs, G.Trofimovics, J.Gardovskis, E.Miklasevics // 2014. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 279.lpp.

Description of rotavirus gastroenteritis cases in hospitalized children in Children University Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / I.Grope, G.Laizane, E.Miklasevics, A.Karnite, L.Ozoliņa, G.Brigis, D.Gardovska ...[et al.] // 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC)(Washington, USA, Sept.5-9, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Washington, 2014. - Abstr. No.V-491. - Resurss aprakstīts 2015.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icaaconline.com/php/icaac2014abstracts/data/pape…

MicroRNA expression in triple-negative versus other subtypes of breast cancer : [abstract] / D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklasevica, I.Strumfa, A.Abolins, A.Irmejs, G.Trofimovics, J.Gardovskis, E.Miklasevics // European Journal of Cancer. - Vol.50, Suppl.5 (2014, July), p.S67-S68. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mutāciju KRAS gēna 12. un 13. kodonā kvantitatīva noteikšana, izmantojot masspektrometriju / L.Ozoliņa, Z.Daneberga, M.Nakazawa-Miklaševiča, D.Kalniete, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 280.lpp.

Pārmantots kuņģa vēzis Latvijā / J.Pogodina, E.Miklaševičs, G.Trofimovičs, D.Bērziņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 255.lpp.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas krūts vēža pacientu dzīvildzes rādītāji / T.Salimbajevs, A.Irmejs, E.Miklaševičs, J.Gardovskis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 313.lpp.

Pranka, Maruta. Attieksme pret krūts un olnīcu vēža profilaktiskajām apskatēm un to ietekmējošie faktori : socioloģiskās aptaujas rezultāti / M.Pranka, E.Miklaševičs, L.Līvmane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 276.lpp.

Skuja, Elīna. Adjuvanta ķīmijterapija II stadijas resnās zarnas vēža ārstēšanā / E.Skuja, G.Purkalne, E.Miklaševičs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 265.lpp.

The prognostic role of sporadic TP53 mutations in the triple-negative breast cancer group : [abstract] / J.Maksimenko, A.Irmejs, D.Berzina, M.Nakazawa-Miklasevica, G.Trofimovics, J.Gardovskis, E.Miklasevics // European Journal of Cancer. - Vol.50, Suppl.2 (2014, March), p.S118. - Starptautiski citējamā izdevumā.

TN krūts vēža pacientēm ar augstu miR-214 ir sliktāka kopējā dzīvildze nekā pacientēm ar zemu miR-214 ekspresiju / D.Kalniete, M.Nakazawa-Miklaševiča, I.Štrumfa, A.Āboliņš, A.Irmejs, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 314.lpp.

CDH1 gēna mutācija pacientiem ar pārmantotu kuņģa vēzi / J.Pogodina, D.Bērziņa, G.Trofimovičs, E.Miklaševičs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 261.lpp.

Kolorektālā vēža augsta saslimšanas riska slimnieku identifikācija / L.Kokaine, A.Gardovskis, S.Subatniece, E.Miklaševičs, J.Gardovskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 260.lpp.

KRAS variants rs61764370 neietekmē BRCA1 mutāciju c.181T>G, c.4035delA un c.5266dupC penetranci / M.Ustinova, M.Nakazawa-Miklaševiča, Z.Danenberga, D.Bērziņa, J.Gardovskis, E.Miklaševičs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 288.lpp.

Pranka, Maruta. Iedzīvotāju aktivitāte vispārējo krūts un olnīcu vēža profilaktisko apskašu veikšanā : socioloģiskas aptaujas rezultāti / M.Pranka, E.Miklaševičs, L.Līvmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 266.lpp.

Rota vīrusa infekcijas sociāli epidemioloģiskās, klīniskās un molekulāri bioloģiskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētiem bērniem / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, E.Miklaševičs, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 253.lpp.

Sekvences variantu rs9693444 un rs1436904 ietekme uz saslimšanu ar krūts vēzi un pacienšu dzīvildzi / M.Ustinova, M.Nakazawa-Miklaševiča, L.Kalniņa, I.Priedniece, Z.Daneberga, E.Miklaševičs, J.Gardovskis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 204.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Jana Pavāre
Dean, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Sandra Lejniece
Dean, Director of Study Programme
Ivars Vanadziņš
Academic Staff, Director
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Konrāde
Academic Staff, Director of Study Programme
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Lead Researcher