Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālās izsoles

Rakstiska intelektuālā īpašuma Kosmētikas līdzeklis – krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai izsoli ar augšupejošu soli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma Kosmētikas līdzeklis – krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai (turpmāk tekstā arī – Intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesību iegūšanai.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projekta nr. KC-PI-2017/44 Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 8. augustam, plkst. 11.00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijaatrsu[pnkts]lv ne agrāk kā no 2022. gada 18. jūlija plkst. 11.00. līdz 2022. gada 8. augusta plkst. 11.00.

Izsoles nolikums
Izsoles pieteikums
Licences līguma projekts
Informācija par intelektuālo īpašumu
Konfidencialitātes līgums

Prezentācija

Izsoles objekta sākumcena

  • Sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā 5 700,- EUR (pieci tūkstoši septiņi simti eiro, nulle centu), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)
    un
  • procentmaksājums 7 % (septiņu procentu) apmērā no gada ietvaros Licenciāta gūtā neto apgrozījuma no pārdotās produkcijas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta procentmaksājums būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 8. augustā plkst. 11.10 tiešsaistē, platformā MS Teams.


Rakstiska intelektuālā īpašuma Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai izsoli ar augšupejošu soli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai (turpmāk tekstā arī – Intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesību iegūšanai.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projekta nr. KC-PI-2017/44 Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2022. gada 8. augustam, plkst. 11.00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijaatrsu[pnkts]lv ne agrāk kā no 2022. gada 18. jūlija plkst. 11.00. līdz 2022. gada 8. augusta plkst. 11.00.

Izsoles nolikums
Izsoles pieteikums
Licences līguma projekts
Informācija par intelektuālo īpašumu
Konfidencialitātes līgums

Izsoles objekta sākumcena

  • Sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā 11 000,- EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro, nulle centu), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)
    un
  • procentmaksājums 7 % (septiņu procentu) apmērā no gada ietvaros Licenciāta gūtā neto apgrozījuma no pārdotās produkcijas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta procentmaksājums būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022. gada 8. augustā plkst. 11.10 tiešsaistē, platformā MS Teams.

Aizvadītās izsoles

Intelektuālā īpašuma "Inovatīvs ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai "Genterf"" izsole

Rīgas Stradiņa universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma Inovatīvs ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai "Genterf" izsoli ar lejupejošu soli.

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – zinātības Inovatīvs ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai "Genterf" (turpmāk tekstā arī – Intelektuālais īpašums vai Ģenētiskais tests) izmantošanas tiesību iegūšanai, vienlaikus iegūstot arī izņēmuma licenci preču zīmes Genterf izmantošanai saistībā ar Intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.2. pasākuma Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai projekta Nr. KC-PI-2017/24 Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, līdz 2021. gada 29. novembra plkst. 11.00 un nosūtot uz e-pasta adresi inovacijaatrsu[pnkts]lv ne agrāk kā no 2021. gada 18. oktobra plkst. 11.00.

Izsoles nolikums

Izsoles pieteikums

Licences līguma projekts

Informācija par intelektuālo īpašumu

Konfidencialitātes līgums

Izsoles objekta sākumcena

  1. sākotnējs, fiksēts maksājums kopsummā 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), un
  2. procentmaksājums 7 % (septiņu procentu) apmērā no Licenciāta gūtajiem ieņēmumiem par katru pārdoto Ģenētisko testu, bez pievienotās vērtības nodokļa.

 
Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta procentmaksājums būs visaugstākais.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta

2021. gada 29. novembrī plkst. 11.10 tiešsaistē platformā MS Teams.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_1333_400_s_c1_c.jpg