Skip to main content

Work experience

2009 - Present

Lecturer

Language Centre

Teach Latvian to foreign students.​

2012 - Present

Lecturer

Language school "Skrivanek Baltic"

Teach Latvian to foreigners.

Prepare individual students for Latvian state exam.​

2010 - Present

Lecturer

Business school "Turība"

Teach Latvian to native speakers in order to raise their language level.

Education and training

2013 - 2019

PhD in Linguistics: Applied Linguistics

University of Liepaja

Title "Latvian Language as a Foreign Language: Development of the Linguodidactic Direction in Latvia and Abroad"

Supervisor: Asoc. prof. Arvils Šalme

2007 - 2009

Master’s degree

University of Latvia, Faculty of Philology and Art

Main field of study for the qualification:

Philology - literary science, linguistics

2004 - 2007

Bachelor's degree

The University of Latvia (Faculty of Philology)

Main field of study for the qualification:

Philology: literary science, linguistics etc.

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

27.07.2016-28.07.2016. Seminar for latvian language lecturers, who teach Latvian as a foreign language. Latvian language agency. Rāzna (Latvia). Certificate No 2016/659​, 12 academic hours.

27.07.2014. - 03.08.2014.​ PhD summer school "Academia Grammaticorum Salensis Undecima"​. University of Vilnius. Salas (Lithuania). Diploma.

28.07.2013. - 04.08.2013.​PhD summer school "Academia Grammaticorum Salensis Decima"​. University of Vilnius. Salas (Lithuania). Diploma.​

2012 - Course TKT Essentials (course for lecturers who teach some subjects using English). Latvian language agency. Rīga (Latvia). ​Certificate No 2012/896, 50​ academic hours.

2012 - Course "Methodology of Latvian as a foreign Language - work with adults". Latvian language agency. Rīga (Latvia). ​Certificate No​ Nr.2012/1553, 36 academic hours.​Field of research

Development of Latvian as a foreign language

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, International Student Department, 2nd level professional study programme "Dentistry"​

​Rīga Stradiņš University, International Student Department, 2nd level professional study programme "Medicine"​​

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, International Student Department, 2nd level professional study programme "Dentistry"​

Supervised study course

Latvian Language in Dentistry

Latvian Language in Medicine and Information Literacy

Medical Terminology in Latvian

Culture of Language for Managers​

Medical Terminology in Latvian

Latvian for Exchange Students

Latvian Language Course for Foreign Students

Medical Terminology in Latvian I

Medical Terminology in Latvian II

Medical Terminology in Latvian IV

Head of study course

Latvian Language in Dentistry​

Medical Terminology in Latvian​

Lectured study course

Culture of Language for Managers

Latvian Language in Dentistry​​

Latvian Language in Medicine and Information Literacy

Medical Terminology in Latvian​

Culture of Language for Managers

Latvian Language in Medicine

Latvian Language in Dentistry

Medical Terminology in Latvian

Medical Terminology in Latvian I

Medical Terminology in Latvian II

Publications

Research articles​​

Laizāne, Inga. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Baltijas valstīs = Learning Latvian as a foreign language in the Baltie States / I.Laizāne // Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Language Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings ( Liepāja, Latvija, 2018.g. 11.maijā) / redaktore D.Laiveniece; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2018. - XIII/XIV [sēj.], 28.-39.lpp.

Laizāne, Inga. The understanding of the concepts of first language, second language and foreign language outside of Latvia / I.Laizāne // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 11th International Scientific Conference (Jelgava, May 11-12, 2018) / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Nr.11 (2018), 81.-87.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a foreign language in Latvia : development and trends : [referāts 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Rural Environment. Education. Personality" Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Jelgava, 2017.g. 12.-13. maijs)] / I.Laizāne // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Nr.10 (2017), 116.-120.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laizāne, Inga. Language learning towards the digital age / [recenzija par grāmatu Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XI / Liepāja : LiePA, 2015 - 165 lpp., recenzija par grāmatu Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XII / Liepāja : LiePA, 2016 - 173 lpp.] / I.Laizāne, I.Znotiņa // Valodniecība un tulkojumzinātne / Ventspils Augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte. - Ventspils, 2017. - Nr.1, 64.-69.lpp.

12.starptautiskais baltistu kongress Viļņā / I.Laizāne, L.Lauze, I.Ozola, I.Znotiņa // Scriptus Manet. - Nr.1 (2016), 129.-134.lpp.

Laizāne, Inga. Metodiskās domas attīstība latviešu valodas kā svešvalodas mācību grāmatās = Development of methodological opinion in textbooks for Latvian as a foreign language / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2016. - 20.sēj., 2.d., 96.-107.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Laizāne, Inga. Gramatiskās tulkošanas metodes gramatiskā satura aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : Terēzas Budiņas-Lazdiņas grāmatas ["Teach yourself Latvian"] piemērs / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2015. - 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 169.-178.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Datīva un datīva/instrumentāļa nozīmju apguve latviešu valodā kā svešvalodā / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2014. - X [sēj.], 154.-169.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquiring Latvian as a foreign language : learning the locative / I.Laizāne // Language in different contexts : research papers / Lithuanian University of Educational Sciences. Faculty of Philology. - Vilnius, 2014. - Vol.VI (1), Part 2, p.218-225. - Kopsav. lietuviešu val.

Laizāne, Inga. Jēdzienu pirmā valoda, otrā valoda un svešvaloda izpratne Latvijā / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2014. - 18.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 136.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Latviešu valoda trimdā - pirmā, otrā vai svešvaloda = The Latvian language in exile - first, second, or foreign language / I.Laizāne // Valoda - 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - XXIV [sēj.], (2014), 334.-342.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Lietvārda locījumu nozīmes latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Tagad : zinātniski metodisks izdevums / Latviešu valodas aģentūra (LVA). - Nr.1 (2014), 25.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Ģenitīva locījums un tā nozīmju lietojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2013. - IX [sēj.], 82.-93.lpp. - Kopsav. angļu val.

Abstracts​​

Laizāne, Inga. No gramatiskās tulkošanas metodes līdz komunikatīvajai pieejai : pārskats par LATS apguvē izmantotajām metodēm un pieejām un to lietojumu mūsdienās / I.Laizāne // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 399.lpp.

Laizāne, Inga. Grūtības telpiskās izteiksmes līdzekļu apguvē, mācoties latviešu valodu kā svešvalodu [Elektroniskais resurss] / I.Laizāne // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 162.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Laizāne, Inga. Kontrastīvās lingvistikas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 431.lpp.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquisition of Latvian as a foreign language learning the locative / I.Laizane // VI tarptautinės mokslinės konferencijos "Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai" : pranešimų santraukos = Abstracts of Presentations of the 6th International Scientific Conference "Linguistic, didactic and sociocultural aspects of language functioning" (Vilnius, Lithuania, Apr.24-25, 2014). - Vilnius, 2014. - P.24.

Laizāne, Inga. Grūtības latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : lietvārda lokatīvs / I.Laizāne // Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konferencijos "Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas" pranešimų tezės = Abstracts of the 50th Arturs Ozols international conference "General linguistics: language system and language use" (Rīga, 2014.g. 20.-21.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2014. - 40.-41.lpp.

Laizāne, Inga. Grūtības, apgūstot latviešu valodu kā svešvalodu / I.Laizāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 470.lpp.

Books and brochures​​

Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a foreign language in the Baltic States / I.Laizāne // Problems of and Perspectives on Language Acquisition / edited by D.Laiveniece. - Newcastle upon Tyn : Cambridge Scholars Publishing, 2018. - Chapter 2, p.134-145.

Contacts

Related news