Skip to main content

Work experience

2009 - Present

Lecturer

Language Centre

Teach Latvian to foreign students.​

2012 - Present

Lecturer

Language school "Skrivanek Baltic"

Teach Latvian to foreigners.

Prepare individual students for Latvian state exam.​

2010 - Present

Lecturer

Business school "Turība"

Teach Latvian to native speakers in order to raise their language level.

Education and training

2013 - 2019

PhD in Linguistics: Applied Linguistics

University of Liepaja

Title "Latvian Language as a Foreign Language: Development of the Linguodidactic Direction in Latvia and Abroad"

Supervisor: Asoc. prof. Arvils Šalme

2007 - 2009

Master’s degree

University of Latvia, Faculty of Philology and Art

Main field of study for the qualification:

Philology - literary science, linguistics

2004 - 2007

Bachelor's degree

The University of Latvia (Faculty of Philology)

Main field of study for the qualification:

Philology: literary science, linguistics etc.

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

27.07.2016-28.07.2016. Seminar for latvian language lecturers, who teach Latvian as a foreign language. Latvian language agency. Rāzna (Latvia). Certificate No 2016/659​, 12 academic hours.

27.07.2014. - 03.08.2014.​ PhD summer school "Academia Grammaticorum Salensis Undecima"​. University of Vilnius. Salas (Lithuania). Diploma.

28.07.2013. - 04.08.2013.​PhD summer school "Academia Grammaticorum Salensis Decima"​. University of Vilnius. Salas (Lithuania). Diploma.​

2012 - Course TKT Essentials (course for lecturers who teach some subjects using English). Latvian language agency. Rīga (Latvia). ​Certificate No 2012/896, 50​ academic hours.

2012 - Course "Methodology of Latvian as a foreign Language - work with adults". Latvian language agency. Rīga (Latvia). ​Certificate No​ Nr.2012/1553, 36 academic hours.​Field of research

Development of Latvian as a foreign language

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, International Student Department, 2nd level professional study programme "Dentistry"​

​Rīga Stradiņš University, International Student Department, 2nd level professional study programme "Medicine"​​

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, International Student Department, 2nd level professional study programme "Dentistry"​

Supervised study course

Latvian Language in Dentistry

Latvian Language in Medicine and Information Literacy

Medical Terminology in Latvian

Culture of Language for Managers​

Medical Terminology in Latvian

Latvian for Exchange Students

Latvian Language Course for Foreign Students

Medical Terminology in Latvian I

Medical Terminology in Latvian II

Medical Terminology in Latvian IV

Head of study course

Latvian Language in Dentistry​

Medical Terminology in Latvian​

Lectured study course

Culture of Language for Managers

Latvian Language in Dentistry​​

Latvian Language in Medicine and Information Literacy

Medical Terminology in Latvian​

Culture of Language for Managers

Latvian Language in Medicine

Latvian Language in Dentistry

Medical Terminology in Latvian

Medical Terminology in Latvian I

Medical Terminology in Latvian II

Publications

Research articles​​

Laizāne, Inga. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Baltijas valstīs = Learning Latvian as a foreign language in the Baltie States / I.Laizāne // Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Language Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings ( Liepāja, Latvija, 2018.g. 11.maijā) / redaktore D.Laiveniece; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2018. - XIII/XIV [sēj.], 28.-39.lpp.

Laizāne, Inga. The understanding of the concepts of first language, second language and foreign language outside of Latvia / I.Laizāne // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 11th International Scientific Conference (Jelgava, May 11-12, 2018) / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Nr.11 (2018), 81.-87.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a foreign language in Latvia : development and trends : [referāts 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Rural Environment. Education. Personality" Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Jelgava, 2017.g. 12.-13. maijs)] / I.Laizāne // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Nr.10 (2017), 116.-120.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laizāne, Inga. Language learning towards the digital age / [recenzija par grāmatu Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XI / Liepāja : LiePA, 2015 - 165 lpp., recenzija par grāmatu Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XII / Liepāja : LiePA, 2016 - 173 lpp.] / I.Laizāne, I.Znotiņa // Valodniecība un tulkojumzinātne / Ventspils Augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte. - Ventspils, 2017. - Nr.1, 64.-69.lpp.

12.starptautiskais baltistu kongress Viļņā / I.Laizāne, L.Lauze, I.Ozola, I.Znotiņa // Scriptus Manet. - Nr.1 (2016), 129.-134.lpp.

Laizāne, Inga. Metodiskās domas attīstība latviešu valodas kā svešvalodas mācību grāmatās = Development of methodological opinion in textbooks for Latvian as a foreign language / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2016. - 20.sēj., 2.d., 96.-107.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Laizāne, Inga. Gramatiskās tulkošanas metodes gramatiskā satura aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : Terēzas Budiņas-Lazdiņas grāmatas ["Teach yourself Latvian"] piemērs / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2015. - 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 169.-178.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Datīva un datīva/instrumentāļa nozīmju apguve latviešu valodā kā svešvalodā / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2014. - X [sēj.], 154.-169.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquiring Latvian as a foreign language : learning the locative / I.Laizāne // Language in different contexts : research papers / Lithuanian University of Educational Sciences. Faculty of Philology. - Vilnius, 2014. - Vol.VI (1), Part 2, p.218-225. - Kopsav. lietuviešu val.

Laizāne, Inga. Jēdzienu pirmā valoda, otrā valoda un svešvaloda izpratne Latvijā / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2014. - 18.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 136.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Latviešu valoda trimdā - pirmā, otrā vai svešvaloda = The Latvian language in exile - first, second, or foreign language / I.Laizāne // Valoda - 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - XXIV [sēj.], (2014), 334.-342.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Lietvārda locījumu nozīmes latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Tagad : zinātniski metodisks izdevums / Latviešu valodas aģentūra (LVA). - Nr.1 (2014), 25.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Ģenitīva locījums un tā nozīmju lietojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2013. - IX [sēj.], 82.-93.lpp. - Kopsav. angļu val.

Abstracts​​

Laizāne, Inga. No gramatiskās tulkošanas metodes līdz komunikatīvajai pieejai : pārskats par LATS apguvē izmantotajām metodēm un pieejām un to lietojumu mūsdienās / I.Laizāne // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 399.lpp.

Laizāne, Inga. Grūtības telpiskās izteiksmes līdzekļu apguvē, mācoties latviešu valodu kā svešvalodu [Elektroniskais resurss] / I.Laizāne // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 162.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Laizāne, Inga. Kontrastīvās lingvistikas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 431.lpp.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquisition of Latvian as a foreign language learning the locative / I.Laizane // VI tarptautinės mokslinės konferencijos "Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai" : pranešimų santraukos = Abstracts of Presentations of the 6th International Scientific Conference "Linguistic, didactic and sociocultural aspects of language functioning" (Vilnius, Lithuania, Apr.24-25, 2014). - Vilnius, 2014. - P.24.

Laizāne, Inga. Grūtības latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : lietvārda lokatīvs / I.Laizāne // Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konferencijos "Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas" pranešimų tezės = Abstracts of the 50th Arturs Ozols international conference "General linguistics: language system and language use" (Rīga, 2014.g. 20.-21.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2014. - 40.-41.lpp.

Laizāne, Inga. Grūtības, apgūstot latviešu valodu kā svešvalodu / I.Laizāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 470.lpp.

Books and brochures​​

Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a foreign language in the Baltic States / I.Laizāne // Problems of and Perspectives on Language Acquisition / edited by D.Laiveniece. - Newcastle upon Tyn : Cambridge Scholars Publishing, 2018. - Chapter 2, p.134-145.

Contacts

Colleagues

Sarma Cire
Academic Staff
Māra Dirba
Academic Staff
Ieva Fībiga
Academic Staff
Inga Reinvalde
Academic Staff
Aija Rubene
Academic Staff
Daiga Tetere
Academic Staff
Vita Vīksne
Academic Staff
Olga Voika
Academic Staff
Ņina Zazerska
Academic Staff
Dace Žibala
Manager, Academic Staff
Aija Zilvestre
Academic Staff
Inga Znotiņa
Academic Staff