Skip to main content

Work experience

2010 - Present

Lecturer

Faculty of Medicine, Department of Human Physiology and Biochemistry

1988

Senior Assistant

Riga Medical Institute Department of Bioinorganic and Physical Chemistry

Education and training

2003 - 2005

Mg.sc.env. /Master's diploma/ Sērija MDA Nr. 3183 Rīgā 2005. Gada 28. Jūnijā / reģistrācijas Nr. 3326

University of Latvia, Faculty of Chemistry

Achievements

Supervised study course

Rīga Stradiņš University, professional bachelor study program "Public Health"​​ course medical biochemistry​

Medical biochemistry

Head of study course

Rīga Stradiņš University, professional bachelor study program "Public Health"​​ course medical biochemistry​

Lectured study course

Biochemistry

Medical Biochemistry

Medical Chemistry

Sport Biochemistry

Publications

Research articles​​

Kazuša, Irina. Usage of critical thinking principles in medical chemistry course / I.Kazuša // State of the Art and Future Perspectives : Proceedings of the 1st International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2015) (Šiauliai, Lithuania, June 15-18, 2015). - Šiauliai, 2015. - P.57-58.

Kazuša, Irina. Didactic substantiation for the use of critical thinking methods in the chemistry course of medical education [Elektroniskais resurss] / I.Kazuša // International Journal of Arts & Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, No.2 (2014), p.573-584. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://universitypublications.net/ijas/0702/pdf/P4G210.pdf

Kazuša, Irina. Tests for evaluating results of medical chemistry course and promoting student self-assessment / I.Kazusa // Forming and qualitative development of modern educational systems : materials digest of the LXIV International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Pedagogical Sciences (London, UK, Sept.26-Oct.1, 2013). - London, 2013. - P.34-36.

Kazuša, Irina. Usage of critical thinking strategies in the chemistry course for a future doctor / I.Kazuša // Problems of education in the 21th century. - Vol.41, N 3 (2012), p.18-27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kazuša, Irina. Usage of critical thinking strategies in medical chemistry course / I.Kazuša // Ķīmija=Chemistry. - (2011), 122.-128.lpp.

Kazuša, Irina. Use of complex didactic methods during study process as a prerequisite for developing a critical approach towards information analysis = Kompleksa didaktisko metožu izmantošana studiju procesā kā pamatnosacījums kritiskās pieejas veidošanai informācijas analīzē / I.Kazuša // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2011.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2011. - 1.daļa: Augstskolu pedagoģija; Sociālā un speciālā pedagoģija; Veselība un sports, 115.-124.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kazuša, Irina. Devepopment of critical thinking for medical students in chemistry course / I.Kazuša // Annual 16th International Scientific Conference "Research for Rural Development 2010" (Jelgava, Latvia, May 19-21, 2010) : Proceedings / Latvia University of Agriculture. - Jelgava, 2010. - P.237-242. - T.p. grām. "Research in Didactics of the Sciences". - Krakow, 2010. - P.200-203.

Abstracts​​

Kazuša, Irina. Use of critical thinking methods in information analysis / I.Kazuša // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 336.lpp.

Books and brochures​​

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīnas ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2014. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2012. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2011. - 170 lp.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Edvīns Miklaševičs
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff