Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Lektors

Valodu skola "Skrivanek Baltic"

Mācīt ārzemniekiem latviešu valodu.

Sagatavot ārzemniekus Valsts valodas prasmes pārbaudei dažādos līmeņos.​

2010 - pašlaik

Lektors

Biznesa augstskola "Turība"

Lasīt kursu "Latviešu valodas kultūras jautājumi"

2009 - pašlaik

Lektors

Valodu centrs

Mācīt latviešu valodu ārzemju studentiem.​

Izglītība

2013 - 2019

Filoloģijas doktora zinātniskais grāds lietišķajā valodniecībā

Liepājas Universitāte

Promocijas darba nosaukums "Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās"

Promocijas darba vadītājs: Asoc. prof. Arvils Šalme

2007 - 2009

Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā

Latvijas Universitāte

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:

Filoloģija - literatūrzinātne, valodniecība.

2004 - 2007

Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā

Latvijas Universitāte

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:

Filoloģija - literatūrzinātne, valodniecība, folkloristika, teātra zinātne, lituānistika.

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

27.07.2016. - 28.07.2016. Informatīvi izglītojošais seminārs ārvalstu augstskolu latviešu valodas lektoriem. Latviešu valodas aģentūra. Rāzna (Latvija). Apliecība Nr. 2016/659, 12 akadēmiskās stundas.

27.07.2014. - 03.08.2014. Doktorantūras vasaras skola "Academia Grammaticorum Salensis Undecima". Viļņas Univeristātē. Salas (Lietuva). Sertifikāts.

28.07.2013. - 04.08.2013. Doktorantūras vasaras skola "Academia Grammaticorum Salensis Decima". Viļņas Univeristātē. Salas (Lietuva). Sertifikāts. ​

2012 - Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) metodika". Latviešu valodas aģentūra. Rīga (Latvija). Apliecība Nr.2012/896, 50 akadēmiskās stundas.

2012 - Pedagogu profesionālās pilnveides programma "Latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodika darbā ar pieaugušajiem". Latviešu valodas aģentūra. Rīga (Latvija). Apliecība Nr.2012/1553, 36 akadēmiskās stundas.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Latviešu valodas kā svešvalodas attīstība Latvijā un ārpus Latvijas.

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ ĀSN 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Zobārstniecība"​​

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ ĀSN 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Medicīna"​​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte ĀSN 2.līmeņa profesionālā studiju programma "Zobārstniecība"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Latviešu valoda zobārstniecībā

Latviešu valoda medicīnā un informācijpratība

Valodas kultūra vadītājam

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Latviešu valoda apmaiņas studentiem

 

Vadītie studiju kursi

 

Latviešu valoda zobārstniecībā​

 

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Latviešu valoda zobārstniecībā

Latviešu valoda medicīnā un informācijpratība

Latviešu valoda apmaiņas studentiem

Latviešu valoda ārvalstu studentiem

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā I

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā II

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā IV

Docētie studiju kursi

 

​Latviešu valoda zobārstniecībā

 

 

 

Latviešu valoda medicīnā un informācijpratība

 

 

Valodas kultūras vadītājam

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

 

Latviešu valoda medicīnā

Valodas kultūras vadītājam

Latviešu valoda zobārstniecībā

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā I

Medicīnas terminoloģija latviešu valodā II

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Laizāne, Inga. Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Baltijas valstīs = Learning Latvian as a foreign language in the Baltie States / I.Laizāne // Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums = Language Acquisition: Problems and Perspectives : conference proceedings ( Liepāja, Latvija, 2018.g. 11.maijā) / redaktore D.Laiveniece; Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2018. - XIII/XIV [sēj.], 28.-39.lpp.

Laizāne, Inga. The understanding of the concepts of first language, second language and foreign language outside of Latvia / I.Laizāne // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 11th International Scientific Conference (Jelgava, May 11-12, 2018) / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Nr.11 (2018), 81.-87.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a foreign language in Latvia : development and trends : [referāts 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Rural Environment. Education. Personality" Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Jelgava, 2017.g. 12.-13. maijs)] / I.Laizāne // Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Nr.10 (2017), 116.-120.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laizāne, Inga. Language learning towards the digital age / [recenzija par grāmatu Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XI / Liepāja : LiePA, 2015 - 165 lpp., recenzija par grāmatu Valodu apguve: problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums, XII / Liepāja : LiePA, 2016 - 173 lpp.] / I.Laizāne, I.Znotiņa // Valodniecība un tulkojumzinātne / Ventspils Augstskola. Tulkošanas studiju fakultāte. - Ventspils, 2017. - Nr.1, 64.-69.lpp.

12.starptautiskais baltistu kongress Viļņā / I.Laizāne, L.Lauze, I.Ozola, I.Znotiņa // Scriptus Manet. - Nr.1 (2016), 129.-134.lpp.

Laizāne, Inga. Metodiskās domas attīstība latviešu valodas kā svešvalodas mācību grāmatās = Development of methodological opinion in textbooks for Latvian as a foreign language / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2016. - 20.sēj., 2.d., 96.-107.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Laizāne, Inga. Gramatiskās tulkošanas metodes gramatiskā satura aspekts latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : Terēzas Budiņas-Lazdiņas grāmatas ["Teach yourself Latvian"] piemērs / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2015. - 19.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 169.-178.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Datīva un datīva/instrumentāļa nozīmju apguve latviešu valodā kā svešvalodā / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2014. - X [sēj.], 154.-169.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquiring Latvian as a foreign language : learning the locative / I.Laizāne // Language in different contexts : research papers / Lithuanian University of Educational Sciences. Faculty of Philology. - Vilnius, 2014. - Vol.VI (1), Part 2, p.218-225. - Kopsav. lietuviešu val.

Laizāne, Inga. Jēdzienu pirmā valoda, otrā valoda un svešvaloda izpratne Latvijā / I.Laizāne // Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte. - Liepāja, 2014. - 18.sēj., 2.d.: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi, 136.-147.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Latviešu valoda trimdā - pirmā, otrā vai svešvaloda = The Latvian language in exile - first, second, or foreign language / I.Laizāne // Valoda - 2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - XXIV [sēj.], (2014), 334.-342.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Lietvārda locījumu nozīmes latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Tagad : zinātniski metodisks izdevums / Latviešu valodas aģentūra (LVA). - Nr.1 (2014), 25.-31.lpp. - Kopsav. angļu val.

Laizāne, Inga. Ģenitīva locījums un tā nozīmju lietojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // Valodu apguve : problēmas un perspektīva : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. - Liepāja, 2013. - IX [sēj.], 82.-93.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Tēzes​​

 

Laizāne, Inga. No gramatiskās tulkošanas metodes līdz komunikatīvajai pieejai : pārskats par LATS apguvē izmantotajām metodēm un pieejām un to lietojumu mūsdienās / I.Laizāne // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 399.lpp.

Laizāne, Inga. Grūtības telpiskās izteiksmes līdzekļu apguvē, mācoties latviešu valodu kā svešvalodu [Elektroniskais resurss] / I.Laizāne // XII Tarptautinis baltistų kongresas : pranešimų tezės = XII Starptautiskais baltistu kongress : referātu tēzes =12th International Congress of Balticists (Vilnius, Lithuania, Oct.28-31, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Vilnius, 2015. - 162.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptauti…

Laizāne, Inga. Kontrastīvās lingvistikas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguvē / I.Laizāne // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 431.lpp.

Laizāne, Inga. Difficulties in acquisition of Latvian as a foreign language learning the locative / I.Laizane // VI tarptautinės mokslinės konferencijos "Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai" : pranešimų santraukos = Abstracts of Presentations of the 6th International Scientific Conference "Linguistic, didactic and sociocultural aspects of language functioning" (Vilnius, Lithuania, Apr.24-25, 2014). - Vilnius, 2014. - P.24.

Laizāne, Inga. Grūtības latviešu valodas kā svešvalodas apguvē : lietvārda lokatīvs / I.Laizāne // Vispārīgā valodniecība: valodas sistēma un lietojums : 50. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences referātu tēzes = Prof. Arturo Uozuolo 50-osios tarptautinės konferencijos "Bendroji kalbotyra: kalbos sistema ir vartojimas" pranešimų tezės = Abstracts of the 50th Arturs Ozols international conference "General linguistics: language system and language use" (Rīga, 2014.g. 20.-21.martā) / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2014. - 40.-41.lpp.

Laizāne, Inga. Grūtības, apgūstot latviešu valodu kā svešvalodu / I.Laizāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 470.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Laizāne, Inga. Acquisition of Latvian as a foreign language in the Baltic States / I.Laizāne // Problems of and Perspectives on Language Acquisition / edited by D.Laiveniece. - Newcastle upon Tyn : Cambridge Scholars Publishing, 2018. - Chapter 2, p.134-145.

Kontakti

Saistītās ziņas