Pārlekt uz galveno saturu

Kursi

  • Latviešu valoda medicīnā (Ārvalstu studentu nodaļai)
  • Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Lektors

Valodu skola "Skrivanek Baltic"

Mācīt ārzemniekiem latviešu valodu.

Sagatavot ārzemniekus Valsts valodas prasmes pārbaudei dažādos līmeņos.​

2010 - pašlaik

Lektors

Biznesa augstskola "Turība"

Lasīt kursu "Latviešu valodas kultūras jautājumi"

2009 - pašlaik

Lektors

Valodu centrs

Mācīt latviešu valodu ārzemju studentiem.​

Izglītība

2013 - pašlaik

Liepājas Universitāte

Promocijas darba nosaukums "Latviešu valodas kā svešvalodas attīstība: ārzemju un Latvijas pieredze"

Promocijas darba vadītājs: Asoc. prof. Arvils Šalme

2007 - 2009

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Latvijas Universitāte

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:

Filoloģija - literatūrzinātne, valodniecība.

2004 - 2007

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Latvijas Universitāte

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:

Filoloģija - literatūrzinātne, valodniecība, folkloristika, teātra zinātne, lituānistika.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

27.07.2016. - 28.07.2016. Informatīvi izglītojošais seminārs ārvalstu augstskolu latviešu valodas lektoriem. Latviešu valodas aģentūra. Rāzna (Latvija). Apliecība Nr. 2016/659, 12 akadēmiskās stundas.

27.07.2014. - 03.08.2014. Doktorantūras vasaras skola "Academia Grammaticorum Salensis Undecima". Viļņas Univeristātē. Salas (Lietuva). Sertifikāts.

28.07.2013. - 04.08.2013. Doktorantūras vasaras skola "Academia Grammaticorum Salensis Decima". Viļņas Univeristātē. Salas (Lietuva). Sertifikāts. ​

2012 - Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) metodika". Latviešu valodas aģentūra. Rīga (Latvija). Apliecība Nr.2012/896, 50 akadēmiskās stundas.

2012 - Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodika darbā ar pieaugušajiem". Latviešu valodas aģentūra. Rīga (Latvija). Apliecība Nr.2012/1553, 36 akadēmiskās stundas.

Pētniecības darbības virzieni

Latviešu valodas kā svešvalodas attīstība Latvijā un ārpus Latvijas.

Izstrādātās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte​ ĀSN 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Zobārstniecība"​​


Rīgas Stradiņa universitāte​ ĀSN 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Medicīna"​​​

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte ĀSN 2.līmeņa profesionālā studiju programma "Zobārstniecība"

Izstrādātie studiju kursi

Latviešu valoda zobārstniecībā

Latviešu valoda medicīnā un informācijpratība

Valodas kultūra vadītājam

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Vadītie studiju kursi

Latviešu valoda zobārstniecībā​

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Latviešu valoda zobārstniecībā

Latviešu valoda medicīnā un informācijpratība

Docētie studiju kursi

​Latviešu valoda zobārstniecībā

Latviešu valoda medicīnā un informācijpratība

Valodas kultūras vadītājam

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Latviešu valoda medicīnā

Valodas kultūras vadītājam

Latviešu valoda zobārstniecībā

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Publikācijas

Raksti​​

Laizāne, Inga. Gramatiskās tulkošanas metodes gramatiskā satura aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : Terēzas Budiņas-Lazdiņas grāmatas ["Teach yourself Latvian"] piemērs / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2015. - 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 169.-178.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Datīva un datīva/instrumentāļa nozīmju apguve latviešu valodā kā svešvalodā / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2014. - X [sēj.], 154.-169.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquiring Latvian as a foreign language : learning the locative / I.Laizāne // Language in different contexts : research papers / Lithuanian University of Educational Sciences. Faculty of Philology. - Vilnius, 2014. - Vol.VI (1), Part 2, p.218-225. - Kopsav. lietuviešu val.

Laizāne, Inga. Jēdzienu pirmā valoda, otrā valoda un svešvaloda izpratne Latvijā / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2014. - 18.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 136.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Latviešu valoda trimdā - pirmā, otrā vai svešvaloda = The Latvian language in exile - first, second, or foreign language / I.Laizāne // Valoda - 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - XXIV [sēj.], (2014), 334.-342.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Lietvārda locījumu nozīmes latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Tagad : zinātniski metodisks izdevums / Latviešu valodas aģentūra (LVA). - Nr.1 (2014), 25.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Ģenitīva locījums un tā nozīmju lietojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2013. - IX [sēj.], 82.-93.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Akuzatīvs latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Valoda - 2012. Valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - [Nr.]22 (2012), 194.-203.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Implicītā satura izpausme politiskos tekstos / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2011. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts, 179.-186.lpp. - Kopsav. angļu val.

Tēzes​​

Laizāne, Inga. Grūtības telpiskās izteiksmes līdzekļu apguvē, mācoties latviešu valodu kā svešvalodu [Elektroniskais resurss] / I.Laizāne // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 162.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Laizāne, Inga. Kontrastīvās lingvistikas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 431.lpp.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquisition of Latvian as a foreign language learning the locative / I.Laizane // VI tarptautinės mokslinės konferencijos "Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai" : pranešimų santraukos = Abstracts of Presentations of the 6th International Scientific Conference "Linguistic, didactic and sociocultural aspects of language functioning" (Vilnius, Lithuania, Apr.24-25, 2014). - Vilnius, 2014. - P.24.

Laizāne, Inga. Grūtības latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : lietvārda lokatīvs / I.Laizāne // Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konferencijos "Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas" pranešimų tezės = Abstracts of the 50th Arturs Ozols international conference "General linguistics: language system and language use" (Rīga, 2014.g. 20.-21.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2014. - 40.-41.lpp.

Laizāne, Inga. Grūtības, apgūstot latviešu valodu kā svešvalodu / I.Laizāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 470.lpp.

Laizāne, Inga. Eifēmismi politikas valodā / I.Laizāne // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 467.lpp.

Laizāne, Inga. Valodas izteiksmes līdzekļi medicīniska satura tekstos / I.Laizāne // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 458.lpp.

Kontakti